معماری و شهرسازی

پایان نامه طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان

دانلود متن کامل پایان نامه

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا

گروه: معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی معماری(M.A)

گرایش: معماری

عنوان: طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان

 

استاد راهنما:

خانم دکتر میترا غفوریان

 

استاد مشاور:

دکتر حیدر جهانبخش

 

نگارنده:

*

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

همیشه تصور شده است که انسان به وسیله ی بینایی به درک دقیقی از فضا می رسد، در حالیکه دیگر حواس از جمله شنوایی و لامسه و بویایی موجب درک عمیق تری از فضا می شوند. وجود اصوات و بوهای مطبوع در یک محیط از مهمترین کیفیت هایی هستند که در درجه اول احساس دلپذیر بودن یک فضا را از طریق حواس غیربصری به فرد انتقال می دهند. ادراک توسط حواس پنجگانه موضوعی است که توسط طراحان معاصر نادیده گرفته می شود. پژواک، لامسه و بویایی به اندازه بینایی در ادراک محیط تأثیر گذارند. بازار در ساختارهای شهری ایران همواره نقشی پویا و فعال داشته است و پاسخگوی نیازهای کیفی و عملکردی شهرنشینان بوده است. فضایی که در آن فعالیتهای اجتماعی، سیمای زندگی شهری و خاطرات جمعی مردم شکل می گیرد.

در این پژوهش در روشی «کیفی-تحلیلی»، به منظور شناخت کامل تری از مفهوم فضای تجاری و ابعاد مختلف ادراک و احساس و همچنین حس تعلق به مکان، متون تخصصی مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در این فرایند به مفهوم ادراک حسی پرداخته شد. سپس حس تعلق به مکان از منظر صاحبنظران گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. در یک مرحله نیز نظر استفاده کنندگان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در هر مرحله از این تحقیق از روش مطالعات موردی نیز استفاده شد تا ویژگی ها و مفاهیم موجود در آن ها در این پژوهش مورد استفاده قرار بگیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد به کارگیری حواس در معماری ،  موجب برقرای ارتباط غیر بصری انسان با فضای معماری، درک زیبایی شناسی و معنای محیط و تقویت خاطره ذهنی از محیط می شود و حواس به عنوان عناصر محرک بر روی رفتار فضایی انسان و روحیه فضا تأثیر می گزارد.

 

واژگان کلیدی: ادراک، حواس پنجگانه، حس تعلق به مکان، فضای تجاری

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                        

چکیده                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………3

1-5-فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6- اهداف و سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4

1-7- روش گردآوری اطلاعات و روش تحقیق……………………………………………………………………………4

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1-  مقدم…………………………………………………………………………………………………………………….     5

2-2- تاریخچه مراکز تجاری…………………………………………………………………………………………….     7

2-2-1- فضاهای تجاری اول……………………………………………………………………………………………          7

2-2-2- فضاهای تجاری در یونان باستان…………………………………………………………………………..          7

2-2-3- فضاهای تجاری در روم باستان…………………………………………………………………………….         8

2-2-4- فضاهای تجاری در قرون وسطا……………………………………………………………………………           9

2-2-5- انقلاب صنعتی…………………………………………………………………………………………………..          9

2-2-5-1- مغازه ها………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-5-2- شکل گیری پاساژهای خرید…………………………………………………………………………..          10

2-2-5-3-فروشگاه ها…………………………………………………………………………………………………..     11

2-2-6- قرن بیستم و تحولات در مراکز خرید………………………………………………………………….       13

2-2-7- الگوهای فرمی قابل طبقه بندی مراکز خرید در قرن بیستم……………………………………..          14

2-3- آشنایی با بازار ایران………………………………………………………………………………………………    15

2-3-1- واژه شناسی……………………………………………………………………………………………………..          15

2-3-2- پیدایش و پیشینه بازار……………………………………………………………………………………….  16

2-3-3- ساختار بازار……………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-4- عناصر شاخص بازار ایرانی……………………………………………………………………………………. 17

2-3-4-1-  فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا…………………………………………………….. 17

2-3-4-1-1- خان بار یا کالن بار……………………………………………………………………………………….    17

2-3-4-2- فضاهای مربوط به کالا های تولیدی……………………………………………………………………   17

2-3-4-3- فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری……………………………………………………………………     17

