رشته حسابداری

پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

استاد مشاور:

مهندس مهدی جعفری

(این پایان‌نامه از حمایت مالی سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بهره‌مند شده است)

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 در عصر اطلاعات سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند؛ و تأثیرگذاری عمده‌ای را بر تصمیمات مدیریت داشته‌اند. با توسعه دانش و پیشرفت فنّاوری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از ابزارهای مهم برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، کنترل و در نظام حسابداری بخش عمومی مسئولیت پاسخگویی دولت‌مردان در قبال اعمالی که انجام می‌دهند؛ را تسهیل نموده‌اند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان است. به این منظور نمونه‌ای شامل 23 اداره، سازمان و شرکت دولتی به‌طور تصادفی انتخاب شدند؛ داده‌های موردنیاز با توزیع 37 پرسش‌نامه در بین افرادی که از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری استفاده می‌کردند؛ جمع‌ آوری شد. برای بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پنج عامل اصلی (مدیران، کاربران، سیستم، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی) در قالب پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی (دانش و مهارت کامپیوتری و دانش و مهارت حسابداری مدیران و کاربران، رضایت شغلی کاربران، تجربه کار با سیستم‌ها، تعهد و التزام مدیران، امنیت، پشتیبانی، قیمت تمام‌شده، انعطاف‌پذیری، فراگیر شدن و یکپارچگی سیستم‌ها و الزامات قانونی) موردتحقیق قرارگرفته است. برای بررسی شاخص‌های اثربخشی چهار عامل اصلی تأمین نیازهای اطلاعاتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، ابعاد ساختار کنترل‌های داخلی، رعایت الزامات قانونی و ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری در قالب 26 سؤال موردبررسی قرارگرفته است. اطلاعات مربوط به رضایت شغلی از پرسش‌نامه استاندارد JDI و سایر اطلاعات از پرسش‌نامه‌های خودساخته جمع‌ آوری‌شده و با بهره گرفتن از آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون پیش‌بینی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است؛ که از میان متغیرهای مستقل اصلی، ویژگی سیستم در مرحله نخست، ساختارهای سازمانی بنگاه و موسسه مجری در مرحله دوم و درنهایت ویژگی‌های مدیران بیشترین تأثیر را بر اثربخشی سیستم‌ها داشته‌اند. از میان متغیرهای مستقل فرعی مؤثر بر اثربخشی سیستم‌ها به ترتیب اولویت تعهد و التزام مدیران، فراگیر شدن، انعطاف‌پذیری، پشتیبانی، یکپارچگی و تجربه کار با سیستم‌ها، رضایت شغلی کاربران، قیمت تمام‌شده سیستم و درنهایت امنیت سیستم بیشترین تأثیر را براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری داشته‌اند.

کلمات کلیدی: اثربخشی- سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری- رتبه‌بندی

فهرست

 عنوان                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 2

1-3-مسئله اصلی تحقیق. 3

1-4-ضرورت انجام تحقیق. 4

1-5-اهداف تحقیق. 4

1-6-فرضیه‌های تحقیق. 4

1-6-1-فرضیه اصلی اول. 4

1-6-1-1-فرضیه فرعی اول. 4

1-6-1-2-فرضیه فرعی دوم. 4

1-6-1-3-فرضیه فرعی سوم. 4

1-6-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 4

1-6-2-فرضیه اصلی دوم. 5

1-6-2-1-فرضیه فرعی اول. 5

1-6-2-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-6-2-3-فرضیه فرعی سوم. 5

