تربیت بدنی

پایان نامه طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده تربیت بدنی گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی (M.SC)

گرایش : مدیریت ورزشی

 

عنوان:

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان

 

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

Contents

فصل اول:کلیات تحقیق

1 – 1 ) مقدمه. 3

1 – 2 ) بیان مسأله. 4

1 – 3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1 – 4 ) اهداف مشخص تحقیق. 7

1 – 4 – 1 ) هدف کلی.. 7

1 – 4 – 2 ) اهداف ویژه 7

1 – 5 ) سوالأت تحقیق. 7

1 – 5 – 1 ) سوال های اصلی.. 7

1 – 5 – 2 ) سوال های فرعی.. 7

1 – 6 ) تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

1 – 7 ) محدودیت های تحقیق. 8

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 11

2-2) مبانی نظری.. 11

2-2-1) تاریخچه فوتبال در جهان. 11

2-2-2) تاریخچه فوتبال در آسیا 12

2-2-3 ) تاریخچه فوتبال در ایران. 12

2-2-4 ) تولد فوتبال در ایران. 13

2-2-5 ) فوتبال ایران و جام ملت های آسیا 13

2-2-6 ) فوتبال ایران و جام جهانی فوتبال. 14

2 – 2 – 7 ) تعریف ورزش… 14

2 – 2 – 8 ) تعریف ورزش قهرمانی.. 14

2 – 2 – 9 ) تعریف ورزش فوتبال. 15

2 – 2 – 10 ) تعاریف استراتژی.. 15

2 – 2– 10 – 1 )  استراتژی به عنوان طرح. 15

2 – 2 – 10 – 2 ) استراتژی به عنوان نیرنگ… 15

2 – 2 – 10 – 3 ) استراتژی به عنوان الگو. 16

2 – 2 – 10 – 4 ) استراتژی به عنوان موقعیت.. 16

2 – 2 – 10 – 5 ) استراتژی به عنوان نگرش… 16

2 – 2 – 11 ) برنامه ریزی.. 16

2-2-11-1 )  برنامه ریزی استراتژیک (جامع) 17

2-2-11-2 ) مزیت های برنامه ریزی استراتژیک… 19

2-2-12 ) برنامه ریزی عملیاتی.. 20

2-2-13 ) ماهیت تصمیمهای راهبردی شامل موارد زیر است: 21

2-2-13-1 ) چگونگی شکل گیری راهبرد. 21

2-2-13-2 ) طراحی راهبرد به شیوه ی تدوینی.. 22

2-2-14 ) مکاتب استراتژی.. 22

2-2-15 )  تعریف مدیریت استراتژیک… 24

2-2-15-1 )  مراحل مدیریت استراتژیک… 24

2-2-16 )  رویکردهای توسعه ی ورزش: 26

2-2-17 ) فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی.. 27

2-2-18 ) دلایل اهمیت ورزش… 28

2-2-19 ) منابع انسانی.. 29

2-2-20 ) منابع مالی: 30

2-2-21 ) فرهنگ ورزش: 31

2-2-22 ) توسعه ی علمی و پژوهشی.. 32

2-2-23 ) استعداد یابی.. 33

2-2-23-1 ) تعریف استعدادیابی.. 33

2-2-23-2 ) تاریخچه ی استعدادیابی.. 33

2-2-23-3 ) مزایای استعدادیابی.. 33

2-2-23-4) روش های استعدادیابی.. 34

2-2-23-5 ) مراحل استعدادیابی.. 36

2-2-23-6 ) معیارهای استعدادیابی.. 40

2-3 ) بخش دوم : مروری بر تحقیقات گذشته : 40

2-3-1 ) تحقیقات داخل: 40

2-3-1-1 ) بررسی علل عدم موفقیت تیم های فوتبال استان قم در مسابقات قهرمانی کشور. 40

2-3-1-2 ) بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه  (1998) 41

2-3-1-3 ) توسعه استراتژیکی ورزش جامعه (سال 1384) : 42

2-3-1-4 ) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کرمان. 42

2-3-1-5 ) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان. 42

2-3-1-6 ) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان گلستان. 43

2-3-1-7 ) بررسی وضیعت موجود جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور. 43

2-3-1-8 ) تعیین رویکرد مناسب توسعه فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با رویکردهای چند کشور منتخب.. 43

