رشته حسابداری

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

      دانشگاه آزاد اسلامی

         واحد کرمانشاه

           دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                 پایان نامه­ کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

 

موضوع:

 

مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

اسفند  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10

فصل اول:کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
  •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

  • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
  • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20

1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
    • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21

1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47

2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49

(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51

(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

(4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

(4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

(4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

(4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

(4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

(4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

(4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

(4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

(4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

(4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10

 

 

 

 

چکیده

          به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می ­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­ گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع ­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­ شود.

واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­ شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­ های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­ های بین ­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­ کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­ گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین ­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­ شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­ کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­ گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­ کند.

 

1-2.بیان مسئله

اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­ اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده ­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­ شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­ گذاری سرمایه­ گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­ شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­ گیرند.

 

 

 

 

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

 از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می ­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­ شود. سرمایه­ گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­ گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­ گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­ شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­ اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده ­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته ­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­ اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­ شود.

1-4 اهداف مشخص پژوهش

1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­ های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

[1]  Vatergeet

[2]  SarinzAkseli

[3] Buyback

[4] Kamal Hassan

[5] Jensen & Mcling

[6] Mc nite & veer

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.