2-3-4-4-  فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی…………………………………………………………………      18

2-3-4-5-  فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی………………………………………………………………….       18

2-3-4-6- فضاهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………  18

2-3-5- کارکردهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………….   19

2-3-6-  عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیت ها در بازار……………………………………………………..          20

2-3-6-1- ارزش کالا و امنیت لازم…………………………………………………………………………………..      21

2-3-6-2- متجانس بودن فعالیت ها…………………………………………………………………………………..         21

2-3-6-3- بازار خطی………………………………………………………………………………………………………          21

2-3-6-4- بازار متمرکز…………………………………………………………………………………………………….          21

2-3-6-5- پوشش بازار……………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-7-نمونه های موردی………………………………………………………………………………………………….          21

2-3-7-1-  بازار قزوین…………………………………………………………………………………………………….          21

2-3-7-2- بازار کاشان……………………………………………………………………………………………………..          23

2-3-8- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………..          26

2-4- ادراک……………………………………………………………………………………………………………………..   26

2-4-1- تاریخچه ادراک…………………………………………………………………………………………………….          27

2-4-1-1-  علم ادراک از نظر فلاسفه یونان………………………………………………………………………… 27

2-4-1-2- علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب…………………………………………………………….   28

2-4-2- عوامل مؤثر در ادراک…………………………………………………………………………………………….      30

2-4-2-1- نیازها………………………………………………………………………………………………………………       31

2-4-2-2- دفاع ادراکی……………………………………………………………………………………………………..          31

2-4-2-3- انتظار ادراکی…………………………………………………………………………………………………….          32

2-4-2-4- ادراک و تفاوت های فردی…………………………………………………………………………………      32

2-4-2-5- زمینه های اجتماعی……………………………………………………………………………………………   32

2-4-3- سازمان ها و تشکل ادراکی………………………………………………………………………………………          33

2-4-3-1- سازمان ادراکی…………………………………………………………………………………………………..          33

2-4-3-2- نظریه فیزیولوژیک ادراک…………………………………………………………………………………….  34

2-4-3-3- نظریه کنش متقابل ادراک…………………………………………………………………………………….  35

2-4-3-4- درک فضایی از دیدگاه روانشناسی بر اساس نظریه گشتالت……………………………………..         36

2-4-3-4-1- اصول روانشناسی گشتالت………………………………………………………………………………     37

2-4-4- پدیده های ادراکی………………………………………………………………………………………………….          38

2-4-4-1- ادراک فضا، فاصله و عمق…………………………………………………………………………………..     38

2-4-4-2- نشانه های ادراک فاصله……………………………………………………………………………………..  39

2-4-4-3- ثبات ادراکی………………………………………………………………………………………………………          40

2-4-4-3-1- ادراک اندزه…………………………………………………………………………………………………..  40

2-4-4-3-2- ثبات شکل……………………………………………………………………………………………………          40

2-4-4-3-3- ثبات رنگ…………………………………………………………………………………………………….          40

2-4-4-3-4- ثبات مکان……………………………………………………………………………………………………..          41

2-4-5- سیستم های ادراکی در یک انسان کامل………………………………………………………………………      41

2-4-5-1- تعادل و جهت یابی……………………………………………………………………………………………..      41

2-4-5-2- شنوایی………………………………………………………………………………………………………………     42

2-4-5-3- سیستم پوستی…………………………………………………………………………………………………….          42

2-4-5-4- سیستم های بویایی………………………………………………………………………………………………          44

2-4-4-5- سیستم بینایی ……………………………………………………………………………………………………..     44

2-4-6-  جایگاه ادراک در معماری و شهرسازی……………………………………………………………………..          44

2-5- حس مکان…………………………………………………………………………………………………………………       45

2-5-1- حس مکان از منظر روانشناسی محیطی……………………………………………………………………… 45

2-5-2- حس مکان از منظر پدیدار شناسی…………………………………………………………………………….        47

2-5-3- شکل گیری تعلق مکانی …………………………………………………………………………………………      47

2-5-3- صور و مظاهر مختلف حس مکان…………………………………………………………………………….          48

2-5-3-1- هویت مکان یا روح مکان……………………………………………………………………………………    48

2-5-3-2- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………….        49

2-5-3-3- زمان پایدار………………………………………………………………………………………………………..          49

2-5-3-4- مرگ………………………………………………………………………………………………………………….       50

2-5-4- نمونه موردی شهر احساسات فرانسه………………………………………………………………………….           51

2-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..      54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..       56

