رشته حسابداری

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

عنوان:

مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی

 

شهریور 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش…. 2

1-1 بیان مسأله. 3

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-3 اهداف پژوهش…. 5

1-3-1 هدف کاربردی.. 5

1-4 فرضیه ‏های پژوهش…. 5

1-5 روش پژوهش…. 6

1-7 تعاریف متغیرها 7

1-7-1 تعاریف مفهومی.. 7

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 8

1-7 مدل مفهومی پژوهش…. 8

فصل دوم. 9

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2-1 مفهوم سود. 11

2-2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) 12

2-2-2-2 مفهوم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی) 13

2-2-2-3 مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده‌ کنندگان) 13

2-2-3 اهمیت سود. 14

2-2-4 نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری.. 15

2-2-4-1 نقاط قوت سود حسابداری.. 15

2-2-4-2 انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری.. 16

2-2-5 مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن. 18

2-2-6 ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد. 19

2-2-6-1 نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات… 19

2-2-6-2 انتخاب و تغییر اصول حسابداری.. 19

2-2-6-3 مدیریت اقلام تعهدی.. 20

2-2-6-4 قیمت‌های انتقالی.. 20

2-2-6-5 تصمیمات اقتصادی واقعی.. 20

2-2-7 شیوه های مدیریت سود. 23

2-2-8 مدیریت سود واقعی.. 25

2-2-9 تفاوتهای بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی.. 26

2-2-10 پیامدهای مدیریت سود واقعی.. 27

2-2-11 هزینه‌های مربوط به دستکاری فعالیت‌های واقعی.. 30

2-2-12 فرضیه‌های مختلف در مورد مدیریت سود واقعی.. 32

2-2-12-1 فرضیه بازار کارآ 33

2-2-12-2 نظریه اثباتی.. 33

2-2-13 انگیزه‌های مدیریت سود واقعی.. 35

2-2-13-1 انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت… 35

2-2-13-1-1 افزایش بازده سهام. 35

2-2-13-1-2 شرایط تامین مالی بهتر. 36

2-2-13-1-3 افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام. 36

2-2-13-1-4 عدم تخلف از قراردادهای بدهی.. 37

2-2-13-1-5 انگیزه سیاسی.. 37

2-2-13-1-6 کاهش مالیات… 38

2-2-13-1-7 اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران. 39

2-2-13-1-8 قوانین و مقررات… 39

2-2-13-2 انگیزه‌های مربوط به منافع شخصی.. 39

2-2-13-2-1 افزایش پاداش… 40

2-2-13-2-2 اعتبار سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر. 40

2-2-13-2-3 انگیزه های درون شرکتی.. 41

2-2-13-2-4تغییر مدیران ارشد. 41

2-2-14 مدیریت سود در مقابل مدیریت سود واقعی.. 42

2-2-15 ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود. 43

2-2-16 منتخب نظریه های رقیب… 45

2-2-16-1  نظریه چشمداشت… 45

2-2-16-2 نظریه ی کارگزاری.. 46

2-2-16-3  نظریه حسابشویی.. 47

2-2-16-4 نظریه پذیرایی.. 48

2-2-16-5 نظریه‌ی شرکت… 48

2-2-16-1 رویکرد هزینه قراردادها 50

2-2-16-1-1 دیدگاه مدیریت سود واقعی.. 53

2-2-16-2 رویکرد تصمیم‌گیری.. 54

2-2-16-2-1دیدگاه مدیریت سود واقعی.. 56

2-2-16-3 رویکرد سیاسی – قانونی.. 57

2-2-16-3-1 دیدگاه مدیریت سود واقعی.. 60

2-2-17 ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 61

2-3 پیشینه پژوهش…. 62

2-3-1 پژوهشات خارجی.. 62

2-3-2 پژوهشات داخلی.. 63

فصل سوم. 65

روش شناسی پژوهش…. 65

مقدمه. 66

3-1 روش پژوهش…. 67

3-2 ابزار گردآوری داده‌ها 68

3-2-1 روایی ابزار سنجش…. 68

3-2-2 پایایی ابزار سنجش…. 69

3-3 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 69

3-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 70

فصل چهارم. 71

تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 71

مقدمه. 72

4-1 ارائه نتایج توصیفی پژوهش…. 72

4-1-1 توزیع فراوانی نمونه بر حسب متغیرهای دموگرافیک… 72

4-2 نتایج استنباطی پژوهش…. 75

. 98

مدل بهبود یافته پژوهش…. 98

فصل پنجم. 99

 نتیجه‌گیری.. 99

مقدمه. 100

5-1 نتایج پژوهش…. 100

5-1-1 خلاصه نتایج توصیفی.. 100

5-1-2 خلاصه یافته‌های استباطی پژوهش…. 101

5-2  نتیجه‌گیری.. 108

5-3 پیشنهادهای کاربردی.. 110

5-4 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 111

5-5 محدودیتهای پژوهش…. 111

منابع لاتین.. 115

پیوست… 117

 

 

