رشته مدیریت

پایان نامه قابلیت فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه مدیریت

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی

گرایش بازاریابی

عنوان

قابلیت های فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

 

مرداد  1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان

صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
2 1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………..
5 1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه …………………………………………………………………………………………………………..
6 1 – 4-  هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………
6 1 – 5 –   فرضیه ­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………
6 1 – 5 – 1 –  فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………
6 1 – 5 – 2 –  فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………
7 1 – 6 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………
7 1 – 7 –  تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………
7 1 – 7 – 1 –  قابلیت های فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..
7 1 – 7 – 1 – 1 – دانش فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..
8 1 – 7 – 1 – 2 – یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار  ………………………………………………..
8 1 – 7 – 1 – 3 – فناوری آوری اطلاعات در ارتباطات داخلی ………………………………………………………………………………………
8 1 – 7 – 2 –  نوآوری. …………………………………………………………………………………………………………………
9 1 – 7 – 3 –  توانمندسازی.. …………………………………………………………………………………………………………
9 1 – 7 – 3 – 1 – رسمی سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9 1 – 7 – 1 – 2 – تمرکز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9 1 – 7 – 1 – 3 – جو توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………
10 1 – 8 –  محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
10 1 – 9 –  سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
12 2-1- مقدمه….. ……………………………………………………………………………………………………………………………
14 2-2- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….
14 2 – 2 -1 – توانمندسازی ……………………………………………………………………………………………………………..
19 2 – 2 – 1 – 1 – رسمیت …………………………………………………………………………………………………………..
20 2 -2 – 1 – 2 – تمرکز……. …………………………………………………………………………………………………………
22 2 -2 – 1 – 3 – تمرکز و رسمیت …………………………………………………………………………………………….
22 2 -2 – 1 – 4 – جو توانمندسازی………………………………………………………………………………………………
23 2 -2 – 2 – قابلیت های فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………
25 2  – 2 – 2 – 1 – دانش فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………
26 2 – 2 – 2 – 2 – یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با کسب و کار …………………………………………………………
27 2 – 2 – 2 – 2 – 1 – گام های همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار ……………………………………………
28 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – مراحل رفع عدم همسویی ………………………………………………………………………
29 2 – 2 – 2 – 3 – فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی ……………………………………………………………………
30 2 – 2 – 2 – 3 – – 1 – عناصر کلیدی استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………
31 2 – 2 – 3 – نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………
34 2 – 2 – 3 – 1 – انواع نوآوری ………………………………………………………………………………………………
35 2 – 2 – 3 – 2 – نوع دیگر دسته بندی نوآوری ……………………………………………………………………………
38 2-3- مطالعات تجربی …………………………………………………………………………………………………………………
38 2 -3-1-  مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………
41 2-3-2- مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………
49 2-4- جمع ­بندی فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

51 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………
51 3-2- نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
52 3-2 – 1- مراحل اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………
54 3-3- جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
55 3-4- نمونه و نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………
56 3 – 4 -1 – برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………
57 3 – 5 – معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………
58 3 – 5 – 1 -1 –  پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….
58 3 – 5 – 1 –2 – چگونگی طراحی پرسشنامه …………………………………………………………………………………..
59 3 – 5 – 2 – روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………………
59 3 – 5 – 2 – 1 – روایی/اعتبار ……………………………………………………………………………………………………
60 3 – 5 – 3 – محاسبه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها ……………………………………………………………………………..
61 3-6- جمع بندی فصل سوم .…………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

 

63 4 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
63 4-2- بخش اول : تحلیل توصیفی ……………………………………………………………………………………………………
63 4-2- 1 –  توصیف مشخصات عمومی نمونه های مطالعه …………………………………………………………………….
67 4-3- بخش دوم : تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………..
67 4 – 3 – 1 – آزمون نرمال بودن داده ها ………………………………………………………………………………………..
68 4 – 3 – 2 – آزمون مدل ساختاری ……………………………………………………………………………………………..
78 4- 4- جمع بندی فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………
  فصل پنجم: جمع ­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها

 

81 5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
81 5 – 2 – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..
82 5 – 3 – پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….
84 5-4- پیشنهادات برای پژوهش آتی …………………………………………………………………………………………………
84 5 – 5 – محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

منابع و مآخذ
84 الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………
85 ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………

 

