عمران

پایان نامه كارشناسی ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی خاک و پی

با عنوان:تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشكده مهندسی عمران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان پایان نامه :

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان­های قائم فولادی

 

 

شهریور ماه 1391

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است، اما به سبب ضعف مقاومت برشی و عدم توان باربری لازم در برابر نیروهای وارده، پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری و بهبود خواص آن بوده ­اند. تکنیک­های متعددی جهت افزایش توان باربری خاک­ها وجود دارد. سال­های اخیر محققین تحقیقات گسترده ­ای در مورد استفاده از المان­های افقی و غیرافقی به عنوان تسلیح خاک به کار گرفتند. در نتایج به دست آمده از تحقیق­های صورت گرفته مشخص شد که علاوه بر المان­های افقی، استفاده از المان­های تقویتی غیرافقی نیز در بهبود ظرفیت باربری خاک، برای پی­های سطحی کاربردی و سودمند می­باشد. در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک ماسه­ای سست، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مجموعه تحلیل­هایی براساس روش عددی با بهره گرفتن از یک نرم­افزار المان محدود، بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح شده با المان­های قائم فولادی با كمك مدل­سازی الاستوپلاستیک انجام شد. از طرف دیگر جهت تدقیق نتایج تحلیل عددی، آزمون­های بارگذاری در مقیاس آزمایشگاهی بر روی پی واقع بر خاک ماسه­ای مسلح صورت گرفت. هم­چنین جهت اعتبار­سنجی، نتایج تحلیل نرم­افزاری با نتایج به دست آمده از فرمول­های تئوری و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. ملاحظه گردید تطابق خوب و قابل قبولی بین نتایج برقرار است. پس از كالیبره و اطمینان از صحت عملكرد نرم­افزار، آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر(D)، طول(L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های کوبیده شده از بر پی (R) انجام و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه گردید که افزایش پارامترهای طول، قطر، کاهش فاصله بین المان­ها و تغییر میزان فاصله المان ها از بر پی، تا حد مشخصی موجب بهبود قابل ملاحظه در ظرفیت باربری و کاهش نشست می­گردد و از یک حدی به بعد با تشکیل بلوک متراکم در زیر پی، میزان تأثیر تغییرات این پارامترها کاهش        می یابد. از این جهت در چنین شرایطی، استفاده از المان­های با طول و قطر بیشتر و کاهش فاصله بین المان­ها، از جهت ریالی برای طرح غیر اقتصادی می­باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر بهینه برای هر یک از پارامترهای مذکور ارائه گردید.

