رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

 

عنوان:

شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی

(مورد مطالعه: بیمارستان های تهران بزرگ)

 

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

معمولاً در بیمارستان­ به عنوان یک سازمان خدماتی، تاکید بر بعد اخلاق پزشکی و پرستاری، ممکن است بعد اخلاق کارکنان اداری و بالاخص مدیران اداری بیمارستانی را تحت­الشعاع قرار دهد. در این تحقیق با جمع آوری مطالب نظری نسبتاً گسترده ­ای در حوزه اخلاق حرفه­ای از طریق مطالعه کتابخانه ­ای و مصاحبه با استادان صاحبنظر و خبرگان اخلاق حرفه­ای و نیز  رجوع به بعضی از سازمان­ هایی که به طراحی و تبیین کدهای  اخلاقی پرداخته بودند (از جمله سازمان­ های داخلی و خارجی مورد مطالعه، گروه صنعتی بهمن و موسسه مشاوران مدیریت آمریکا)، چارچوب نظری مشخصی به دست آمد، با طراحی پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت کشور ایالات متحده آمریکا و متناسب سازی با ابعاد اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی در تهران بزرگ جهت استخراج کدهای بومی اخلاق مدیریت در بیمارستان­های تهران بزرگ و استفاده از نظر خبرگان اخلاق حرفه­ای مدیریت بیمارستانی مجموعه ­ای مشتمل بر هجده کد بومی اخلاقی مدیریت بیمارستانی شناسایی گردید. با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی، کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پژوهش از طریق روش­های میانگین­گیری و نیز تحلیل آماری  داده ­ها از طریق نرم­افزار spss   به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: اخلاق، اخلاق حرفه­ای، کد بومی اخلاقی، اخلاق مدیریت، مدیرا ن بیمارستانی، بیمارستان­های تهران بزرگ

فهرست مطالب                                                                                                  شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………..15