صفحه عنوان
7 نمودار( 1 –  1 ) قابلیت فن آوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان بر نوآوری……………………………………………………………………..
52 نمودار( 3 – 1 ) نحوه جمع آوری پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..
63 نمودار(4 – 1 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن …………………………………………………………………………………………………………………
63 نمودار(4 – 2 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………………..
64 نمودار(4 – 3 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….
64 نمودار(4 – 4 ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..
65 نمودار (4 – 5) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان عنوان پست سازمانی …………………………………………………………………………….
65 نمودار (4 – 6) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان سابقه سازمان………………………………………………………………………………………….
66 نمودار(4 – 7) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تعداد کارکنان سازمان………………………………………………………………………………………
69 نمودار (4 – 8 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………
70 نمودار (4 – 9 )  اعداد معناداری فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………..
70 نمودار (4 – 10 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 1…………………………………………………………………………………………………………..
71 نمودار (4 – 11 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 1………………………………………………………………………………………………………………………
72 نمودار( 4 – 12 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 2…………………………………………………………………………………………………………..
72 نمودار (4 – 13 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 2………………………………………………………………………………………………………………………
73 نمودار (4 – 14 ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 3…………………………………………………………………………………………………………..
74 نمودار( 4 – 15 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 3………………………………………………………………………………………………………………………
74 نمودار (4 – 16) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 4…………………………………………………………………………………………………………….
75 نمودار( 4 – 17 ) اعداد معناداری فرضیه فرعی 4………………………………………………………………………………………………………………………
75 نمودار( 4 – 18) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 5…………………………………………………………………………………………………………….
76 نمودار 4( – 19) اعداد معناداری فرضیه فرعی 5……………………………………………………………………………………………………………………….
76 نمودار (4 – 20) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی 6 ……………………………………………………………………………………………………………
77 نمودار( 4 – 21) اعداد معناداری فرضیه فرعی 6………………………………………………………………………………………………………………………..

 

صفحه

عنوان

 

21

جدول(2 –  1 ) ساختار سازمان ها با تفاوت در میزان رسمیت و تمرکز از نظر میتزبرگ ……………………………………………………….
34 جدول(2 – 2) سه مکتب مهم مطالعات نوآوری بر اساس دیدگاه شومپتر ……………………………………………………………………………….
37 جدول( 2- 3) مقایسه انواع نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
53 جدول( 3 – 1 ) تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور…………………….
54 جدول (3 2 ) محاسبه نسبت درصد و سهم هر یک از طبقات نسبت به کل جمعیت جامعه و نمونه………………………………….
60 جدول(  3 – 3 ) خلاصه پردازش( آلفای کرونباخ ) ………………………………………………………………………………………………………………….
67 جدول( 4 – 1 ) توزیع نرمال متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………….
68 جدول( 4 – 2 )راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………
78 جدول (4 – 3 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………….
81 جدول( 5 – 1 ) خلاصه نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل اول :

کلیات پژوهش

 

 

1 1 – مقدمه                                                                                                                                                                                        

تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود . امروزه بر همگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی ، ناتوانی آن ها در باز شناخت یا گسترش تکنولوژی درست و بهره گیری از آن در فعالیت های تولیدی است .

فناوری همواره به عنوان یک ابزار، بخشی از زندگی ما را تشکیل داده است و با افزایش توانایی های بشر به عنوان سازگاری با محیط برای رهایی از نیروهای قهار طبیعت مطرح بوده است . اهمیت و جذب و به کارگیری فناوری های جدید در دنیای کنونی توسط شرکت ها و سازمان ها بر کسی پوشیده نیست . یکی از علل توجه به این فن افزایش رقابت در ابعاد کیفیت ، هزینه ، زمان و به طور کلی بهره وری در عرصه بین المل است .

بررسی ها نشان می دهند که سازمان ها عمدتاً در 4 زمینه از فناوری اطلاعات بیشتر بهره می گیرند که عبارتند از :  امور پردازش اطلاعات، تصمیم گیری ،اشتراک اطلاعات و نو آوری. در امور پردازشی ، سازمان با کمک فناوری اطلاعات به جمع آوری ، تبدیل ، ایجاد ، نگهداری ، ثبت و ارسال اطلاعات می پردازد . در امر تصمیم گیری نیز از ابزارهای فناوری اطلاعات می توان سیستم های پشتیبانی تصمیم و یا سیستم های خبره را نام برد . به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند به خلق نوآوری در سازمان در ارائه کالا یا خدمات و حمایت از مشتریان و ایجاد برتری رقابتی بینجامد . امروزه به کارگیری فناوری اطلاعات بخشی لاینفک مشاغل علی الخصوص مدیریتی است . مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به شکلی وا دارند تا از نوآوری های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وری و اثر بخشی بیشتر استفاده کنند .

