مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم ­گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد

رشته :مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم ­گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

ا اساتید راهنما: دکتر بابک شیرازی، دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور: پروفسور ایرج مهدوی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سال­های اخیر با توجه به پیاده ­سازی نمونه­ های موفق و ناموفق از پروژه­ های سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه­ ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص ­های موفقیت پیاده ­سازی سیستم­های برنامه­ ریزی سازمان از بعد استراتژیک-عملیاتی و فنی- انسانی و لحاظ روابط ارجحیت و علی و معلولی بین آن­ها، اقدام به رتبه ­بندی نهایی شاخص ­های موفقیت پیاده ­سازی سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول نموده­ایم. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال شاخص ­ها از دیدگاه خبرگان حوزه برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی پرداخته­ایم. در گام بعدی الگوی روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّی و معلولی میان متغیرهای اصلی با بهره گرفتن از تکنیک دیمتل فازی بررسی شده است. در نهایت اولویت‌بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده ­سازی سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان با لحاظ نتایج گام­های اولیه و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه فازی صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که وجود چشم­انداز، اهداف روشن، طرح و مدل کسب­وکار در سازمان، آموزش فرایندهای جدید، عملکرد و نحوه به کارگیری سیستم ERP به اعضای سازمان، حداقل سفارشی­سازی سیستم ERP، تیم پروژه مرکب از کارشناسان فرایندهای کسب­وکار، کارشناسان فناوری اطلاعات، فروشنده ERP و مشاوران، حمایت و تعهد مدیریت سازمان در تخصیص منابع به پروژه، تعریف چشم­انداز، ماموریت، اهداف و محدوده پروژه ERP، وضعیت سیستم­های موجود کسب و کار و فناوری اطلاعات سازمان و انتخاب دقیق و سیستماتیک بسته نرم­افزاری ERP از بالاترین اولویت برخوردارند.

 

کلمات کلیدی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ بحرانی ﻣﻮﻓﻘﯿت، تکنیک تصمیم ­گیری چند­معیاره فازی، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 4

1-4- سؤالات تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- قلمرو تحقیق.. 6

