رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

زمستان 1392

 

 

 

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز می باشد. برای این منظور توسعه اعتماد بر اساس نظریه استیفن پی رابینز(2003) تعریف و عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پیشین در63 عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان پنج ناحیه شرکت گاز تبریز می باشدکه تعداد آنها 130نفر است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه اعتماد استیفن پی رابینز و پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش میزان اعتماد در بین مدیران و کارکنان از آزمون نسبت و برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان از آزمون فریدمن با  نرم افزار SPSS و LISREL استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که میزان توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در حد بالاتر از متوسط است و همچنین از بین63 عامل 37عامل، به عنوان عوامل تأثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه مشخص و در 8 دسته؛ عوامل کار گروهی، فردی، ویژگیهای شخصیتی، سازمانی، شغلی، مدیریتی، توانمندی و ارتباطی دسته بندی گردیده است. و همچنین در بین عوامل هشتگانه مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز، عوامل ویژگیهای شخصیتی بیشترین و عوامل شغلی کمترین تأثیر را بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان دارند.

 

واژه های کلیدی: اعتماد، توسعه اعتماد، عوامل کارگروهی، عوامل فردی، عوامل ویژگیهای شخصیتی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی، عوامل توانمندی و ارتباطی.

 

 

فهرست مطالب

============================================================================

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

1-1. مقدمه…………………………… 2

فصل اول

کلیات تحقیق                                                                                                                   

 1-2. بیان مسئله…………………. 9-3

 1-3. سؤالات آغازین…………… 10

 1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق 11-10

1-5. اهداف تحقیق…………. 12-11

 1-6. چارچوب نظری تحقیق….. 12

1-9. تعریف عملیاتی تحقیق 19-18

1-11. سؤالات تحقیق…………… 21

1-12. قلمرو تحقیق………………. 21

1-12-1. الف) قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………….. 21

1-12-3. قلمرو زمانی تحقیق….. 21

1-13. محدودیتهای تحقیق ……. 21

1-14. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق………………………………… 22

1-14-1. تبادل دیدگاه ها و ارزشها ………………………………………… 22

1-14-2. کار تیمی ………………. 22

1-14-3. مشارکت کارکنان……. 22

1-14-4. عزت نفس……………………………………………. 22…………………………………………

1-14-5. روحیه خود کنترلی کارکنان……………………………… 22

1-14-6. تعهد سازمانی………….. 23

1-14-7. روحیه انتقادپذیری کارکنان……………………………… 23

1-14-8. کانون کنترل بیرونی کارکنان……………………………… 23

1-14-9. شایستگی افراد در سازمان………………………………………… 23

1-14-10. نوع دوستی…….. 24-23

1-14-11. خیرخواهی…………… 24

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

1-14-12. وجدان کاری……….. 24

1-14-13. توجه به عامل راستگویی و ترویج آن در سازمان…….. 25-24

1-14-14. عدالت سازمانی…….. 25

1-14-15. فرهنگ سازمانی……. 25

1-14-16. نوآوری سازمانی……. 25                                                                                                                                              

1-14-17. سیستم مناسب پاسخگویی………………………….. 25

1-14-18 کوچک سازی سازمانی…………………………………… 26-25

1-14-19. ساختار سازمانی ارگانیکی……………………………. 26

1-14-20. هویت شغل کارکنان. 26

1-14-21. اهمیت شغل کارکنان 26

1-14-22. شفافیت نقشها و مسؤلیتها………………………………………… 26

1-14-23. استقلال شغلی کارکنان…………………………………… 27-26

1-14-24. مشروعیت مدیران            ………………………………………………………………………………………………27

1-14-25. تفویض اختیار به کارکنان………………………………………………………………………………………………27

1-14-26. بالنده سازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………….27

1-14-27. مهارتهای  ارتباطی………………………………………………………………………………………………………..27

1-14-28.احساس توانمندی کارکنان………………………………………………………………………………………..28-27

1-14-29. سیستم مناسب ارتباطی در سازمان……………………………………………………………………………………28

1-14-30. استقرار سیستم مناسب اطلاع رسانی در سازمان…………………………………………………………………..28

1-15. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………..28

1-15-1. عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان…. …………………………………………………………..28

