رشته مکانیک

پایان نامه : مدل­سازی و تحلیل سازه­ای بال هواپیمای تجاری Structural Modeling and Analysis of Commercial Aircraft wing

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش :طراحی کاربردی

عنوان : مدل­سازی و تحلیل سازه­ای بال هواپیمای تجاری Structural Modeling and Analysis of Commercial Aircraft wing

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

بخش: مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان پایان نامه:

مدل­سازی و تحلیل سازه­ای بال هواپیمای تجاری

Structural Modeling and Analysis of Commercial Aircraft wing

استاد راهنما:

دکتر سید احمد فاضل زاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مدل­سازی و تحلیل سازه­ای بال هواپیما یکی از مهمترین مراحل طراحی هواپیمای تجاری می­باشد. بال نه تنها از دیدگاه آیرودینامیکی بلکه از دیدگاه سازه­ای یکی از بحرانی­ترین اجزای هواپیما است. بال هواپیما به نحوی طراحی می­ شود که ضمن ایجاد نیروی برآی مناسب کمترین نیروی پسا را موجب شود. سازه بال از اجزایی مانند پوسته، دندانه­ های عرضی و تیرک­های طولی تشکیل شده است. در این پایان نامه، بال هواپیما در نرم افزار CATIA V5 مدل­سازی شده است. سپس تحلیل استاتیکی و ارتعاش آزاد سازه بال جهت محاسبه تنش و تغییر مکان انجام شده است. تنش و تغییر مکان با بهره گرفتن از نرم افزار المان محدود ABAQUS.6.10 برای محاسبه ضریب اطمینان سازه محاسبه شده ­اند. همچنین اثرات آیروالاستیک نیز بررسی شده است.

در تحلیل استاتیکی، تاثیر پارامترهای طراحی شامل: زاویه قرارگیری دندانه­ های عرضی، سطح مقطع تیرک­های طولی، موقعیت مخازن سوخت و ضریب بار حدی مانور بررسی شده است. همچنین مدل سازه­ای بر مبنای تئوری تیر اولر- برنولی با بهره گرفتن از اصل همیلتون استخراج شده است و مدل آیروالاستیک تحت تاثیر بارگذاری شبه پایا توسعه داده شده است. همچنین با بکارگیری روش گالرکین معادلات حرکت به فرم استاندارد در فضای حالت تنظیم شده و با بهره گرفتن از روش مقادیر ویژه، فرکانس و سرعت فلاتر بدست آمده است.

واژه­ های کلیدی: تحلیل استاتیکی، ارتعاش آزاد، روش المان محدود، روش گالرکین، سرعت و فرکانس فلاتر

 

 