1-8- ساختار تحقیق.. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 9

2-3- تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 13

2-3-1- دوره اول: قبل از سال 1960 میلادی   13

2-3-2-دوره دوم: بین سالهای 1960 و 1970 میلادی   14

2-3-3-دوره سوم: بین سالهای 1970 و 1980 میلادی   15

2-3-4-دوره چهارم: بین سالهای 1980 و 1990 میلادی   15

2-3-5-دوره پنجم: بین سالهای 1990 و 2000 میلادی و پس از آن  16

2-4- ارتباط ERP  و سیستم های اطلاعاتی.. 17

2-4-1- سطح عملیاتی   18

2-4-1-1- سیستم های پردازش تراکنش…. 18

2-4-2- سطح دانش    18

2-4-2-1- سیستم های مدیریت دانش…. 18

2-4-3- سطح مدیریت    18

2-4-3-1- سیستم های اطلاعات مدیریت… 19

2-4-3-2- سیستم های پشتیبان تصمیم. 19

2-4-4- سطح استراتژیک    19

2-4-4-1-سیستم های اطلاعات اجرایی.. 19

2-5- معماریERP. 20

2-5-1- کاربر  21

2-5-2- مرورگر وب   21

2-5-3- سرویس دهنده 21

2-5-4- لایه پرس و جو / گزارشگیری   22

2-5-5- لایه برنامه های کاربردی   22

2-5-6- لایه دسترسی به پایگاه داده 22

2-6- چارچوب چرخه حیات سیستم ERP. 22

2-6-1- مراحل چرخه حیات سیستم ERP  23

2-6-1-1- مرحله اول- تصمیم گیری.. 23

2-6-1-2- مرحله دوم- انتخاب (فراگیری) 23

2-6-1-3- مرحله سوم -پیاده سازی.. 24

2-6-1-4- مرحله چهارم – كاربرد و نگهداری.. 24

2-6-1-5- مرحله پنجم- تكامل.. 24

2-6-1-6- مرحله ششم – بازنشستگی.. 24

2-6-2- ابعاد چرخه حیات سیستم ERP  24

2-6-2-1- بعد محصول. 25

2-6-2-2- بعد فرایند. 25

2-6-2-3- بعد افراد. 25

2-6-2-4- بعد مدیریت تغییر. 25

2-7- مرحله پیاده سازی ERP. 26

2-8-  رویکردهای پیاده سازی ERP. 26

2-8-1- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر وسعت عملیات   26

2-8-1-1- رویکرد انفجاری.. 26

2-8-1-2- رویکرد پایلوت… 27

2-8-1-3- رویکرد فازی(مرحله ای) 27

2-8-2- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر حجم منابع و ماژول ها 28

2-8-2-1- رویکرد جامع.. 28

2-8-2-2- رویکرد میانه. 28

2-8-2-3- رویکرد وانیلا.. 28

2-9- مزایای پیاده‌سازی ERP. 29

2-10- معایب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 29

2-11- چالش های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 30

2-12- مطالعات خارجی و داخلی.. 34

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش تحقیق.. 49

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق.. 49

گام اول: شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل  50

گام دوم: پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی   51

گام سوم:  دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها 53

گام چهارم: شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک DEMATEL فازی   54

گام پنجم: رتبه بندی  نهایی متغیرها با تکنیک ANP فازی   58

3-4- جامعه و نمونه مورد بررسی.. 59

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 59

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 60

3-7- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 60

3-8- نرم افزارهای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. 63

4-1- مقدمه. 64

4-2- معرفی شرکت پلیمر آریاساسول. 64

4-3- شناسایی، پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی.. 65

4-4- دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت معیارها و شاخص ها 70

4-4-1- تعیین ارجحیت  و اولویت معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP براساس هدف   72

4-4-2- تعیین ارجحیت و اولویت شاخصهای موفقیت پیاده سازی ERP براساس معیار مربوطه  75

4-5- شناسایی و تعیین الگوی روابط درونی معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP. 79

گام اول: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم  79

گام دوم: قطعی سازی ماتریس ارتباط مستقیم  81

گام سوم: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال  81

گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل   82

گام پنجم: رسم نقشه روابط شبکه  82

4-6- رتبه بندی  نهایی شاخص های موفقیت ERP با تکنیک ANP فازی.. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

5-1- مقدمه. 91

5-2- تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات… 91

5-3- پاسخ سوالات تحقیق.. 102

5-4- محدودیت های تحقیق.. 103

5-5- اقدامات آتی.. 104

پیوست… 105

پرسشنامه 1.. 106

پرسشنامه 2.. 107

پرسشنامه 3.. 111

منابع و مآخذ. 112

Abstract 119

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 2- 1 چارچوب عوامل حیاتی موفقیت 35

جدول 2- 2 عوامل شکست پروژه های ERP 38

جدول 2- 3 معیارهای انتخاب بسته نرم افزار  ERP  40

جدول 2- 4 موانع پیاده سازی سیستمهایERP 40

جدول 2- 5 عوامل موفقیت پیاده سازی ERP  45

جدول 3- 1 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تکنیک دلفی 52

جدول 3- 2 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تعیین ارجحیت 54

جدول 3- 3 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تکنیک دیمتل 55

جدول 3- 4 سوپرماتریس نهایی مدل تحقیق   58

جدول 3- 5 شاخص ناسازگاری تصادفی   62

جدول 4- 1 شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  66

جدول 4- 2 دیدگاه خبرگان برای هریک از شاخص های موفقیت ERP  67

جدول 4- 3 فازی سازی دیدگاه خبرگان برای هریک از شاخص های موفقیت ERP  68

جدول 4- 4 میانگین فازی و مقدار قطعی هریک از شاخص های موفقیت ERP  69

جدول 4- 5 دسته بندی شاخص های به درون معیارهای اصلی موفقیت ERP  71

جدول 4- 6 اولویت معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگان  72

جدول 4- 7 میانگین فازی اولویت معیارهای موفقیت پیاده سازی ERP  73

جدول 4- 8 فازی زدایی و بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی موفقیت ERP  75