1-15-2. عوامل کار گروهی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان… ………………………………………….29

1-15-3. عوامل فردی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان. ……………………………………………….30-29

1-15-4. عوامل ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان….. ……………………………..30

1-15-5. عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان……………………………………………..31-30

1-15-6. عوامل شغلی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان………………………………………………………31

1-15-7. عوامل مدیریتی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان …………………………………………………31

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

1-15-8. عوامل توانمندی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان…………………………………………..32-31

1-15-9. عوامل ارتباطی مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان………………………………………………….32

1-16. توسعه اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………..32

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش اول:

اعتماد

2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..39-35

2-3. مفهوم اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………41-40

2-4. واژه شناسی اعتماد…………. …………………………………………………………………………………………….42-41

2-5. تعریف اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..44-43

2-6. انواع اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………..44-48

2-7. دیدگاه های مختلف در مورد اعتماد…………………………………………………………………………………………48

2-7-1. نظریه تعادل……………………………………………………………………………………………………………….49-48

2-7-2. دیدگاه های ترکیبی اجتماعی……………………………………………………………………………………………..49

2-8. ابعاد اعتماد در بیان اندیشمندان………………………………………………………………………………………….53-50

2-9. کارکردهای اعتماد…………………………………………………………………………………………………………55-53

2-10. بی اعتمادی و پیامدهای کمبود اعتما.د……………………………………………………………………………………55

2-11. مزایای اعتماد……………………………………………………………………………………………………………….57-55

2-12. پیامدهای کمبود اعتما.د…………………………………………………………………………………………………59-58

2-13. پیامدهای اعتماد بالا در سازمان……………………………………………………………………………………….59-58

2-14. عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد……………………………………………………………………………………………62-60

الف)عوامل کار گروهی

1.تبادل دیدگاه ها و ارزشها………………………………………………………………………………………………………63-62

 1. سطح تعاون و همکاری……………………………………………………………………………………………………….64-63
 2. کار تیمی…………………………………………………………………………………………………………………………67-64

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 1. مشارکت کارکنان………………………………………………………………………………………………………………68-67

ب) عوامل فردی

 1. عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………..71-69
 2. روحیه خود کنترلی کارکنان………………………………………………………………………………………………..72-71
 3. تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….74-73
 4. شایستگی افراد در سازمانها…………………………………………………………………………………………………..75-74

ج)عوامل ویژگیهای شخصیتی

 1. نوع دوستی……………………………………………………………………………………………………………………….76-75
 2. قاطعیت…………………………………………………………………………………………………………………………….77-76
 3. خیرخواهی……………………………………………………………………………………………………………………………..78
 4. پیروی از وجدان………………………………………………………………………………………………………………………79
 5. توجه به عامل راستگویی و ترویج آن در سازمان………………………………………………………………………82-79

د) عوامل سازمانی

 1. عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….84-82
 2. فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………86-84
 3. نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..86
 4. سیستم مناسب پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………88-86
 5. کوچک سازی سازمانی………………………………………………………………………………………………………91-88
 6. ساختار سازمانی ارگانیکی……………………………………………………………………………………………………94-91

ه) عوامل شغلی

 1. هویت شغل کارکنان………………………………………………………………………………………………………………..94
 2. اهمیت شغل کارکنان………………………………………………………………………………………………………….95-94
 3. استقلال شغلی………………………………………………………………………………………………………………………….95

و)عوامل مدیریتی)

 1. مشروعیت مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….95
 2. تفویض اختیار به کارکنان……………………………………………………………………………………………………96-95

 

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

ز) عوامل توانمندی

 1. بالنده سازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………..99-97
 2. مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………….100-99
 3. احساس توانمندی کارکنان………………………………………………………………………………………………102-100

ط) عوامل ارتباطی)

 1. سیستم مناسب ارتباطی در سازمان………………………………………………………………………………………103-102
 2. استقرار سیستم مناسب اطلاع رسانی در سازمان…………………………………………………………………….104-103

بخش دوم

پیشینه تحقیق

2-2. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………105

2-2-1. الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….105-107

2-2-1. ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………… 111-107

فصل سوم

روش تحقیق

3-1. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………114-113

3-2. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………114.

