رشته حسابداری

پایان نامه مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:
مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام

 

خرداد 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          دانشگاه آزاد اسلامی

                                             واحد کرمانشاه

                         پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری

 

 

                                                  موضوع:

مطالعه رابطه بین تغییر­پذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده آتی سهام

 

/

                                            استادراهنما:

                                      دکتر مهرداد قنبری

                                                                                                                 

 

                                           استاد مشاور:

                                     دکتر فرشید خیراللهی

 

 

                                            نگارنده:

                                          فرزاد گاوشانی

 

 

 

 

                                                  خرداد 1393

سپاسگزاری:

سپاس از آن خداوند کریمی است که این حقیر را توفیق داد تا بتوانم از اقیانوس دین و اخلاق قطره ای برگیرم.

اینک که به لطف خداوند متعال، توفیق انجام این پایان نامه حاصل شده است وظیفه خود می­دانم که مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به استادراهنمای فاضل و بزرگوارم جناب آقای دکتر مهرداد قنبری ابراز نمایم و خداوند سبحان را شاکرم که توفیق شاگردی این چنین استاد بزرگوار را نصیبم فرمود و امیدوارم که همیشه بتوانم قدرشناس زحمات این بزرگواران باشم.

همچنین برخود لازم میدانم که مراتب تشکر و سپاس قلبی خویش رابه محضر استاد مشاورم جناب آقای دکتر فرشید خیراللهی که در جهت تحقق این هدف از هر کوششی فرو گذار ننموده و متحمل زحمات زیادی گردیدند ابراز نمایم.

از جناب آقای دکتر بابک جمشیدی نوید که به عنوان استاد مدعو، زحمت داوری این پایان نامه را تقبل فرمودند؛ بسیار سپاسگزارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        تقدیم به

                                                        خدایی که آفرید

                                                                       جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

                                                                                            و

                                                                              به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                           شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 5

1-4 اهداف مشخص پژوهش…. 6

1-5 فرضیه ­های پژوهش…. 6

1-6 قلمرو پژوهش…. 7

1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش…. 7

1-6-2 قلمرو زمانی.. 7

1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش…. 7

1-7 مدل مفهومی پژوهش…. 7

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 7

1-8-1 تعاریف مفهومی.. 7

1-8-2 تعریف عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری پژوهش…. 12

2-2-1 ریسک اعتباری.. 13

2-2-2 نابهنجاریهای اقلام تعهدی.. 16

2-2-3 نابهنجاری تامین مالی.. 17

    2-2-4 نابهنجاری مخارج سرمایه­ای.. 18

2-2-5 ارتباط بین نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایه­ای.. 18

2-2-6 سایر نابهنجاری­ها 18

2-2-7 مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. 19

2-2-8 ارتباط بین جریان­های نقدی و اقلام تعهدی شرکت با بازده سهام. 21

2-3 پیشینه پژوهش…. 24

2-3-1 پژوهش­های داخلی.. 24

2-3-2 پژوهش­های خارجی.. 25

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 28

3-2 روش پژوهش…. 28

3-3 فرضیه ­های پژوهش…. 28

3-4  متغیرهای پژوهش…. 29

3-5  جامعه آماری و حجم نمونه. 29

3-6 روش جمع ­آوری اطلاعات… 30

3-7 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ­ها 30

3-7-1 آمار توصیفی.. 30

3-7-2 آمار استنباطی.. 30

3-8 تعریف عملیاتی متغیرها 31

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه. 35

4-2 آمار توصیفی.. 36

4-3 آزمون فرضیه ­های پژوهش…. 36

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 46

5-2 نتیجه ­گیری پژوهش…. 46

5-3 پیشنهادهای پژوهش…. 47

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 47

5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش­های آتی.. 47

5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش…. 48

    منابع و مأخذ. 49

منابع فارسی.. 50

منابع لاتین.. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          فهرست جداول

 عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

جدول (3-1) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق ………………………………………………………………………………..44

جدول (4-1) آمار توصیفی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول (4-2) آزمون جارک جرا……………………………………………………………………………………………………………………………..48

جدول (4-3) ضریب همبستگی بین متغییر نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت و تغییرپذیری اقلام تعهدی…………………….48

جدول (4-4) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..49

جدول (4-5) ضریب همبستگی بین متغییر نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت…………………………………………………………..50

جدول (4-6) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..51

جدول (4-7) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری سیستماتیک نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری…………….53

