تربیت بدنی

پایان نامه طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

 

 

 

رساله

برای دریافت درجه دکتری

(گرایش مدیریت ورزشی)

 

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات پژوهش: 11

مبانی نظری تحقیق. 14

صنعت فوتبال. 14

اقتصاد فوتبال. 16

تعریف برند: 20

اجزای قابل مشاهده برند: 21

انواع برند: 23

مزیت مدیریت برند: 27

تنوع فراوان برندهای ورزشی. 28

ارزش‏گذاری برند. 34

اهمیت ارزیابی برند. 34

سنجه ‏های موثر در ارزیابی برند. 35

تعریف ارزش ویژه برند. 36

اندازه‏گیری ارزش ویژه برند. 37

رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند. 38

ارزش ویژه برند مشتری محور 40

ساخت ارزش ویژه برند مشتری محور 41

اندازه‏گیری ارزش ویژه برند مشتری محور 44

الگوهای ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور 46

الگوی آکر. 46

الگوی تیلور و همکاران. 48

الگوی فشار سنج برند امینید. 49

الگوی یو ، دانتو و لی 49

الگوی بری.. 50

الگوی پاپو و کوستر. 51

الگوی فلدویک… 51

الگوی اردم و سوایت.. 52

الگوی موتور ارزش ویژه برند. 52

الگوی سازنده ارزش ویژه برند. 52

الگوی کلر. 53

مدیریت استراتژیک برند کلر. 54

ارزش ویژه برند مالی محور 58

مدل مدیریت برند سازمان های ورزشی مفرت و بورمن (1996،2002) 60

مدل مدیریت برند ورزشی شیلهانک (2008) 64

هویت تیم ورزشی. 66

جایگاه سازی تیم ورزشی. 67

مراحل تبدیل شدن یک باشگاه به برند بین المللی: 71

مدل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 72

مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 73

فرایند مدیریت استراتژیک برند. 75

شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان. 76

برنامه‏ ریزی و اجرای برنامه ‏های برند. 77

انتخاب عناصر سازنده‏ی برند. 77

یکپارچه سازی عناصر برند با بهره‏گیری از فعالیت‏های بازاریابی و برنامه‏ی پیشبرد فروش… 77

ارتقای تداعیات فرعی و غیرمستقیم از برند در ذهن مشتری‏ها 78

سنجش و ارزیابی عملکرد برند. 78

حفظ، تقویت و توسعه‏ ارزش ویژه‏ی برند. 78

بازاریابی رابطه مند برای ارتقای برند. 79

دلایل رشد اهمیت بازاریابی رابطه مند. 79

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 80

پیشینه تحقیق. 83

مرور تحقیقات.. 83

بازاریابی در ورزش… 83

تداعی برند: 89

جایگاه سازی برند. 97

ارتباطات برند. 98

عوامل موثر بر حضور تماشاچیان. 100

تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری.. 103

جذب و حفظ مشتریان. 105

ارزش ویژه برند. 107

برندهای شخصی. 109

ارتقا برند باشگاهی به سطح بین المللی. 109

جمع بندی: 110

روش پژوهش113

روند کلی اجرای پژوهش… 113

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 116

ابزار و روش جمع آوری داده ها 118

روایی و پایایی. 119

روش تجزیه و تحلیل یافته ها 121

نتایج کد گذاری باز 124

پارادایم کد گذاری محوری.. 133

جزئیات خانه های پارادایم کد گذاری محوری.. 135

کد گذاری انتخابی. 146

مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه فوتبال ایران. 152

خلاصه پژوهش… 154

نتایج تحقیق. 155

بحث و نتیجه گیری.. 156

جمع بندی و نتیجه گیری: 176

پیشنهادات کاربردی: 178

پیشنهادات پژوهشی به سایر پژوهشگران: 187

منابع: 190

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل 1- 1 فرایند مدیریت استراتژیک برند (کلر 2008) 7

 شکل 2- 1 مجموع درآمدهای لیگ و باشگاه های کشورهای آسیایی در سال 2012. 22

 شکل 2- 2تحلیل منابع درآمدی باشگاه های لیگ برتر فوتبال (گزارش AFC سال 2012) 22

شکل 2- 3درآمد باشگاه رئال مادرید و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. 23