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………       56

3-3- اندازه گیری متغیرهای کیفی………………………………………………………………………………………….         57

3-4- پرسشنامه…………………………………….. ……………………………………………………………………………       57

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-2- عوامل مؤثر در ادراکات حسی……………………………………………………………………………………… 61

4-2-1 صوت………………………………………………………………………………………………………………………  62

4-2-2- نور و لامسه……………………………………………………………………………………………………………          62

4-2-3- ثقل……………………………………………………………………………………………………………………….    63

4-3- آگاهی از شرایط محیط و سازگاری با محیط…………………………………………………………………..      63

4-4-تحلیل عاملی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….          63

4-4-1- اندازه گیری متغیرهای کیفی………………………………………………………………………………………  64

4-4-2- آشنایی با مدل کانو……………………………………………………………………………………………………  64

4-4-3- نمونه موردی پاساژگلستان………………………………………………………………………………………..  66

4-4-4- تحلیل داده‌های پرسش‌نامه………………………………………………………………………………………..    68

4-4-4- 1- پایایی پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………….          68

4-4-4-1-1- بررسی پایایی با آلفای کرونباخ………………………………………………………………………….         68

4-4-4-2- روایی پرسش‌نامه…………………………………………………………………………………………………          69

4-4-4- 3- تحلیل نتایج پرسشنامه…………………………………………………………………………………………     73

4-6- تحلیل فرایند ادراک محیط با بهره گرفتن از نظریه اکولوژیک ادراک…………………………………………         74