3-3. ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………114

3-4. مقیاسهای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..116-115

3-5. روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….117-116

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده های آماری……………………………………………………………………………………118

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………120

بخش اول

4-2. توصیف آماری سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………125-121

بخش دوم

4-3. تجزیه و تحلیل آماری استنباطی داده های آماری……………………………………………………………………..131

4-4. تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………….135-134

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان………………………………………………..156-148

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………158

5-2. بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….161-158

5-3. پیشنهادها

5-3-1. الف) پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق……………………………………………………………………….167-162

5-3-1. ب) پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………………………………..168

 

 

فهرست جداول

============================================================================

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

جدول شکل3-1مقاس رتبه ای داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد….. 115

شکل3-2. مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه اعتماد………………………………………. 116

شکل3-3. آزمون پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه اعتماد…….. 117

شکل3-4. آزمون پایایی سؤالات پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسه اعتماد……………………………………………. 117……………………………………….

جدول4-1. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال جنسیت…………………………….. 121

جدول4-2. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالوضعیت تأهل……………….. 122

جدول4-3. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سن………………………………………. 123

جدول4-4.  توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات…………………. 124

جدول4-5. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت……………………………………….. 125

جدول4-6. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات توسعه اعتماد………………. 129-126

جدول4-7. توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات اعتماد………………………………. 130

جدول4-8. نتایج آزمون نسبت مربوط به اعتماد بین مدیران و کارکنان …………………………… 131

جدول4-9. پایایی اولیه پرسشنامه………………………………………. 132

جدول4-10. نقش هر یک از سؤالات توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در پایایی کل مقیاس…………………………. 133

جدول4-11. کفایت نمونه گیری………………………………………. 134

جدول4-12. نتایج اشتراک استخراجی…………………………. 135

جدول4-13. تبیین واریانس….. 136

جدول4-14. ماتریس چرخش یافته بارهای عاملی سؤالات توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان….. 138-137

جدول4-15. اثر متغیرهای نهفته درون زا بر متغیرهای مشاهده y………………………………. 146-144

جدول4-16. اثر کل متغیرهای نهفته برون زا بر متغیرهای نهفته درون زا………………………………………. 147

جدول4-17. شاخصهای نیکوئی برازش الگوی توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان………………. 147

جدول4-18. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل کار گروهی مؤثر بر توسعه اعتماد………………….. 148

جدول4-19.  نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل فردی مؤثر بر توسعه اعتماد……………………… 149

جدول4-20. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر توسعه اعتماد………………………………………. 150

جدول4-21.  نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه اعتماد…………………….. 151

جدول4-22. نتایج آزمون فریدمن مربوط به شغلی مؤثر بر توسعه اعتماد……………………………… 152

جدول4-23. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل مدیریتی مؤثر بر توسعه اعتماد…………………….. 153

جدول4-24.  نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل توانمندی مؤثر بر توسعه اعتماد…………………….. 154

جدول4-25. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل ارتباطی مؤثر بر توسعه اعتماد…………………….. 155

جدول4-26. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل هشتگانه مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان……………………………. 156

 

 

 

فهرست اشکال

============================================================================

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل1-7. مدل تحلیلی تحقیق…. 13

شکل1-8. مدل عملیاتی مؤثر بر توسعه اعتماد……………………….. 17

شکل1-10. مدل عملیاتی اعتماد 20

شکل2-1. انواع اعتماد و درجه پیوستار اعتماد……………………… 46

شکل  2-3. مزایای به کارگیری اعتماد در سازمان …………………. 56

شکل4-1. نمودار درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات جنسیت………………………………………. 121