كلمات كلیدی: اصلاح خاک، مسلح کننده، ظرفیت باربری، المان های قائم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقدمه  
1-1 كلیات…..…………….………………………………………….…………………………….…. 1
1-2 بیان مسئله ………………………………….………………………..….………………………… 2
1-3  هدف از پژوهش …………………………………………………….………………………… 2
1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش………………………..……….………………………… 3
1-5  ساختار پایان نامه …………………………………………….……….………………………… 4
فصل دوم : كلیات و مروری بر ادبیات فنی  
2-1 مقدمه….……………………………………………………………………………………………… 7
2-2 فلسفه بهسازی ……..………………….………………………………………………….……… 7
2-2- 1 تعریف بهسازی ……..……………………..….….…………………………… 8
2-2- 2 دامنه كاربرد …………………….…………….…………..……………………… 9
2-2- 3 روش های بهسازی ……………………………………………………….……… 10
2-3 شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک ……………………………………………………………… 13
2-3-1 موارد استفاده از شمع …………………………..………………………………… 13
2-3-2 انواع شمع از لحاظ مکانیسم عمل .………………………………………..…… 15
2-3-3 اثرات بهسازی تراکمی ….……………………………………………………… 16
2-4مروری بر مطالعات گذشتگان …………………………………………..……….…………….. 19
2-4-1 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان های تقویتی افقی 20
2-4-2 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان های تقویتی غیر افقی 24
فصل سوم : مدل سازی نرم افزاری و آزمایشگاهی  
  3-1 مقدمه …………….……………………….……………………..………………………………… 34
3-2 تعریف مدل رفتار…………….….………………………………………………………………… 35
3-3 مشخصات یک مدل رفتاری مطلوب …….……………………………………………………… 35
3-4- روش اجزاء محدود …..…..….………………………………………………………………… 36
3-4-1 تاریخچه روش اجزاء محدود…………………………………………….………… 37
3-4-2 روش مدل نمودن فضای بینهایت توسط المان محدود…………………….….…. 38
3-4-3   معرفی نرم افزار Geostudio-Sigma و هدف از انتخاب آن ……….…..…… 40
3-4-4-1   معرفی برنامۀ SIGMA/W …………………………….….……… 42
3-4-4-2 کاربرد برنامۀ SIGMA/W ……….………………….……….…… 42
3-4-4-3 امکانات و قابلیت های برنامۀ SIGMA/W .……..……………… 43
3-4-4   روند ساخت مدل ….……………………………………………………………… 54
3-4-4-1     انتخاب سیستم واحد …….…………………………….…………… 54
عنوان                                                                                                    صفحه
3-4-4-2     انتخاب المانهای مورد استفاده ….….…………………..……..…… 56
3-4-4-3     خواص مواد ……………………………………………..…………… 56
3-4-4-4     مدل سازی هندسی …..………………………………..…….……… 57
3-4-4-5   مش بندی …….……………………………….…………….………… 58
3-4-4-6     اعمال شرایط مرزی و بارگذاری.….………………..………..…… 58
3-4-5   تحلیل مدل اجزاء محدود …….……………………………………….…………… 59
3-5 جزئیات مدل سازی در نرم افزار SIGMA/W ..………………………………………………… 60
3-5-1 انتخاب المان ………………………………………………………………………… 60
3-5-2 مدل سازی هندسی و مش بندی …….……………………………………………… 61
3-5-3 پارامترهای هندسی ……………………………………….……….………………… 62
3-5-4   پارامترهای مقاومتی …………………………………………….…………..……… 63
3-5-5 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری .………………………………..….…….……… 64
3-5-6 نوع تحلیل ..….…………………………………………………….………..……… 64
3-6 تحقیق آزمایشگاهی ………….…………………………………………….………………….…… 65
3-6-1 جزئیات مدل آزمایشگاهی …………………………………………………….…… 65
3-6-2 روند کلی انجام آزمایش ………………………………………….………………… 67
3-7 مشخصات مدل مورد استفاده جهت اعتبار یابی …..…………….…………………….…………… 68
فصل چهارم : نتایج تحلیل­ها ( نرم­افزاری و آزمایشگاهی)  
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..………………………………… 70
4-2 اعتبار سنجی مدل …………….……………………………………………………………………… 70
4-2-1 استفاده از فرمول تئوری جهت اعتبارسنجی نرم افزار .……………………….…… 71
4-2-1-1   مقایسه نشست خاك حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری ………… 71
4-2-1-2 مقایسه تنش در خاك حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری ….…… 75
4-2-2   استفاده از نتایج تحقیق آزمایشگاهی جهت اعتبار سنجی….….……………….… 76
4-2-2-1     شرح آزمایش و نتایج بدست آمده از آن ….………………..…… 77
4-2-2-2     شرح تحلیل کامپیوتری و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ………….. 78
4-3 بررسی اثرات استفاده از المان های قائم فولادی با بهره گرفتن از نرم افزار SIGMA/W …..…..… 80
4-3-1 تأثیر فاصلۀ المان های فولادی (S) …..………………………………..…….…… 88
4-3-2 تأثیر میزان پراكندگی المان ها از بر فونداسیون (R) .….………………………… 95
4-3-3 تأثیر طول المان های فولادی (L) ….…………………………..………………… 101
4-3-4 تأثیر قطر المان ها (D) .…………………………………….……………………… 107
4-4 بررسی آزمایشگاهی اثر المان های قائم فولادی بر ظرفیت باربری خاك ماسه ای ………..…… 113
4-4-1   شرح جزئیات انجام آزمایش ……….…………………………………….……… 113