4-7- تفاوت بین ادراک شیئی و محیط……………………………………………………………………………………. 74

4-8- ادراک و تأثیر آن در حس تعلق به مکان…………………………………………………………………………..  75

4-9- چگونگی ادراک در فضای غیربصری………………………………………………………………………………. 77

4-9-1- مکث……………………………………………………………………………………………………………………….  79

4-9-2-حرکت…………………………………………………………………………………………………………………….  80

4-9-3- سازماندهی(ترکیب مکثها و حرکت ها)………………………………………………………………………        80

4-9-4- سازماندهی غیر بصری مکث و حرکت……………………………………………………………………….  81

4-10-  احساسات منتج از فضای غیر بصری……………………………………………………………………………          82

4-10-1- فضای آرامش بخش……………………………………………………………………………………………….    82

4-10-2- ازدحام………………………………………………………………………………………………………………….     83

4-10-3- خلوت………………………………………………………………………………………………………………….     84

4-10-4- فضای شاد…………………………………………………………………………………………………………….          84

4-10-5- درک زیبایی فضا……………………………………………………………………………………………………. 85

4-11- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..      86

فصل پنجم: شناخت و معرفی سایت

5-1- معرفی منطقه………………………………………………………………………………………………………………..       90

5-2- اراضی عباس آباد………………………………………………………………………………………………………….          90

5-3- تاریخچه پیدایش منطقه عباس آباد…………………………………………………………………………………..       90

5-4- بافت شهری محله…………………………………………………………………………………………………………          92

5-5- اطلاعات آماری منطقه6………………………………………………………………………………………………….          93

5-6- تعداد مراکز خدماتی…………………………………………………………………………………………………….           93

5-7- موقعیت منطقه در تهران………………………………………………………………………………………………..    94

5-8- موقعیت محله در منطقه…………………………………………………………………………………………………   94

5-9- محله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………          95

5-10- حمل و نقل شهری……………………………………………………………………………………………………..          95

5-10-1- ایستگاه های متروی موجود در منطقه………………………………………………………………………..   95

5-10-2- خطوط اتوبوسرانی موجود در منطقه………………………………………………………………………….  96

5-10-3- پارگینگ های عمومی …………………………………………………………………………………………….   96

5-10-4- وزاتخانه ها ادارات و سازمان ها………………………………………………………………………………. 96

5-11- فضای سبز و بوستان ها……………………………………………………………………………………………….        97

5-12- اماکن و هیئتهای مذهبی……………………………………………………………………………………………….   97

5-13- امکانات ورزشی………………………………………………………………………………………………………..          98

5-14- امکانات بهداشتی و درمانی………………………………………………………………………………………….       98

5-15- امکانات آموزشی و پژوهشی………………………………………………………………………………………        99

5-17- تقسیم بندی راه ها…………………………………………………………………………………………………….    99

5-18- عوارض زمین…………………………………………………………………………………………………………..          102

5-19- زلزله و گسل……………………………………………………………………………………………………………          103

5-20عوارض مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………………………  105

5-21-  خط آسمان………………………………………………………………………………………………………………        106

5-22-عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………….     106

5-23- روند طراحی و ارائه نقشه ها………….. ……………….. ………………………….. …………………………         112

5-23-1- علل انتخاب موضوع پروژه……………………………………………………………………………………..  112

5-23-2- نحوه شکل گیری کانسپت……………………………………………………………………………………….        112

5-23-3- دسترسی ها…………………………………………………………………………………………………………..          112

5-23-4- اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………..   112

5-23-5- عملکردهای مجموعه……………………………………………………………………………………………..  113

5-23-6- مسائل و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………… 113

5-23-7- امکانات و قابلیت ها………………………………………………………………………………………………         113

5-23-8- وجود شیب زمین…………………………………………………………………………………………………..          113

5-23-9- برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………………………………………..    114

5-23-10-مواد و مصالح……………………………………………………………………………………………………….          115

5-23-11-نظام طراحی و ارائه طرح……………………………………………………………………………………….. 117

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………   128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

نمودار(2-1) رابطة ادراک و عوامل مؤثر بر توجه……………………………………………………………………….    45

نمودار(4-1) مدل رضایتمندی کانو…………………………………………………………………………………………..          65

جدول(4-2) محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………       69

جدول(3-4) بررسی کفایت نمونه…………………………………………………………………………………………….       70

جدول (4-4) آمار توصیفی امتیازات سوالات…………………………………………………………………………….       70

جدول(5-4) Total Variance Explained ……………………………………………………………………….           71

جدول (4-6) ماتریس هفت عامل استخراج شده و مرتب شده پس از چرخش……………………………       71

جدول (4-7) ماتریس هفت عامل استخراج شده و مرتب شده پس از چرخش…………………………..        72

جدول(4-8) متغیرهای بدست آمده از پرسشنامه………………………………………………………………….    72

جدول(4-9) طراحی پیام های فضا…………………………………………………………………………………….     87

جدول(4-10) احساسات منتج از فضای غیر بصری…………………………………………………………….. 87

جدول(5-1) اطلاعات آماری…………………………………………………………………………………………….      93

جدول (6-2) تعداد مراکز خدماتی……………………………………………………………………………………..          93

جدول(3-5) برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………………………….. 114

جدول (5-4)برنامه فیزیکی فضاهای خدماتی و رفاهی شامل(کافی شاپ، رستوران، پست و …)…   114

جدول(5-5) جمع بندی کلی برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………..           115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

تصویر(2-1) قانون مجاورت………………………………………………………………………………………………….          37

تصویر(2-2) قانون پیوستگی………………………………………………………………………………………………….          37

تصویر(2-3) غرفه فرانسه- نمایشگاه جهانی 2010 شانگهای……………………………………………………..     51

تصویر(2-4) ) غرفه فرانسه- نمایشگاه جهانی 2010 شانگهای…………………………………………………..       52

تصویر(5-1) موقعیت منطقه در شهر تهران………………………………………………………………………………        94

تصویر(5-2) موقعیت محله در منطقه …………………………………………………………………………………….          94

تصویر(5-3) محله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….     95

تصویر(5-4) راه های ارتباطی……………………………………………………………………………………………….  100

تصویر(5-5) بزرگراه مدرس………………………………………………………………………………………………… 101

تصویر(5-6) بزرگراه رسالت………………………………………………………………………………………………… 101

تصویر(5-7) خیابان آفریقا…………………………………………………………………………………………………….          101

تصویر(5-8) عکس هوایی از سایت………………………………………………………………………………………..        101

تصویر (5-9) دید چهار جهت به سایت…………………………………………………………………………………..  102

تصویر(5-10) شیب زمین …………………………………………………………………………………………………….      103

تصویر(5-11) نمایش گسل های منطقه……………………………………………………………………………………    104

تصویر(5-12) عوارض مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………….. 105