2-3-1-9 ) طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور. 44

2-3-1-10 ) طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان. 45

2-3-1-11 ) بررسی وضیعت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران. 45

2-3-1-12) تدوین استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی استان زنجان. 45

2-3-1-13 ) راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران (مظفری 1391 شمسی) 46

2-3-2 ) تحقیقات خارج : 47

2-3-2-1) استراتژی توسعه ورزش گیلفورد بورو. 47

2-3-2-2) سند توسعه ورزش شورای برنت ‌(2000) 47

2-3-2-3 ) تحول فوتبال استرالیا 47

2-3-2-4 ) پیشرفت های جدید فوتبال هند. 48

2-3-2-5 ) استعدادیابی و توسعه فوتبال هند. 49

2-3-2-6) استراتژی ورزش ایزلینگتون. 50

2-3-2-7) استراتژی توسعه ورزشی در منطقه نورفولک (2002) 51

2-3-2-8) استراتژی توسعه ورزشی کارفیلی کانتی (2003) 52

2-3-2-9 ) کارآموزهای مدرن در فوتبال حرفه ای انگلستان. 53

2-3-2-10 ) توسعه فوتبال و دلایل مهاجرت بازیکنان در آفریقای جنوبی و غنا 54

2-3-2-11 ) توسعه استراتژی های جدید در ورزش ها 55

2-3-2-12 ) توسعه مهارت تصمیم گیری در فوتبال استرالیا 56

2-3-2-13 ) عوامل کاربردی و استراتژیک فوتبال در ایتالیا 57

2-3-2-14) استراتژی توسعه ورزش سوئد در سال (2020) 57

2-4 ) جمع بندی.. 59

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3- 1 ) مقدمه. 61

3-2 ) روش تحقیق. 61

3-3 ) جامعه و نمونه آماری.. 61

3-4 ) روش نمونه گیری.. 61

3-5 ) روش های گردآوری اطلاعات.. 62

3-5-1 ) مطالعات کتابخانه ای.. 62

3-5-2 ) پرسشنامه. 62

3-5-3 ) مصاحبه. 62

3-6 ) استراتژی پژوهش… 63

3-7 ) روش سنجش روایی ابزار. 63

3-8 ) روش سنجش پایایی ابزار. 63

3-9 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

3-9-1 ) آمار توصیفی : 63

3-9-2 ) آزمون مقایسه میانگین : 63

3-9-3 ) آزمون فریدمن، کوکران و خی 2 : 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 ) مقدمه. 65

4-2 ) بررسی اطلاعات شخصی آزمودنی ها (آمارتوصیفی) 65

4-2-1 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سن آزمودنی ها 65

4-2-2 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره تحصیلات آزمودنی ها 66

4-2-3 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سابقه خدمت آزمودنی ها 67

4-2-4 ) بررسی اطلاعات جمع شده درباره سابقه ورزش آزمودنی ها 68

4-3 ) تجزیه وتحلیل آزمون مقایسه میانگین ورزش قهرمانی فوتبال. 70

4-3-1 ) نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان: 71

4-3-2 ) نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان. 71

4-3-3 ) فرصتهای موجود در زمینه  ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان: 72

4-3-4 ) تهدیدهای موجود در زمینه  ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان: 73

4-4 ) تجزیه وتحلیل آزمون فریدمن.. 73

4-4-1 ) ماتریس نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 73

4-4-2 ) ماتریس نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 75

4-4-3 ) ماتریس فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 77

4-4-4 ) ماتریس تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 79

4-5 ) تجزیه وتحلیل SWOT. 80

4-6 ) ماتریس عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال  استان  سیستان وبلوچستان. 81

4-7 ) ماتریس داخلی و خارجی با بهره گرفتن از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال. 86

4-8 ) استراتژیهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 87

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 90

5-2 ) خلاصه تحقیق. 90

5-3-1 ) سوالات اصلی.. 91

5-3-2 ) سوالهای اختصاصی.. 91

5-3-4 ) ماتریس نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید. 91

5-3-5 ) ماتریس عوامل داخلی وخارجی.. 92

5-3-6 ) نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 93

5-3-7 ) نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 94

5-3-8 ) فرصت های موجود در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 94

5-3-9 ) تهدیدهای موجود در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 95