شکل 2- 4درآمد باشگاه بارسلونا و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. 23

شکل 2- 5درآمد باشگاه منچستر یونایتد و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. 24

شکل 2- 6نمونه لوگوهای ورزشی. 24

شکل 2- 7نمونه کاراکتر برند. 27

شکل 2-8 نمونه لوگوهای ورزشی ثبت شده 28

شکل 2- 9ارزشمندترین برندهای دنیا 30

شکل 2- 10برنداسپانسرها و شرکای تجاری المپیک لندن. 31

شکل 2- 11رده بندی برند لیگ های فوتبال اروپا در سال 2012. 32

شکل 2- 12رده بندی برند تیم های باشگاهی فوتبال جهان در سال 2013. 32

شکل 2- 13مزایای مدیریت برند. 33

شکل 2- 14سه طبقه بندی اصلی برندهای ورزشی. 35

ش کل 2- 15الگوی ارائه شده توسط ننه میر و همکاران(2004) 64

شکل 2- 16الگوی تیلور و همکاران(2004) 65

شکل 2- 17الگوی یو و دانهتو (2001) 66

شکل 2- 18الگوی ارزش ویژه برند خدمات بری (2000) 67

شکل 2- 19الگوی سازنده ارزش ویژه برند. 69

شکل 2- 20نمودار ابعاد دانش برند از دیدگاه کلر(1993) 70

شکل 1- 21هرم مدیریت استراتژیک برند کلر (2008) 70

شکل 2- 22مدل گلدن، مایل و ساتن (1998) 75

شکل 2- 23مدل مفرت و بورمن (1996،2002) 78

شکل 2- 24مدل مدیریت برند ورزشی شیلهانک (2008) 81

شکل 2- 25مدل ساخت ارزش ویژه برند تیم های حرفه ای ورزشی ریچله (2003) 82

شکل 1- 26مراحل تبدیل شدن یک باشگاه به برند بین المللی ریچله 2009. 87

شکل 2- 27مدل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 89

 شکل 2- 1: مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 91

 شکل 2- 2 مدل مدیریت برند ملک اخلاق و همکاران(1390)                                         142

 شکل 2- 3عوامل موثر بر درک مشتریان از برند لیگ های ورزشی کانکل 2010                          144

شکل 2- 31مدل مفهومی کایناک و همکاران 2008. 150

شکل 2-32ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان حسینی و همکاران (1390) 163

شکل 3-  1: روند کلی اجرای پژوهش                                                                              163

شکل 3-  2: ساختار جامعه و نمونه آماری تحقیق                                                                          172

شکل 3- 3 الگوی پیشنهادی گراندد تئوری استراس و کوربن (1990) 177

شکل 4- 1: عوامل اثر گذار بر برند باشگاه فوتبال                                                               177

شکل 4- 2: محیط درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                                 177

شکل 4- 3: رابطه بین عوامل درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                     177

شکل 4- 4: محیط درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                                177

 شکل 4- 5: اثر محیط بیرونی بر برند باشگاه فوتبال                                                                  177

 شکل 4- 6: تاثیر متقابل محیط و باشگاه بر برند باشگاه فوتبال                                                          177

 شکل 4- 7 مدل روند ارتقای برند باشگاه فوتبال                                                              177

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1متداولترین مدل عای اندازه گیری ارزش ویژه برند. 50

جدول 2- 2معیارهای اندازه گیری ارزش ویژه برند در روش آکر. 63

جدول 2- 3عوامل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 88

جدول 2- 4 عوامل مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 90

جدول 2- 5فاکتورهای موثر بر وفاداری به نام تجاری گلادن و فانک (2002) 146

جدول 2- 6ارزیابی ارزش ویژه برند در تیم ورزشی بوئر و همکاران (2005) 147

جدول 2- 7ارزیابی تداعیات تیم ورزشی  راس (2006) 148

جدول 2- 8 کاتالیزورهای ساختن هویت برند تیم های ورزشی ریچله (2011) 150

جدول 2- 9عناصر نشان دهنده هویت تیم کو 2009. 151

جدول 2- 10راه کارهای بین المللی کردن برند تیم های ورزشی ریچله 2008. 165

جدول 3- 1: جزئیات مصاحبه های تحقیق                                                                               173

