صنایع غذایی مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باكتر بیفیدوم ، استرپتوكوكوس ترموفیلوس و لاكتو باسیلوس بولگاریكوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم و صنایع غذایی

عنوان : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باكتر بیفیدوم ، استرپتوكوكوس ترموفیلوس و لاكتو باسیلوس بولگاریكوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش علوم و صنایع غذایی

موضوع:

مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باكتر بیفیدوم ، استرپتوكوكوس ترموفیلوس و لاكتو باسیلوس بولگاریكوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی

استاد راهنما:

خانم دکتر تبری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… …..1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه 3

1-2- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف: 5

1-2-1- مسأله پژوهش: 5

1-3- اهداف تحقیق: 5

1-3-1- هدف کلی تحقیق: 5

1-4- فرضیه ها: 5

1-5- پروبیوتیک ها 5

1-5-1- بیفیدوباکتریوم 6

1-6- تأثیر افزودن بیفیدوباکتر بر مکانیسم رشد باکتری، زمان تخمیر، کاهش‌آفلاتوکسین و مقاومت باکتری به آفلاتوکسین  8

1-7-  مکانیسم حذف آفلاتوکسین بوسیله باکتری. 9

1-8- عوامل مؤثر در حذف آفلاتوکسین. 11

1-9- تأثیر نوع باکتری بر زمان، دما و محیط های مختلف آزمایش (PBS، آب مقطر، شیر و ….)  و بر کاهش آقلاتوکسین  11

1-10- اثر اضافه کردن چربی بر مکانیسم رشد باکتری، زمان تخمیر، کاهش آفلاتوکسین و مقاومت باکتری به آفلاتوکسین  13

1-11-  مقایسه درصد کاهش آفلاتوکسین. 13

1-12-  تفاوت رشد باکتری ها، تغییرات pH، زمان تخمیر و روند رشد باکتری طی زمان نگهداری در نبود آفلاتوکسین  15

1-13-  تأثیر افزودن چربی بر کاهش آفلاتوکسین. 16

1- 14- باکتری های آغازگر. 16

1-15- قارچ آسپرژیلوس.. 17

1-15-1- آفلاتوکسین ها 17

1-15-1-1- آفلاتوکسین M1 : 17

1-16- روش های سنجش آفلاتوکسین ها 19

1-17- روش های حذف آفلاتوکسین ها 19

1-17-1- روش های بیولوژیکی. 19

1-17-2- سمیت زدایی  آفلاتوکسین M1  از شیر. 22

1-18- ماست.. 23

1-18-1- خاصیت ضد میکروبی ماست.. 23

1-19- دوغ. 24

1-19-1- تولید دوغ. 24

فصل دوم. 26

سابقه و پیشینه تحقیق. 26

2-1-  مروری بر تحقیقات پیشین. 27

فصل سوم. 39

مواد و روش ها 39

3-1- مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت اندازه گیری آفلاتوکسین M1: 40

