رشته مدیریت

پایان نامه طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)

عنوان:

طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

  

سال تحصیلی 92-91

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان‌های پولی است که توانایی سازمان‌ها را برای پاسخگویی در محیط رقابت  جهانی کنونی فراهم­
می­سازد.  یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره تأمین،  در کنار جریان کالا و اطلاعات،  جریان مالی است.  این جریان اغلب از تخصیص اعتبار برای سرمایه گذاری‌ها و تأمین اقلام مورد نیاز در زنجیره آغاز شده و با حصول درآمد از مشتریان و بازگشت سرمایه پایان می‌یابد.  نکته مهم و تأثیرگذار در این جریان،  موضوع تقدم و تأخر زمانی در  آن بوده که به عنوان نمونه می‌توان به فاصله زمانی بین سرمایه گذاری روی یک پروژه تا کسب درآمدهای حاصل از اجرای آن اشاره کرد.   همزمان با این تأخیر‌ها زمانی،  تغییراتی در ارزش زمانی پول،  ایجاد شده که به نوبه خود می‌تواند منجر به ایجاد تغییراتی در نتایج حاصل از فرایند تصمیم گیری شود.  در زنجیره های تأمین نیز با توجه به اینکه از زمان دریافت سفارش مشتری نهایی توسط پایین‌ترین عضو زنجیره تا زمان انعکاس آن به اعضای بالا دستی و در نهایت تأمین کنندگان زنجیره،  بازه زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، بنابراین در نظر گرفتن تغییرات در ارزش زمانی پول،  درستی تصمیمات گرفته شده در زنجیره را بدون در نظر گرفتن نقش چنین عواملی مورد شک قرار دهد.  در نتیجه  ما در این تحقیق با وارد کردن پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی تسهیلات و تابع هدف ریسک مالی  به طراحی مجدد زنجیره تأمین سنگ معدنی پرداختیم. نتایج حل مدل نشان داد که با افزایش ریسک مالی،  ارزش فعلی جریانات نقدی افزایش می‌یابد که بر فرایند تصمیم گیری زنجیره  از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات،  افزایش ظرفیت معدن و  فروش تسهیلات اثر می‌گذارد.

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………… 2

1-2بیان مسئله…… 3

1-3هدف های تحقیق 4

1-4اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-5سؤال‌های تحقیق. 5

1-6تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق 6

1-7روش شناسی تحقیق 6

1-8جامعه و نمونه آماری 7

1-9قلمرو تحقیق………… 7

1-10چارچوب  کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2تعاریف پایه…………… 10

2-2-1زنجیره تأمین  …………………………………………………………………………………………….10

2-2-2مدیریت زنجیره تأمین. 11

2-2-3هدف زنجیره تأمین. ……………………………………………………………………………………….12

2-2-4تصمیمات در زنجیره تأمین. 13

2-2-5طراحی زنجیره تأمین. 14

2-2-6مدیریت ریسک 19

2-3پیشینه تحقیق…………. 22

2-3-1مقالات مرتبط با بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی. 22

2-3-2مرور مقالات مدیریت ریسک زنجیره تأمین. 27

2-4مدل برنامه ریزی احتمالی. 41

2-4-1برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای………….. 42

2-5جمع بندی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….44

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن. 46

3-1مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2مدل ریاضی احتمالی چند هدفه 46

3-2-1تابع هدف ……………… 51

3-2-2تشریح محدودیت ها 53

3-3روش بهینه  سازی برای حل مدل پیشنهادی.. 62

3-4مقایسه مدل پیشنهادی  برای طراحی مجدد زنجیره تأمین با مدل آبانگاه،  ناراهاریستی وهمکارانش و مدل آزرون و همکاران  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-5جمع بندی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل چهارم: نجزیه و تحلیل داده ها

4-حل مدل پیشنهادی طراحی شبکه زنجیره تأمین. 72

4-1مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-2مطالعه موردی   72

4-1نتایج حل مطالعه موردی.. 80

4-1-1رابطه حقوق صاحبان سهام و ریسک… 82

4-1-2رابطه ریسک و جریانات نقدی.. 83

4-1-3رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه 84

4-1-4رابطه ریسک و فروش کارخانه. 86

4-1-5رابطه ریسک و افزایش ظرفیت ……… 87

4-1-6رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه. 88

4-2جمع بندی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

فصل پنجم: نتیجه  گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

5-2نتیجه گیری پژوهش 92

5-3پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-3-1پیشنهادات حاصل از تحقیق. 93