عنوان                                                                                                    صفحه
4-4-2   نتایج انجام آزمایش ها …………………………………….…….………………… 116
فصل پنجم :   نتیجه ­گیری و پیشنهادات  
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..………………………………… 120
6-2- نتیجه گیری…………………………………………………..………….…………………………… 120
6-3- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده….……………………………………………..………………… 122
منابع و مآخذ…………………….………………………………………………………………..………. 124
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست شکل ها  
شکل 2- 1: تقسیم بندی کاربرد روش­های بهسازی خاک 9
شکل 2- 2: انواع روش های بهسازی خاک 10
شکل 2-3: کاربرد روش های بهسازی بر حسب نوع خاک 12
شکل 2-4: اثر بهسازی تراکمی بر خاک های ریزدانه و درشت دانه 17
شکل 2-5: اثر افزایش تراکم بر چسبندگی 18
شکل 2-6: اثر افزایش تراکم بر زاویه برشی ماسه 18
شکل 2- 7: دایره مور برای خاک های غیر مسلح و مسلح 20
شکل 2-8: (a)-پوش های گسیختگی برای خاک غیر مسلح و مسلح، (b)- دیاگرام نیرو برای   خاک مسلح 21
شکل 2-9: استفاده ازعناصر تسلیح عمودی و افقی (a)-نمای سه بعدی، (b)- نمای برش از روبرو 31
شکل 2-10 :تأثیر مسلح کننده ها بر تعادل (a)-مسلح کننده های افقی، (b)- نمای برش روبرو 31
شکل 3-1 :روند همگرایی تغییرمکان ها با تکرار تحلیل 43
شکل 3-2 :نمونه ای از نتایج گرافیکی تغییرمکان گره 44
شکل 3-3 :جعبه تنظیمات انواع آنالیز ها (Type Analaysis Setting ) 49
شکل 3-4 : نمودار تنش-كرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی 50
شکل 3-5 : نمودار تنش-كرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی غیر همگن 50
شکل 3-6 : نمودار تنش-كرنش مدل مصالح از نوع الاستیک غیر خطی 51
شکل 3-7 : نمودار تنش-كرنش از مدل مصالح از نوع الاستو پلاستیک 51
شکل 3-8 : نمودار تنش-كرنش از مدل مصالح از نوع نرم شوندگی کرنش 52
شکل 3-9 : نمودار تنش-كرنش از مدل مصالح از نوع Cam Clay, modified Cam Clay 52
شکل 3-10 :جعبه تنظیمات مقیاس(Scale)در نرم افزار Sigma 55
شکل 3-11 : استفاده از المان سازه ای Bar Element در روند تحلیل 61
شکل 3-12 : جزئیات ترسیم هندسی و تغییر در ابعاد مش بندی مدل اجزاء محدود 62
شکل 3-13 : جزیئات دستگاه بارگذاری استفاده شده در تحقیق حاضر 66
شکل 3- 14 : دستگاه بارگذاری در حال انجام آزمایش 66
شکل 4- 1 : شكل شماتیک مدل مورد استفاده در اعتبار سنجی نرم افزار 71
شکل 4- 2 : نمودار تعیین مقادیر α با توجه به نسبت ابعاد پی 72
شکل 4- 3 : نمونه ای از كانتور نشست حاصل از تحلیل كامپیوتری 74
شکل 4- 4 :كانتور تنش حاصل از تحلیل كامپیوتری 76
شکل 4- 5 : دانه بندی خاك ماسه ای مورد استفاده در آزمون های آزمایشگاهی 77
شکل 4- 6 : دستگاه در حین انجام آزمون بارگذاری بر روی خاک بکر 78
شکل 4- 7: نمودار های بار- نشست حاصل از نتایج آزمون آزمایشگاهی و تحلیل كامپیوتری 79
فهرست شکل ها  
شكل 4- 8: فلوچارت تحلیل­های كامپیوتری 81
شكل 4- 9: نمایی از آرایش المان های فولادی در سیستم خاك- پی 82
شكل 4- 10: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و L=2B, R=2B. 89
شكل 4- 11: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و L=2B, R=2B. 89
شكل 4- 12: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و L=2B, R=2B. 90
شكل 4- 13: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و L=2B, R=2B. 90
شكل 4- 14 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=1.0m 91
شكل 4- 15 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=1.5m 91
شكل 4- 16 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=2.0m 92
شكل 4- 17 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=3.0m 92
شکل 4- 18 : نحوه توزیع تنش در خاك و عملكرد بلوك در زیر پی در حضور المان های فولادی نزدیک به هم 94
شكل 4- 19: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و L=2.0B, S=0.2B. 96
شكل 4- 20: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و L=2.0B, S=0.17B. 96
شكل 4- 21: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و L=2.0B, S=0.12B. 97
شكل 4- 22: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و L=2.0B, S=0.08B. 97
شکل 4- 23 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=1.0 m 98
شکل 4- 24 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=1.5 m 98
شکل 4- 25 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=2.0 m 99
شکل 4- 26 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=3.0 m 99
شکل 4-27 : شكل شماتیک چگونگی تأثیر المان های فولادی در عدم فرار دانه های خاك در هنگام تشكیل گوه گسیختگی 101
شكل 4- 28: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B. 102
شكل 4- 29: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و R=1.0B, S=0.17B.