فصل 1: مقدمه و تاریخچه

1-1- پیشگفتار. 2

1-2- تاریخچه. 3

1-3- هدف پایان نامه. 6

1-4- محتویات پایان نامه. 6

فصل 2: ساختمان بال و مواد سازنده

2-1- مقدمه. 9

2-2- پیکربندی بال.. 10

2-2-1- انواع بال.. 10

2-2-2- جایگاه و شکل بال.. 11

2-3- اجزای تشکیل دهنده بال.. 12

2-3-1- تیرک­های طولی بال.. 13

2-3-2- تیغه یا دنده­های عرضی.. 15

2-3-3- اجزای طولی تقویت کننده. 16

2-3-4- اجزای تقویت کننده و استحکام بخش…. 16

2-3-5- پوسته بال.. 16

2-4- پارامترهای هندسی بال.. 16

2-4-1- نسبت منظری.. 16

2-4-2- نسبت مخروطی.. 17

2-4-3- زاویه عقب­گرد. 18

2-4-4- زاویه دایهدرال یا هفتی.. 18

2-4-5- پیچش بال.. 19

2-5- سطوح کنترلی بال.. 20

2-5-1- شهپر. 20

2-5-2- کاهنده برآ 21

2-6- مواد سازنده اجزای هواپیما 24

2-6-1- خواص مواد پرکاربرد در هواپیما 25

فصل 3: بارگذاری

3-1- مقدمه. 29

3-2- ضریب بار. 31

3-2-1- ماکزیمم ضریب بار مانور. 32

3-2-2- ضریب بار ناشی از جریان ناگهانی هوا 34

3-3- بارهای حدی و نهایی.. 35

3-4- معیارهای طراحی سازه. 36

3-5- خواص جوی.. 37

3-6- طراحی بارهای ناشی از سوخت و روغن.. 38

3-7- پوش مانور پروازی.. 40

3-7-1- نیروهای ناشی از تندباد و تلاطم.. 42

3-8- بارگذاری سازه بال مطابق با استاندارد FAR 25.. 42

3-8-1- کلیات.. 43

3-8-2- بارهای پروازی.. 45

3-8-3- بارهای مکمل.. 48

3-8-4- بارهای سطوح کنترلی و بارهای سیستمی.. 48

3-8-5- بارهای زمینی.. 49

3-8-6- بارهای ناشی از خستگی و خوردگی.. 49

فصل 4: تئوری

4-1- تحلیل استاتیکی.. 51

4-2- تعیین فرکانس­های طبیعی و شکل مودها 51

4-2-1- روش اجزای محدود. 52

4-2-2- روش تفاضل محدود. 55

4-2-3- روش المان مرزی.. 55

4-3- تحلیل دینامیکی در نرم افزار اجزای محدود. 55

4-3-1- تحلیل با بهره گرفتن از مقادیر ویژه. 56

4-3-2- تحلیل پاسخ فرکانسی خطی.. 57

4-3-3- تحلیل پاسخ گذرای خطی.. 58

4-4- مبانی آیروالاستیسیته استاتیکی و دینامیکی.. 60

4-4-1- پدیده­های آیروالاستیک استاتیکی.. 61

4-4-2- پدیده­های آیروالاستیک دینامیکی.. 65

4-4-3- روش حل و تحلیل رفتار دینامیکی.. 78

فصل 5: مدل­سازی کامپیوتری

5-1- مقدمه. 82

5-2- مدل­سازی بال.. 82

5-3- سیستم سوخت در هواپیما 85

5-3-1- تعیین محل دقیق مخازن سوخت86

5-4- تحلیل سازه­ای.. 87

5-5- مدل بارگذاری.. 89

فصل 6: شبیه سازی عددی و ارائه نتایج

6-1- مقدمه. 94

6-2- اعتبارسنجی مدل سازه­ای.. 94

6-3- تحلیل استاتیکی.. 95

6-3-1- تحلیل تنش برای ضریب بارهای مختلف95

6-3-2- بررسی زاویه نصب دنده­های عرضی.. 103

6-3-3- بررسی سطح مقطع تیرک طولی.. 106

6-3-4- تحلیل سوخت108

6-4- تحلیل فرکانسی.. 110

6-5- تحلیل آیروالاستیسیته. 112

6-5-1- تحلیل فلاتر بال دارای شکستگی مدل­سازی شده. 119

فصل 7: جمع بندی و ارائه نتایج

7-1- مقدمه. 127

7-2- نتیجه گیری.. 127

7-2-1- تحلیل تنش…. 127

7-2-2- تحلیل آیروالاستیک128

7-3- ارائه پیشنهاد. 128

 

فهرست شکل­ها

 