1-1)مقدمه. 16

1-2) بیان مساله. 17

1-3)  اهمیت و ضرورت تحقیق. 19

1-3-1) از دیدگاه نظری.. 19

1-3-2) از دیدگاه عملی. 19

1-4) هدف های تحقیق. 20

1-4-1) هدف اصلی. 20

1-4-2) اهداف فرعی. 20

1-5) سؤال‌های تحقیق. 21

1-5-1) سئوال اصلی. 21

1-5-2) سئوالات فرعی. 21

1-6) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. 21

1-6-1) اخلاق. 21

1-6-2) اخلاق حرفه ای.. 22

1-6-3) اخلاق سازمانی. 22

1-6-4) اخلاق فردی.. 22

1-6-5) کد اخلاقی. 23

1-6-6) کد بومی اخلاقی. 23

1-6-7) اخلاق مدیریت.. 24

1-6-8) مدیران بیمارستانی. 24

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………….25

2-1)چیستی اخلاق. 26

2-2) اخلاق حرفه ای.. 32

2-3)  اخلاق سازمانی. 32

2-3-1) مدیریت اخلاق سازمانی. 33

2-3-2)اصول اخلاقی در سازمان. 34

2-3-3)جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان. 34

2-4) اخلاق فردی.. 36

2-5)اخلاق مدیریت.. 36

2-6) مسایل اخلاقی در مدیریت.. 37

2-6-1)ویژگی‌های مسایل اخلاقی در مدیریت.. 38

2-6-2)برگزیده‌ای از مسایل اخلاقی در مدیریت.. 41

2-6-2-1) آلودگی محیط زیست.. 43

2-6-2-2) ارتشا 44

2-7) تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت.. 50

2-7-1) اقتصاد و اخلاق مدیریت.. 51

2-7-2) حقوق و اخلاق مدیریت.. 52

2-7-3) فلسفه و اخلاق مدیریت.. 52

2-8) تصمیم‌گیری اخلاقی. 53

2-9) اهمیت درک مفاهیم اخلاقی. 58

2-10) اصول چهارگانه اخلاقی. 60

2-10-1) اصل استقلال. 61

2-10-2) اصل زیان نرساندن. 61

2-10-3) اصل خیرخواهی. 62

2-10-4) اصل عدالت.. 62

2-11) تعارض قواعد اخلاقی. 63

2-12) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی. 64

2-12-1) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی افراد 64

2-12-2) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی شرکت‌ها 68

2-12-3) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی جامعه. 74

2-13)نظریه‌های مهم اخلاقی. 79

2-13-1) نظریه‌های وظیفه‌گرایی. 80

2-13-2)نظریه پیامدگرایی. 81

2-13-3) اخلاق جدید فمینیستی. 81

2-14)ارزش‌ نظریه‌های اخلاقی. 82

2-15) بیانیه‌های اخلاقی در سازمان. 85

2-15-1) بیانیه های اخلاقی در ترازوی کارآمدی.. 86

2-15-2) نقش سند اخلاقی در اخلاق سازمانی. 88

2-16)انواع سندهای اخلاقی. 91

2-16-1) اصول اخلاقی. 91

2-16-2) عهدنامه اخلاقی. 91

2-16-3)منشور اخلاقی بنگاه 91

2-17)ساختار سند جامع اخلاقی سازمان. 92

2-18)وظایف کمیته اخلاقی سازمان. 96

2-19)شیوه تدوین اصول اخلاقی سازمان. 96

2-20) پیشینه تحقیق. 97

2-20-1) پیشینه خارجی. 98

2-20-2)  پیشینه داخلی. 100

2-21) ارائه چارچوب نظری.. 101

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….104

3-1) مقدمه. 105

3-2)قلمرو تحقیق. 105

3-3)مراحل انجام تحقیق. 106

3-4) جامعه آماری تحقیق. 106

3-5) نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 106

3-6)روش گرد آوری داده ها 107

3-7)روایی و پایایی پرسشنامه. 108

3-8)محدودیت‌های تحقیق. 110

3-9) روش تحلیل داده ها 110

3-9-1) پرسش­های پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت… 110

3-9-2) پرسشنامه ارائه شده جهت ارائه به نخبگان برای اجرای  فن دلفی.. 113

3-9-3) پرسشنامه نهایی حاصل از فن دلفی. 115

فصل چهارم: تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………119

4-1)مقدمه. 120

4-2) شناسایی کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف اداری.. 120

4-3) کدهای حاصل از تحلیل نظرات صاحب­نظران از طریق فن دلفی.. 121

4-4) آمار استنباطی. 123

4-4-1) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 123

4-4-2)بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های دولتی با شاخص ­های شناسایی شده اخلاق حرفه­ای.. 124

4-4-3) بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های خصوصی با کدهای اخلاقی شناسایی شده 131

4-4-4)اولویت بندی کدها در بیمارستان­های دولتی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن.. 140

4-4-5)اولویت بندی کدها در بیمارستان­های خصوصی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن.. 141

4-5)میانگین­گیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها 142

4-6) ارزیابی کد بودن داده های حاصل از فن دلفی.. 144

4-7) تمایز کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریتی در بیمارستان ها 145

4-8(  کدهای اخلاق مدیریتی حاصل از تحقیق. 147

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 150

5-1)مقدمه. 151

5-2)بحث و نتیجه گیری.. 151

5-2-1)پاسخ به پرسش اصلی. 152

5-2-2)پاسخ به پرسش فرعی اول. 154

5-2-3)پاسخ به پرسش فرعی دوم 157

5-2-4) پاسخ به پرسش فرعی سوم 158

5-2-5) پاسخ به پرسش فرعی چهارم 160

5-3)پیشنهادها 161

5-3-1)-پیشنهادهای  کاربردی.. 161

5-3-2)پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. 162

منابع و مآخذ 163

الف)منابع فارسی. 163

ب)منابع لاتین. 166

ضمائم 168

6-1)کدهای موسسه مشاوران مدیریت آمریکا 168

6-2)پرسشنامه اولیه تهیه شده جهت ارائه به استادان و خبرگان اخلاق حرفه ای جهت فن دلفی.. 169