جدول 4- 9 اولویت شاخص های هر معیار از دیدگاه خبرگان  76

جدول 4- 10 میانگین فازی اولویت شاخص های C1  77

جدول 4- 11 فازی زدایی و بردار ویژه اولویت شاخص های هر معیار اصلی   78

جدول 4- 12 روابط درونی معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگان  79

جدول 4- 13 ماتریس ارتباط مستقیم معیارهای موفقیت پیاده سازی ERP  80

جدول 4- 14 ماتریس ارتباط مستقیم معیارهای اصلی با مقادیر قطعی   81

جدول 4- 15 ماتریس ارتباط مستقیم نرمال معیارهای اصلی   81

جدول 4- 16 ماتریس ارتباط کامل معیارهای اصلی   82

جدول 4- 17 الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی موفقیت ERP  83

جدول 4- 18 الگوی روابط علی معیارهای اصلی موفقیت ERP  84

جدول 4- 19 رتبه بندی نهایی شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  88

 


 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2- 1 مفهوم شماتیک ERP  11

شکل 2- 2 انواع سیستم ها و سطوح مختلف اطلاعاتی   17

شکل 2- 3 معماری ERP  20

شکل 2- 4 چارچوب چرخه حیات ERP 23

شکل 2- 5 ساختار سلسله مراتبی ریسک های فرایند نگهداری ERP 36

شکل 2- 6 مدل عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP 37

شکل 2- 7 ساختار شکست ریسک پروژه ERP  39

شکل 2- 8 چارچوب ANP ارزیابی آمادگی سازمان در ERP  42

شکل 3- 1 الگوریتم اجرای تحقیق   50

شکل 3- 2 عدد فازی مثلثی   52

شکل 3- 3 اعداد فازی مثلثی در تکنیک دلفی   52

شکل 3- 4 اعداد فازی مثلثی در تعیین ارجحیت    54

شکل 3- 5  اعداد فازی مثلثی در تکنیک دیمتل   55

شکل 3- 6 مدل ANP عوامل پیاده سازی موفقیت آمیز ERP  58

شکل 4- 1 نقشه روابط شبکه  83

شکل 4- 2 نمودار مختصات دکارتی خروجی DEMATEL برای معیارهای اصلی   85

شکل 4- 3 مدل ANP معیارها و شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  86

شکل 4- 4 نمودار ANP معیارها و شاخص‌های موفقیت در نرم افزار SuperDecision  87

شکل 4- 5 رتبه بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده سازی ERP  با تکنیک ANP  89

مقدمه

بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به عنوان بخشی كه بالاترین نرخ مشاركت را در تحقق رشد تولید و صادرات را داشته و نیز بیشترین سهم در نرخ رشد اقتصادی را بر عهده خواهد داشت، كانون مهمی برای توجه و برنامه‌ریزی در برنامه های توسعه ای، تلقی می‌شود. گستره فعالیت بنگاه های مرتبط با صنعت ذکر شده در پهنه سرزمین، درهم‌تنیدگی فعالیت­های این حوزه با فعالیت­های بازرگانی و اقتصاد مناطق، سهم فزاینده و مسلم در صادرات كشور، نقش كلیدی در بخش اشتغال­زایی برای جمعیت جویای كار بطور اعم و همچنین دانش‌آموختگان دانشگاهی بطور اخص و ده‌ها عامل مهم دیگر، موید نقش كلیدی صنعت نفت و صنایع وابسته به آن می باشد.

