رشته حسابداری

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش

 

مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 

شهریور ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق1

 • مقدمه2
 • مساله اصلی تحقیق2
 • تشریح و بیان موضوع2
 • ضرورت انجام تحقیق3
 • سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3
 • فرضیه تحقیق4
 • اهداف اصلی از انجام تحقیق5
 • نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6
 • روش تحقیق6
  • تعریف روش تحقیق6
  • تعریف عملیاتی متغیرها و روش های آماری تحقیق7
 • روش های گردآوری اطلاعات7
 • قلمرو تحقیق8
 • جامعه آماری و نمونه آماری8
 • روش های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها8
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح8

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق9

 • مبانی نظری10
  • مقدمه10
  • مفهوم مدیریت سود11
  • عوامل موثر بر مدیریت سود12
  • انگیزه های مدیریت سود15
   • انگیزه های ناشی از طرح پاداش16
   • انگیزه های ناشی از سفته بازی در بازار سرمایه16
   • انگیزه های ناشی از عرضه اولیه یا عمده سهام17
   • انگیزه مالیاتی17
   • انگیزه های ناشی از قرارداد های بدهی18
   • انگیزه های سیاسی18
   • انگیزه های ناشی از وجوه نقد حاصل از عملیات18
   • انگیزه های ناشی از ساختار مالکیت19
  • ابزار های مدیریت سود 19
   • دستکاری در رویه های حسابداری22
   • دستکاری برآورد های حسابداری23
   • تغییر در مخارج مالی 23
   • زمان بندی فروش دارایی ها23
   • تصمیمات اقتصادی اساسی با اهمیت24
   • دستکاری در دفاتر فروش24
   • شناسایی و ثبت درآمد پیش تکمیل فرایند تحصیل درآمد25
   • دستکاری فروش25
   • دستکاری تولید25
   • دستکاری هزینه های اختیاری26
  • انواع مدیریت سود26
   • مدیریت سود کارا26
   • مدیریت سود فرصت طلبانه26
  • اقلام تعهدی28
   • تعریف اقلام تعهدی28
   • انواع اقلام تعهدی29
    • اختیاری29
    • غیر اختیاری29
   • نقش و اهمیت اقلام تعهدی29
  • بحران (تنش) مالی30
   • تعریف بحران(تنش) مالی30
   • دلایل بحران(تنش) مالی31
   • مراحل بحران(تنش) مالی32
   • رابطه میان مدیریت سود و بحران (تنش) مالی32
  • پیشینه تحقیق34
   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود34
   • تحقیقات خارجی در زمینه ورشکستگی36
   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی37
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود38
   • تحقیقات داخلی در زمینه ورشکستگی39
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی41

فصل سوم:روش شناسی پژوهش42

 • مقدمه43
 • روش تحقیق43
 • جامعه آماری و نمونه آماری44
 • فرضیه ها و مبانی نظری آنها44
 • تعریف عملیاتی متغیر ها و مدل های تحقیق46
  • تنش (بحران) مالی 46
  • کیفیت سود 47
  • مدل آماری برای آزمون فرضیه48
 • قلمرو تحقیق 49
 • روش های آماری مورد استفاده49
  • ضریب همبستگی پیرسون49
  • آزمون نرمال بودن متغیر ها-آزمون جارک51
  • تجزیه و تحلیل رگرسیون52
  • فرض های کلاسیک مدل رگرسیون خطی53
  • پنل دیتا54
   • آزمون چاو54
   • آزمون بروش پاگان55
   • آزمون هاسمن55

فصل چهارم:جمع آوری تجزیه و تحلیل دادها57

 • مقدمه58
 • آمار توصیفی58
  • نمونه انتخابی 58
  • تعداد نمونه59
  • تحلیل توصیفی از آزمون فرضیه59
 • آمار استنباطی61
  • نتایج حاصل از آزمون پایایی برای متغیر های الگو61
  • نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس64
  • نتایج حاصل از آزمون LM65
  • نتایج حاصل از ازمون هاسمن66
  • آزمون نرمال بودن باقی مانده ها67
  • برآورد مدل فرضیه67
   • برآورد مدل فرضیه چارک اول67
   • برآورد مدل فرضیه چارک میانه (دوم و سوم) 69
   • برآورد مدل فرضیه چارک چهارم71

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات73

 • مقدمه74
 • جمع بندی74
 • بحث و تفسیر نتایج75
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی76
 • محدودیت های تحقیق76

منابع و ماخذ77

پیوست ها79

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 تعدادنمونه در صنایع58

جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک اول طی سال های 1386 تا 139059

جدول 4-3 شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک میانه طی سال های 1386 تا 139060

جدول 4-4 شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک چهارم طی سال های 1386 تا 139061