در محیط متغیر و دانش محور کنونی تنها سازمان های نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به نیاز های مشتریان و ذی نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند. در واقع می توان گفت که سازمان های نوآور بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش های محیطی پاسخ دهند. نوآوری را می توان فرایند ایجاد تعییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف کرد. نوآوری پنجره ای از فرصت های جدید را به روی سازمان می گشاید به همین دلیل لازم است که سازمان ها فعالیت های نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منابع و محدویت های موجود در این زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها برآیند.

امروزه سازمان های پسا صنعتی سازمان های مبتنی بر دانش هستند که  بقا و موقعیت شان وابسته به خلاقیت، نوآوری، کشف و ابتکار می باشد(مارتینز و تربلانک[1]، 2003). امروزه نوآوری به طور فزاینده ای به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت دراز مدت شرکت در بازار های رقابتی محسوب می شود. دلیل این امر آنست که شرکت های با ظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریعتر و بهتر از شرکت های غیر نوآور به چالشهای محیطی پاسخ دهند( جیمنز-جیمنز[2]، 2008).

در محیط رقابتی و پویای امروز، نوآوری بعلت سه روند عمده ذیل بیش از پیش مطرح می شود: رقابت شدید بین المللی، بازار های تجزیه شده و تکنولوژی در حال تغییر(آلگر، لامپیندرا و شیوا[3]، 2006). نوآوری اغلب همراه با تغییر است و بعنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر می شود ملاحظه می گردد، اما هر تغییری نوآوری نیست چرا که شامل ایده های جدید نیست یا منجر به بهبود سازمانی نمی شود(مارتینز و تربلانک، 2003).

یوراب[4] (1988) می نویسد: « نوآوری شامل تولید یک ایده جدید و استفاده از آن در تولید جدید، فرایند جدید، یا خدمت جدید که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام ها همانند خلق سود خالص برای سرمایه گذاری اقتصادی نوآور می شود».

در مرحله نوآوری، محققان قبلی بر اهمیت نگرش های صحیح مدیریتی و شرایط کاری مناسب در تسهیل محیطی خلاق تاکید کرده اند. آنچه که مهم است تشویق ریسک پذیری، دسترسی به دامنه وسیعی از محرک ها و ایده ها، تصدیق موفقیت آزاد و گذاردن کارمندان است تا بجای تبعیت محض از برنامه های مدیریت، تفکر کنند و طبق ایده های خودشان عمل کنند(کامینگ[5] ،1998).

نوآوری و در کنار بهره جستن از مزایای قابلیت های فناوری اطلاعات ،  پنجره ای را به سوی فرصت های جدید می گشاید و مزیت رقابتی پایدار در سازمان را تضمین می کند. امروزه سازمان ها برای اینکه بتوانند طبق نظریه اقتضایی در محیط عمل کنند ناگزیر از خلاقیت و نوآوری هستند، از اینرو بر سازمان و مدیریت واجب است که از  طریق رویکرد هایی همچون مشارکت دادن افراد، تفویض اختیار، کمک به یادگیری سازمانی و دیگر موارد، زمینه را برای ایجاد تغییرات بدیع و غیر تقلیدی مهیا سازند آنطور که به جرات می توان ادعا کرد اگر قرار باشد به کارکرد های مدیریت، کارکرد دیگری بیافزاییم آن نوآوری و توجه به نوآوری است و بس؛ البته برای داشتن نوآوری پایدار نباید چتر توانمندسازی نیروی انسانی (برای بهره مندی و پرورش نیروی خلاق) را نادیده گرفت . توانمندسازی اهرم و موتور رفتارهای نوآورانه در سازمان ها و شرکت ها است .

 

1 2 – بیان مسئله

امروزه نقش اطلاعات درتصمیم گیری بموقع ومناسب، تردید ناپذیراست و به همین دلیل ازاطلاعات به عنوان قدرت یاد می شود (مرادی، کیمیافر، ستایش، 2008). ساختمان قابلیت های فناوری اطلاعات سازمان، با معرفی نظارت فناوری و با ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات پشتیبانی می کند.