5-3-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ……………………………………………………………………………..94

منابع و مأخذ………………………. 94

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

جدول ‏2‑1: مقالات بررسی شده در زمینه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی بین سال‌های 2008 تا 2013. 26

جدول ‏4‑1:میزان پارامترهای تصادفی. 73

جدول ‏4‑2:تقاضای محصول برای 5 دوره در مطالعه موردی این تحقیق. 75

جدول ‏4‑3:تقاضای ماده خام برای 5 دوره در مطالعه موردی این تحقیق. 77

ظرفیت واحدهای سنگ بری: جدول ‏4‑4: ظرفیت واحدهای سنگ بری.. 77

جدول ‏4‑5: میزان توسعه ظرفیت معدن. 78

جدول ‏4‑6:درآمد حاصل از فروش انبار 79

جدول ‏4‑12:مجموعه جوابهای پارتو. 81

جدول ‏4‑9:رابطه جریانات نقدی و ریسک.. 83

جدول ‏4‑10:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن. 85

جدول ‏4‑11:رابطه ریسک و فروش کارخانه. 86

جدول ‏4‑12:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت کارخانه. 87

جدول ‏4‑13: رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه. 89

فهرست نمودارها

عنوان فهرست

 

‏ نمودار4‑1:رابطه ریسک و جریانات نقدی.. 82

‏ نمودار 4‑2:رابطه ریسک وحقوق صاحبان سهام 84

نمودار ‏4‑3: رابطه ریسک و حقوق صاحبان سهام 82

 

 

    فصل اول

 

v                کلیات تحقیق

 

 

 

1-  کلیات تحقیق:

1-1      مقدمه

با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی،  تلاش  سازمان‌ها برای بقا در این بازارها افزایش یافته و این موضوع سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است.  یک زنجیره تأمین شامل کلیه واحدهایی است که در برآوردن نیاز یک مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند.  دیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاده شده است که رقابت به جای شرکت‌ها،  می‌بایستی بین زنجیره های تأمین وجود داشته باشد.  از سوی دیگر،  سیر تحولات پر شتاب جهانی،  سازمان‌ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند.  تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار داشته باشند. در این راستا شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در هر یک از اجزای زنجیره و انتخاب استراتژی مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد.  علاوه بر این  از دیگر ویژگی‌های اساسی زنجیره تأمین،  مسائل مالی  است بنابراین ویژگی‌هایی همچون نرخ بهره و مالیات،  محدودیت بودجه سرمایه گذاری و دیگر معیارهای مالی با ورود به مدل،  موجب ریسک مالی می‌شوند. با توجه به مسائل مذکور،  هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشد.

1-2      بیان مسئله

کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد، اطلاعاتی و مالی به  منظور ساخت و فروش یک محصول به هم مرتبط می‌شوند،  شبکه ای از روابط و فرایندها به نام زنجیره تأمین را به وجود می‌آورند.  یکی از سخت‌ترین اجزاء  برنامه ریزی شرکت‌های تولیدی،  طراحی کارآمد زنجیره تأمین آن‌ هاست.  زنجیره تأمین در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد و نحوه طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک  دارد.  از این رو تلاش‌های بسیاری برای مدل سازی و بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین انجام شده است.  (عسگری و زنجیرانی ، 1383:32)

همواره بهینه سازی بر مبنای هزینه بیشترین کاربرد را برای طراحی زنجیره تأمین داشته است اما از معایب اصلی  فرایند طراحی  زنجیره تأمین بر مبنای هزینه یا سود،  می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • کاهش هزینه یا افزایش سود به عنوان تنها هدفی است که بر بهینگی زنجیره تأمین تأثیر گذار است.
  • بیشتر فرایندهای زنجیره تأمین چند هدفی بر مبنای هزینه یا سود، تنها  تقاضا در آن‌ ها به عنوان منبع ریسک در نظر گرفته شده است. )آزرون [1]و دیگران، 2008:13).