شکل4-2. نمودار درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات وضعیت تأهل………………………………… 122

شکل4-3. نمودار درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات سن….. 123

شکل4-4. نمودار درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات سطح تحصیلات…………………………. 124

شکل4-5. نمودار درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤالات سابقه خدمت……………………………… 125

شکل4-6. نمودارتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر اعتماد بر اساس بار عاملی………………….. 140

شکل4-7. نمودارتحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر اعتماد بر اساس ضریب معناداری………… 142

 

 

 • مقدمه

اعتماد دانش وسیعی است که دربردارنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است زیرا قادر به هماهنگی رفتارهای انسانی است ودر دهه های گذشته توسط محققانی ازرشته های مختلف مانند: روان شناسان، اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و نیز بازاریابان، مورد مطالعه قرار گرفته است.

واژه اعتماد، یکی از اصطلاحات بین المللی و سازمانی است که در متون آکادمیکی و تاریخی دو خاستگاه علمی و ارزشی برای آن قایل هستند، از طرفی نیز محققان رشته های مختلف مانند: روان شناسان، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی و حتی بازاریابان نسبت به این بحث علاقه خود را نشان داده ا ند. در ادبیات دینی و ارزشی واژه ی اعتماد عامل مؤثر در ایجاد تعادل بوده و با واژگانی مانند: همکاری، صداقت، وفاداری، صمیمیت، امید و دگرخواهی همراه شده است.

واژه اعتماد در شاکله ی سازمان ها، عنصری اساسی در روابط انسانی به کار می رود و عامل اساسی در رقم زدن هماهنگی و مشارکت است. و مزایای فوق العاده ای در ایجاد همبستگی، رشد، روحیه کاری و حتی کاهش غیبت و احساس تعلق به سازمان، نوآوری، افزایش بهره وری و کاهش اختلاف نظر بین کارکنان  بوده است.       

اعتماد و توسعه آن درسازمانها، بیانی نوین از اندیشه ای کهن است که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان و آشکار است و به کارگیری سازوکارهای آن می تواند در کسب نتایج مطلوب فردی و سازمانی مؤثر باشد.

اعتماد و توسعه آن تکنیکی است که انسانها در روابط  خود آن را بکار می گیرند. اما تاکنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده است.

توجه به این مؤلفه حیاتی مهم، باعث تداوم روابط سالم، چه در سطح افقی و چه در سطح عمودی در سازمان می گردد.

 

1-2. بیان مسئله

یکی از وظایف اصلی مدیران ترغیب کارکنان به همکاری در جهت رسیدن به اهداف جمعی(سازمانی) می باشد علی رغم اهمیت آشکار همکاری برای رسیدن به موفقیت جمعی، کارکنان به سهولت متعهد به همکاری نمی شوند. به دلیل اینکه این همکاری ممکن است هزینه هایی برای آنان داشته باشد(از قبیل زمان، تلاش و منابع و غیره). بنابراین توانایی مدیران برای ایجاد انگیزه جهت مشارکت کارکنان، یک کلید حیاتی برای اثربخشی گروهی و سازمانی به شمار می رود و در این بین، اعتماد نقش مهم و میانجی را بر عهده داردCremer & Knippenberg, 2005 P.356)). از طرف دیگر با گسترش پدیده جهانی سازی اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی به طور چشمگیری مورد توجه قرارگرفته است. به طوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمانها اشاره کرده اند. مطالعات ادبیات سازمانی نیز بر اهمیت اعتماد به عنوان پیش نیاز اثربخشی سازمانی تاکید داشته اند. اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در نقش ها و تکنولوژی ها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیت ها ضروری می باشد. اعتماد می تواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کند و روابط درون و برون سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد. بالا بودن اعتماد درون سازمانی ضعف در سایر منابع لازم برای ارتقاء بهره وری را تا حدی جبران می کند. همچنین بالا بودن اعتماد درون سازمانی مساوی با بهبود رضایت شغلی،  تعهد سازمانی،  فضای اطمینان بین کارکنان، افزایش همکاری و همفکری، تقسیم و تسهیم اطلاعات، حل مسئله، تسهیل توانمندسازی، توانایی تغییر، یادگیری و نوآوری سازمانی، کاهش فشار روحی و روانی، کاهش عدم اطمینان نسبت به آینده، حل تعارضات و در نهایت ایجاد چارچوبی برای افزایش بهره وری سازمان می شود(دانایی فرد و همکاران، 1388، 60-61 ).

