شیمی

پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانشگاه ایلام

کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی- معدنی)

 

عنوان

مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 

 

 

بهمن 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 

در این پایان‌نامه با بهره گرفتن از نرم افزار گوسین و با روش های M052X,B3LYP,HF پایداری و ناپایداری فسفر ایلیدها محاسبه شده است. ابتدا ساختار ترکیبات مورد مطالعه بهینه شده و انرژی آنها محاسبه می‌گردد. سرانجام با مقایسه انرژی‌های محاسبه شده، پایدارترین حالت‌ها بررسی می‌شوند.همچنین اثر گروه الکترون‌کشنده C=O در ساختار ترکیبات α‌ فسفر‌ ‌ایلید، β کتوفسفر‌ایلید و دی‌کتو‌فسفر‌ایلید مطالعه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که فسفر‌ ایلیدهای داری گروه الکترون‌کشنده  C=Oاز فسفر ایلیدهای فاقد این گروه پایدارترند. این پایداری به صورت زیر می‌باشد.

α ‌فسفر ایلید < β کتوفسفر‌ایلید < دی کتو فسفر ایلید

در مرحله بعد، اثر حلال‌های قطبی از قبیل آب و متانول و همچنین حلالهای غیر قطبی مانند دی کلرومتان و تولوئن در پایداری فسفر‌ایلیدها مطالعه گردید، که نتایج نشان می‌هد که پایدارترین ساختار از نظر انرژی در حلال آب ایجاد می‌گردند و ناپایدارترین ساختار در حلال تولوئن ایجاد می‌گردند. این پایداری به صورت زیر است:

تولوئن < دی کلرومتان < متانول < آب

در نهایت درصد خصلت S و P  هرکدام از ساختارها با بهره گرفتن از روش NBO  گزارش شده است. لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده از روش هایB3LYP  و M052X دقت بیشتری دارند و دقت روش HF  مناسب نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

فهرست صفحه
فصل اول( مقدمه‌ای بر شیمی محاسباتی)…………………………………………………..  
1-1) شیمی محاسباتی……………………………………………………………………… 2
1-2) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی……………………………………………………………… 2

1-3) روش‌های تابعی دانسیته……………………………………………………………………………………

3
1-4) مجموعه پایه……………………………………………………………………………………………………… 5
1-5) توابع قطبی‌ شونده…………………………………………………………………….. 6
1-6) توابع پخشیده………………………………………………………………………………………………………

1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه………………………………………………………………………………

1-8) روش ضد موازنه……………………………………………………………………………………………………..

1-9) روش اوربیتال‌ پیوندی طبیعی……………………………………………………………………………..

1-10) دقت مجموعه‌های پایه……………………………………………………………………………………….

7

7

8

10

11

فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق)………………………………………………………..  
2-1) فسفر…………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2) فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3) تاریخچه‌ فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….. 15
2-4) نامگذاری فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 16
2-5) تهیه ایلیدهای فسفر…………………………………………………………………………………………. 17
2-5-1) تهیه از نمک‌های فسفونیوم…………………………………………………………………………. 17
2-6) تقسیم‌بندی فسفرایلیدهای پایدار کربونیلی…………………………………………………….. 19
2-6-1)α- فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………………… 19
2-6-2) β- کتوفسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 20
2-6-3) دی‌کتوفسفرایلیدها………………………………………………………………………………………. 20
فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار)……………….  
3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده……………………………………………………………………………… 23
3-2) جزئیات محاسبات…………………………………………………………………………………………….. 24
3-3) نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………………….

3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی……………………

3-3-2) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید‌های مطالعه شده در فاز مایع

25

25

36

فصل چهارم( بحث‌ و نتیجه گیری)………………………………………………………………………  
4-1) مقایسه نتایج……………………………………………………………………………………………………. 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فهرست جدول‌ها

جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش  شکل (3-1) وشکل (3-2)

صفحه

26

جدول (3-2) انرژی پایداری محصولات شکل (3-1) وشکل (3-2) برحسب هارتری 27
جدول(3-3) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرایلید…………………………………………. 29
جدول(3-4) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید ترانس………………………..

جدول(3-5) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید سیس

31

33

جدول(3-6)  مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید…………………….. 35
جدول(3-7) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته…………………… 36
جدول(3-8) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته……….. 37
جدول (4-1) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو  P پیوندی فسفر ایلید‌های

مطالعه شده…………………………………………………………………………………………………………………

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

    فهرست شکل ها صفحه
شکل(1-1) انواع روش‌های محاسباتی……………………………………………………………………… 3
شکل (2-1) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها……………………………………………………………… 14
شکل (2-2)  فرآیند تشکیل متیلن دی‌فنیل فسفین با بهره گرفتن از ایلیدهای ناپایدار 14
شکل (2-3) فرآیند تشکیل 1 و 1- دی‌فنیل اتیلن و تری‌فنیل فسفین اکسید با

واکنش تری‌فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون…………………………………………………………

 

15

شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر………….. 17
شکل(2-5) سنتز فسفرایلیدها با بهره گرفتن از انتقال ایلید……………………………… 18
شکل (2-6) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید…………………………………………………… 18
شکل(2-7) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با بهره گرفتن از آلکیل هالید……………………….. 20
شکل (2-8) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها………………………………………….. 20
شکل (2-9) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با بهره گرفتن از هالید اسیدها……………… 21
شکل (2-10) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با بهره گرفتن از اسید انیدریدها……….. 21
شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده…………………………….. 23
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده……………………………. 23
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه………………………………………………………………. 25
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید……………………… 25
شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3………………………..

شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید ..PhCHPPh3………………………………….

28

28

شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید……………………………………………

شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید………………………………………..

شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید……………………………………………

شکل(3-10) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید………………………………………

30

30

32

32

شکل(3-11)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید…………………………………………………..

شکل(3-12) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید………………………………………………..

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :64

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.