در نتیجه با توجه به اینکه هر مرحله از زنجیره تأمین‌ از قبیل سفارش‌های خرید،  تأمین مواد اولیه،  تولید،  انبارداری،  حمل‌ونقل با سطوح مختلف ریسک مالی در ارتباط است و شناسایی  فعالیت‌هایی که می‌تواند خساراتی را به سیستم تحمیل نموده و یا پرسنل را با خطر مواجه سازند و بقای سازمان را تهدید نمایند،  امری حیاتی می‌باشد، در این تحقیق در پی پاسخ به این  سؤال هستیم که : ” چگونه می‌توان فرایند طراحی زنجیره تأمین  سنتی را با  لحاظ کردن ریسک مالی،  مجددأ برنامه ریزی نمود؟”

1-3      هدف های تحقیق :

هدف اصلی:

دستیابی به الگویی  جهت طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

اهداف فرعی:

توسعه و بسط مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط

استفاده از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک

1-4      اهمیت و ضرورت تحقیق :

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

  • پیکر بندی مناسب زنجیره تأمین از مزایای رقابتی مداوم و برجسته برای هر شرکتی به حساب می‌آید و سازمان‌ها را در تقابل با سایر مشکلات و مسائل پیش رو کمک می‌کند.
  • طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی موجب بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌گردد و تاکنون در مقالات و تحقیقات موجود به آن پرداخته نشده است.
  • طبیعت پویا و پیچیده زنجیره تأمین موجب درجه عدم قطعیت بالا در تصمیم گیری‌های
    برنامه ریزی زنجیره تأمین می‌شود و تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد کل شبکه زنجیره تأمین می‌گذارد. (چپرا[2] ومیندل[3]، 267:2003)

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره تأمین، در کنار جریان کالا و اطلاعات،  جریان مالی است . ویژگی‌هایی مانند محدودیت سرمایه گذاری و هزینه که به منجر با ایجاد ریسک مالی می‌گردد.

ریسک مالی موجب تغییرات حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی می‌گردد که بر فرایند سرمایه گذاری در زنجیره از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات،  افزایش ظرفیت معدن و  فروش تسهیلات اثر می‌گذارد .

1-5      سؤال‌های تحقیق:

سؤال اصلی:

چگونه می‌توانیم با در نظر گرفتن هزینه های راه اندازی،  حمل‌ونقل،  تولید،  شیوه تأمین مالی و ریسک مالی،  مدلی طراحی کنیم که سازمان‌ها را در طراحی مجدد زنجیره تأمین یاری نمایند؟

سؤال فرعی:

  • چگونه می‌توان مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تأمین را بسط و توسعه داد؟
  • چگونه می‌توان از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک استفاده کرد؟

1-6      تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

زنجیره تأمین :

یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد،  اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند (عسگری و فراهانی،    1382: 25).
ریسک مالی :

احتمال عدم دسترسی به بودجه معین در زمان مشخص (آزرون، 2008: 131).

1-7      روش شناسی تحقیق :

از نظر هدف:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

از نظر روش :

این تحقیق از نوع تجربی  است.   منظور از تجربی مدل سازی است.  تعریف متغیرهای تصمیم و شناسایی محدودیت‌ها از جمله فعالیت‌های اصلی در این روش است و مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی

عدد صحیح مختلط می‌باشد.

1-8      جامعه و نمونه آماری :

در این تحقیق به دنبال دستیابی به مدلی جهت طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشیم و برای تست مدل از یک مطالعه‌ی موردی در شرکت هلدینگ استفاده می‌شود.

روش تحلیل داده‌ها :

در این تحقیق از نرم افزارهای ریاضی نظیر lingo برای حل مدل و استخراج پاسخ‌ها،  و از نرم افزار اکسل برای آماده سازی داده‌ها به منظور ورود به مدل در مرحله حل استفاده شده است.

1-9      قلمرو تحقیق :

الف) قلمرو موضوعی:

تحقیق در عملیات، مدیریت تولید،  مدیریت مالی

ب) قلمرو مکانی:

شرکت هلدینگ سنگ زاگرس می‌باشد.

ج) قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی تحقیق،  از فروردین سال 1387 تا اسفند سال 1391 می­باشد.

1-10   چارچوب  کلی پژوهش :

ساختار این پژوهش به این صورت می‌باشد که در فصل دوم پس از ذکر مفاهیم اولیه،  کاربرد و انواع زنجیره تأمین،  به مرور مطالعات اخیر در حوزه بهینه سازی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداخته
می شودو پس از آن خلا تحقیقاتی و ضرورت تحقیق بیان می‌گردد.  در فصل سوم مدل ریاضی توسعه یافته ای با لحاظ کردن ریسک مالی بر اساس خلا تحقیقاتی پیشنهاد می‌گردد.  در فصل چهارم حل مدل و نتایج مربوط به آن با یک مثال عددی توضیح داده می‌شود و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنجم،  نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

[1] Azaron

[2]  Chopra

[3] Meindel

تعداد صفحه :131

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.