  اعتماد یکی از مباحث عمده جامعه شناسی است. اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته ها و در سطوح مختلف قابل تحصیل است. اعتماد کلید اصلی برای توسعه روابط فردی به شمار       می رود. بلوم کوسیت و استاله[1]  (2000 ) معتقدند که اعتماد نقش چشمگیری درافزایش مشارکت در سازمان ها دارد. اعتماد بین افراد و سازمانها باعث می شود تا تعاملات و روابط منظم و منطقی بین افراد     به وجود آید. همچنین اعتماد فرصتی را برای ایجاد همکاری سازمانها ایجاد می کند تا بر مبنای آن    سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. طوسی[2] (2002) وجود اعتماد در سازمان را از ویژگی های سازمان بالنده ذکر می کند،  او اعتماد را باور داشتن درستی دیگران می داند. از نظر رابینز [3] (2006) ویژگی عمده تیم هایی که عملکرد عالی دارند، اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر است(فرهنگ و همکاران، 1389 ، 114).

 اعتماد یک عنصر بسیار مهم در ساختار روابط انسانی در سازمان ها می باشد و در واقع جنبه نامرئی و بی صدای سازمان های با عملکرد عالی می باشد. تحقیقات انجام شده، وجود رابطه بین اثربخشی سازمانی و شخصی را با سطوح عالی اعتماد تایید می کنند. اعتماد بر محیط کاری مثبت که از مشخصه های آن صداقت و روابط حمایتی است، تاکید دارد. اعتماد مبادله آزادانه عقاید و اطلاعات را میسر می سازد. اعتماد فرایند تصمیم گیری اثربخش را تقویت می کند. و عامل مهمی درتمایل افراد به مشارکت محسوب می شود.

 بروهن[4] (2001) تاکید می کند که اعتماد یک عامل کلیدی در رویارویی سازمان با تهدیدات
می باشد.(Moye & Henkin, 2006,  PP.101-102)

  وجود جو اعتماد موجب تقسیم اطلاعات، تعهد به تصمیمات، رفتار شهروندی سازمانی[5]، بهبود روحیه کارکنان و افزایش نوآوری می شود و به مدیریت اثر بخش سازمان ها کمک می کند. از این رو اندیشمندان مدیریت، اعتماد را عامل مهمی در همکاری و تعامل، سبک های رهبری، پیش فرض های مدیریت نسبت به کارکنان، تغییر و بالندگی سازمانی، مشارکت، ارتباطات و قراردادهای اجتماعی           می دانند(قلی پور و همکاران، 1388).

مؤلفه حیاتی که باعث تداوم روابط  سالم، چه در سطح افقی و چه عمودی در سازمان ها می شود اعتماد می باشد. اعتماد هم در بردارنده ابعاد شناختی و هم دارای ابعاد عاطفی است(مطلبی و همکاران، 1388، 66). دانشمندان در ادبیات اعتماد خاطر نشان می کنند که افزایش در اعتماد به افزایش در تعهد منجر می شود تجزیه و تحلیل اعتماد، نشان می دهد که اثر مهم و شاخص اعتماد(در حوزه روان شناسی)، مشخصاً به نگرش هایی مانند تعهد و رضایت شغلی مرتبط می شود. از طرف دیگر، اعتماد و تعهد بر نتایج سازمانی اثر زیادی خواهد داشت و موفقیت یا شکست سازمانی را در پی خواهند داشت(خنیفرو زروندی، 1389) است.                   