5-4 ) بحث و نتیجه گیری.. 95

5-5 ) چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 97

5-5-1 ) چشم انداز ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 97

5-5-2 ) ماموریت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 97

5-5-3 ) اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 97

5-5-4 ) مهمترین راهبرد های اولویت بندی شده ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 98

5-5-5 ) سیاست های اجرایی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 98

5-6 ) پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 98

5-7 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99

منابع و مأخذ. 100

ضمائم و پیوست ها 107

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                  صفحه

جدول (4 – 1) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن.. 66

جدول (4 – 2) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات… 67

جدول (4 – 3) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت… 68

جدول (4 – 4): توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سابقه ورزش… 69

جدول (4 – 5) : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت… 70

جدول (4 – 6) معنی داری آزمون فریدمن در نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال. 74

جدول (4 – 7) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن (نقاط قوت ورزش قهرمانی فوتبال). 74

جدول (4 – 8).معنی داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال. 75

جدول (4 – 9) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن (نقاط ضعف ورزش قهرمانی فوتبال ). 76

جدول (4 – 10).معنی داری آزمون فریدمن در زمینه فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال. 78

جدول (4 – 11) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ( فرصتهای ورزش قهرمانی فوتبال). 79

جدول (4 – 12).معنی داری آزمون فریدمن در زمینه تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال. 80

جدول (4 – 13) . میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن ( تهدیدهای  ورزش قهرمانی فوتبال). 81

جدول (4 – 14) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 85

جدول (4 – 15) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 87

جدول (4 – 16) ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان. 90

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                  صفحه

نمودار (4 – 1) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سن.. 66

نمودار (4 – 2) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب تحصیلات… 67

نمودار (4 – 3) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سابقه خدمت… 68

نمودار (4 – 4) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب سابقه ورزش… 69

نمودار (4 – 5) : نمایش فراوانی درصدی پاسخ گویان بر حسب جنسیت… 70

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل (2-1): چگونگی تأثیر تحقیق و توسعه بر تولید ناخالص ملی.. 32

شکل ( 2- 2 ) : فرایند استعدادیابی الگوی اول. 37

شکل ( 2- 3 ) : فرایند استعدادیابی الگوی دوم. 38

شکل ( 2-4 ) : فرایند استعدادیابی الگوی سوم. 39

شکل (4 – 6 ) ماتریس داخلی و خارجی با بهره گرفتن از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال. 88

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی،از نظر گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر شیوه اجرا مطالعه موردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 4545 نفر از رؤسای تربیت بدنی و هیاتهای فوتبال، کارشناسان، خبرگان و اعضای تیمهای استان سیستان و بلوچستان بودند که در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال نقش داشته اند و نمونه آماری 351 نفر که با بهره گرفتن از جدول مورگان و به طور طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط 5 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (945\0= α ) تایید شده. پرسشنامه مشتمل بر 48 سؤال رتبه بندی شده در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان بود. داده های پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی، آزمون خی دو، آزمون فریدمن و تجزیه تحلیلSWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی فوتبال استان، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان می بایست از استراتژی تهاجمی SO (رشد و ساخت) در مورد ورزش قهرمانی فوتبال استفاده نمایند و در نهایت بر اساس تحلیل های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان در ورزش قهرمانی فوتبال اقدام شد و بیانیه چشم انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، استراتژی و برنامه های عملیاتی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان تدوین گردید.

یافته های پژوهش نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان با جمعیت حدود 4 میلیون نفری در سال 1392 شمسی؛ تعداد کل ورزشکاران سازمان یافته آن در ورزش قهرمانی فوتبال 4500 نفر و فاقد حتی یک تیم در رقابتهای سطح بالای کشور در این بخش است که این وضعیت نامطلوب نشان دهنده عدم استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در این استان می باشد؛ لذا می توان با تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال راهکارهای اجرایی بر پایه تحلیل اطلاعات به دست آمده را جهت توسعه ورزش قهرمانی فوتبال به مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان سیستان و بلوچستان ارائه نمود تا برنامه ریزی و سازماندهی لازم بعمل آید.