6-3)پرسشنامه حاصل از فن دلفی جهت ارائه به مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف… 172

6-4) چکیده انگلیسی. 176

فهرست جداول و نمودارها:

 1. جدول2-1کارکردهای سند اخلاقی………………………………………………………………..90
 2. جدول2-2: ارکان و ساختار سند اخلاقی………………………………………………………..94
 3. نمودار2- 1: نسبت بین ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی……………………………………….97
 4. نمودار2-2: مدل و  چارچوب نظری تحقیق………………………………………………….103
 5. جدول3-1آماره پایایی……………………………………………………………………………..109
 6. جدول 4-1آماره پایایی…………………………………………………………………………….123
 7. جدول 4-2آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای دولتی وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………………………………………..124
 8. جدول 4-3آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای دولتی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی………………………………………………………….125
 9. جدول 4-4آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای دولتی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………………………………………….126
 10. جدول 4-5آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای دولتی وتعهد نسبت به ارباب رجوع…………………………………………………………………..127
 11. جدول 4-6آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای دولتی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی……………………………………………….127
 12. جدول 4-7آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای دولتی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه…………………………………………………128
 13. جدول 4-8آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای دولتی وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………………………………129
 14. جدول 4-9آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای دولتی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی…………………………..130
 15. جدول 4-10آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای دولتی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه…………………………………………………131
 16. جدول 4-11آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع…………………………………………………………..132
 17. جدول 4-12آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی………………………133
 18. جدول 4-13آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………..134
 19. جدول 4-14آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………135
 20. جدول 4-15آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی………………………136
 21. جدول 4-16آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………..136
 22. جدول 4-17آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………137
 23. جدول 4-18آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی………………………138
 24. جدول 4-19آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………..139
 25. جدول 4-20 مقایسه ضریب همبستگی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی با مولفه ­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های دولتی و خصوصی…………………….140
 26. جدول4-21 آزمون فریدمن………………………………………………………………..140
 27. جدول4-22 آزمون فریدمن………………………………………………………………..141
 28. جدول4-23 الویت­بندی شاخص ­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های بخش دولتی…………………………………………………………………………………………………………141
 29.  جدول 4-24 آزمون فریدمن……………………………………………………………….141
 30.     جدول 4-25 آزمون فریدمن……………………………………………………………….142
 31.    جدول 4-26 الویت­بندی شاخص ­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………..142
 32. جدول 4-27 میانگین­گیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها…………………………………………………………………………………………………………..143
 33.        جدول5-1 تمایز بین کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریت…………156

فصل اول:

کلیّات تحقیق

1-1)مقدمه

قطار بی توقف سازمان­ها، در دنیای متلاطم حاکم بر آن­ها با سرعتی حیرت­آور جاده­های محیطی که در آن محصور گردیده­اند را در می­نوردد. آنچه بیش از همه با اهمیت می­ نماید، سود و کسب منبع و امتیازات محیطی است. اما این سود جویی در فضای بی­نهایت رقابتی، انسان را به یاد مفهوم تنازع بقاء می­ اندازد. بعضی از سازمان­ها به هر قیمتی جهت دسترسی به حداکثر منافع و با غیر اخلاقی­ترین شیوه ­ها بر پیکر نحیف و رنجور رقبای خود،که نتوانسته ­اند در این محیط عرض اندام کنند می­تازانند، و این گستره بی اخلاقی از گستره رقابت بین سازمانی پا را فراتر گذاشته و مشکلاتی همچون ارتشاء، تبانی و تضییع حقوق مشتریان و ارباب رجوع در سازمان­ های خدماتی نشو و نما پیدا کرده ­اند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