شکل2-1: اجزای سازنده بال.. 9

شکل2-2: محل نصب و شکل بال.. 11

شکل2-3: انواع هواپیما از جهت محل عمودی نصب بال.. 12

شکل2-4: نامگذاری اجزای بال.. 12

شکل2-5: اجزای تشکیل دهنده تیرک طولی.. 13

شکل2-6: انواع رایج تیرک­های طولی.. 14

شکل2-7: انواع بال بر اساس نسبت مخروطی.. 17

شکل2-8: زوایای دایهدرال و انهدرال.. 19

شکل2-9: اثر زاویه دایهدرال در پایداری عرضی.. 19

شکل2-10: سطوح کنترلی بال.. 20

شکل2-11: ایجاد غلتش در هواپیما به وسیله کاهنده برآ 23

شکل2-12: کاربرد مواد مختلف در نمونه هواپیمای مسافربری.. 27

شکل3-1: مجموعه ­ای از بارهای وارده به هواپیما 31

شکل3-2: تعادل پروازی هواپیما 32

شکل3-3: نمونه ­ای از بارهای وارده به بال هواپیما بر حسب مسیر پروازی.. 33

شکل3-4: نیروی وزن و برآی وارده به هواپیما 38

شکل3-5: اثرات توزیع سوخت بر خمش بال.. 40

شکل3-6: دیاگرام V-n برای هواپیمای مسافربری.. 41

شکل4-1: نمایش پاسخ فرکانسی مختلط.. 57

شکل 4-2: مسائل مطرح شده در آیروالاستیسیته. 61

شكل4-3: مدل تیر برای بال یک بعدی.. 63

شکل4-4: بررسی پایداری سیستم از روی پاسخ­های آن.. 70

شکل4-5: مدل آیروالاستیک مقطع بال.. 72

شکل4-6: نمودار قسمت ­های حقیقی و موهومی نسبت به سرعت 75

شکل4-7: اثر میرایی سازه­ای در یافتن سرعت فلاتر. 77

شکل 5-1:  نقشه بال ایرباس320.. 83

شکل5-2: مکان قرارگیری تیرک­های طولی.. 84

شکل5-3: نمای شماتیک بال طراحی شده. 85

شکل5-4: چند حالت مختصات هندسی مخزن سوخت در بال در مقایسه با میزان آزادی بال از زیر بار گشتاور خمشی   85

شکل5-5: نمای کلی محل و قسمت بندی مخازن سوخت در هواپیمای ایرباس 320.. 87

شکل5-6: مراحل تحلیل یک مدل در نرم افزار Abaqus. 88

شکل5-7: توزیع نیروی برآ و توزیع بار ناشی از وزن سوخت… 90

شکل6-1: دو حالت متفاوت برای اعتبارسنجی مدل سازه­ای.. 94

شکل 6-2: جابجایی عمودی بال بر حسب تعداد گره­ها 96

شکل6-3: کانتور تنش فون مایسز در تیرک­های طولی برای n=2.5.. 97

شکل6-4: کانتور تنش فون مایسز در دنده­های عرضی بال برای n=2.5.. 97

شکل6-5: کانتور تنش در دنده­های عرضی ریشه، شکستگی و نوک بال برای n=2.5.. 98

شکل 6-6: تنش­های عمودی و برشی ماکزیمم در دنده­های عرضی ریشه و محل شکستگی بال
برای n=2.5.. 99

شکل6-7: کانتور تغییر مکان عمودی بال در حالت­های مختلف پروازی.. 100

شکل 6-8: تغییرات تنش در طول بال در تیرک طولی جلویی برای سه حالت پروازی مختلف… 101

شکل 6-9: تغییرات تنش در طول بال در تیرک طولی پشتی برای سه حالت پروازی مختلف… 101

شکل6-10: تغییرات ضریب اطمینان در طول بال در تیرک طولی جلویی.. 102

شکل6-11: تغییرات ضریب اطمینان در طول بال در تیرک طولی پشتی.. 102

شکل 6-12: نمایش قرارگیری دنده­های عرضی بال با زاویه­ های نصب مختلف… 103

شکل 6-13: تاثیر حالت­های متفاوت دنده­های عرضی بر توزیع تنش در ریشه بال.. 104

شکل 6-14: جابجایی نوک بال برای حالت­های متفاوت زاویه نصب دنده­های عرضی.. 104

شکل 6-15: توزیع تنش فون مایسز در راستای طول بال در تیرک جلویی برای حالت­های متفاوت زاویه نصب دنده­های عرضی   105

شکل 6-16: جابجایی بال در راستای طول بال.. 105

شکل 6-17: توزیع تنش در ریشه بال برای سطح مقطع متفاوت تیرک­های طولی.. 106

شکل 6-18: جابجایی نوک بال برای تیرک­های طولی با سطح مقطع متفاوت.. 107

شکل 6-19: جابجایی عمودی بال برای تیرک طولی با سطح مقطع A1= 12551.271 mm2. 107

شکل 6-20: توزیع تنش در طول بال در تیرک جلویی برای حالت­های متفاوت مصرف سوخت… 109

شکل 6-21: جابجایی در طول بال برای حالت­های متفاوت مصرف سوخت… 109

شکل6-22: همگرایی فرکانس اول بر حسب تعداد گره­ها 110

شکل 6-23: مودهای فرکانسی بال.. 112

شكل6-24: نمایش محور الاستیک و سطح مقطع تیر مخروطی.. 113

شكل 6-25: مقایسه سرعت فلاتر بر حسب زاویه عقب­گرد برای نسبت­های متفاوت TR
(=10 λ) 114