 

واژگان کلیدی :استراتژی، توسعه و ورزش قهرمانی فوتبال

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 1 ) مقدمه

به طور کلی ورزش در تمام زندگی از اهمیتی زیادی برخوردار است و موجب می شود افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روحی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی و اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با بهره گرفتن از ورزش می تواند کاهش و یا حتی به طور کلی از میان برود. در تعریف منشور اروپا در سال 1992 میلادی ورزش به معنی هر شکلی از فعالیت بدنی است که از طریق مشارکت اتفاقی یا سازماندهی شده به بهبود سلامت بدنی و روحی کمک می کند و ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی یا دلیل کسب نتایج در تمامی سطوح رقابتی می- شود(بدری آذرین،1385).

فعالیت های ورزشی تاثیر روز افزونی بر فعالیت های گوناگون انسان از جمله فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، این تاثیر را می توان در قلمرو آموزش و بهداشت نیز به خوبی احساس کرد. ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، شهرداری و خدمات مربوطه، مؤسسات و بخش های خصوصی رسوخ کرده و با نفوذ در قلب رسانه های بزرگ و همگانی یکی از بزرگترین پدیده های اجتماعی قرن بیستم است (گاستن مارگوته و رن لارن[1] 2000).

اجرای طرح های استراتژیک یکی از ضرورت های هر تشکیلات می باشد و تشکیلات تربیت بدنی و ورزش از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند یک استراتژی جامع برای رشد و توسعه تشکیلاتی می باشد (رمضانی،1383).

با توجه به ارزش و جایگاه ورزش در جمهوری اسلامی ایران و بخصوص ورزش قهرمانی (که متاسفانه، نسبت به ورزش قهرمانی در جهان، پیشرفت شایانی نداشته) نیاز به تحقیق، مطالعه و همچنین تدوین برنامه های مدرن و به روز احساس می شود، که این امر مسئولیت کارشناسان این رشته را سنگین تر و حضور تخصصی تر آنها را طلب می کند. عرصۀ رقابت های جهانی بسیار تنگ است، زیرا دوران روی آوردن به رویکرد های سنتی، موردی، مقطعی و تصادفی دیری سپری شده. به جای آن رویکرد های علمی، فنون و تجارب متراکم و سازمان یافته، برنامه ریزی فرا گیر و رویکرد سیستمی می توان به بهره گیری بهینه و کارا از فرصت ها پرداخت و از تهدیدات رقبا و محیط مصون ماند.

ورزش در قرن بیست و یکم با تقاضا ها و محدودیت های بی شماری مواجه است، انتظار برای داشتن جامعه ای سالم و فعالیت های ایمن عمومیت بیشتری یافته. امروزه در صحنه رقابت های حرفه ای، فوتبال از ورزش های متداول و جذاب به ویژه در مدارس و دانشگاه هاست که از درجه پذیرش خاصی برخوردار است و فراگیری این ورزش آسان بوده به طوری که می توان از آن به عنوان یک ابزار تفریحی سالم بهره گرفت(ابراهیم خسرو،1385).

با وجود پتانسیل های بالای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران که از جمله مهمترین آنها: داشتن جوانان مستعد و توانمند می باشد که متأسفانه ورزش قهرمانی جایگاه اصلی و شایسته خود را به دست نیاورده، لذا برای کسب این جایگاه، توان و تخصص مدیران ورزشی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، که این خود، نشانگر ضرورت نقد و مقایسه نقاط قوت و ضعف ورزش کشور با دیگر کشور های جهان، بخصوص کشورهایی که در این زمینه صاحب نام بوده و از قدرت، تخصص و عملکرد بالایی برخوردار هستند، می باشد.

برنامه ریزی برای ورزش قهرمانی فوتبال باید در سطح کشور به طور یکسان، پایه ریزی و اجراء شده و تنها به پایتخت محدود نشود، بلکه استانهای غیربرخوردار را نیز شامل شود، تا ورزش کشور بتواند جایگاه خود را ترقی دهد. استان سیستان و بلوچستان از جمله استان های غیربرخوردار کشور می باشد که به جرات می توان گفت از نظر پتانسیل ورزش، در سطح بالایی بوده ولی از جهت طراحی،  اجرای برنامه، تحقیق و مطالعه دچار کمبود می باشد.

