مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه : مقایسه­ ی کارایی اسانس­ های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچ کش ­های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان : مقایسه­ ی کارایی اسانس­ های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچ کش ­های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشکده علوم زراعی

گروه گیاه پزشکی

پایان نامه ­ی دوره کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی

 عنوان:

مقایسه­ ی کارایی اسانس­ های گیاهی و سالیسیلیک اسید با قارچ کش ­های بنومیل و تیابندازول برای کنترل بیماری پنیسیلیومی مرکبات

 

 

استادان راهنما :

دکتر ولی الله بابایی زاد

دکتر محمود محمدی شریف

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کپک سبز که توسط قارچ P. digitatum ایجاد می شود مهم ترین عامل خسارت زا روی مرکبات انبار شده است. به طور معمول میوه های برداشت شده با قارچکش های شیمیایی تیمار می شوند. از آنجا که میوه ها پس از تیمار ممکن است به فاصله کوتاهی به مصرف برسند، کنترل این بیماری با ترکیبات امن می تواند راهکار مناسب و با ارزشی باشد. در این تحقیق قابلیت قارچ کشی اسانس و عصاره برگ گیاه اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و پوست میوه پرتقال  Citrus  sinensis ، اثر قارچکش های بنومیل و تیابندازول و همچنین تاثیر محلول سالیسیلیک اسید در کنترل این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر و تهیه عصاره ها با بهره گرفتن از پودر برگ خشک شده گیاهان و دستگاه تبخیر کننده گردان انجام شد. در بررسی اثر اسانس اکالیپتوس بر روی تعداد کلنی و جوانه زنی و بازدارندگی رشد میسیلیومی قارچ P. digitatum نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین غلظت به کار برده شده یعنی l /mlµ 5 اسانس موجب شد که هیچ کلنی در سطح پتری طی چهارده روز تشکیل نشود همچنین غلظتl/ml µ 2 اسانس اکالیپتوس کمترین درصد جوانه زنی را در مقایسه با شاهد و غلظت های 5/0وl/ml µ 1 نشان داد که درصد جوانه زنی در طی پنج روز 2/72 درصد بود در حالیکه برای تیمار شاهد و دیگر غلظت ها % 100 بود. در بررسی بازدارندگی اسانس روی رشد میسیلیومی قارچ، نتایج نشان داد که غلظتl/ml µ 5 اسانس در طی 14 روز به طور کامل از رشد میسیلیومی قارچ جلوگیری کرد که درصد بازدارندگی غلظت های 5، 8/2، 5/1، 8/0 وµl/ml  5/0 در روز آخر به ترتیب 100، 2/97، 1/82، 4/57 و % 9/16 بود. استفاده از عصاره ی اکالیپتوس نیز در بالاترین غلظت استفاده شده یعنیmg/ml 30 موجب کاهش تعداد کلنی قارچی در مقایسه با تیمار شاهد و سایر غلظت های عصاره گردید. در روز چهاردهم تمام سطح ظروف پتری در غلظت پایین تر عصاره، با کلنی های قارچ پوشیده شده بود. این مقدار برای دو غلظت بالاتر یعنی 2/22 وmg/ml  30 به ترتیب 7/162 و 7/4 عدد بود. در بررسی اثر اسانس پرتقال نتایج نشان داد که این اسانس کارایی مناسبی برای کنترل این گونه نداشت و در روز چهاردهم کل سطح ظروف پتری توسط قارچ اشغال شده بود. عصاره پرتقال نه تنها از رشد قارچ جلوگیری نکرد بلکه اثر افزایشی بر روی تعداد کلنی قارچی نشان داد و هر چه غلظت عصاره ی پرتقال بیشتر بود اثر قارچکشی آن کاهش یافت. در مورد اثرات قارچکش های بنومیل و تیابندازول نتایج نشان داد که غلظت های بالای به کار برده شده برای بنومیل و تیابندازول (به ترتیب 5/12 و µg ai/ml 18) اثرات کاهشی قابل توجهی بر تعداد کلنی های قارچی داشتند. تیمار میوه ها با سالیسیلیک اسید باعث شد که خسارت میوه ها نسبت به شاهد کاهش قابل توجهی داشته باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس و عصاره اکالیپتوس گزینه های مناسبی برای جایگزین شدن با قارچکش های شیمیایی هستند.