تصویر(5-13) خط آسمان زمین. …………………………………………………………………………………………..    106

تصوی(5-14) جهت وزش باد در سایت.. ……………………………………………………………………………..     106

تصویر (5-15) جهت وزش نسیم محلی.. ………………………………………………………………………………     106

تصویر(5-16) جهت وزش باد در سایت. ……………………………………………………………………………..     107

تصویر (5-17) تابش آفتاب…….. …………………………………………………………………………………………      108

تصویر( 5-18) دیاگرام موقعیت خورشید در سایت… ……………………………………………………………..         108

تصویر(5-19) آلودگی صوتی.. …………………………………………………………………………………………….   111

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

برتری بینایی در زمان ما به وسیله جمع کثیری از نوآوری های تکنولوژی و تکثیر و تولید انبوه تصاویر تقویت شده است. به طوری که طراحان،  طراحی برای ناظر را در اولویت قرار داده و طراحی برای انسان را به فراموشی سپرده اند. تأکید بر زیبایی تنها بر سطوح ظاهری و تأثیرات لحظه ای که هیچ قدرت پایداری در طول زمان ندارند، ساختمان ها را به سوی فرآورده های تصویری که عاری از صمیمیت و ژرفای وجودی میباشند، برده است. با کاهش حضور افراد در عرصه های عمومی و کاهش سطح تعاملات اجتماعی و در پی آن افزایش فزاینده ی معضلات اجتماعی، نیاز و ضرورت به طراحی فضاهایی که زمینه ساز حضور بیشتر افراد در عرصه های عمومی باشد بیشتر احساس می شود.

1-2- تعریف مسئله

فضاهای تجاری به عنوان مکان هایی که بر طرف کننده اولین نیازهای مطرح شده توسط مازلو هستند، و بیشترین مراجعه کننده و رفت و آمد را در طول روز به خود می بینند، می توانند از طریق افزایش و ارتقاء گزینه های قابل عرضه به مردم، یک محیط دموکراتیک برای آنان ایجاد کنند. محیطی که احساسی از جاذبه ی ماندن و علاقه برای بازگشت به مکان را در افراد بوجود آورد. حسی که از آن به عنوان حس تعلق به مکان یاد می شود.

حس مکان ادراک فردی مردم از محیط خود و احساسات کم و بیش آگاهانه ی آنها از محیط است. روانشناسان محیطی، تعلق به مکان را حاصل نوعی فرایند روانشناسانه می دانند، که هم نوعی پاسخ  بیولوژیک به محیط اطراف از طریق حواس پنجگانه را شامل می شود و هم نوعی تولید فرهنگی است، که در ارتباط شخصی با محیط فیزیکی و نیز روابطش با دیگر کاربران فضا و اعضای اجتماعات مختلف شکل می گیرد.

در این پژوهش بر آنیم تا در طراحی فضا  با توجه به جنبه های مختلف احساسی و ادراکی انسان ها ، شرایطی را برای درک بهتر و عمیق تر فضا توسط استفاده کنندگان به وجود آوریم. هدف اصلی این پژوهش، یافتن راهبردهایی برای رسیدن به یک معماری احساس گرا در فضای تجاری است تا با برقراری یک ارتباط غیر بصری میان انسان و فضای معماری به مفهوم کاملتری از معماری، یعنی طراحی برای انسان و نه صرفا برای ناظر دست پیدا کنیم.

1-3- ضرورت تحقیق

ادراک از طریق حواس پنجگانه، به عنوان اولین مرتبه ادراک، که توجه به آن زمینه ساز ظهور سایر مراتب ادراک، و موجب افزایش این ارتباط با محیط فیزیکی می شود، مورد بی توجهی معماران معاصر واقع شده است. در آموزش معماری نیز شاهد آن هستیم که طرح، بدون کمتر توجهی به دیگر حواس ادراکی انسان، بارها از دید ناظر مورد بررسی قرار می گیرد. معماری به جای انعطاف وجودی، و تجربه فضایی، خود را بر استراتژی های روانشناختی تبلیغات و تحریک های لحظه ای منطبق کرده است. در نتیجه امروز با محیط هایی رو به رو هستیم که هیچ خاطره جمعی در افراد باقی نمی گذارند.