پیشرفت فناوری در دهه های اخیر، پدیده های جدیدی را به وجود آورده است که بررسی آ نها با بهره گرفتن ازالگوهای مناسب می تواند به شناخت بهترآنها کمک نماید.در همین رابطه یکی ازمناسب ترین الگوهای نظری برای درک ارتباط میان فن آوری، افراد و جامعه، هماناالگوی انتشار نوآوری راجرز است.این الگو، دو مرحله نوآوری و پیاده شدن فن آور یهای جدید دریک سازمان را مورد بحث قرار می دهد(حاجی کرمی و عزیزی، 2009 ) . قابلیت های فناوری اطلاعات یکی از قابلیت های بحرانی شرکت که ممکن است به عملکرد بهترکمک کند( ماتا[6] و همکاران، 1995)  فن آوری اطلاعات، ارتباطات، اطلاعات و به اشتراک گذاری دانش، تبادل درون سازمانی و فرایندهای یادگیری سازمانی، که زیر بنای فرایندهای نوآوری است (کربونارا[7]، 2005) را بهبود می بخشد.

نوآوری در دیدگاه های مختلف با توجه به تجزیه و تحلیلی که مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می شود(وست و فار[8]،1990) در نمایش معاصر در اقتصاد، نوآوری به عنوان یکی از مهمترین و درک عوامل مهم را در بقا، رشد و رقابت از شرکت قادر می سازد.  علاوه بر این، ادعا شده است که در بلند مدت، نوآوری تنها راه موثر است رقابت در بازار است. (سیمون[9]،2009 ) نوآوری در یک سازمان شامل پیاده سازی ایده هایی است برای تجدید ساختار و یا صرفه جویی در هزینه ها ، بهبود ارتباطات ، فن آوری های جدید برای فرایندهای تولید ، سازمانی با ساختار جدید است.(مارتینز[10]، 2000) .

نوآوری بر اساس نوآوری بهره وری و اثربخشی نوآوری اندازه گیری می شود. بهره وری نوآوری اشاره به تلاش های انجام شده برای رسیدن به درجه ای از موفقیت و اثر نوآوری اشاره به درجه موفقیت نوآوری است (نسوشن و مووندا[11] ، 2008 ) نوآوری به عنوان توضیح داده به معرفی ظرفیت برخی از فرایند جدید، محصول، یا ایده در سازمان” (هالت[12] و همکاران 2004 ) و نشان دهنده تمایل شرکت را به تعامل و حمایت از ایده های جدید، اخبار، تجربه، خلاق و فرایندهای است که ممکن است در محصولات جدید، خدمات و فرایندهای تکنولوژیک باشد (لامپکین و دس[13] 1996) .

از لحاظ بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و نوآوری، برخی از روابط مهم غیر مستقیم باید به حساب گرفته شوند . ارتباطات باز و قابل اعتماد، به اشتراک گذاری دانش، تمرکز زدایی، استقلال شغلی بالا، آزادی در تصمیم گیری چه کار را انجام و یا چگونه  آن را انجام دهد، و حس کنترل بر کار و اندیشه، یکی از عناصر کلیدی هستند هم در پرورش نوآوری (احمد[14]، 1998) و هم در روند توانمندسازی کارمندان (هونولد[15]، 1997؛ منون[16]، 1999).

تمرکز مانع توانمندسازی و نوآوری است (پراکاش و گوپتا[17]،2008؛ منون ،1999) . علاوه بر این، ابتکار  و خلاقیت ابعاد کلیدی توانمندسازی هستند (پیتر[18] و همکاران،2002  ) که نقش بسیار مهمی در رفتار نوآورانه بازی می کنند (اسکات و بروس[19]، 1994).   اغلب محققین بر این باور بودند که ظهور دانش به عنوان عامل تعیین کننده رشد و رقابت پذیری در بازارهای جهانی ، احتمالا به تخریب هر چه بیشتر جایگاه موسسات کوچک و متوسط در سیاستگذاری های توسعه خواهد انجامید. خرد غالب بر این باور بود که افزایش جهانی شدن موجب خواهد شد محیط برای کسب و کارهای کوچک نا مناسبتر شود ( ورنون[20]، 1970) . از طرفی نباید نقش شرکت های دانش بنیان را در موتور توانمندی کارکنان سازمان را نادیده کرفت. شرکتهای دانش بنیان به طور معنی داری اشتغال را افزایش می دهد ؛ رشد بهره وری را تسریع می کند ؛ در ایجاد نوآوری و فرایند تجاری سازی آنها نقش قابل انکاری دارد و در مجموع از مهمترین توضیح دهنده های رشد اقتصادی است. ماهیت دانش به عنوان یک منبع اقتصادی دارای تفاوت جوهری با زمین ، کار و سرمایه است . در اقتصادی که دانش مزیت رقابتی آن را رقم می زند ، شرکتهای دانش بنیان جایگاه حیاتی خواهد داشت (صنوبر،1387).