اعتماد، تصمیم به اطمینان به دیگری است با این انتظار که او براساس یک توافق مشترک، عمل خواهد کرد. در هر سطحی از اعتماد، یک میزان معیار از ریسک به عنوان اینکه دیگری ممکن است براساس توافق عمل نکند، وجود دارد(اشجع و همکاران، 1388).

عوامل بسیاری بااعتماد بین مدیران و کارکنان مرتبط بوده وموثر می باشد. در تحقیق حاضر سعی گردیده است عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی شناسایی و اولویت بندی گردد. بر همین منظور عوامل موثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان با مطالعه کتب ، مقالات ، تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر به صورت اولیه به شرح زیر تعریف گردیده است که عوامل نهائی با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی احصا خواهد شد.

 1. کار تیمی
 2. تعهد سازمانی کارکنان
 3. سطح تعاون و همکاری
 4. مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری
 5. عزت نفس کارکنان
 6. کانون کنترل درونی کارکنان
 7. کانون کنترل بیرونی کارکنان
 8. سیستم مناسب ارتباطی در سازمان
 9. بالنده سازی کارکنان
 10. نگرشها و ارزشهای مذهبی کارکنان
 11. هویت شغلی کارکنان
 12. اهمیت شغل کارکنان
 13. استقلال شغلی
 14. بازخور شغلی
 15. استقرار سیستم مناسب اطلاع رسانی در سازمان
 16. فرهنگ سازمانی
 17. شفافیت نقشها و مسئولیتها در سازمان
 18. وجود ثبات سازمانی
 19. عدالت سازمانی
 20. ساختار سازمانی مکانیکی
 21. ساختار سازمانی ارگانیکی
 22. شایستگی افراد در سازمان
 23. مشروعیت مدیران
 24. استقرار نظام پیشنهادها در سازمان
 25. سیستم مناسب پاسخگویی
 26. سیستم مناسب ارزیابی عملکرد
 27. مهارتهای ارتباطی
 28. صداقت
 29. سبک رهبری انسان مدار مدیران
 30. سبک رهبری کارمدار مدیران
 31. تبادل دیدگاه ها و ارزشها
 32. پیروی از وجدان
 33. کوچک سازی سازمانی
 34. آموزش و بهسازی کارکنان
 35. پرهیز از بهانه تراشی و ملامت
 36. رازدار بودن
 37. نوع دوستی
 38. توجه به عامل راستگویی و ترویج آن در سازمان
 39. در دسترس بودن
 40. قاطعیت
 41. نوآوری سازمانی
 42. خیرخواهی
 43. جدی بودن در امور
 44. داشتن اعتبار
 45. تفاهم درکلیه امور
 46. وحدت نظر
 47. تعامل مستمر بین مدیران و کارکنان
 48. اجتناب از پرده پوشی و ابهام
 49. هوش عاطفی کارکنان
 50. حمایت از منافع یکدیگر
 51. روحیه خودکنترلی کارکنان
 52. روحیه ا نتقادپذیری
 53. احساس توانمندی کارکنان
 54. رضایت شغلی کارکنان.
 55. تفویض اختیار به کارکنان
 56. احترام
 57. شفافیت چشم انداز و اهداف سازمانی
 58. نظام مناسب پاداش وجبران خدمات
 59. حمایت سازمانی
 60. شایستگی مدیریتی
 61. انسجام فکری
 62. سنوات خدمت کارکنان
 63. وظیفه شناسی

توسعه اعتماد بر اساس نظریه استیفن پی رابینز در پنج بعد؛

 1. صداقت: دوستی، پاکی، یکرنگی، و دارای حقیقت بودن.
 2. شایستگی: داشتن دانش و مهارت در زمینه های فنی و روابط انسانی.
 3. ثبات و پایداری: قابلیت اعتماد و توان پیش بینی و قضاوت خوب، به هنگام رویارویی با اوضاع و شرایط مختلف.
 4. وفاداری: حفظ آبرو، حیثیت و اسرار دیگری.
 5. روراستی: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد(رابینز، 1378).