شكل6-26: مقایسه فرکانس فلاتر بر حسب زاویه عقب­گرد برای نسبت­های متفاوت TR
(=10 λ) 115

شكل6-27: مقایسه سرعت فلاتر بر حسب نسبت مخروطی برای زوایای عقب­گرد مختلف
(=10  λ ) 116

شكل6-28: مقایسه فرکانس فلاتر بر حسب نسبت مخروطی برای زوایای عقب­گرد مختلف
(=10 λ) 116

شكل6-29: مقایسه سرعت فلاتر برحسب زاویه عقب­گرد برای نسبت­های متفاوت λ و TR=0.. 117

شكل6-30: مقایسه فرکانس فلاتر برحسب زاویه عقب­گرد برای نسبت­های متفاوت λ و TR=0.. 117

شكل6-31: مقایسه سرعت فلاتر برحسب زاویه عقب­گرد برای نسبت­های متفاوت λ و TR=0.8.. 118

شكل6-32: مقایسه فرکانس فلاتر برحسب زاویه عقب­گرد برای نسبت­های متفاوت λ و TR=0.8.. 118

شكل6-33: مقایسه سرعت فلاتر برحسب نسبت مخروطی برای نسبت­های متفاوت λ و Λ=0.. 119

شكل6-34: مقایسه سرعت فلاتر برحسب نسبت مخروطی برای نسبت­های متفاوت λ و Λ=45.. 119

شكل6-35: بال طراحی شده در نرم افزار CATIA… 120

شكل6-36: سیستم­های مختصات و سطح مقطع بال دارای شکستگی.. 121

شكل6-37: تغییرات ممان اینرسی و ممان اینرسی قطبی نسبت به فاصله از ریشه بال.. 122

شكل6-38: تغییرات سرعت فلاتر نسبت به زاویه عقب­گرد برای ارتفاع­های پروازی متفاوت.. 123

شکل6-39: تغییرات سرعت فلاتر نسبت به افزایش ارتفاع به ازای زوایای عقب­گرد متفاوت.. 124

شکل6-40: تغییرات سرعت فلاتر نسبت به ? به ازای زاویه عقب­گرد23.4 =Λ… 124

فهرست جدول­ها

 