1 3 اهمیت و ضرورت مطالعه

    امروزه نوآوری در بالای لیست توجهات شرکت ها و مقامات برای توسعه نوآوری باشد به چند دلیل: نوآوری به نظر می رسد راه حلی برای برخی از چالش های مهم جهانی به عنوان تغییر آب و هوا ، نیاز به محدود کردن مصرف انرژی سوخت فسیلی و بحران اقتصادی جهانی باشد ) کوک[21] و همکاران، 2011).

با توجه به اهمیت این موضوع و این که بزرگترین چالش عصر حاضر بر مفاهیم ارزشمندی چون تکنولوژی و ضرورت توجه بشریت به بودن و ماندن در چنین تغییرانی ، توانمندسازی و نوآوری را بر دوش خود به ارمغان می آورد.

برای اجرای عملکرد بهتر و مطلوب در خلق نوآوری ، فاکتورهایی را در این مطالعه در نظر گرفته شده که می بایست به آنها توجه نمود . این فاکتورها ، استفاده از توانمندسازی کارکنان که نقش مهمی در رفتارهای نوآورانه بازی میکند ، و به سبب آن موجب ابتکار و خلا قیت در سازمان ها میشود و نیز قابلیت های فن آوری اطلاعات که می تواند به عنوان تعریف یک راه استراتژیک برای توسعه قابلیت های فن آوری اطلاعات ، از قبیل دانش فن آوری ، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی است ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهند گرفت .

 

1   4 – هدف پژوهش

امروزه نوآوری به عنوان یک چالش مهم و حیاتی در سازمان ها و شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که کانون توجهات شرکت ها و سازمان ها را به خود معطوف کرده است . توجه به این امر می تواند در پیشبرد عملیات سازمانی و توجه به نیازهای جدید را مرتفع سازد .

هدف از این پژوهش تاثیر قابلیت های غناوری اطلاعات و توانمندسازی بر نوآوری و اثراتی که این متغیرها بر نوآوری خواهند داشت، بررسی و مطالعه می شود  . در این پژوهش ، قابلیت های فن آوری را با ابعاد دانش فن آوری ، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی و توانمندسازی کارکنان را با رسمی سازی ، تمرکز و جو توانمندسازی و تاثیر این عوامل را بر نوآوری خواهیم سنجید.

یافته های تحقیق برخی مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی ، تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر نوآوری و همچنین تاثیر توانمندسازی بر نوآوری را در پژوهش های خود به اثبات رسانده اند ، ولی در بین این مطالعات ، پژوهشی که تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات و توانمندسازی بر نوآوری باشد ، یافت نشد و برای تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات و نیز توانمندسازی بر ابعاد مورد تاکید نوآوری آورده شده در این پژوهش، بررسی می شود .

[1] . Martins, E.C.& Terblanche, F.(2003)

[2] . Johnnessen, Jon-Arild; Olsen, Bjorn& Lumpkin, G.T.(2001)

[3] . Alegre, Joaguin; Lapiedra, Rafael& Chiva, Richard(2006)

[4] . Urabe, K. (1988)

[5] . Cumming, Brian S.(1998)

[6]  . Mata,)1995(

[7]  .  Carbobara,)2005(

[8]  . West MA, Farr JL,)1990(

[9] . Simon,)2009(

[10] . Martinez,)2000(

[11] . Nasution H,and Mavonda FT,)2008(

[12] .Hult,)2004(

[13] .Lumpkin and Dess,)1996(

[14] . Ahmad,(1998)

[15] . Honold,(1997)

[16] . Menon,(1999)

[17] . Prakash,Y and Gupta,(2008)

[18] . Petter,(2002)

[19] . Scott,S.G. and Bruce,(1994)

[20] .Vernon,(1970)

[21] . Cooke P,(2011)

تعداد صفحه:115

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.