پایان نامه: مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان:

مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

استاد راهنما:

دکتر فریبرز ناهیدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرستمطالب… ‌ج

فهرستجداول. ‌ز

فهرستشکلها ‌ح

چکیده ‌ط

فصل اول: کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- پیشزمینه. 3

1-3- بیانمسأله. 5

1-4- اهمیتموضوع. 7

1-5- اهدافتحقیق.. 11

1-6- نمودارروشتحقیق.. 11

1-7- محدودیتهایتحقیق.. 12

فصلدوم: مروریبرمنابع.. 14

2-1- نشاسته. 15

2-1-1- نشاستهسیبزمینی.. 17

2-2- نانوتکنولوژی.. 18

2-3- کامپوزیت.. 19

2-4- نانوکامپوزیت.. 20

2-5- بایونانوکامپوزیت.. 21

2-6- فلزتیتانیوم. 21

2-6-2- نانودیاکسیدتیتانیوم. 22

2-8- بستهبندینانو. 24

2-9- فیلمهایخوراکی.. 25

1-9-2-پلاستیسایزرها 27

2-9-1-1- مقایسهپلاسیتسایزرهایمورداستفاده 28

2-9-2- روش هایتولیدفیلم. 29

2-9-3- خواصفیلمهایخوراکی.. 30

2-9-3-1- خواصممانعتی (عبوردهیگازها) 30

2-9-3-2- خواصمکانیکی.. 34

2-10- جمعبندی.. 38

فصلسوم: موادوروشها 39

3-1- مواد. 40

3-2- روشتهیهفیلمهایخوراکی.. 41

3-3 ضخامتفیلم. 42

3-4 آنالیزفیلم. 42

3-4-1- ویژگیهایمکانیکی.. 42

3-4-2-اندازگیریرنگ… 44

3-4-3-نفوذپذیریبخارآب(WVP) 44

3-4-4- بررسیتعاملموادشیمیاییFTIR.. 45

3-4-5-حلالیتفیلمها 46

3-4-6- ظرفیتجذبآب(WAC) 46

3-4-7- اشعهمرئی–ماورابنفش… 47

3-4-8- نفوذپذیریبهاکسیژن. 47

3-5- تجزیهوتحلیلآماری.. 48

فصلچهارم: نتایجوبحث… 49

4-1- بررسیاثرمیکروونانوذراتدیاکسیدتیتانیومبرخواصظاهریفیلمهاینشاستهسیبزمینی.. 50

4-2- بررسیاثرمیکروونانوذراتدیاکسیدتیتانیومبرضخامتفیلمهاینشاستهسیبزمینی.. 51

4-3- بررسیاثرمیکروونانوذراتبرخواصفیزیکوشیمیاییفیلمهاینشاستهسیبزمینی.. 51

4-3-1- محتوایرطوبت،حلالیتدرآبوقابلیتجذبآب.. 51

4-3-2- جستجویایجادپیوندشیمیاییباروشFTIR.. 54

4-3-3-بررسیمیزانعبوروجذبنوردرناحیهمرئیوماوراءبنفش… 55

4-3-4- مشخصه هایرنگی.. 59

4-4- بررسیاثرنانوومیکروذراتدیاکسیدتیتانیومبرنفوذپذیریفیلمهاینشاستهسیبزمینی.. 61

4-4-1- نفوذپذیرینسبتبهبخارآب.. 61

4-4-2- نفوذپذیرینسبتبهاکسیژن. 63

4-5- بررسیاثرنانوومیکروذراتدیاکسیدتیتانیومبرخواصمکانیکیفیلمهاینشاستهسیبزمینی.. 65

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات… 68

5-1- نتیجهگیری.. 69

5-2- پیشنهادات.. 70

منابعومراجع.. 71

English Abstarct 83

 

فهرست جداول

جدول 4- 1: میانگینضخامتفیلمهایشاهدونمونه هایحاوینانوذرات… 51

جدول 4- 2: محتوایرطوبت،درصدحلالیتوقابلیتجذبآبفیلمهایبایوکامپوزیتینشاستهسیبزمینی.. 52

جدول 4- 3: پارامترهایرنگسنجیازفیلمنشاستهسیبزمینیباغلظتهایمختلفنانوذرات… 60

جدول 4- 4: اثرذراتنانوبرنفوذپذیریفیلمهاینشاستهسیبزمینینسبتبهاکسیژنوبخارآب… 62

جدول 4- 5: اثرنانوومیکروذراتدیاکسیدتیتانیومبرخواصمکانیکیفیلمهاینشاستهسیبزمینی.. 66

 

فهرست شکل ها
شکل 1-1: نمودارفرایندپژوهشی.. 12

شکل 3- 1: تصویرESEMمیکرودیاکسیدتیتانیوم. 40

شکل 3- 2: تصویرESEMنانودیاکسیدتیتانیوم. 41

شکل 4- 1: رنگفیلمهاینشاستهسیبزمینیباغلظتهایمتفاوت ( 1%،3%،5%) نانودیاکسیدتیتانیوم. 50

