معماری و شهرسازی

پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: طراحی شهری

 

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

 

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

 

پژوهشگر:

 

تابستان 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات طرح

1-1 بیان مساله. 2

1-2 هدفهای تحقیق. 5

1-2-1 هدف كلان. 5

1-2-2 اهداف خرد 6

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6

1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8

1-5 مدل تحقیق. 9

1-6 روش تحقیق: 10

1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10

1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11

1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم لغوی ساختار 13

2-3 ساختارگرایی. 16

2-4 ساختار در شهر‌سازی.. 19

2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. 22

2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22

2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22

2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23

2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23

2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24

2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24

2-5-7 حس مکان. 25

2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25

2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26

2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26

2-5-11 وضوح هزارتویی.. 26

2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26

2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38

2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42

2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47

2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ ساختار شهر. 49

2-10-1 مکتب شیکاگو. 49

2-10-2 گروه ده 52

2-10-3 کنزو تانگه. 54

2-10-4 آلدو فان آیک… 56

2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. 57

2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58

2-10-7 ادموند بیکن.. 59

2-10-8 لینچ. 59

2-10-10 دانلد اپلیارد 60

2-10-11 آموس راپاپورت.. 60

2-10-12 کلیف ماتین.. 61

2-10-13 میشائیل تریب.. 61

2-10-14 آلدوروسی.. 62

2-11 نتیجه‌گیری.. 63

2-12 نمونه موردی.. 64

2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64

2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66

2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68

2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68

2-13 مکان. 70

2-14 واژه‌شناسی مکان: 71

2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71

2-16 نتیجه‌گیری: 73

2-17 تصویر ذهنی: 74

2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74

2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75

2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76

2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. 77

2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78

2-22-1 لینچ. 78

2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79

2-22-3 دیویداستی.. 79

2-22-4 دانلد اپلیارد 80

2-22-5 گولج. 80

2-22-6 میشائیل تریب.. 80

2-23 نتیجه‌گیری.. 82

2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83

2-24-1 فرایند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83

2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84

2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85

2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87

2-27 نتیجه‌گیری.. 89

2-28 نمونه موردی.. 89

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

3-1 مقدمه. 97

3-2 فلسفة تحقیق علمی. 97

3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97

3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98

3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98

3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98

3-4 روش پژوهش: 99

3-5 راهبرد پژوهش: 99

3-6  فلسفه پژوهش: 99

3-7 تئوری پژوهش… 101

3-8 سیاست پژوهش… 102

3-9 سوژة پژوهش… 102

3-10 رویه پژوهش… 104

3-11 ماهیت تحقیق: 105

3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105

3-11-2 بررسی موردی.. 106

3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106

3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106

3-12-2 روش مصاحبه: 106

3-12-3 روش مشاهده: 107

3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107

3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107

3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108

3-14 خلاصه متدولوژی.. 108

3-15 ساختارپایانامه: 108

فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی

4-1 مقدمه. 111

4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112

4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112

4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138

4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144

4-5-1 بخش مرکزی بافت.. 146

4-5-2 بخش حاشیه‌ای.. 147

4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148

4-5-4 شبکه معابر بافت.. 148

4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی.. 148

4-5-6 مراکز عمده خدماتی.. 149

4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149

4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151

4-6-1 بخش مركزی بافت.. 151

4-6-2 بخش حاشیه‌ای.. 151

فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات

5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. 155

5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157

5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163

5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167

فصل ششم:  نتیجه‌گیری

6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172

6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174

6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175

6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175

6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180

منابع فارسی. 186

منابع لاتین. 190

پیوست 1. 191

پیوست 2. 192

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37

جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42

جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47

جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62

جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی.. 81

جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. 88

جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9

نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89

نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101

نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107

نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154

نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165

نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165

نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166

نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166

نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167

نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66

شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67

شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68

شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69

شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87

شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91

شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92

شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93

شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94

شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94

شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95

شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125

شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125

شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126

شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126

شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127

شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127

شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128

شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130

شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130

شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131

شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132

شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137

شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139

تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176

تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

 

فهرست نقشه‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از پور احمد، ص133. 111

نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از دانشور، 23. 112

نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113

نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114

نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114

نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 115

نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 116

نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116

نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 117

نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 118

نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118

نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 119

نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 120

نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120

نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 121

نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 122

نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122

نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376. 123

نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113. 124

نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124

نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116. 128

نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129

نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133

نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… 133

نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134

نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135

نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 135

نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136

نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. 136

نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138

نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 140

نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 141

نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 143

نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 144

نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 145

نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 146

نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 147

نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150

نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150

نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان. 152

نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155

نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156

نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157

نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168

نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169

نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170

نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172

نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173

نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174

نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176

نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177

نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178

نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179

نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181

نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182

نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183

نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184

لینک خرید 

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.