جدول (4-8) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..53

جدول (4-9) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری  غیر سیستماتیک نوسان پذیری اقلام تعهدی دوره جاری…………………….54

جدول (4-10) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………55

جدول (4-11) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری آتی سهام شرکت با نوسان­پذیری غیر اختیاری تعهدی جاری……………..56

جدول (4-12) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………57

جدول (4-13) ضریب همبستگی بین نوسان­پذیری آتی با نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری…………………………………..58

جدول (4-14) ضریب رگرسیونی متغییرها……………………………………………………………………………………………………………..59

 

 

 

 

 

                                                     فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه              

نمودار (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده آتی سهام……………………..6

 

 

 

چکیده

در این پژوهش، یک چارچوب نظری برای پیش ­بینی اینکه چگونه نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری در نوسان­پذیری بازده سهام (ریسک سهام) منعکس می­ شود، مورد آزمون قرار می­گردد. مدل نظری ارائه شده در این تحقیق که نوسان­پذیری اقلام تعهدی و واریانس بازده سهام را بهم مرتبط می­ کند. بر اساس فرضیه بازارهای کارا، انتظار می­رود اگر نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری بیشتر باشد، نوسان­پذیری بازده آتی سهام بیشتر باشد. با توجه به اینکه نوسان­پذیری اقلام تعهدی از دو قسمت ناشی می­ شود، در این پژوهش رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده سهم برای هر یک از دو جزء اختیاری و غیر اختیاری به­ صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه پژوهش شامل شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار به تعداد 112 نمونه می­باشد. در این پژوهش برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و بررسی فرضیه ­های موجود از نرم افزار ای­ویوز مورد استفاده قرار می­گیرد. نتایج حاکی از آن است که بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت دوره جاری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسان­پذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسان­پذیری سیستماتیک و غیرسیستماتیک آتی بازده سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسان­پذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: اقلام تعهدی، نوسان­پذیری بازده آتی سهام، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

یکی از مهم­ترین و گسترده ­ترین پژوهش­های بازارهای مالی  تشریح رفتار بازده سهام است. امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم ­گیری اقتصادی محسوب می­ شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازارهای مالی، اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه­ها، علائم، اخبار و یپیش ­بینی­ هایی مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش­های بازار سهام به اطلاعات، متفاوت است در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاری­هایی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت­ها می­ شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می­دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می­ کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می­برد و به حالت تعادل بر­می­گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار محسوب می­ شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه­ گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). همچنین یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه­ گذاران و تحلیلگران برای کمک به آن­ها در پیش ­بینی بازده سهام شرکت­ها است. بررسی عوامل تعیین­کننده تغییرات بازده سهام می ­تواند سبب بهبود تصمیم ­گیری سرمایه­ گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین­کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکت­های مختلف مهم­ترین مسأله پیش­روی سرمایه­ گذاران در بازار سرمایه محسوب می­ شود بنابراین، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسان­پذیری بازده آتی سهام چگونه است؟

 