 

102
فهرست شکل ها  
شكل 4- 30: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و R=1.0B, S=0.12B. 103
شكل 4- 31: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و R=1.0B, S=0.08B. 103
شكل 4- 32: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=1.0 m 104
شكل 4- 33: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=1.5 m 104
شكل 4- 34: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=2.0 m 105
شكل 4- 35: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=3.0 m 105
شکل 4- 36 : قرارگیری المان های فولادی در محدوده حباب تنش تأثیر در زیر پی 107
شكل 4- 37: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B و L=2.0B. 108
شكل 4- 38: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m وR=1.0B, S=0.17B وL=2.0B 108
شكل 4- 39: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m وR=1.0B, S=0.12B و L=2.0B 109
شكل 4- 40: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m وR=1.0B, S=0.08B وL=2.0B 109
شكل 4- 41: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=1.0 m 110
شكل 4- 42: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=1.5 m 110
شكل 4- 43: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=2.0 m 111
شكل 4- 44: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=3.0 m 111
شکل 4- 45 : تقسیم بندی 10 سانتیمتری ارتفاع جعبه برش جهت انجام تراكم یكنواخت          خاك ماسه ای 114
شکل 4- 46 : نمایی از خاك مسلح شده با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی 114
شکل 4- 47: تنظیمات اولیه جهت انجام آزمایش- الف: هم تراز نمودن سطح المان ها، ب:كنترل تراز بودن 115
شکل 4- 8 4: نمودار بار- نشست برای مدل آزمایشگاهی خاك مسلح شده به وسیله المان های فولادی با قطر های مختلف 116
شكل 4- 49: منحنی تغـییرات BCR در مـقابل قطر نـرمـالایــزه شـده (D/B) برای آزمون های آزمایشگاهی 117
 

 

 

 
فهرست جدول ها  
جدول 3- 1 : نمونه ای از مجموعه واحد هایی که می توان 55
جدول 3- 2 : پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده برای المان فولادی و پی 63
جدول 3- 3 : مشخصات مقاومتی مصالح خاک 63
جدول 3- 4 : مشخصات مقاومتی مصالح المان های قائم 64
جدول 4- 1 : نتایج نشست خاك حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری 73
جدول 4- 2 : نتایج تنش در خاك حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری 75
جدول 4- 3 : مشخصات هندسی و مقاومتی مدل آزمایشگاهی 77
جدول 4- 4 : نشست خاك حاصل از نتایج آزمون آزمایشگاهی و تحلیل نرم افزاری 79
جدول 4- 5 : پارامترهای متغیر در تحلیل كامپیوتری 82
جدول 4- 6 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=1.0m 84
جدول 4- 7 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=1.5m 85
جدول 4- 8 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=2.0m 86
جدول 4- 9 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=3.0m 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

مقدمه

 

1-1 كلیات

خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است. اما در برخی موارد به سبب ضعف مقاومت، توان تحمل نیروهای وارده را ندارد. از این­رو پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری، مقاومت و بهبود خواص آن بر­آمدند. بر همین اساس روش­های مختلفی از جمله اصلاح مکانیکی مانند تراکم، اصلاح شیمیایی مانند تثبیت با آهک یا سیمان و استفاده از ایده خاک مسلح یا به کارگیری عناصر کمکی را در این زمینه به کار گرفته ­اند.