1-6-3-فرضیه اصلی سوم. 5

1-6-3-1-فرضیه فرعی اول. 5

1-6-3-2- فرضیه فرعی دوم. 5

1-6-3-3- فرضیه فرعی سوم. 5

1-6-3-4-فرضیه فرعی چهارم. 5

1-6-4- فرضیه اصلی چهارم. 5

1-6-4-1- فرضیه فرعی اول. 6

1-6-4-2-فرضیه فرعی دوم. 6

1-6-5-فرضیه اصلی پنجم. 6

1-7-روش تحقیق. 6

1-7-1- روش‌های گردآوری اطلاعات. 7

1-7-2- قلمرو تحقیق. 7

1-7-3-جامعه آماری. 7

1-7-4- نمونه آماری. 7

1-7-5 -روش نمونه‌گیری. 7

1-7-6 -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات  7

1-8-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی. 8

1-8-1-سیستم. 8

1-8-2-سیستم‌های اطلاعاتی. 8

1-8-3-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 8

1-8-4 –اثربخشی. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2-سیستم. 10

2-3-سیستم اطلاعاتی. 10

2-4-ضرورت سیستم‌های اطلاعاتی. 10

2-5- چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی. 11

2-6- مزایای سیستم اطلاعاتی. 12

2-7- محیط سیستم‌های اطلاعاتی. 12

2-7-1- محیط داخلی. 12

2-7-2- محیط خارجی. 13

2-8-حسابداری به‌عنوان سیستم اطلاعاتی. 13

2-9- سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (AIS). 14

2-10-سه وظیفه مهم سیستم اطلاعاتی حسابداری در یک بنگاه تجاری. 14

2-11-مفهوم اثربخشی. 15

2-12-اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 15

2-13-ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری. 17

2-13-1- قابل‌اتکا بودن. 17

2-13-1-1- بیان صادقانه. 17

2-13-1-2-رجحان محتوا بر شکل. 17

2-13-1-3- احتیاط. 17

2-13-1-4-بی‌طرفی. 18

2-13-1-5-کامل بودن. 18

2-13-2-مربوط بودن. 18

2-13-3-قابل‌مقایسه بودن. 19

2-13-4-قابل‌فهم بودن. 19

2-13-4-1-توان استفاده‌ کنندگان. 19

2-13-4-2-ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات. 20

2-13-5-به‌موقع بودن. 20

2-14-کنترل‌های داخلی. 20

2-15-ضرورت وجود کنترل‌های داخلی. 21

2-16-اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی. 21

2-17-مسئولیت پاسخگویی. 22

2-18-مسئولیت پاسخ‌گویی و ساختار کنترل داخلی. 22

2-19-مقدمه‌ای بر ضرورت انجام تحقیق. 23

2-20-بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای. 23

2-21-بررسی دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 24

2-22-بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری  24

2-23-بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌ها. 25

2-24-بررسی تأثیر عوامل انسانی براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری  25

2-25-بررسی ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 26

2-26-بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری  26

2-27-بررسی امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود  27

2-28-نتیجه‌گیری. 29

فصل سوم: روش تحقیق. 30

3-1- مقدمه. 31

3-2- روش تحقیق. 31

3-3-جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. 31

3-3-1-جامعه آماری. 31

3-3-2- نمونه آماری و حجم نمونه. 32

3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 32

3-5- روش گردآوری اطلاعات. 33

3-6- پرسش‌نامه. 33

3-6-1 پرسش‌نامه «الف». 33

3-6-2 پرسش‌نامه «ب». 33

3-6-3 پرسش‌نامه «ج». 34

3-7- اعتبار (روایی) ابزار اندازه‌گیری. 34

3-8- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری. 34

3-9- وضعیت دریافت پرسش‌نامه‌ها. 35

3-10-آزمون‌های آماری مورداستفاده. 36

3-10-1-ضریب همبستگی. 36

3-10-2-ضریب همبستگی اسپیرمن. 36

3-10-3-ضریب همبستگی پیرسون. 36

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 38

4-1- مقدمه. 39

4-2-ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری. 39

4-2-1-ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌ها. 39

4-3- آزمون فرضیه‌ها. 43

4-3-1- آزمون فرضیه اصلی اول. 43

4-3-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 43

4-3-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 44

4-3-1-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 45

4-3-1-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 46

4-3-2- آزمون فرضیه اصلی دوم. 46

4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 47

4-3-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم. 47

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 48

4-3-3- آزمون فرضیه اصلی سوم. 49

4-3-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول. 49

4-3-3-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 50

4-3-3-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 51

4-3-3-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 52

4-3-4- آزمون فرضیه اصلی چهارم. 53

4-3-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 53

4-3-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 54

4-3-5- آزمون فرضیه اصلی پنجم. 54

4-4- رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری  55

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها. 57

5-1- مقدمه. 58

5-2- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی اول. 59

5-3-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی دوم. 60

5-4- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی سوم. 60

5-5- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی چهارم. 60

5-6-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی پنجم. 61

فهرست منابع. 63

پیوست شماره (1): معرفی عنوان. 68

پیوست شماره (2): پرسش‌نامه (ج) رضایت شغلی. 69

پیوست شماره (3): پرسش‌نامه (الف). 70

پیوست شماره (4)- پرسش‌نامه (ب). 72

پیوست شماره (5): جدول راهنمای سؤالات  پرسش‌نامه‌های (الف) و (ج )  76

پیوست شماره (6): جدول راهنمای سؤالات پرسش‌نامه (ب). 77

مقدمه

در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه‌شده است.

 1-2- تشریح و بیان موضوع

امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به‌منظور جمع‌ آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده‌های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری[1] پردازش و گزارش می‌گردد.

با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.

علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،1388).

 1-3-مسئله اصلی تحقیق

امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب راه‌کارهای بهینه

به‌منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرایند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌ کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،1388).

علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فن‌آوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است.

بنابراین انجام تحقیقات درزمینه شناخت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی این سیستم‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ خواهد داد.

الف – چه عواملی در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نقش دارند؟

 ب -ترتیب و اولویت عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟

به‌بیان‌دیگر تحقیق حاضر به دنبال یافتن تأثیر عوامل انسانی (کاربران و مدیران)، ویژگی ذاتی و ساختاری سیستم (امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری) ساختارهای سازمانی موسسه مجری (یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها) و الزامات قانونی بر موفقیت و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است.