سطح فوتبال استان از لحاظ طرفداران و پتانسیل های بالا هنوز نتوانسته جایگاه مورد نظر خود را در کشور پیدا کند. لذا برای رشد و توسعه همه جانبه این ورزش ضرورت ایجاد و تدوین استراتژی های مطلوب احساس می شود، بنابراین ضروری است که با تحقیق در زمینه وضع موجود فوتبال و مقایسه آن با وضع مطلوب، زمینه برنامه ریزی راهبردی را برای توسعه این رشته ورزشی ایجاد شود. امید است با بکار گیری دقیق استراتژی هایی که در پایان تحقیق ارائه خواهد شد توسط مسئولین ذیربط زمینه توسعه پایدار این رشته ورزشی در سطح استان فراهم آید.

1 – 2 ) بیان مسأله

اکثر مردم بر این امر واقف اند که ورزش، بخش مهمی از نحوه زندگی انسان است، ورزش شامل فعالیتهای هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت با محیط روزانه، برای مسابقه، لذت بردن برای کسب برتری، پیشرفت مهارت یا ترکیبی از این ها ست. تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است، که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته، حالا اثر و نقش آن در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای بر خوردار می باشد، مدیریت ورزشی که یکی از شاخه های حوزه دانش تربیت بدنی است، تمام جنبه های مدیریتی در برنامه های مختلف ورزشی را در بر می گیرد، ظهور این قلمرو تخصصی در گسترش مبانی علمی رشته و توسعه و ارتقاء فعالیت های ورزش مؤثر است(شرکت راد سامانه،1384).

در ایران ورزش از اهمیت خاصی بر خوردار است، بویژه ورزش قهرمانی که دارای اهمیت بیشتری نسبت به ورزش همگانی دارد. بطور کلی موفقیت بین المللی برای ورزشکاران یک کشور، باعث تقویت وجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهان است(هیل ویلیام 1997).

فری و استونر (1995) [2] و فرید دیوید (1998) [3]  برنامه ریزی راهبردی را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می کنند که برای کمک به سازمان ها طراحی شده تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدۀ محیط تطبیق دهند.

به ورزش قهرمانی فوتبال اهمیت بیشتری نسبت به دیگر رشته ها داده می شود که به علت جذابیت و پر طرفدار بودن این رشته نسبت به سایر رشته های ورزشی است(محمدی،1384)، ورزش قهرمانی فوتبال جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای برزیل، ایتالیا، روسیه، آلمان، آرژانتین، اسپانیا و دیگر کشورهای صاحب قدرت که از این لحاظ در سطح بالایی قرار دارند، جایگاه ارزشمندی ندارد، که این امر نیز در استان سیستان و بلوچستان نسبت به کل کشور نیز مصداق دارد(62و63)، در چند دهه گذشته رقابت بین کشورها برای بالابردن مدالها در رقابتهای بین اللملی شدت بالایی به خود گرفته و این امر منجر شده که دولتها و سازمان های ورزشی در سرتا سر جهان میزان بودجه اختصاصی مربوط به ورزش قهرمانی مخصوصاً رشته فوتبال را افزایش دهند و به منظور موفقیت بین المللی سیستمهای ورزش قهرمانی کشورها شدیداً متجانس و همگن شده اند و همه آنها تقریباً از سیستم واحدی پیروی می کنند(گیلدفورد برو،2000)[4]. علی رغم افزایش رقابتها و تجانس سیستمهای ورزش قهرمانی فوتبال، استراتژی مطلوب برای موفقیت بین المللی، ریشه در پروژه های تحقیقاتی دارد و البته این امر در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان که نسبت به ورزش قهرمانی فوتبال کشور در سطح پایین تری قرار داشته و نیاز به تلاش و پیشرفت بیشتری دارد، نیز صادق است. هر امری که بخواهد پیش بسوی موفقیت رود، نیاز به برنامه ریزی، طراحی و تدوین استراتژی های خاص و نظام مندی دارد و از آنجایی که ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان با داشتن پتانسیل های بالا در فوتبال جایگاه اصلی خود را در کشور هنوز بدست نیاورده، لذا نیاز به طراحی و تدوین استراتژی برای حل این معضل امری بسیار مهم است، و پرسش اصلی پژوهش حاضر، عبارتست از: (( چه استراتژی هایی باید طراحی و تدوین شود که ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان توسعه یابد؟ ))

1 – 3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ارتقاء سطح کمی و کیفی سازمان ها و توسعه بهسازی آنها در سطح خرد و کلان از موضوعات مهم برنامه ریزان توسعه پایدار می باشد. نهاد های ورزشی در کشور بایستی توسط مدیران برنامه ریزی شوند تا زمینه توسعه پایدار آنها همواره ایجاد شود و کلیه نهادهای ورزشی در مقام رقابت با سایر نهادها، بایستی بستر حیات و بقاء خود را همواره برنامه ریزی کنند(الوانی،1376).

فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سطوح استانی از این قاعده مستثنی نیست، لذا برای توسعه پایدار فوتبال کشور بایستی سراغ برنامه ریزی خرد در سطوح استانی رفت.

رونق فوتبال در استان سیستان و بلوچستان گوشه ای از پیشرفت این رشته در کشور می باشد، حلقه های مسیر ترقی این ورزش در این استان به صورت گسسته و ناقص می باشد، بطوریکه بحث استعدادیابی و مراکز و نهادهای حمایت کننده، مسیر ترقی ورزشکاران این رشته از سطوح آماتور تا سطوح بالای مهارتی در برخی موارد مبهم می باشد. وضعیت منابع انسانی درگیر در فوتبال از مربی، داور، پرسنل و غیره کاملأ مشخص نمی باشد و ابعاد فوتبال تفریحی، قهرمانی، آموزشی و حرفه ای به لحاظ برنامه ریزی و سیاستگذاری و مراکز حمایت کننده آنها به وضوح روشن نمی باشد.

بحث حمایت کنندگان مالی، امکانات و تجهیزات آن به صورت کمی مشخص نمی باشد و همچنین نحوه سیاست گذاری متمرکز یا غیر متمرکز آن بنا به استعداد بومی و محلی نا معلوم است.

بررسی استاندارد ها و نحوه ارزیابی از عملکرد، با تکیه بر شاخص ها به درستی تعیین نشده، حال با توجه به جایگاه فوتبال استان، پژوهش در زمینه شناخت وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب و بررسی ملاک ها و معیار های بحرانی در زمینه ترقی بسیار حائز اهمیت است، بنابراین با پژوهش حاضر اطلاعات آماری دقیق و گسترده ای از وضع موجود به دست خواهد آمد و بالطبع مسیر توسعه پایدار فوتبال استان را مشخص خواهد نمود و شاخص های ارزیابی مقطعی و مستمر از روند رشد فوتبال به دست خواهد آمد و استاندارد های ورزش فوتبال استان و همچنین ماموریت نهاد های حمایت کننده استانی معلوم خواهد شد.

این پژوهش با تکیه بر مطالعات علمی میتواند یک نمای جامع از وضع کنونی فوتبال استان در نزد سیاست گذاران و برنامه ریزان ورزشی به وجود آورد و با ارائه راهبرد های عملیاتی و اجرای دقیق و صحیح آن از سوی مسئولین بتوان گام های اساسی در مسیر توسعه پایدار این ورزش برداشت، همچنین پیش بینی میشود، نتایج این تحقیق الگویی مناسب برای پیشرفت و توسعه ورزش قهرمانی فوتبال سایر استان های غیربرخوردار باشد.

1 – 4 ) اهداف مشخص تحقیق

1 – 4 – 1 ) هدف کلی

1 ـ طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان

1 – 4 – 2 ) اهداف ویژه

1 ـ تدوین وضعیت مطلوب استان سیستان و بلوچستان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال

2- تدوین چشم انداز مطلوب توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان

3 ـ تدوین ماموریت مطلوب توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان

4 ـ تدوین اهداف بلند مدت توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان

5 ـ تدوین نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها در توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان

1 – 5 ) سوالأت تحقیق

1 – 5 – 1 ) سوال های اصلی

1 – وضیعت استان سیستان و بلوچستان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال چگونه است؟

2 ـ راهبردهای مطلوب توسعه در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان چیست؟

1 – 5 – 2 ) سوال های فرعی

1 ـ چشم انداز مطلوب برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان چیست ؟

2 ـ ماموریت مطلوب برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان چیست ؟

3 ـ اهداف بلند مدت برای توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان چیست ؟

4 ـ نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدیدها در توسعه ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان چیست ؟

5 ـ استراتژی ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان چیست ؟

[1] Gaston Marcotte and Rene Laronche

[2].Fry and Stoner

[3].Fry daivid

[4] . Guildford borough council

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.