جدول2-1: کاربرد مواد مرکب در هواپیماهای پیشرفته. 26

جدول 2-2: فواید و معایب استفاده از مواد مرکب… 27

جدول3-1: متوسط ضریب بار انواع هواپیما 32

جدول4-1: نوع حرکت و مشخصه­های پایداری برای مقادیر مختلف  و ….. 70

جدول5-1: مشخصات بال طراحی شده. 84

جدول5-2: عنوان و حجم مخازن سوخت در هواپیمای ایرباس 320.. 86

جدول5-3: خصوصیات المان­های به کار برده شده Abaqus. 88

جدول5-4: خواص مکانیکی آلومینیوم. 89

جدول6-1: بیشترین جابجایی برای حالت1.. 95

جدول6-2: بیشترین جابجایی برای حالت2.. 95

جدول6-3: مقایسه ماکزیمم جابجایی عمودی و تنش در المان­های جامد و پوسته­ای.. 96

جدول 6-4: حالت­های مختلف استفاده از مخازن سوخت… 108

جدول6-5: فرکانس­های طبیعی بال طراحی شده توسط تحلیل اجزای محدود. 110

جدول 6-6: مقایسه سرعت و فركانس فلاتر برای یک بال یکنواخت… 113

جدول6-7: مشخصات بال طراحی شده. 120

جدول6-8: سرعت و فرکانس فلاتر بال دارای شکستگی.. 122

جدول6-9: سرعت و فرکانس فلاتر نسبت به تغییرات  λدر ارتفاع 5182 متر. 125

جدول6-10: سرعت و فرکانس فلاتر نسبت به تغییرات  λدر ارتفاع 10058 متر. 125

پیشگفتار

مدل­سازی و تحلیل سازه­های مختلف هواپیماهای امروزی، از مهمترین مسائل صنعت هواپیمایی می­باشد. در اصول طراحی کلاسیک و مدرن، طراحی بال از اولین اقدامات در طراحی یک هواپیما به شمار می ­آید و این قسمت از هواپیما را معمولا قبل از بدنه، دم و دیگر اجزای هواپیما طراحی می­ کنند. با توجه به نقش اساسی بال در تولید نیروی برآ طراحی و تحلیل بال یکی از اساسی­ترین موضوعاتی است که یک طراح هواپیما با آن درگیر است. با توجه به اینکه سازه بال تحت مانورهای مختلف پروازی در معرض بارهای مختلف قرار می­گیرد، در اجزای مختلف این سازه تنش­های مختلفی ایجاد می­ شود. برای این تحلیل، نرم افزارهای مختلفی که عملکرد آن­ها بر مبنای روش اجزاء محدود است، موجود می­باشد.

روش اجزای محدود، یک روش حل عددی است که برای بسیاری از مسایل مهندسی قابل استفاده است. مسایل پایدار، گذرا، خطی و غیرخطی در تحلیل تنش، انتقال حرارت، الکترومغناطیس و غیره می­توانند با بهره گرفتن از روش اجزای محدود استفاده شوند. بدون شک افتخار داشتن عنوان اولین کسی که این روش را برای حل مسایل مهندسی ابداع نمود، به کورانت[1]می­رسد. او در مقاله­ای که در سال 1943 منتشر شد، از درون­یابی تکه­ای چندجمله­ای­ها، در مدلی که به نواحی مثلثی تقسیم شده بود برای حل مساله پیچش استفاده کرد. گام بعدی در ایجاد روش اجزای محدود را می­توان فعالیت­های شرکت بوئینگ در نظر گرفت. در سال 1950 شرکت بوئینگ برای مدل­سازی بال­های هواپیما از المان­های مثلثی استفاده کرد. با این همه، هنگامی که در سال 1960 شخصی به نام کلاگ[2]در مقاله­ای اصطلاح اجزای محدود را به کار برد، این روش عمومیت یافت. این مقاله كاربرد اجزای محدود ساده (میله­های مفصل شده و ورق مثلثی) برای تحلیل سازه هواپیما را نشان می­دهد]1و2[. همراه با توسعه كامپیوترهای دیجیتالی با سرعت­های بالا، كاربرد روش اجزای محدود هم با نرخ فزاینده­ای پیشرفت نمود.

پدیده­های آیروالاستیسیته استاتیکی و دینامیکی، مربوط به اندرکنش بین نیروهای سازه­ای و آیرودینامیکی است که منجر به ایجاد تغییر در توزیع بارهای آیرودینامیکی به عنوان تابعی از سرعت جریان می­ شود. پدیده­های ناپایداری استاتیكی و دینامیكی، واگرایی و فلاتر، می­توانند باعث از هم گسیختگی سازه­های هوایی شوند. بر اساس آنالیز پایداری خطی، نوسانات بالای آنچه که سرعت فلاتر نامیده می­ شود، میرا نمی­شوند و دامنه آنها به صورت نامحدود افزایش می­یابد و به فروپاشی دم یا بال منتهی می­ شود.

1-2- تاریخچه

از ابتدای ابداع هواپیما باتوجه به نقش اساسی بال در ساختمان هواپیما و تولید نیروی برا مطالعات و تحقیقات فراوانی بر روی بال انجام گرفته است. عموما این تحقیقات را می­توان در زمینه ­های آیروالاستیسیته و بررسی پدیده فلاتر و واگرایی بال، بهینه سازی، تحلیل تنش استاتیکی و دینامیکی بال و تاثیر مواد مواد مرکب بر سایر پارامترهای طراحی بال نام برد.