1-2 بیان مسأله

اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری (مدیریتی) و غیر اختیاری (بنیادی) تقسیم می­شوند. اما استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در کنترل مدیریت است می ­تواند علامتی از اطلاعات محرمانه یا دستکاری سود باشد(دچو[1]، 1994). برخلاف تحقیقات قبلی که بر میانگین اقلام تعهدی تمرکز نموده ­اند، این تحقیق بر نوسان­پذیری اقلام تعهدی متمرکز می­ شود. نوسان­پذیری اقلام تعهدی می ­تواند ناشی از دو فاکتور مجزا باشد. اول، عدم اطمینان بنیادی (غیر اختیاری) ناشی از نوسانات اقتصادی است که به مدل تجاری، ساختار سازمانی و محیط عملیاتی شرکت مربوط می­ شود. بدیهی است که این عدم اطمینان منجر به ایجاد نوسان در جریان نقد عملیاتی می­ شود. فاکتور دوم نوسان­پذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری (مدیریتی) است که منعکس­کننده اختیارات مدیریت و مداخله در فرایند حسابداری است(شان[2] و همکاران، 2013). ریسک یعنی احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش ­بینی شده و یا می­توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از، تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. دامنه پراکندگی احتمالات بازده یک سهم، بیانگر ریسک آن سهم است. هر قدر دامنه پراکندگی یا انحراف معیار بازده سهم بیشتر باشد، ریسک بیشتر است. ریسک بازده سهام از دو بخش تشکیل می­ شود: ریسک سیستماتیک که ناشی از نوسانات کلی بازار است و ریسک غیر سیستماتیک که مربوط به شرایط خاص یک شرکت است. به مجموع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ریسک کل می­گویند(تهرانی، 1378: 293). از نقطه نظر سرمایه­ گذار، پیش ­بینی بازده سهام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که خود متاثر از ریسک سهام است. بازده و ریسک دو بعد مهم در هر سرمایه­ گذاری هستند به طوری که تمامی تصمیمات سرمایه­ گذاری بر اساس ریسک و بازده  اتخاذ می­شوند(هیبتی و همکاران، 7). بنابراین شناخت عواملی که بر ریسک و بازده اثر می­گذارند موضوعی کلیدی و بحرانی است. در این تحقیق یک چارچوب نظری برای پیش ­بینی اینکه چگونه نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری (به بیان دیگر، عدم اطمینان ذاتی در اقلام تعهدی) در نوسان­پذیری بازده سهام (ریسک سهام) منعکس می شود، مورد آزمون قرار می گردد. مدل نظری ارائه شده در این تحقیق که نوسان پذیری اقلام تعهدی و واریانس بازده سهام را بهم مرتبط می­ کند بر پایه مدل­های ارائه شده توسط کالن-سگال[3](2004) و وولتیناهو[4](2002) قرار دارد. این مدل نشان می­دهد که واریانس شرطی اقلام تعهدی حسابداری، بخشی از واریانس بازده سهام است. بر اساس فرضیه بازارهای کارا، انتظار می­رود اگر نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری بیشتر باشد، نوسان­پذیری بازده آتی سهام بیشتر باشد. با توجه به اینکه نوسان­پذیری اقلام تعهدی از دو قسمت ناشی می­ شود، در این تحقیق رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی و نوسان­پذیری بازده سهم برای هر یک از دو جزء اختیاری و غیر اختیاری به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. تحقیق حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی مبنی بر وجود رابطه پیش ­بینی شده با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بورس اوراق بهادار تهران است.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه­ گذاران با تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، سعی در ارزشیابی سهام های مختلف دارند و ارزش تابعی از ریسک و بازده است. هدف سرمایه­ گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آن­ها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه­ گذاران انتظار دارند در دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است یعنی احتمال دارد برآورده شود و یا برآورده نشود. به عدم اطمینان موجود در تحقق بازده ریسک می­گویند. مفاهیم ریسک و بازده همیشه در کنار مفاهیم سرمایه­ گذاری هستند و نمی­ توان آن­ها را جدا از هم فرض کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه­ گذاری همیشه بر اساس رابطه بین ریسک و بازده صورت می­گیرد. سرمایه­ گذاران در تصمیمات سرمایه­ گذاری خود باید ریسک را در نظر داشته باشند(تهرانی و نوربخش، ص118-113).شناخت منابع ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است. اینکه چه چیزی باعث ریسک می­ شود موضوعی است که بسیار مورد توجه فعالان در بازار به ویژه سرمایه­ گذاران قرار می گیرد. ریسک کلی سهام تابعی از عوامل مختلف است. برخی از منابع ریسک شناخته شده هستند از قبیل ریسک نرخ بهره، ریسک تورمی، ریسک تجاری و …. . تحلیلگران سرمایه­ گذاری مدرن، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می­شوند را به دو دسته تقسیم می­ کنند: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک(هیبتی و همکاران، 1384ص7). شناخت عواملی که ریسک سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به سرمایه گذاران اعم از انفرادی و نهادی در فرایند تحلیل اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­ گذاری کمک شایانی می نماید.

 

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

  • شناسایی رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسان­پذیری بازده آتی سهام.

 

1-4-2 اهداف ویژه

  • شناسایی رابطه بین نوسان­پذیری آتی بازده سهام شرکت با تغییرپذیری اقلام تعهدی دوره جاری.
  • شناسایی رابطه بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسان­پذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی).
  • شناسایی رابطه بین نوسان­پذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با  نوسان­پذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت

شناسایی رابطه بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری  با نوسان­پذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیر سیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری

[1]) Dechow

[2]) Shan

[3]) Callen-segal

[4]) Vuolteenaho

تعداد صفحه :65

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.