تعریف گردیده است.

 

1-3. سؤال آغازین

سؤالات آغازین تحقیق حاضر عبار است از:

 1. عوامل مؤثر برتوسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز کدامند؟
 2. الویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز چگونه است؟

 

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق

 اعتماد یک عنصر سازمانی مهم برای موفقیت سازمان است.روابط مبتنی بر اعتماد متقابل به طور گسترده ای به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در سازمانها و شرکتهای موفق شناخته                   می شود(1995، Mcallister).

اهمیت اعتماد به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری مؤثر در سازمانها می باشد. اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می آورد(تیلور، 2003).  بدون وجود اعتماد مدیران به کارکنان، کارکنان به مدیران و کارکنان به همکاران خود، سازمان به اهدافش نخواهد رسید. صاحبنظران عنوان می کنند که اعتماد برای موفقیت سازمانها عامل حیاتی است به این دلیل که همکاری منابع انسانی را برای اجرای استراتژی های سازمانی تضمین می کند(1995، Mcallister).

در مجموع اعتماد به عنوان نیروی مثبت تسهیل کننده همکاری در نظرگرفته می شود. (erturk, 2008).

          با توجه به این که امروزه توسعه اعتماد امری حیاتی تلقی می شود لذا شناسایی موانع و مشکلات و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. سطوح پایین اعتماد سبب کاهش بهره وری، فقدان نوآوری و ضربه وارد کردن به فرایند تصمیم گیری می شود از سوی دیگر سطوح بالای اعتماد سبب افزایش روحیه کارکنان، کاهش غیبت ، افزایش نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت تغییر مؤثر می باشد. پس توصه می شود که سازمانها به دنبال ایجاد یک جو آکنده از اعتماد باشند. باید توجه داشت که ایجاد اعتماد، یک فرایند ساده نیست بلکه پدیده ای پویاست و مزایایی که از اعتماد ناشی می شود آن را          با ارزش تر می کند(الوانی و همکاران، 1380).    

          اعتماد دوگانه مدیر – کارمند به عنوان کلید عاملی، کلیدی که بر رفتارها در سازمان اثر می گذارد شناخته شده است.

         اعتماد به مدیر میزان ادراک و اعتقاد شخصی کارکنان در این مورد است که مدیر نهایتاً به نفع کارکنان عمل خواهد کرد.

         اگر کارکنان به مدیران اعتماد داشته باشند، این اعتقاد در آنها شکل می گیرد که سازمان کار درست را برای کارکنان انجام خواهد داد. در آن صورت، کارکنان احساس یگانگی، عضویت و شناسایی با سازمان خواهند داشت. در ضمن اگر در سازمان اعتماد وجود داشته باشد، کارمند احساس می کند که شغل او برای موفقیت سازمان ضروری است. علاوه بر این کارکنان اضطراب کمتری داشته و اثر مثبت بیشتری بر سازمان خواهند داشت(Erturk , 2008).

بر این اساس شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز می تواند مدیران سازمان را در جهت برنامه ریزی آتی و اقدامات لازم برای تحقق اهداف، همیاری و همراهی نماید. از این رو تحقیق در این خصوص اهمیت و ضرورت دارد.

 

1-5. اهداف تحقیق 

 هدف کلی تحقیق حاضر شناسائی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز می باشد و در راستای این  هدف، اهداف زیر دنبال می شود؛

 1. تعیین میزان اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز؛
 2. تعیین عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز؛
 3. تعیین اولویت عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز؛

وهدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از:

ارائه پیشنهادهایی به منظور توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز با توجه به عوامل موثر نهایی و احصاء شده با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی.

 

1-6. چارچوب نظری تحقیق

در تحقیق حاضر برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز، نظریه استیفن پی رابینز در رابطه با اعتماد و الگوی عوامل موثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان – که با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پیشین به دست آمده است –  به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 201

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.