فهرست جداول

جدول3- 1: ضرایب آلفای کرونباخ.. 69

جدول4- 1: توزیع فراوانی بر حسب سن.. 73

جدول4- 2: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات… 74

جدول4- 3: خلاصه الگوی رگرسیون. 75

جدول4- 4: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 76

جدول4- 5: ضریب رگرسیون مدیریت سود توسط بخش مالی با مدیریت واقعی سود. 77

جدول4- 6: خلاصه الگوی رگرسیون. 78

جدول4- 7: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 78

جدول4- 8: ضریب رگرسیون سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش با مدیریت واقعی سود  79

جدول4- 9: خلاصه الگوی رگرسیون. 80

جدول4- 10: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 80

جدول4- 11: ضریب رگرسیون میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی با مدیریت واقعی سود. 81

جدول4- 12: خلاصه الگوی رگرسیون. 82

جدول4- 13: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 82

جدول4- 14: ضریب رگرسیون میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش با مدیریت واقعی سود. 83

جدول4- 15: خلاصه الگوی رگرسیون. 84

جدول4- 16: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 84

جدول4- 17: ضریب رگرسیون میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده با مدیریت واقعی سود. 85

جدول4- 18: خلاصه الگوی رگرسیون. 86

جدول4- 19: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 87

جدول4- 20: ضریب رگرسیون سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده 87

جدول4- 21: خلاصه الگوی رگرسیون. 89

جدول4- 22: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 90

جدول4- 23: ضریب رگرسیون میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده 90

جدول4- 24: خلاصه الگوی رگرسیون. 91

جدول4- 25: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 92

جدول4- 26: ضریب رگرسیون میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده 93

جدول4- 27: جدول KMO.. 94

جدول4- 28: اشتراکات… 95

جدول4- 29: شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری.. 96

 

فهرست شکل‌ها

شکل1- 1: مدل مفهومی پژوهش (مایکل و همکاران،2012) 8

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی شدند. ضریب پایایی برای تمام ابعاد پرسشنامه بیشتر از 7/0‌ برآورد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که برای تعیین افراد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه توزیع شد که 70 عدد برای تحلیل جمع‌ آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­ گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون و معادلات ساختاری) صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که فرضیه‌های 1، 2، 5، 6 و 8 تأثیر مثبت و بقیه تأثیر معکوس بر متغیر وابسته داشتند. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان از تأیید فرضیه‌های پژوهش داشت.

واژگان کلیدی: مدیریت واقعی سود، بخش فروش ، واحد مالی ، بورس اوراق بهادار

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله

فرایند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،1387). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، 1388). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا1391 حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیاری از پژوهشات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بر جنبه مدیریت اقلام تعهدی متمرکز بوده است و کمتر به جنبه دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت واقعی سود توجه شده است. تشخیص شیوه دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت می‌گیرد برای شخص خارج از شرکت سخت است و بعید به نظر می‌رسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود (روی چودهری[1]، 2006). این گونه بیان می‌کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می‌کند لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد. مدیران استفاده داز اقلام تعهدی و اختیاری را جهت مدیریت سود را پیش رو دارند اما ممکن است میزان مدیریت سود مطلوب مدیریت بیش از این اقلام باشد. دست‌کاری اقلام واقعی چندان هم بدون هزینه نمی‌باشد چرا که این احتمال وجود دارد که جریان نقدی در دوره‌های آتی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر اعمالی قرار گیرد که درحال حاضر برای افزایش سود انجام می‌شود. بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه هزینه‌های اقتصادی از جمله هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز است. عدم قبول پروژه‌های کارآمد به صرف دنبال کردن هدف حداکثرسازی سود از دیگر پیامدهای مدیریت واقعی سود می‌باشد. علاوه براین هنگامی که مدیران سود را درجهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری کنند، قراردادها شرکت را ملزم می‌کنند به این مدیران پاداش‌های مالی بیشتر دهند. همچنین انرژی و وقت این مدیران که باید درجهت فعالیت‌های تولیدی گردد صرف فعالیت‌های مدیریت سود می‌شود. موارد مذکور اهمیت شناخت و پیش‌گیری از مدیریت واقعی سود در شرکت‌ها را مشخص می کند که بر انجام پژوهشات بیشتر در این زمینه تأکید می کند. همچنین تمرکز بر واحد خاصی از شرکت که در این پژوهش واحد فروش می‌باشد و استفاده از روش پرسشنامه‌ای از دیگر وجوه متمایز این پژوهش با پژوهشات مشابه می‌باشد.

1-3 اهداف پژوهش

– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

1-3-1 هدف کاربردی

کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه

1-4 فرضیه ‏های پژوهش

فرضیه اول: میزان مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری

فرضیه پنجم: میزان مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هفتم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هشتم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

1-5 روش پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و اهداف پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا پژوهشات توصیفی به مطالعه وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد.از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده ها از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های حاصل از پرسشنامه به تحلیل همبستگی پاسخ‌ها با متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است پرداخته شد. سپس با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون به بررسی ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود پرداخته شد.

1 Roy & chodhari

تعداد صفحه:137

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.