کلید واژه: Penicillium digitatum، اسانس، عصاره، Eucalyptus camaldulensis، پرتقال، بنومیل، تیابندازول، سالیسیلیک اسید

فهرست مطالب

عنوان   شماره

صفحه

فصل اولمقدمه و کلیات      1
     
فصل دوم: بررسی منابع      4
2-1- مرکبات و انبارداری                                                   5
2-2 قارچ P. digitatum     5
22-1 چرخه بیماری                                                  6
2-2-2کنترل                                                         6
23- بنومیل                                                     7
2-4–  تیابندازول                                                      8
2-5- اسانس های گیاهی      9
2-6- عصاره های گیاهی                                                  12
2- 7- معرفی گیاه اکالیتوس                                                 14
2-8- ویژگی های اسانس پوست مرکبات                                              15
2-9- سالیسیلیک اسید      16
   
فصل سوم: مواد و روش ها      18
3-1- کشت قارچ                                                  19
3-2تهیه اسانس   19
3-3زیست سنجی اسانس ها                                                                                                                    20
3-3-1تعداد کلنی                                                                                                                                   20
3-3-2- رشد کلنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20
3-3-3جوانه زنی اسپور ها      21
3-4- تهیه عصاره                                                                                                                                            21
3-5- زیست سنجی عصاره ها                                                                                                                       21
3-6- زیست سنجی قارچکش ها   21
3-6-1- تیابندازول      21
3-6-2- بنومیل                                                  22
3-7- تهیه ی محلول سالیسیلیک اسید   22
3-8- زیست سنجی سالیسیلیک   22
3-9- تجزیه و تحلیل آماری                                               22
     
فصل چهارم : نتایج      23
4-1- اثر اسانس ها و عصاره های گیاهی                                                                                                     24
4-1-1- اسانس اکالیپتوس      24
4-1-1-1- تعداد کلنی      24
4-112رشد کلنی      26
4-1-1-3- میزان جوانه زنی                                                                                                                           28
41-2- اثر اسانس پرتقال روی رشد P. digitatum                                                                              30
41-3 اثر عصاره اکالیپتوس روی قارچ P. digitatum      32
4-1-4- اثر عصاره پرتقال روی رشد قارچ P. digitatum       34
4- 2- اثر قارچکش ها                                                                                                                                  37
4-2-1- سم تیابندازول                                                                                                                               37
422- سم بنومیل                                                                                                                                   39
4-3- سالیسیلیک اسید      42
   
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری      44
51- شمارش تعداد کلنی ها      45
5-2-  اندازه گیری قطر کلنی      46
5-3- میزان جوانه زنی                                                                                                                                 47
5-4- اثر قارچکش ها                                                                                                                                   48
5-5تیمار میوه ها      48
5-6 سالیسیلیک اسید           50
5- 7- جمع بندی کلی           50
5- 8- پیشنهادها   51
   
منابع      52


فهرست اشکال

عنوان   شماره

صفحه

شکل3-1) دستگاه کلونجر   19
شکل3-2) دستگاه تبخیر کننده دوار   20
شکل4-1) اثر اسانس اکالیپتوس بر روی تعداد کلنی های قارچ P. digitatum   24
شکل4-2) مقایسه میانگین تعداد کلنی های قارچ Penicillium digitatum             رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده  با غلظت های مختلف اسانس Eucalyptus  amaldulensis   25
شکل4-3) روند تغییرات تعداد کلنی های قارچ Penicillium digitatum       روی محیط
کشت تیمار شده با غلظت های مختلف اسانس Eucalyptus camaldulensis
  26
شکل4-4 ) اثر اسانس اکالیپتوس بر روی رشد کلنی قارچ   26
شکل 4-5) میانگین درصد بازدارندگی ناشی از اسانس Eucalyptus camaldulensis

روی رشد کلنی قارچ Penicillium digitatum

  27
شکل4-6) روند تغییرات درصد جوانه زنی اسپور های قارچ Penicillium digitatum

در تیمار های غلظت های مختلف اسانس Eucaluptus camaldulensis

  28
شکل 4-7) اثر اسانس پرتقال بر روی تعداد کلنی ها   30
شکل 4-8) ­مقایسه میانگین تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum  رشد كرده

روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف اسانس پرتقال ( اعداد مربوط به روز هشتم  پس از تیمار)

  31
شکل 4-9)­ تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum

رشد كرده روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف اسانس پرتقال در روزهای مختلف پس از تیمار

  32
شکل 4-10) اثر عصاره اکالیپتوس بر روی تعداد کلنی ها در تیمار شاهد و غلظتmg/ml  30   33
شکل 4-11) مقایسه میانگین تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum  رشد كرده

روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره Eucalyptus camaldulensis (اعداد مربوط به روز پنجم پس از تیمار

  34
شکل 4-12) تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum

رشد كرده روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره Eucalyptus camaldulensis در روزهای مختلف پس از تیمار

  34
شکل 4-13) اثر عصاره پرتقال بر روی تعداد کلنی ها   35
شکل 4-14) مقایسه میانگین تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum

رشد كرده روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره پرتقال(اعداد مربوط به روز هفتم پس از تیمار)

  36
شکل 4-15) تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum

رشد كرده روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره پرتقال در روزهای مختلف پس از تیمار

  37
شکل 4-16) اثر تیابندازول بر روی تعداد کلنی­های قارچ در تیمار شاهد و غلظتg ai/ml µ 18   37
شکل4 -17) مقایسه میانگین تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum  رشد كرده

روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف قارچكش تیابندازول(اعداد مربوط به روز هشتم پس از تیمار)

  38
شکل 4-18) تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum  رشد كرده

روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف قارچكش تیابندازول در روزهای مختلف پس از تیمار

  39
شکل 4-19) اثر بنومیل بر روی تعداد کلنی ها در تیمار شاهد و غلظتg ai/mlµ 5/12   39
شکل 4-20) مقایسه میانگین تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum  رشد كرده

روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف قارچكش بنومیل (اعداد مربوط به روز هشتم پس از تیمار)

  41
شکل 4-21) تعداد كلنی‌های قارچ Penicillium digitatum  رشد كرده روی محیط كشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف قارچكش بنومیل در روزهای مختلف پس از تیمار   41

فهرست جداول

عنوان   شماره

صفحه

جدول 4-1) میانگین تعداد کلنی های اسانس Eucalyptus camaldulensis در غلظت های مختلف در طی 14 روز   25
جدول 4-2) مقایسه میانگین درصد بازدارندگی رشد کلنی های قارچ P. digitatum در نتیجه تیمار با غلظت های مختلف اسانس E. camaldulensis در روز های مختلف پس از تیمار در چهار تکرار   27
جدول 4-3) تجزیه واریانس اثر اسانس اکالیپتوس  بر مبنای رشد کلنی قارچ   28
جدول 4-4) درصد اسپور های جوانه زده قارچ Penicillium digitatum در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف اسانس

Eucalyptus camadulensis

  29
جدول 4-5) تجزیه واریانس اثر اسانس اکالیپتوس بر مبنای درصد اسپور های جوانه زده   29
جدول 4-6) میانگین تعداد کلنی های اسانس پرتقال در غلظت های مختلف در طی 14 روز   31
جدول 4-7) میانگین تعداد کلنی های عصاره اکالیپتوس در غلظت های مختلف در طی 14 روز   33
جدول 4-8) میانگین تعداد کلنی های عصاره پرتقال در غلظت های مختلف در طی 14 روز   36
جدول 4-9) میانگین تعداد کلنی های قارچکش تیابندازول در غلظت های مختلف در طی 14 روز   38
جدول 4-10) میانگین تعداد کلنی های قارچکش بنومیل در طی 14 روز   40
جدول4-11) تجزیه واریانس اثر اسانس ها، عصاره ها و قارچکش ها روی قارچ P. digitatum بر مبنای تعداد کلنی ها   42