جدول 4-5 نتایج حاصل از آزمون های پایایی برای متغیرهای الگو62

جدول 4-6 نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس65

جدول4-7 نتایج حاصل از آزمون LM66

جدول 4-8  نتایج حاصل از آزمون هاسمن66

جدول4-9 چارک اول نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی67

جدول 4-10 ضرایب رگرسیون چارک اول69

جدول 4-11 چارک میانه نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی69

جدول 4-12 ضرایب رگرسیون چارک میانه70

جدول 4-13 چارک چهارم نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی71

جدول 4-14 ضرایب رگرسیون چارک چهارم72

جدول4-15 مقایسه ضرایب b1 در چارک ها72

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی”  این دو مفهوم  به صورت  دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری حسابداری در سود گردد یا نه؟

شایان ذکر است که تفاوت ها از نظر مدیریت سود، در شرکتهای دارای بحران مالی و بدون بحران مالی در اینجا بررسی می گردد.

 

1-2 مساله اصلی تحقیق

در ادبیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟

 

1-3 تشریح و بیان موضوع

کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در برآورد سلامت مالی یک نهاد دارد (لو، 2008). مدیریت سود به طور مستقیم روی یکپارچگی کلی گزارشات مالی تاثیر دارد و به طور چشمگیری منابع اختصاصی در سرتاسر شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد (دیچو و همکاران، 1995؛ هایلی و واهلین، 1999). دو نوع از مدیریت سود وجود دارد: کارآمد و فرصت‌طلبانه (سوبرامانیام، 1996). مدیریت سودی کارآمد است اگر مدیران از اختیاراتشان برای انتقال اطلاعات شخصی درباره سوددهی شرکت استفاده کنند، که هنوز در سودهای هزینه محور گذشته منعکس شده؛ مدیریت سودی به صورت فرصت‌طلبانه است اگر مدیران اختیاراتشان را برای به حداکثر رسانی سودمندی خویش استفاده کنند به جای اینکه اطلاعات شخصی درباره سودآوری شرکت را منتقل کنند (سوبرامانیام، 1996). سیریگار و اوتاما (2008) مدیریت سود را به صورت اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری کردند .آنها اقلام تعهدی اختیاری را به صورت باقی‌مانده از مدل انتظارات خاص شرکت (مدل پیشنهادی  جونز 1991) سنجیدند.

سوبرامانیام (1996) نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری این توانایی را برای سطح علامت دهی برای سودآوری آینده ارتباط مثبت دارند، بعد از اینکه سطح جاری را برای جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری کنترل کردند. بنابراین، ما بررسی می‌کنیم که آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیری روی سودآوری آینده دارد یا ندارد، این کار را با بهره گرفتن از شناسایی مدیریت سود به صورت کارآمد یا فرصت‌طلبانه برای شرکتهای با تنش (بحران) مالی انجام می‌دهیم. اگر مدیریت سودکارآمد باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری آینده دارد. اگر فرصت ‌طلبانه باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار یا رابطه‌ی بدون معنایی با سودآوری آینده دارد.

پیش‌بینی می‌کنیم که احتمال بیشتری دارد صورت‌های مالی شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، بیانگر شواهد صورت‌های مالی بالاتر از سود نسبت به شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی  (مانند شرکت‌هایی که احتمالاً با انگیزه پنهان سازی علائم تنش (بحران) مالی، انگیزه گرفتند) ما فرض می‌گیریم که شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی احتمال بیشتری دارد که سودهایشان را دست کاری کنند، نسبت به شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، باشد. بنابراین بحث می‌کنیم که نوع مدیریت سود برای شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی به صورت فرصت‌طلبانه و کارایی کمتر هستند، و برای شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی در رابطه با مقدار سودکارآمدتر هستند.

 

1-4 ضرورت انجام تحقیق

هدف مدیریت سود نمایش کیفیت معقولانه سود است که انتظارات سهام‌داران یا نیاز به دستیابی مجوز مربوطه از تنظیم‌کنندگان  را برآورده می‌کند (فرانسیس و همکاران، 2008). مدیریت سود ارتباط بیشتری با کیفیت سود دارد. به عنوان مثال، سودهای مدیریت شده بالا می‌توانند باعث ایجاد کیفیت سود ‌شوند (لو، 2008)، همان طور که اطلاعات «مصنوعی» شاید به گرفتن تصمیم نادرست ختم شوند. اگر چه، فقدان مدیریت سود برای تضمین کیفیت بالای سود ناکافی است؛ چرا که دیگر فاکتورها (مانند بازار سرمایه و جبران خسارت مدیریت) با کیفیت سود مشارکت دارند (لو، 2008).

تعداد صفحه:118

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.