 1-4-ضرورت انجام تحقیق

حجم انبوه اطلاعات تولیدشده در محیط فعالیت سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و عدم امکان تجزیه‌وتحلیل، پردازش و گزارش این‌گونه اطلاعات به شیوه‌های سنتی ما را ناگزیر به استفاده و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر می کند. ضرورت گسترش و به‌کارگیری این‌گونه سیستم‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دولت باعث شده است؛ تا شرایط، الزامات و عوامل مؤثر براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

 1-5-اهداف تحقیق

الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ج -ارائه راه‌کارهایی برای توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

1-6-فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق شامل پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی است.

1-6-1-فرضیه اصلی اول

بین تفاوت در ویژگی‌های کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-1-1-فرضیه فرعی اول

بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-1-2-فرضیه فرعی دوم

 بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-1-3-فرضیه فرعی سوم

بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-1-4-فرضیه فرعی چهارم

بین تجربه کار با سیستم‌ کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-2-فرضیه اصلی دوم

بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی دوم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-2-1-فرضیه فرعی اول

بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-2-2-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-2-3-فرضیه فرعی سوم

 بین تعهد و التزام مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-3-فرضیه اصلی سوم

بین ویژگی‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی سوم فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-3-1-فرضیه فرعی اول

بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-3-2- فرضیه فرعی دوم

بین پشتیبانی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-3-3- فرضیه فرعی سوم

 بین بهای تمام‌شده سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-3-4-فرضیه فرعی چهارم

بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-4- فرضیه اصلی چهارم

بین ساختارهای سازمانی موسسه مجری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی چهارم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

1-6-4-1- فرضیه فرعی اول

بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-4-2-فرضیه فرعی دوم

 بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-6-5-فرضیه اصلی پنجم

بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

1-7-روش تحقیق

این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصل‌شده است. متغیرهای مستقل مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.

الف -تحقیقات پیمایشی[2]

پیمایش یکی از روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی است که در آن اعضاء جامعه آماری به پرسش‌هایی در مورد موضوع موردمطالعه، پاسخ می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌ آوری داده‌ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجراست که در اختیار جامعه آماری قرار می‌گیرد (عضدانلو، 1388).

ب -تحقیقات توصیفی[3]

شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (سرمد و دیگران، 1388).

1-7-1- روش‌های گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی به‌منظور گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است درروش کتابخانه‌ای، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق از طریق مراجعه به کتب، مقالات و بانک‌های اطلاعاتی (سایت‌های علمی) از منابع داخلی و خارجی استخراج‌شده و سپس داده‌های پژوهش که شامل سؤالات اختصاصی و عمومی است از طریق پرسشنامه کتبی گردآوری و استخراج‌شده است.

1-7-2- قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده‌های مربوطه جهت انجام آزمون فرضیات پاییز 1393 است.

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان است که بیشتر اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند.

1-7-3-جامعه آماری

کلیه کارشناسان و مدیران آشنا به سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

1-7-4- نمونه آماری

نمونه آماری شامل 23 سازمان و شرکت دولتی است؛ که اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند. در بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 33 نفر از استفاده‌ کنندگان از این سیستم‌ها در این 23 سازمان و شرکت دولتی، مورد پرسش و آزمون قرار می‌گیرند.

1-7-5 -روش نمونه‌گیری

در تحقیق حاضر، از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است.

1-7-6 -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده‌شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناخت از جامعه موردمطالعه به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از نمونه مبادرت شده است؛ و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور اثبات فرضیه‌ها، آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون و … به کار گرفته‌شده‌ است.

همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL برای انجام آزمون‌های آماری و تهیه نمودارها استفاده‌شده است.

1-8-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی

1-8-1-سیستم

واژه سیستم از کلمه synistania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته‌شده است، یعنی مجموعه‌ای از اشیاء مرتبط به هم که یک کلیت را تشکیل می‌دهند. معمولاً واژه سیستم، تصویری از کامپیوترها و برنامه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. درحالی‌که این اصطلاح کاربردهای زیادی دارد. گروهی از سیستم‌ها به‌طور طبیعی وجود دارند درحالی‌که سایر سیستم‌ها مصنوعی بوده و ساخته دست بشر هستند. دامنه سیستم‌های طبیعی از اتم (سیستمی متشکل از الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها) تا جهان هستی (سیستمی متشکل از کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌ها) است. تمامی اشکال زندگی، همچون گیاهان و حیوانات، نمونه‌هایی از سیستم‌هایی طبیعی هستند و سیستم‌های اطلاعاتی در زمره سیستم‌های مصنوعی قرار می‌گیرند (هال[4]،2008).

سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند (جلیناس[5] و دیگران،1990).

1-8-2-سیستم‌های اطلاعاتی

سیستم‌های اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌ آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به‌منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌ها است (عرب مازار یزدی و دیگران،1386).

1-8-3-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

 سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده‌های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان،1374).

1-8-4 –اثربخشی[6]

درجه یا میزان نیل به اهداف تعیین‌شده است به‌بیان‌دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل‌شده است.

پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست، از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.

 

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.