رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی

(مورد مطالعه باشگاه مس کرمان)

سال 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

 

امروزه باشگاه های فوتبال حرفه ای تنها آهنگ زندگی میلیون ها طرفدار خود را تنظیم نمی کنند بلکه با توجه به سودهای کلان مالی موجود در آن ها ، بنگاه های بازرگانی و تجاری ، مؤسسات مالی و اعتباری ، جهانگردی و توریسم و … را تحت تأثیر قرار می دهند. بازیکنان ارکان اصلی و سرمایه های یک باشگاه را تشکیل می دهند و ارزش افزوده بالایی برای یک باشگاه فوتبال ایجاد کرده و بین 50٪ تا 70٪ از درآمد باشگاه‌ها از طریق آنان بدست می آید .در این پژوهش به طراحی مدل چند معیاره مناسب جهت ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی پرداخته می شود . برای نیل به این هدف باشگاه مس کرمان به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید . در ابتدای امر با توجه به اطلاعات و منابع کتابخانه ای در دسترس و مطالعه متون مالی و ورزشی لازم در زمینه تهیه ادبیات تحقیق ، اقدام های لازم صورت گرفت . در مرحله دوم ابتدا از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق )  41 شاخص اولیه احصا گردید و سپس اقدام به تهیه پرسشنامه ای شد که شاخص های مالی و ورزشی مهم مورد نظر و وزن کلیه شاخص های تحقیق را احصا کند. داده های حاصل توسط روش AHP وزن دهی گردید . در مرحله سوم دو پرسشنامه در اختیار سرمربی و اعضای کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان قرار گرفت و توسط 3 روش AHP ، TOPSIS و FTOPSIS [1] 4 بازیکن مورد نظر کادر فنی ، رتبه بندی شده و بازیکن برتر توسط 3 روش انتخاب گردید .

با توجه به آنکه نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق در مورد رتبه های دوم تا چهارم با یکدیگر همخوانی نداشت ، برای رسیدن به یک اجماع کلی در رتبه بندی بازیکنان ، از تکنیک ادغامی[2] استفاده گردید . در نهایت اجماع حاصل گردید و تمامی بازیکنان رتبه بندی گردیدند .

کلمات کلیدی  : انتخاب بازیکنان فوتبال ، شاخص های مالی ، شاخص های ورزشی ، تصمیم گیری چند معیاره  ، منطق فازی ، لیگ برتر

فهرست مطالب  :