شکل 4- 2: طیفFTIRفیلمهاینشاستهسیبزمینیحاوی 0، 3 و 5% نانودیاکسیدتیتانیوم. 55

شکل 4- 3: اثرنانودیاکسیدتیتانیومبرمیزانجذبنورفیلمهاینشاستهسیبزمینیدرطولموجهای 200 تا 800. 57

شکل 4- 4: اثرنانودیاکسیدتیتانیومبردرصدعبورنورفیلمهاینشاستهسیبزمینیدرطولموجهای 200 تا 800. 57

شکل 4- 5: اثرمیکرودیاکسیدتیتانیومبرمیزانجذبنورفیلمهاینشاستهسیبزمینیدرطولموجهای 200 تا 800. 58

شکل 4- 6: اثرمیکرودیاکسیدتیتانیومبردرصدعبورنورفیلمهاینشاستهسیبزمینیدرطولموجهای 200 تا 800. 59
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثرمیکرو و نانو ذرات دی اکسید تیتانیومبر خواصفیزیکوشیمیایی، مکانیکی، نمودار جذب تعادلی، عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژنفیلمهای نشاسته سیب زمینی می باشد.در این تحقیق فیلم­های نشاسته ایساپورت شده بامیکرو و نانو ذراتدی اکسید تیتانیوم در غلظت­های 0، 1، 3، و 5 % با بهره گرفتن از روش کاستینگتهیه شد. کلیه خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن به روش استاندارد ملی امریکا(ASTM) .آزمون مکانیکی بایوکامپوزیت فیلمهای نشاسته سیب زمینی/نانو یا میکرو دی اکسید تیتانیوم ،افزایش استحکام کششی، کاهش درصد کشیدگی را با افزایش غلظت ذرات به شکل معنی داری(p<0.05) نشان داد.خواص فیزیکوشیمیایی از قبیل میزان جذب آب، حلالیت در آب،نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن، با افزایش میزان نانو و میکرو ذرات کاهش معنی داری(p<0.05) را نشان داد.همچنین میزان جذب کامل  اشعه UV در غلظت 5% نانو ذراتمشاهده شد. نمودارهای FTIRنشان داد که تعاملات انجامشده تماماً فیزیکی بوده و واکنش­های شیمیایی رخ نداده است. درمجموع اثرات این میکرو و نانو ذره یکسان نبوده و به خصوص در برخی خواص به خصوص خواص نوری به دلیل شکل کروی دی اکسید تیتانیوم اثرات بیشتری از خود نشان داد. به طور کلی با توجه به بررسی­های انجام شده، فیلمهای نشاسته ای حاوی نانو و دی اکسید تیتانیوم قابلیت به کارگیری  به عنوان بسته­بندی مقاوم به UVدر صنایع غذایی را دارا می باشند.

1-1- مقدمه
استفاده از بیو­پلیمر­های زیست تخریب پذیر برای بسته بندی یا پوشش دادن مواد غذایی سالیان طولانی است که مورد توجه محققین بوده است. تولید و کاربرد این بیو­پلیمر­ها در صنایع بسته­بندی می ­تواند مزایای زیادی داشته باشد. چون بخش عمده­ایی از این بیو­پلیمر­ها منشاء کشاورزی دارند و معمولا از محصولات گیاهی یا حیوانی بدست می آیند می توان با تولید و استخراج آن­ها ارزش افزوده محصولات کشاورزی را بالا برد. همچنین این بیو­پلیمر­ها از منابع تجدید­پذیر بدست می­آیند بنابراین تولید آن­ها می ­تواند موجب حفظ منابع تجدید­پذیر برای نسل­های آینده گردد.

بیو­پلیمر­های حاصل از فراورد­های کشاورزی قابلیت برگشت به طبیعت را دارند و توسط میکروارگانیسم­ها در طی فرایند کمپوست به محصولات طبیعی مانند دی­اکسید­کربن آب متان و توده­ی زیستی (بیومس) تبدیل می­شوند بنابراین این بیو­پلیمر­ها زیست فروپاشنده هستند و موجب آلودگی محیط­زیست نمی­گردند.

سالیان طولانی است که از پوشش ­های خوراکی برای نگهداری بهتر محصولات غذایی و افزایش جذابیت ظاهری آنها استفاده می­ شود. پوشش دادن علاوه بر اینکه از خشک شدن جلوگیری می­نماید باعث ایجاد ظاهری جذاب کاهش تبادل گازی تنفسی (کاهش فعالیت­های بیو­شیمیایی)و عدم رشد کپک­ها و حشرات بر روی میوه­ ها و سبزی­ها می گردد. لذا طی سال های اخیر یافتن جایگزینی مناسب برای پلاستیک های سنتزی بطوریکه زیست تخریب پذیری بالایی داشته و آلودگی زیست محیطی کمتری بر جای بگذارد توجه محققین را به خود را جلب کرده است. بیوپلیمرهای خوراکی بازیست تخریب پذیری بالا که از منابع قابل تجدید کشاورزی حاصل می شوند گزینه ای مناسب در این زمینه به شمار می روند.

تعداد صفحه : 93

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.