1-4- سابقه تحقیق

در راستای بحث اصلی این تحقیق یعنی موضوع ادراکات حسی مطالعات گسترده ای از نظریه پردازان صاحب نامی در فلسفه چون ادموند هوسرل و مرلوپونتی و در وادی معماری می توان به افرادی چون یوهانی پلاسما و ادوارد تی هال و معمارانی چون آلوار آلتو، استیون هال اشاره کرد.

“چشمان پوست ” تألیف یوهانی پلاسما از اولین کتاب هایی است که نقش ادراک حسی را در یک تجربه کامل معماری مورد مطالعه قرار می دهد، و راهی به سوی یک معماری چند حسی را می گشاید. نقش ادارک حسی و کارکرد جمعی و شخصی آن ها در درک فضا، نزد فرهنگ های گوناگون موضوع کتاب ادوارد تی هال تحت عنوان “بعد پنهان” است.

مقاله “Haptic design” به طور اختصاصی به بررسی حس لامسه و پارامترهای طراحی بر اساس این حس پرداخته شده است. در مقاله “Blindness and multi-sensoriality” با توجه به اینکه افراد نابینا توانایی خاصی در ارتباط برقرار نمودن با محیط از طریق حواس غیربصری خود دارند به معماری چند حسی پرداخته شده است و با ذکر نمونه موردی به بررسی این ویژگی و کیفیت آن در معماری پرداخته شده است.

در زمینه طراحی فضا با توجه به ادراکات حسی و غنای حسی فضا بیشتر به پژوهش جهت ارتقای محیط های آموزشی مخصوص به نابینایان پرداخته شده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از پارامترها و معیار های طراحی در نظر گرفته شده برای نابینایان امکانات ویژه ای برای درک عمیق تر استفاده کنندگان از فضاهای عمومی ایجاد کنیم .

1-5- فرضیه

فرضیه اصلی : تقویت غنای حسی در طراحی فضا موجب ایجاد حس تعلق می شود.

فرضیه فرعی: توجه به جنبه های مختلف احساسی و ادراکی در طراحی امکانات ویژه ای برای درک عمیق تر فضا را به وجود می آورد.

1-6- اهداف و سوالات تحقیق

  • بالا بردن کیفیت فضای تجاری با نوعی طراحی که حس تعلق به مکان را در فضا ایجاد می کند.
  • پارامترهای فضاسازی جهت ادراک غیربصری محیط چیست؟(شامل عوامل فضاسازی که خود امکان دیده شدن دارند و عوامل که خود عامل سازنده فضا که امکان رویت ندارند.)
  • غنای حسی چگونه موجب تقویت خاطره ذهنی از فضا می شوند؟
  • فضا به عنوان یک کالبد چگونه می تواند کیفیات روحی خاصی را در افراد بوجود آورد؟
  • مفاهیمی مانند فضای مکث و حرکت در فضای غیر بصری چگونه نمود پیدا می کنند؟
  • چگونه می توان از اصول زیبایی شناسی نابینایان در طراحی فضا بهره برد؟
  • چه عواملی در ایجاد حس مکان موثرند و ادراک حسی در چه جایگاهی از این کیفیت قرار می گیرد ؟

1-7- روش گردآوری اطلاعات و روش تحقیق

روش مورد استفاده در این پژوهش، تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل کتاب ها و مقالاتی هستند که در زمینه ادراک انسان از محیط و حس مکان موجود است. همچنین بهره گیری از منابعی که در مورد ادراک نابینایان و نحوه برخورد آنها با محیط کالبدی موجود است، به منظور بدست آوردن متغیرهای تأثیرگذار ادراک غیر بصری کاربران، بررسی میدانی در مورد علاقه و توجه مردم عادی به عواملی که موجب ایجاد درک توسط حواس پنجگانه می شوند، صورت گرفت و در نهایت تحلیل عاملی پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS  انجام شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 154

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.