تمامی کشورها به دنبال بهره ­وری و کارایی حداکثری از منابع و امکانات مالی، فنی و نیروی انسانی خود می باشند. بی­شک سرمایه­ گذاری سرمایه ­های ملی و سازمانی در حوزه­ های مناسب صنعت، تاثیرات بسزایی در رشد و آبادانی یک کشور، ایفا خواهد نمود. با توجه به تغییر فضای کسب­و­کار در جهان و رقابتی شدن روز افزون توجه و تمرکز بر روش­های مبتنی بر دانش در عرصه مدیریت افزایش یافته است و بر همین اساس توجه به این مقوله در صنایع راهبردی نیز بیشتر شده است .یکی از این حوزه های راهبردی استفاده دقیق و به موقع از اطلاعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و به خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از حلقه های مهم ارزش افزوده صنعت نفت و حلقه اصلی جلوگیری از خام فروشی منابع کشور است. صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای به کارگیری فناوری ­های نوین بوده ­اند. در سال­های اخیر با توجه به پیاده ­سازی نمونه­ های موفق و ناموفق از پروژه­ های برنامه­ ریزی منابع سازمان[1] در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته است. نظر به اهمیت سیستم یکپارچه سازمانی برای موفقیت، بقا و رشد سازمان‌ها، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل بحرانی موفقیت پروژه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت­ پلیمر آریاساسول است. در فصل حاضر، ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته خواهد شد. سپس ضرورت و اهمیت تحقیق بیان می‌شود و اهداف پژوهش ارائه می‌گردد. براساس اهداف طرح شده، سوالات پژوهش بیان می‌گردد. در انتها نیز روش تحقیق، قلمرو تحقیق و ساختار تحقیق بیان می گردد.

1-2- بیان مسأله

سیستم­های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به­موقع در اختیار استفاده­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان­ها برای افزایش قابلیت ­های خود، بهبود عملکرد، تصمیم ­گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می­ کنند. شاید یکی از جامع­ترین سیستم­های اطلاعاتی[2] موجود که در سال­های اخیر به طور گسترده ­ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان باشد. ظرفیت ERP در یکپارچه­سازی فرایندهای سازمان و اطلاعات حوزه­ های عملکردی مختلف از طریق یک پایگاه­داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحب­نظران، این سیستم­ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند [33].

سیستم ERP عبارت است از مجموعه منسجمی از برنامه­ هایی که برای پشتیبانی از فعالیت­های اصلی سازمان نظیر تولید، مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته می­ شود. سیستم ERP قسمت ­های مختلف سازمان را در توزیع و تسهیم اطلاعات و دانش، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت فرایندهای کسب­و­کار یاری می­دهد ‏[12].

پیاده سازی سیستم­هایERP  زمان و منابع قابل توجهی را از سازمان می­گیرد [68]. نمونه های زیادی از شكست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان با وجود سرمایه گذاری بالا گزارش شده است [42].

ارائه دهندگان سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می­ کنند که محصول آنها بارها آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادر می­سازد که راه ­حل­های فوق­العاده­ای را برای بخش­های مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می­دهد این محصولات در بسیاری دیگر از سازمانها نتوانسته ­اند آن­گونه که باید مفید و کارگشا باشند، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستم­هایERP  در سازمان­ های مختلف از چالش­های مهم محققان از زمان پیدایش ERPبوده است [46].

در سال­های اخیر سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان مورد توجه سازمان­ های ایرانی قرار گرفته ­اند. به این منظور بسیاری از سازمان­ های بزرگ و متوسط کشور، پروژه­ هایی برای انتخاب و پیاده ­سازی ERP اجرا نموده ­اند. این پروژه­ ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش­هایی مواجه بوده و در برخی موارد نیز شکست خورده­اند ‏[19].

صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای به کارگیری فناوری ­های نوین بوده ­اند. در سال­های اخیر با توجه به پیاده ­سازی نمونه­ های موفق و ناموفق از پروژه­ های برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته است. مسأله اصلی این تحقیق شناسایی، بررسی و رتبه ­بندی عوامل موثر در موفقیت پروژه­ های پیاده ­سازیERP  در شرکت پلیمر آریاساسول است.

[1]  Enterprise Resource Planning (ERP)

[2]  Information System (IS)

تعداد صفحه : 129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.