3-1-1- تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده 40

3-1-2- محلول سازی. 41

3-1-3- ملاحظه‌های ایمنی و احتیاطات.. 41

3-2- مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون های میکروبی. 42

3-2-1- مواد مصرفی. 42

3-3- شاخص های اصلی طرح. 42

3-4- شمای کلی مراحل انجام طرح. 43

3-4-1- انجام مرحله اول پژوهش… 43

1-3-4-1-1 استخراج. 45

3-4-1-2- آماده سازی ستون ایمونوافینیتی. 45

3-4-1-3- تخلیص… 45

3-4-1-4- اسپایک گذاری. 46

3-4-1-5- تفسیر. 46

3-4-1-6-  آزمایش ها انجام شده در این مرحله از پژوهش… 47

3-4-1-7- محاسبات.. 47

3-4-2- اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در ماست.. 47

3-4-2-1-  آماده سازی و تهیه نمونه: 47

3-4-3-انجام مرحله سوم پژوهش… 47

3-4-3-1- آماده سازی و فرایند طراحی نمونه ها 47

3-4-3-2- فراوری نمونه ها 48

3-4-4- آنالیزهای مورد استفاده در این فاز پژوهش: 48

3-4-4-1- اندازه گیری pH: 48

3-4-4-2- آزمون اسیدیته: 48

3-4-4-3-شمارش میکروبی: 48

3-4-5-انجام مرحله چهارم پژوهش… 49

3-4-5-1- آنالیزهای این مرحله از پژوهش… 49

فصل چهارم. 50

بحث ونتیجه گیری. 50

4-1- غلظت آفلاتوکسین. 51

4-1-1- مقایسه غلظت های آفلاتوکسین درماست و دوغ05 /0 و 1/0 مایکرولیتر. 51

4-2- اثر تیمار های آزمایش بر تعداد باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس و بیفیدو باکتر بیفیدوم 52

4-2-1- مقایسه تعداد باکتری لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در تیمار های مختلف شیر. 52

4-2-2 – مقایسه میانگین تیمار در ساعت های مختلف تخمیر در استرپتوکوکوس ترموفیلوس.. 52

4-2-3 – مقایسه تعداد باکتری های لاکتو باسیلوس در هفته های مختلف نگهداری دوغ. 53

4-2-4 – مقایسه تعداد باکتری استرپتو كوكوس در هفته های مختلف نگهداری دوغ. 54

4-2-5 – روند تغییرات باکتری بیفیدو باکتر بیفیدوم در طی زمان تخمیر. 54

4-2-6 – روند تغییرات باکتری بیفیدو باکتر بیفیدوم در طی زمان نگهداری. 55

4-3- اثرتیمارهای آزمایش بر pH و اسیدیته 55

4-3-1- مقایسه میانگین تیمار در ساعت های مختلف تخمیر برای pH واسیدیته 55

4-3-2 – مقایسه اثر تیمار بر pH در هفته های مختلف نگهداری دوغ. 56

4-3-3- مقایسه اثر تیمار بر اسیدیته در هفته های مختلف نگهداری دوغ. 57

4-3-4 – مقایسه اثر تیمارهای مختلف در هفته های مختلف نگهداری دوغ  برای pH و اسیدیته 58

4-4- مقایسه صفات مورد بررسی در دوغ ساده و دوغ حاوی بیفیدو باکتر بیفیدوم 59

4-5- بررسی روند تغییرات آفلاتوکسین در طی زمان تخمیر تا انتهای زمان نگهداری دوغ. 60

4-6- بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس   62

4-6-1- بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس.. 62

4-6-2- بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی تعداد باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس.. 62

4-6-3 – بررسی اثر بیفیدو باکتریوم بر روی غلظت آفلاتوکسین. 63

4-7- بررسی اثر وجود آفلاتوکسین بر روی تغییرات pH.. 63

4-8- بررسی اثر وجود آفلاتوکسین بر روی  تغییرات اسیدیته 63

4-9- نتیجه‌گیری. 64

4-10- پیشنهادات.. 64

منابع: 65

 

چکیده:

در این پژوهش اثر آغاز گرهای لاکتیکی لاکتوباسیلوس دلبروکی  زیر گونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس و بیفیدوباکتر بیفیدوم بر روی تغییرات غلظت آفلاتوکسین M1 که در دو غلظت 0.05 و 0.1 مایکروگرم بر لیتر که به طور مصنوعی به شیر بازساخته در دمای 42 درجه سانتی گراد  اضافه شده بود و در طی زمان تخمیر ماست و21 روز نگهداری دوغ در یخچال بررسی شد.محاسبه غلظت آفلاتوکسین M1به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های pH ،اسیدیته قابل تیتر، غلظت آفلاتوکسین و تعداد باکتری ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آغزگرهای ماست تاثیر بشزایی در کاهش غلظت آفلاتوکسین داشتند. درصد کاهش غلظت افلاتوکسین   M1در دوغ 05/0 مایکرو گرم بر لیتر در انتهای زمان تخمیر23%  و در انتهای 21 روز نگهداری دوغ35% و در غلظت 1/0 به ترتیب24% و در انتهای 21روز نگهداری8/36%  بود.در این تحقیق تعداد استرپتوکوکوس ترموفیلوس و میزان ph و اسیدیته تفاوت معنی داری در شرایط مختلف نشان داد..و نیز اثر شرایط بر روی تعداد باکتری لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در سطح خطای کمتر از 05/0 معنی دار نبود.تاثیر بیفیدو باکتر بیفیدوم نیز در کاهش سم افلاتوکسین معنی دار بود..

1-1- مقدمه
طبق تعریف فدراسیون بین المللی شیر و فرآورده های آن (IDF)[1]، شیرهای تخمیری، فرآورده هایی هستند که از تخمیر شیر به وسیله فعالیت میکروارگانیسم های خاص، حاصل می شوند. این میکروارگانیسم ها باید در هنگام عرضه و مصرف، زنده، فعال و در مقادیر نسبتاً زیاد موجود باشند. در ضمن بعد از تخمیر، جدا شدن فاز نباید در فرآورده مشاهده شود

(خسروی دارانی و کوشکی.، 1387وخورانا و کاناوجا،2007).

شیر مایع نه تنها غذای طبیعی برای نوزاد تازه به دنیا آمده است بلکه منبع کاملی برای محدوده وسیعی از محصولات لبنی مصرفی توسط انسان است. شیر حدود 87 درصد آب و 13 درصد مواد جامد دارد. مواد جامد شامل پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین های محلول در آب و مواد معدنی است. شیر منبع مهم کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و منبع غنی از ویتامین B2 می باشد(گانش،2006).

شیر و فرآورده های تخمیری آن، با داشتن ویژگی های تغذیه ای و تکنولوژیکی خاص، به عنوان حاملان باکتری های اسید لاکتیک، امروزه هدف تحقیق و توجه بسیار واقع شده اند. شیر، علاوه بر ایجاد محیطی مناسب جهت رشد و بقاء این باکتری ها ، با داشتن خواص تغذیه ای ویژه خود، فرآورده ای با ارزش را به مصرف کننده عرضه می کند. از آنجا که شیر و فرآورده های تخمیری آن، از زمان های دور به عنوان ناقلین باکتری های اخیر مورد پذیرش بشر بوده اند، کاربرد آنها به عنوان حامل باکتری های پروبیوتیک چندان دور از ذهن نبود و قرار گرفتن این باکتری ها در این پایه، مقبولیت مصرف آن ها را برای مصرف کننده بهبود خواهد بخشید(خسروی دارانی و کوشکی،1387.، شاه،2004.،هاورلاک،2002).

نوع نژاد میکروارگانیسم بکار رفته در شیرهای تخمیری روی ویژگی های مختلف این محصولات اثر می گذارد. عده ای از محققین  اثرات فاکتورهای خاص روی ویژگی های رئولوژیکی محصولات شیری تخمیری را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که نوع نژاد کشت های آغازگر تجاری اثر معناداری روی سختی[2]، چسبندگی[3] و ویژگی صمغی بودن[4] فرآورده نهایی دارد(بونزر و همکاران،2002).

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانوی هستند که به وسیله گونه های قارچی تولید شده و بر روی انسان ،حیوانات و میکروارگانیسم ها اثر سمی دارند. تاکنون در حدود هزار نوع از مایکوتوکسین ها شناخته شده اند که حدود 30 تا 40 نوع از آن ها از نظر فرمول شیمیایی شناسایی وسمیت آن ها به اثبات رسیده است. از میان مایکوتوکسین ها ،آفلاتوکسین ها به خاطر اثرات بالقوه سرطان زایی ،ناقص الخلقه زایی و جهش زایی اهمیّت بیشتری دارند و در ایجاد سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز کبد مؤثرند. آفلاتوکسین M1  از مشتقات 4- هیدروکسی آفلاتوکسین B1 می باشد که در شیر پستاندارانی که خوراک حاوی آفلاتوکسین B1 را مصرف می کنند، دفع می شود(آدامز و موس،2000).