بارزترین نتیجه تخطی از اصول اخلاقی تضییع حقوق سایرین می­باشد که ممکن است از برداشت­های خودخواهانه در بر خورد با آنچه می ­تواند یک مساله اخلاقی باشد ناشی شود. با توصیف آنچه بر سازمان­ها حاکم است، و در دنیایی که اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی هر روز پر رنگ‌تر می­ نماید، تدوین و پایه­گذاری قوانین اخلاقی برای سازما­ن ها و حتی در روابط بین انسانی چه در یک جامعه و چه در برخورد با سایر جوامع امری حیاتی می­ نماید.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

با اوصافی که گذشت بر آن شدیم تا با کمک گرفتن از استادان مجرب  در زمینه اخلاق حرفه­ای و اخلاق پزشکی در گوشه ­ای از دنیای سازمانی امروز حوزه­ای را برای پژوهش انتخاب کنیم که کمتر مورد توجه مباحث اخلاقی قرار گرفته شده است. اخلاق بخش اداری بیمارستان­ها- جایی که تعداد زیادی از ارباب رجوع و کارکنان هر روزه با آن درگیر می­باشند- تحت­الشعاع اولویت قائل شدن برای اخلاق بخش پزشکی مورد بی­مهری قرار گرفته است،  گستردگی کار و محیط پر مخاطب بیمارستانی در بخش اداری و اهمیت نقش مدیریت بیمارستانی،حتی در توسعه اخلاق پزشکی ما را بر آن داشت که با پ‍ژوهشی علمی به شناسایی و تبیین کدهای اختصاصی اخلاقی برای مدیران این دسته از سازمان­ها در تهران بزرگ بپردازیم. برای به دست آوردن مبنا و پیشینه جهت انجام تحقیق ضمن ارتباط با موسسه مشاوران مدیریت آمریکا- که در حیطه شناسایی و تبیین کدهای اخلاقی در حوزه کار مدیران اداری کار کرده است-  و نیز مراجعه به گروه صنعتی بهمن در کشور عزیزمان- که به شناسایی و تبیین کدهای اخلاقی فردی بومی برای کارکنان خود پرداخته است- به منابعی قابل اعتماد در کنار سایر کدهای تدوین شده در کشور-  توسط سازمان­ های مختلف که در قالب کتب و مقالات در دسترس می­باشند- دست یافتیم.

کدهای اتخاذ شده از موسسه مشاوران مدیریت آمریکا در سه دسته قرار دارند:

 • تعهد من به ارباب رجوع
 • تعهدات من در مورد درستی رفتارهای مالی
 • تعهدات من به عموم و حرفه

جهت وزن دهی به نقش کدهای در نظر گرفته شده از اساتید مجرب در این حیطه در کنار پرسشنامه کدها خواسته شده است که به میزان وزن و اهمیت هر کد برای هر دسته از مدیران در سطوح سازمانی امتیازی از یک تا پنج را لحاظ کنند تا در کنار شناسایی کدها به وزن کدها برای هر رده از مدیران بعد از تحلیل آماری پرسشنامه­ های حاصل دسترسی پیدا کنیم.

با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی-  با بکار بردن شیوه ­های بومی تبیین کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پژوهش از طریق روش­های میانگین­گیری و نیز تحلیل آماری  داده ­ها از طریق نرم­افزار spss   به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.

در فصل اول این تحقیق در ابتدا به بیان مساله خواهیم پرداخت،ودر ادامه به اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهراف تحقیق، سوالات تحقیق و تعریف عملیاتی وا ژگان کلیدی تحقیق خواهیم پرداخت.