جدول 3- 2روش های افزایش مقبولیت تحقیق پارکر و پیتنی 2009. 175

جدول 4- 1 نتایج حاصل از کدگذاری باز 180

جدول 4- 2 نتایج کدگذاری محوری

پیامد ها
راهبرد ها

 (پارادایم داده بنیاد) 192

جدول 4- 3 شرایط علی کدگذاری محوری                                                                       193

جدول 4- 4 شرایط زمینه کدگذاری محوری                                                                      193

جدول 4- 5 شرایط مداخله گر کدگذاری محوری                                                                 196

جدول 4- 6 راهبردهای کدگذاری محوری                                                                                199

جدول 4- 7 پیامدهای کدگذاری محوری                                                                                   204

 

 

فصل اول

 

 

 

 

طرح  پژوهش

 

 

مقدمه:

ورزش فوتبال یکی از پرطرفدارترین و محبوب­ترین ورزش ها در اغلب کشور­ها محسوب می­ شود. افزایش چشمگیر تعداد بینندگان تلویزیونی مسابقات فوتبال نسبت به سال های گذشته بیانگر پیشرفت این صنعت و توجه عمومی به این رشته ورزشی است. 400 میلیون نفر-بار بیننده تلویزیونی جام جهانی 1966 انگلیس تبدیل به 37 میلیارد نفر-بار بیننده در جام جهانی 1998 فرانسه و 50 میلیارد نفر- بار در جام جهانی 2002 کره و ژاپن گردیده که از پیشرفت و محبوبیت این رشته در سطح جهان حکایت می کند. همچنین طبق گزارش فیفا، در جام جهانی 2010 نیمی از جمعیت دنیا حداقل یک دقیقه از بازی را تماشا کردند و 536 میلیون نفر با رشدی نزدیک به 5% نسب به جام جهانی 2006 آلمان بازی فینال را تماشا نمودند(1و2) . این عامل باعث شده گردش مالی فوتبال بیش از هر رشته ورزشی دیگر باشد. داد و ستد های چند میلیون دلاری برای نقل و انتقالات، وجود حامیان مالی با سرمایه های کلان، خرید و فروش وسایل و کالاهای با آرم باشگاه های پرطرفدار و حرفه ای، معامله های چند صد میلیون دلاری برای تبلیغات اطراف زمین، کسب درآمدهای کلان از محل پخش تلویزیونی، سهامی شدن باشگاه ها و ورود به بازار بورس تاثیر قابل توجهی در توسعه ی اقتصادی فوتبال داشته و تصمیم گیران و مدیران فوتبال در اغلب کشورها را به تکاپو و تلاش برای افزایش مثبت این معادلات مالی وا داشته است(2و4).

امروزه باشگاه ها و فدراسیون های فوتبال در سراسر جهان به غیر از حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی و تبلیغات دور زمین، راه های دیگری نیز برای درآمدزایی دارند که اگر از آن ها استفاده نکنند با مشکل مواجه می شوند. حامیان مالی لوازم ورزشی، تبلیغ حامیان مالی روی لباس، شرکای تجاری، فروش پیراهن و لوازم هواداری، برگزاری رویدادهای مقطعی، راه هایی هستند که باشگاه های فوتبال در طول سال، درآمد بسیاری را از آن ها به دست می آورند(2). این امر مستلزم آن است که باشگاه ها از طرق مختلف خود را به یک برند معتبر تبدیل کنند تا هم مورد توجه عموم و رسانه ها باشند و هم اینکه برای بنگاه های اقتصادی و تجاری جذابیت داشته باشند. برای انجام این کار نه تنها لازم است باشگاه ها در زمینه تعریف برند و طراحی لوگوهای مناسب و جذاب اقدام کنند بلکه با انجام کارهای اصولی و بلند مدت، وجهه خوبی نیز به دست آورند تا نظر همگان را جلب کنند(5). این موضوع مدیریت استراتژیک برند باشگاه های فوتبال اهمیت زیادی پیدا کند.

تعداد صفحه :213

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.