وجود ذرت و کنجاله پنبه آلوده به آفلاتوکسین در جیره  گاو های  شیری  باعث آلودگی شیر و محصولات لبنی به آفلاتوکسین M1  می شود. هضم غذای آلوده به آفلاتوکسین در حیوانات منجر به دفع آفلاتوکسین M1 در شیر در طی 12 تا 24 ساعت می شود. لازم به ذکر است که فقط 2/2- 4/0 درصد از آفلاتوکسین B1  به صورت آفلاتوکسین M1  در سطح 07/0-02/0 میکروگرم در لیتر شیر شود. مقدار آفلاتوکسین M1 و سمیت آن در شری پس از پاستوریزاسیون شیر تغییر محسوسی پیدا نمی کند. از آنجایی که آفلاتوکسین M1 محلول در آب است، بنابراین با جدا کردن چربی غلظت آن در شیر افزایش می یابد. در جریان خامه گیری و جدا کردن چربی فقط 10و2 درصد از آفلاتوکسین M1  موجود در شیر اولیه به ترتیب به خامه و کره راه می یابند(المر و جیمز،2001). دوغ یکی از فرآورده های تخمیری شیر است که می توان از ماست، آب کره و یا آب پنیر تهیه کرد. دوغ تهیه شده در این کارخانه از ماست می باشد و به دو نوع گازدار و بدون گاز است(حصاری و منافی،1389).

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در مقادیر کافی اثرات بسیار مثبتی روی سلامت میزبان دارند(انال و شینک،2007). مهمترین و مرسوم ترین پروبیوتیک ها به جنس های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم تعلق دارند. در حال حاضر 30 گونه از بیفیدوباکتریوم ها شناخته شده است که فقط 6 گونه شامل بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم برو، بیفیدوباکتریوم ادوله سنتیس، بیفیدوباکتریوم لانگوم، بیفیدوباکتریوم لاکتیس و بیفیدوباکتریوم اینفنتیس در غذاهای انسانی مورد استفاده قرار می گیرند(گارنر و همکاران،2008). از آنجا که شیر و فرآورده های تخمیری آن، از زمان های دور به عنوان ناقلین باکتری های اسید لاکتیک مورد پذیرش بشر بوده اند، کاربرد آنها به عنوان حامل باکتری های پروبیوتیک چندان دور از ذهن نبود و قرار گرفتن این باکتریها در این پایه، مقبولیت مصرف آن ها را برای مصرف کننده بهبود خواهد بخشید(خسروی دارانی و کوشکی،1387).

با توجه به سمیت و خطرات بالقوه  افلاتوکسین ها، سازمان ها و نهادهای نظارتی کشورها از جمله FDA بیشترین سطح مجاز آفلاتوکسین M1 در شیر وفراورده های شیری را تعیین کرده اند و حضور آن را در زنجیره تولید وفراوری با حساسیت کنترل می کنند. با توجه به اینکه منشأ آلودگی شیر به آفلاتوکسینM1 ، مصرف خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1 توسط دام می باشد ، باید روش های مناسب تولید و نگهداری به کار گرفته شود تا خوراک دام ها تا حد امکان از آلودگی مصون بماند(مرتضوی و طباطبایی،1376).  در این تحقیق با بهره گرفتن از  تکنیکHPLC و با کمک باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و آغازگرهای ویژه ماست، حذف آفلاتوکسین در دوغ پروبیوتیک بدون چربی بررسی گردید.

تعداد صفحه : 79

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.