مقدمه

استان مازندران با 38% تولید مرکبات رتبه اول کشوری را دارا­­­ ست. عمده انواع مرکبات تولیدی شامل نارنگی های انشو و پیج، پرتقال های تامسون و خونی مورو و ارقام محلی است. پرتقال های تامسون و خونی رایج ترین ارقامی هستند که در بخش اعظم تولیدی به مدت چند ماه ذخیره سازی می شوند و فقط بخشی از این تولید پس از برداشت بطور مستقیم وارد بازار مصرف می شود. بنابراین جهت تامین میوه مورد استفاده در اوایل نوروز و همچنین قیمت مناسب به دلیل تقاضای بازار، اکثر تولید کنندگان خرد و کلان ترجیح میدهند این میوه نسبتاً حساس را چندین ماه انبار نمایند. بنابراین وجود مکان مناسب جهت ذخیره حجم بالای میوه تولیدی و داشتن برنامه، لازم و ضروری است. بر اساس مطالعات انجام شده میوه های پرتقال تولیدی در شمال کشور به شرایط نگهداری در دمای متوسط 5 تا  ºC 7و رطوبت 85% و نارنگی ها متوسط ºC 4 و رطوبت 85% همراه با تهویه نیاز دارند. این شرایط تنها از طریق سرد خانه ها با مصرف انرژی بالا مقدور است. از سالیان دور باغداران و تولید کنندگان مرکبات از روش های متنوعی جهت نگهداری میوه مرکبات استفاده می نمودند. بارزترین نمونه آنها ایجاد انبارهای ساده سنتی با بهره گرفتن از ساقه های برنج، انبارهای ساخته شده از مصالح چوب و گل و به تدریج انبارهای ساخته شده از مصالح جدید چون آجر، سیمان و بلوک بوده است. آنچه میزان ضایعات را در این انبارها افزایش داده است نوع سازه به تنهایی نیست بلکه عدم رعایت مسائل استاندارد برای یک انبار چون میزان تهویه و گردش هوا، تامین رطوبت و دمای پایین نیز در این زمینه نقش دارد. قارچ بیماری زای Penicillium digitatum عامل بیماری کپک سبز از بیماری های مهم پس از برداشت در انواع مختلف مرکبات است. این قارچ یک پاتوژن گیاهی است که به طور عادی باعث بیماری های قارچی پس از برداشت در مرکبات می شود. کپک سبز مخرب ترین پاتوژن خانواده ی مرکبات است و مسئول 90% خسارت محصولات در طول کنترل پس از برداشت است. بطور معمول برای کنترل این بیماری باید میوه ها با دقت برداشت و حمل شده و کلیه‌ی تجهیزات به طور روزانه توسط کلرین ضدعفونی شوند. ممکن است میوه‌ها در اتاق بسته بندی توسط محلول سدیم ارتوفنیل فنات، تیابندازول یا ایمازالیل همراه با واکس شستشو داده شوند. کاربرد مستقیم مواد شیمیایی روی میوه‌هایی که بلافاصله و یا پس از انبارداری و حمل و نقل به مصرف انسان می‌رسند، علاوه بر عوارض نامطلوب زیست محیطی مشکلات فراوانی برای سلامتی انسان ایجاد می‌کنند. در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری با هدف یافتن روش های امن و موثر برای کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه‌ها انجام شده است (قزوینی و فتاحی مقدم، 1385). از جمله این ترکیبات می توان اسانس ها و عصاره های گیاهی را نام برد. اسانس های گیاهی، متابولیت های ثانویه گیاهی اند که دارای ترکیبات آروماتیک هستند (کیم و همکاران، 2003). اسانس های استخراج شده از برخی گیاهان دارای خاصیت تدخینی مناسب بوده و می توانند جایگزین بالقوه ای برای سموم شیمیایی باشند. قسمت عمده اسانس های گیاهی را ترپنوئید ها به خصوص مونوترپن ها و سسکوئی ترپن ها تشکیل می دهند ( شایا و همکاران، 1997 ; کیتا و همکاران، 2001). اسانس ها معمولا به وسیله تقطیر با بخارآب از گیاهان معطر به

دست می آیند و معمولا به عنوان رایحه یا بو در عطر ها و طعم دهنده ها در غذاهای صنعتی استفاده می شوند ( استاموپولوس، 1991). عصاره های گیاهی دارای طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه هستند که برای زنده ماندن سلول های گیاهی ضروری نیستند ولی برای واکنش موجود زنده در برابر محیط کاربرد داشته و تامین کننده بقای موجود در اکوسیستم هستند. این ترکیبات همچنین نقش مهمی در دفاع گیاهان در مقابل حشرات گیاه خوار دارند و به عنوان دور کننده، بازدارنده تغذیه ای و تخمریزی و یا به عنوان ترکیبات سمی ایفای نقش می کنند و گیاهان را در مرحله رشدی مختلف در برابر حشرات محافظت می نمایند ( باقری زنوز، 1375).

از دیگر عوامل موثر کنترل غیر شیمیایی بیماری های گیاهی ترکیب سالیسیلیک اسید می باشد. این ترکیب به عنوان یک هورمون گیاهی برای كاهش اثرات مضر بسیاری از تنشها شناخته شده است (طویلی و همکاران، 1392). سالیسیلیک اسید اثرات بهبود دهنده ای روی رشد و عملکرد گیاهان تحت شرایط مختلف محیطی دارد و میتواند بعنوان یک تنظیم کننده رشد جهت بهبود رشد گیاه در شرایط تنش آب مورد استفاده قرار گیرد ( بالجانی و شکاری، 1391).

این تحقیق با هدف معرفی ترکیبات گیاهی و مقایسه آن ها با قارچ کش های شیمیایی رایج انجام شد. اسانس و عصاره گیاه اکالیپتوس به عنوان یکی از منابع گیاهی فراوان در استان مازندران روی بازدارندگی رشد قارچ Penicillium digitatum آزمایش گردید. علاوه بر این اثر اسانس و عصاره پوست میوه پرتقال نیز روی کاهش یا افزایش این قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. کارایی دو قارچکش شیمیایی تیابندازول و بنومیل نیز بررسی شد. در انتها نقش سالیسیلیک اسید به عنوان القا کننده و عامل بازدارنده این قارچ بیماری زا آزمایش گردید.

تعداد صفحه : 75

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.