مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باعبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

استاد راهنما:

دکتر داود هاشم آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1 چکیده
2 فصل اول: مقدمه
3 1-1- گل رز
3 1-1-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز
3 1-1-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز
3 1-1-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز
4 1-2- گل داودی
4 1-2-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی
4 1-2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی
5 1-2-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده داودی
5 1-3- گل ژربرا
5 1-3-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل ژربرا
5 1-3-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل ژربرا
6 1-3-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا
6 1-4- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
7 فصل دوم: بررسی منابع
8 2-1- شرایط دوام گل
8 2-1-1- تامین آب
9 2-1-2- انسداد آوندی
9 2-1-2-1- انسداد آوندها توسط هوا
10 2-1-2-2- انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها
10 2-2- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی گل‌های بریده
10 2-2-1- آب
11 2-2-2- آب آشامیدنی (شهری)
11 2-2-3- آب دیونیزه
12 2-2-4- آب مقطر
12 2-2-5- آب مغناطیسی
13 2-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
14 فصل سوم: مواد و روش‌ها
15

15

3-1- مواد گیاهی

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی

15 3-3- سنجش و اندازه‌گیری عناصر آب
16 3-4- نحوه آماده‌سازی محلول‌ها و انجام تیمارها
16 3-5- ارزیابی صفات
16 3-5-1- عمر گلجایی
16 3-5-2- ماده خشک
17 3-5-3- روند تغییرات جذب آب
17 3-5-4-  روند تغییرات وزن تر
18 3-5-5- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
18 3-5-6- کاروتنوئید گلبرگ
18 3-5-7- اندازه‌گیری کلروفیل a، b  و کل
18 3-5-8- پروتئین گلبرگ
19 3-5-9- فعالیت آنزیم پراکسیداز
19 3-5-10- پراکسیده شدن لیپیدها (مالون‌دی‌آلدئید)
19 3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها
20 فصل چهارم: نتایج و بحث
21 4-1- عمر گلجایی
26 4-2- روند تغییرات جذب آب روز سوم، ششم و آخر
27 4-3- روند تغییرات وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر
28 4-4- کاهش وزن تر
29 4-5- درصد ماده خشک
30 4-6- کاهش درجه بریکس
31 4-7- کاروتنوئید گلبرگ
32 4-8- شاخص کلروفیل b, a و کل
34 4-9- پروتئین گلبرگ
35 4-10- آنزیم پراکسیداز
36 4-11- مالون دی آلدئید
36 بحث
39 نتیجه‌گیری نهایی
39 پیشنهادها
40 منابع

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- گل بریده رز 3
شکل 1-2- گل بریده داودی 4
شکل 1-3- گل بریده ژربرا 5
شکل 2-1- سیستم تهیه آب دیونیزه 11
شکل 2-2- سیستم تهیه آب مقطر 12
شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی 12
شکل 3-1- قرار دادن گل‌های بریده در محلول گلجا پس از بازبرش 15
شکل 3-2- انتقال محلول استوک به گلجاها 16
شکل 3-3 – اندازه‌گیری وزن‌ تر 17
شکل 3-4- اندازه‌گیری درجه بریکس 18
شکل 3-5- دستگاه اندازه‌گیری پروتئین 19
شکل 4-1- تاثیر تیمارهای مختلف روی عمر گلجایی 21
شکل 4-2- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات  جذب آب روز سوم، ششم و آخر 27
شکل 4-3- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر 28
شکل 4-4- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر 29
شکل 4-5- تاثیر تیمارهای مختلف روی ماده خشک 30
شکل 4-6- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش درجه بریکس 31
شکل 4-7- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاروتنوئید گلبرگ 32
شکل 4-8- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل a 33
شکل 4-9- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل b 33
شکل 4-10- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل کل 34
شکل 4-11- تاثیر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ 35
شکل 4-12- تاثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم پراکسیداز 35
شکل 4-13- تاثیر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید 36

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- خصوصیات آب‌های مورد استفاده در آزمایش 16
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده 22
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده 23
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز 24
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز 24
جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل 24
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل 25

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، مقدار کاروتنوئید، کلروفیل، پروتئین گلبرگ، کاهش درجه بریکس، فعالیت آنزیم پراکسیداز و مقدار مالون دی آلدئید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارها در تمامی صفات اندازه‌گیری شده از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و بیشترین عمر گلجایی در تیمارهای آب شهری× گل داودی با 5/15 روز و تیمار آب مغناطیسی × گل داودی با 8/14 روز مشاهده شد. همچنین این تیمارها بیشترین مقدار پروتئین گلبرگ، فعالیت آنزیم پراکسیداز و میانگین وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر و همچنین کمترین مقدار مالون‌دی‌آلدئید را در بین تیمارها به خود اختصاص دادند.

مقدمه

  • گل رز

1-1-1-گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی رز

رز با نام علمی Rosa hybrida L. از خانواده Rosaceae با دامنه وسیعی از عادات رشد در آسیا، امریکای شمالی، افریقا و اروپا است که برای مصارف مختلفی از قبیل گلدانی، فضای آزاد، شاخه بریده و … کشت و کار می‌شود (مرتضوی و همکاران، 2007). درختچه‌های رز دارای ساقه راست یا خزنده، خاردار یا بدون خار و دارای برگ‌های متناوب و درای برگچه دندانه‌دار و متقابل است (بنائی‌محمدی و همکاران، 1377).

شکل 1-1- گل رز

  • اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز

گل رز یکی از مهمترین گل‌های شاخه بریده در سطح جهان است که به دلیل تنوع و زیبایی همواره در صدر تجارت جهانی گل و گیاه قرار دارد ( معماران کاشانی و نادری، 1375). صادرات گل‌های شاخه بریده بیش از 5/1 میلیارد دلار است که گل بریده رز یکی از مهمترین آن‌ هاست. سطح زیر کشت گل رز در کل دنیا (21470000 هکتار )، در هلند (52000 هکتار) و سطح زیر کشت آن در ایران (4200 هکتار)  گزارش شده است

تعداد صفحه : 54

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.