بدون تردید یکی از مقدماتی­ترین و مهم­ترین اصول در اجرای طرح­های عمرانی، داشتن زمینی با ظرفیت باربری مناسب می­باشد. در سال­های اخیر با توجه به رشد روز افزون جمعیت دنیا، مساحت      زمین­های مناسب برای ساخت و ساز و احداث بنا به تدریج در حال کاهش می­باشد. در چنین شرایطی نیاز به دست­یابی به روش­های جدید و اصولی برای بهبود و اصلاح زمین­های نامناسب رقابت شدیدی را بین مهندسین عمران کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده است. روش­های متعددی برای بهبود مشخصات زمین وجود دارد که با توجه به شرایط پروژه و کارآمدی روش بهسازی، مورد استفاده قرار می­ گیرند. در این بین آنچه باعث می شود یک روش بر روش دیگری برتری داشته باشد، پارامترهای اقتصادی، شرایط و مشکلات اجرایی، امکانات موجود، محدودیت­های مکانی و زمانی و … می­­باشد.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله

به­ طور كلی در مواجهه با خاك­های مسئله­دار نظیر خاك­های سست با قابلیت باربری كم، نشست‌پذیری زیاد، روان­گرا و … دو راه پیش روی مهندسین ژئوتكنیک قرار دارد:

الف: استفاده از المان­های باربر در خاك

ب: بهسازی و اصلاح خواص فیزیكی- مكانیكی توده خاک

هر یک از راه ­حل‌های فوق دارای روش­ها و مشخصات مربوط به خود می‌باشند كه طی سالیان متمادی توسعه فراوانی یافته‌‌اند. برخی از تكنیك­های ابداعی مانند استفاده از المان­های قائم فولادی (موضوع پژوهش حاضر) ماهیتی تركیبی از دو دسته فوق داشته و مزایای هر دو دسته را تا حدودی به همراه دارند. در استفاده از المان­های فائم فولادی، هم تأثیر باربری المان­ها و هم تأثیر تراكمی آن (بهسازی و اصلاح خواص فیزیكی- مكانیكی خاک) حائز اهمیت می­باشد. چراكه قسمت عمده­ای از روش­های اصلاح درجای خاک­ها بر پایه تراکم خاک و در واقع افزایش چگالی خاک می­باشند ]1[ . استفاده از شمع­های تراکمی یکی از راه ­های موثر تراکم می­باشد. شمع­های تراکمی که در فواصل نزدیک به هم کوبیده می­شوند می­توانند باعث افزایش وزن مخصوص خاک­ها گردند]2[.

در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک سست با توان باربری کم، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و اثرات ناشی از کوبیدن المان­های قائم فولادی در فضای زیر و اطراف فونداسیون در افزایش ظرفیت باربری، مورد تحقیق واقع شد.

 

1-3  هدف از پژوهش

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات استفاده از المان­های قائم فولادی در خاک زیر و اطراف    فونداسیون­های سطحی، تحت بارگذاری­های محوری، به عنوان المان تسلیح کننده خاک در بهبود خصوصیات مقاومتی آن از لحاظ افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست و هم­چنین بررسی نقش هر یک از پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) در به کارگیری تکنیک مذکور در بهسازی خاک می­باشد.

 

1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش

روند کلی تحقیق شامل دو قسمت زیر می­باشد:

الف: تحلیل­های عددی

ب: آزمون­های آزمایشگاهی

در تحلیل­های عددی، مجموعه آنالیزهایی با بهره گرفتن از نرم­افزار GeoStudio-Sigma بر روی مدل پی واقع بر روی خاك ماسه­ای مسلح با المان­های فولادی، تحت بارگذاری قائم با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک صورت گرفت. اساس کلی کار با نرم­افزار در این تحقیق به این ترتیب است که بعد از تعریف المان­های مربوط به خاک، فولاد و پی، محیط هندسی مورد نظر مدل گردید و پس از اختصاص پارامترها به قسمت ­های مربوطه، بارگذاری بر روی مدل ساخته شده اعمال گردید. در روش عددی آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) انجام شد و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت.

روند کلی روش بخش آزمایشگاهی به این ترتیب بوده است که میلگردهای فولادی با طول، قطر و مقاومت مشخص در محفظه پر از ماسه (با تراکم مشخص) دستگاه بارگذاری کوبیده شد. سپس مدل پی بر روی آن قرار گرفت و پس از آن با بهره گرفتن از جك بارگذاری به پی نیرو وارد کرده و در نهایت نشست­های انجام شده ثبت گردید و مورد ارزیابی و مقایسه با نتایج تحلیل عددی قرار گرفت.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :152

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.