1-2) بیان مساله

مسائل اخلاقی به تناوب در مدیریت روی می دهند.این مسائل بسیار فراتر از مشکلات مربوط به ارتشا،تبانی و دزدی بوده و به محدوده های بسیار وسیعی گسترش یافته‌اند.مسائل اخلاقی در واقع عمده ترین معضلات مدیریتی هستند،زیرا آنها بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(درآمدها،هزینه ها و سودها) و عملکرد اجتماعی(تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران) می باشند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

جوامع پیشرفته با درک اهمیت اخلاق در بعد مدیریت سازمانی به طراحی کد های اخلاقی متناسب با سازمان هایشان پرداخته اند که از آن دسته می توان کدهای اخلاقی آمریکا، استرالیا و اروپا را نام برد.

هنگامی که ما دربارهً اصول اخلاقی حرف می زنیم ممکن است منظور خود را ندانیم؛ اینکه مشکلات اخلاقی،اصول اخلاقی، قضاوت های اخلاقی چیست،موضوعی چندان روشن نیست که به عنوان یک موضوع ساده بتوان آن را نادیده گرفت.ما باید کشف کنیم که چه زمانی می گوئیم یک مساله اخلاقی است تا اگر با موارد اخلاقی زیادی برخورد داشتیم بتوانیم آن را از یکدیگر تفکیک کرده و بررسی نماییم که کدامیک عاقلانه و قابل دفاع هستند.(عباسی، و دیگران،1389: 132)

وجود مسائل اخلاقی بی‌شمار که مدیران و مراجعین (مشتریان و دیگر ذینفعان سازمانی) در سازمان‌های ایران با آن روبرو هستند و نیز عدم وجود کدهای مدون اخلاقی بومی، ما را بر آن داشت تا با یک پژوهشی بنیادین و کمک گرفتن از متخصصان اخلاق حرفه ای و نیز ذینفعان به شناسایی، طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی در بعد مدیران سازمانی ( بیمارستان­ها) به عنوان یک سازمان که در کانون توجه تمام اقشار جامعه است بپردازیم.باشد تا دریچه ای برای پژوهش‌های بعدی در دیگر سازمان ها گشوده شود.

بحث از ابعاد و زمینه های سازمان اخلاقی و مناسبات آن با محیط در گرو تحلیل مفهوم اخلاقی بودن یک سازمان است، غالبا در جامعه مفهوم سازی افراد از اخلاق حرفه ای، اخلاقی بودن صاحبان حرف: پزشکان،  پرستاران،  مدیران، مهندسان، مشاوران، حسابداران و وکلا است. (قراملکی، 1388: 60)

و از آنجا که در مبحث حرف و مشاغل، مدیریت از اثر گذارترین بخش ها در حیطه اخلاق فردی در سازمان می باشد، بالطبع طراحی کدهای اخلاقی متناسب با مدیران هر سازمان می تواند کمک شایانی در اخلاقی شدن عملکرد مجموعه سازمانی تابع مدیران اخلاقی و در نهایت کمک به اخلاقی­تر شدن سازمان نماید. (قراملکی،1388: 65)

با طراحی، شناسایی و بومی سازی کدهای اخلاقی در مدیریت وانجام پژوهش‌های با روایی و پایایی زمینه برای کسب استانداردهای اخلاقی توسط سازمان ها فراهم خواهد گردید و کمک شایانی به رفع مشکلات و مسائل بی‌شمار اخلاقی که با آن ها دست به گریبانند فراهم خواهد شد.(جان آر،ماریو،2002: 106)[1]

توجه به مسائل بی‌شمار و متناوب اخلاقی در دنیای سازمان‌های کنونی ونیز ایجاد سازمان ها و تشکل ها و تحقیقات گسترده جهت اخلاقی ساختن دنیای کنونی و درک اهمیت اخلاق در زیباتر زیستن و درک منافع اخلاقی شدن سازمان ها،محرکی گردید تا گامی جهت  ایجاد زمینه برای اخلاقی تر ساختن سازمان ها برداشته و در پی آن باشیم تا با کمک گرفتن از خبرگان و ذینفعان به این پرسش اساسی پاسخ گوییم.

کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

1-3)  اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3-1) از دیدگاه نظری: از آنجا که مسائل اخلاقی در بیمارستان ها در حیطه اخلاق پزشکی در سه بعد آموزش ،پژوهش و درمان مورد بررسی و مد نظر قرار می گیرد توجه به بعد اداری این دسته از سازمان­ها کم رنگ بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است شاید بتوان گفت که پرداختن به این بعد در زمینه اخلاق در بیمارستان ها، تا بحال در ایران کمتر مورد توجه بوده است.

از آنجا که ذینفعان(بیماران، همراهان بیمار و کارکنان بیمارستانی و …) در بیمارستان ها علاوه بر مواجه با مسائل اخلاق پزشکی با مسائل گسترده اخلاق اداری در بیمارستان‌ها نیز مواجه اند و با وجود بی توجهی به این بعد در بیمارستان ها،پزداختن به این بعد از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است.

1-3-2) از دیدگاه عملی: از آنجا که ابعاد اخلاق اداری و اخلاق پزشکی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و کدهایی نیز در سطح دنیا و ایران برای آن شناسایی و طراحی گردیده است در این میان بعد اخلاق اداری در بیمارستان ها با وجود گستردگی بسیار زیاد، تحت الشعاع اخلاق پزشکی قرار گرفته است و از دیگر سو بحث مدیریت چه در نظام اخلاق پزشکی (در شاخه های آموزش و پژوهش ونیز بخش های اداری) و چه در دیگر نهاد ها وسازمان ها با مبحث اخلاق فردی در یک راستا قرار گرفته است و از نگاه تخصصی به این بعد حیاتی و تاثیر گذار در اخلاقی شدن سازمان ها در حد زیادی دریغ گردیده است.

ما برآنیم که با کمک گرفتن از خبرگان اخلاق حرفه ای به طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی بپردازیم تا از این طریق با دست یافتن به شاخص های بومی اخلاقی برای مدیران و تشویق آنها در به کارگیری این کدهای اخلاقی،زمینه را برای اخلاقی­تر شدن رفتار مدیران،(متناسب با شاخص های بومی) فراهم آوریم.

با موفقیت در این امر ،زمینه را برای تحقیقات گسترده آتی برای بومی ساختن کدهای اخلاقی برای مدیران در دیگر سازمان ها و نهادها را فراهم آوریم. و مبنا و منبعی قابل قبول را در اختیار محققین آتی ونیز سازمان ها قرار دهیم. تا با پرداختن به مبحث اخلاق مدیریت در سطح شناسایی، طراحی و تبیین کدهای اخلاقی دستورالعملی الزام آور را جهت رویکرد متحدالشکل اخلاقی و بدون ورود دیدگاه ها و سلایق شخصی که مورد پذیرش همه افراد در سازمان ها و نیز مرتبط با سازمان هاست در اختیار آنها قرار دهیم و سازمان ها را به سمت اخلاقی شدن،اخلاقی اندیشیدن،و داشتن دیدگاه اخلاقی در بعد مدیران سازمانی سوق دهیم.

1-4) هدف های تحقیق

1-4-1) هدف اصلی

 1. شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی در تهران بزرگ.

1-4-2) اهداف فرعی

1.تبیین تمایز بین کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی با اخلاق فردی آنان.

2.تخصصی کردن کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی.

3.وزن دهی به نقش مدیریت در رشته ها و سطوح مختلف به عنوان عاملی در میزان اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر.

4.کمک به تهیه کدهای بومی اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی با ارائه یک نمونه کار.

1-5) سؤال‌های تحقیق

1-5-1) سئوال اصلی

 1. کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

1-5-2) سئوالات فرعی

 1. کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی با اخلاق فردی مدیران دارای چه تمایزی است؟

2.کدام کدها مختص مدیران بیمارستانی می باشند؟

3.وزن نقش مدیریت در اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر با توجه به رشته ها و سطوح مختلف مدیریت چقدر است؟

4.چه نمونه ای را می توان برای کمک به تهیه کدهای اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی ارائه داد؟

 1. jon-r, mario

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.