تا کنون در ارتباط با تحلیل بال هواپیما با توجه به بارگذاری­های دینامیکی مختلف کارهای گوناگونی انجام شده و کتاب­های بسیاری نیز در این زمینه منتشر گردیده است[3-5]. ناسا تحقیقات گسترده­ای در این زمینه انجام داده است که می­توان به[6] اشاره کرد. در آغاز دهه 90 تحقیق بر روی اثرات بارگذاری­های دینامیکی مختلف بر روی بال به صورت گسترده­تری پیگیری شد. در سال 1968 تحلیل تنش سازه­های هوایی تحت نیروهای ضربه­ای بررسی شد و تاثیر این نیروها بر روی تغییر شکل سازه مشخص گردید[7]. در سال 1990 لیبرسکیو و نثیر[3] تحقیقی بر روی پاسخ پانل­های مواد مرکبی به انفجارهای صوتی انجام دادند[8]. پاسخ دینامیکی سطوح هوایی با ساختار غیر خطی در سال 1992 بررسی شد[9]. نحوه­ توزیع تنش بر روی بال مثلثی و رابطه بین زاویه عقب­گرد و تنش در لبه­های بال با روش فتوالاستیک توسط سوزوکی[4] به انجام رسید[10]. طراحی بال­های فلزی و مواد مرکب هواپیما جهت دستیابی به چگونگی تاثیر مواد مرکب در وزن سازه و میزان تنش توسط کندی[5] و مارتین[6] مورد بررسی قرار گرفته است[11]. موچٌاندی[7] و همکارانش با در نظر گرفتن آلیاژ آلومینیوم به عنوان جنس سازنده، تاثیر انواع سطح مقطع تیرک طولی و مخروطی شدن تیرک را با بهره گرفتن از روش اجزای محدود بر توزیع تنش، مورد بررسی قرار دادند[12]. گائو[8] و همکارانش عملکرد دو نوع متفاوت سوراخ­ها و تقویت کننده­ های گوناگون در یک تیرک با سطح مقطع C شکل تحت بار برشی استاتیکی را بررسی کردند[13]. چیت[9] و همکارانش تحلیل استاتیکی و دینامیکی بال بدون شکستگی دارای تیرک­های طولی و تیغه­های عرضی را با نرم افزار اجزای محدود انجام دادند. در این مطالعه، از المان پوسته برای پوسته و المان تیر برای تیرک­های طولی و تقویت کننده­ها استفاده شده است. آن­ها با تغییر ضخامت پوسته و همچنین تغیر در سطح مقطع تیرک­های طولی، تغییرات تنش و تغییر مکان را در طول بال مشاهده کردند[14]. هاراکار[10] و همکارانش با قرار دادن بار­های مختلف روی بال معمولی، با بهره گرفتن از روش اجزای محدود تحلیل کمانشی و تنشی را انجام دادند. با بدست آوردن فاکتور کمانش کمتر از 1 در پوسته بالایی نشان دادند که در این بال کمانش اتفاق نمی­افتد[15]. اوزوزترک[11] تحلیل آیرودینامیکی، سازه­ای و آیروالاستیک یک هواپیمای بدون سرنشین را بررسی کرد. تحلیل سازه­ای بال تحت بارهای آیرودینامیکی حدی در دیاگرام V-n، با بهره گرفتن از مدل اجزای محدود انجام شده است. توزیع تنش فون مایسز برای بال و دم ساخته شده از مواد مرکب خاص را انجام داده و نتایج برای چند ماده از قبیل کربن اپوکسی و فایبرگلاس را ارائه دادند[16]. همچنین تحقیقات زیادی در زمینه اصول بهینه­سازی ساختارهای مواد مرکب بال انجام گرفته است که می­توان به[17و18] اشاره کرد. در سال 2011 ژانگ[12] شبیه سازی عددی و طراحی بهینه یک بال به منظور یافتن بهترین مواد مرکب بال انجام داد[19]. سازه­های بال با در نظر گرفتن مواد ایزوتروپیک و مواد مرکب توسط نرم افزار ANSYS تحلیل شده و بهترین جهت­گیری فیبرها در سازه مورد مطالعه قرار گرفته است[20]. مطالعات قابل توجهی در زمینه بهینه­سازی سازه­های هوایی با محدودیت­های فلاتر، فرکانس طبیعی و تنش­های حالت دائمی انجام شده است[21و22]. سیوالد[13] یک روش مدل­سازی عددی برای پیکربندی بال دلخواه توسعه داد و یک ابزار شبیه سازی برای ارزیابی و پیش بینی جرم آن­ها به کار گرفت و جعبه بال با المان تیر غیرخطی مدل شده است[23]. آنتیلا[14] عمر خستگی یک هواپیمای DHC-6 را با یک روش تحلیلی مناسب با تمرکز روی بال که به عنوان جزیی از هواپیما که بیشتر تحت خستگی بحرانی قرار دارد تخمین زد[24]. کمار[15] و همکارانش، پیش بینی عمر خستگی برای رشد ترک در محل بیشینه تنش انجام دادند[25].

در زمینه آیروالاستیسیته سازه­های هوایی نیز تحقیقات زیادی انجام شده است.         فلاتر سازه‌های هوایی مساله‌ای بسیار قدیمی است و کتاب‌های  بسیاری در این زمینه چاپ شده است[3-5، 26 و 27]. اولین مطالعات بر روی مساله فلاتر در سال 1916 توسط لانچستر[16] و همکارانش در جریان جنگ جهانی اول در مورد مسائل فلاتر بمب افکن هندی پاگ[17] انجام گرفته است[4]. یکی از اولین مطالعات انجام گرفته در مورد آیروالاستیسیته بال هواپیما مقاله­ای از گلند[18] بود که سرعت فلاتر یک بال یک سر درگیر و یکنواخت را بدست آورد[28]. در بسیاری از مقالات مطالعه رفتار آیروالاستیک یک بال یکنواخت و مستقیم تحت بارگذاری ناپایا ارائه شده است[29]. هاسنر[19] و استین[20] فلاتر یک بال با زاویه عقب­گرد را در رژیم جریانی مادون صوت بررسی کردند[30]. پاتیل[21] و هاجز[22] رفتار غیرخطی یک تیر یک سر درگیر را مورد بررسی قرار دادند[31]. گرن[23] و لیبرسکیو فلاتر و واگرایی یک بال پیشرفته بازاویه عقب­گرد را که جرم­های متمرکز در طول و نوک خود حمل می­ کند، تحت بارگذاری ناپایا بدست آورده و مورد بررسی قرار دادند[32]. کوین[24] و لیبرسکیو ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما را در جریان تراکم ناپذیر مورد بررسی قرار داده­اند. آن­ها بال را مانند تیر جدار نازک مواد مرکبی ناهمسانگرد مدل کرده و سرعت فلاتر را تعیین کردند[33]. حدادپور و فیروزآبادی ناپایداری فلاتر بال هواپیما بدون اثر زاویه عقب­گرد را در یک جریان مادون صوت تحت اثر نیروهای ناپایا و شبه پایا بررسی کرده ­اند[34]. معادلات خطی دینامیکی برای بال انعطاف پذیر تحت مانور صعود با زاویه عقب­گرد با اثر تغییر فرم برشی بال توسط فاضل­زاده و همکارانش استخراج شده و سرعت فلاتر تحت بارگذاری ناپایا بررسی شده است[35]. رشیدی و فاضل­زاده تاثیر مدل بارگذاری شبه پایا و ناپایا و زاویه عقب­گرد بر سرعت فلاتر بال هواپیما را مورد بررسی قرار دادند[36]. فاضل­زاده و همکارانش تاثیر مانور غلتشی بر ناپایداری استاتیکی و دینامیکی یک بال یک سر درگیر را بررسی کردند[37]. مزیدی و همکارانش تاثیر موتور بر فلاتر بال هواپیما تحت مانور غلتشی را بررسی کردند[38]. مزیدی و همکارانش تاثیر موتور با نیروی پیشران زمانمند بر پاسخ آیروالاستیک یک بال را بررسی کردند[39]. پنگ[25] و همکارش در سال 2012 با درنظر گرفتن بالک در انتهای بال هواپیمای مسافربری، تاثیر این بالک بر روی سرعت و فرکانس فلاتر را مورد مطالعه قرار دادند[40]. بیبین[26] و همکارانش در سال 2012 با مدل­سازی بال بدون شکستگی متشکل از تیرک­های طولی و تیغه­های عرضی، تحلیل تنش و فلاتر را برای این نوع بال در نرم­افزار اجزای محدود انجام دادند[41].

تعداد صفحه : 148

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.