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه : 1

1-2- بیان مسأله : 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 3

1-4- هدف های تحقیق : 4

1-4-1- هدف کلی: 4

1-4-2- اهداف جزئی: 4

1-5- فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق: 4

1-5-1- سئوال اصلی: 4

1-5-2- سئوالات فرعی: 5

1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق : 5

1-7- شیوه انجام تحقیق : 6

1-8- مدل مفهومی : 6

1-9- روش  شناسی تحقیق : 8

1-10- جامعه آماری تحقیق : 8

1-11- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: 8

1-12- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: 8

1-13- روش تحلیل داده ها : 9

1-14- قلمرو تحقیق : 9

1-14-1-  قلمرو موضوعی: 9

1-14-2- قلمرو مکانی: 9

1-14-3- قلمرو زمانی: 9

1-15- محدودیت های تحقیق: 9

1-16- زمان بندی اجرای طرح: 10

فصل دوم : مبانی نظری.. 11

2-1-مقدمه : 11

2-1-1- نگرش سیستمی در مطالعات اصول و مبانی ورزش : 11

2-1-2- ورزش به عنوان یکی از اجزای سیستم اجتماعی : 12

2-1-3- ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم : 14

2-1-4- عوامل و آمادگی های مهم و اثرگذار جهت تربیت یک ورزشکار  : 17

2-1-5- انواع مهارت های مورد نیاز در ورزش : 21

2-1-6-کلیاتی در مورد ورزش فوتبال : 24

2-2- انواع شاخص ها در انتخاب بازیکنان فوتبال: 25

2-2-1- شاخص های ورزشی : 25

2-2-1-1-آمادگی  فیزیولوژیکی : 25

2-2-1-2-آمادگی آناتومیکی : 28

2-2-1-3-آمادگی جسمانی عمومی : 30

2-2-1-4-آمادگی تکنیکی : 36

2-2-1-5-آمادگی  تاکتیکی : 37

2-2-1-6-آمادگی روحی – روانی : 42

2-2-2- شاخص های مالی: 48

2-2-2-1-  شاخص های مالی از منظر باشگاه : 49

2-2-2-2-  شاخص های مالی از منظر بازیکن : 50

2-3- تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) : 54

2-3-1- مقدمه : 54

2-3-2-  تصمیم گیری چند شاخصه : 56

2-3-3- روش AHP : 59

2-3-4- مدل TOPSIS : 62

2-4-نظریه فازی : 64

2-4-1-مقدمه : 64

2-4-2- تفکر فازی : 64

2-4-3-مدل MADM فازی : 66

2-5-بیشینه تحقیق : 67

2-5-1-بیشینه داخلی : 67

2-5-2-پیشینه خارجی : 68

2-6-جمع بندی و نتیجه گیری : 70

فصل سوم : روش شناسی.. 72

3-1- مقدمه : 72

3-2- آشنایی با باشگاه فوتبال مس کرمان : 73

3-3-شیوه انجام تحقیق : 74

3-4- روش  شناسی تحقیق : 75

3-5- جامعه آماری تحقیق : 75

3-6- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: 75

3-7- قلمرو تحقیق : 76

3-8- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: 76

3-9- اعتبار یابی ابزار پژوهش : 76

3-10- روش تحلیل داده ها : 78

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1-  مقدمه : 79

4-2-  مراحل جمع آوری داده ها : 79

4-3- حل مدل AHP  : 82

4-3-1- اولویت بندی شاخص های اصلی با AHP  : 82

4-3-2- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی : 82

4-3-3- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی : 83

4-3-4- وزن نهایی شاخص ها در مدل AHP : 87

4-3-5- اولویت بندی نهایی شاخص ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی : 88

4-3-6-اولویت بندی نهایی گزینه ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی : 89

4-3-7- تحلیل حساسیت بر روی مدل AHP : 97

4-4- حل مدل TOPSIS : 99

4-5- حل مدل FTOPSIS : 108

4-6- استراتژی های اولویت بندی : 114

4-6-1- روش میانگین رتبه ها : 114

4-6-2- روش بردا : 115

4-6-3- روش کپ لند : 115

4-6-4- مرحله ادغام : 116

4-7- آزمون های آماری : 116

4-7-1- بررسی اختلاف بین نظرات دو جامعه توسط آزمون مقایسه میانگین : 116

4-7-2- بررسی اختلاف نتایج مدل ها : 118

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 120

5-1- مقدمه : 120

5-2- نتایج تحقیق : 121

5-2-1- پاسخ به سئوال اصلی: 121

5-2-2- پاسخ به سئوالات فرعی: 122

5-2-3-اجرای مدل در موقعیت واقعی : 125

5-2-3-1-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل AHP : 125

5-2-3-2-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل TOPSIS : 125

5-2-3-3-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل FTOPSIS : 125

5-2-3-4-بحث در مورد اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط سه روش : 126

5-2-4-بحث بر سر درست بودن یا نادرست بودن انتخاب بازیکنان در فصل 90-91 : 126

5-2-5-بحث تحلیل حساسیت بر روی مدل AHP : 126

5-2-6-بحث در مورد اختلاف نظرات دو جامعه : 127

5-2-7-بحث در مورد اختلاف نتایج مدل ها : 128

5-3-پیشنهادات تحقیق : 128

5-3-1-پیشنهادات کاربردی : 128

5-3-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی : 129

منابع و مآخذ : 130

منابع فارسی : 130

منابع لاتین : 132

فهرست جداول :

جدول 1-1- زمان بندی اجرای طرح.. 10

جدول2- 1. اندازه بدن و توان هوازی بازیکنان فوتبال در سال های مختلف… 26

جدول 2-2. ارزش های میانگین ویژه ضربان قلب (تعداد در دقیقه) در جریان فوتبال. 28

جدول2- 3. میانگین (±انحراف معیار) قد و وزن تیم های فوتبال. 29

جدول2- 4 .اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی، حرکتی و عمومی.. 31

جدول 2-5. نتایج چند آزمون برای فوتبالیست های زن و مرد در سنین مختلف… 36

جدول2-6 . شناخت و ارزیابی مهارت های آموزش داده شده به بازیکن.. 46

جدول 2-7. قیمت بازیکنان فوتبال از نگاه کارشناسان. 53

جدول2- 8. ماتریس تصمیم گیری چند شاخصه. 57

جدول2-9. شاخص ناسازگاری تصادفی.. 61

جدول2-10. مقیاس AHP. 62

جدول 4-1- اولویت بندی شاخص های اصلی.. 82

جدول4-2- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی.. 82

جدول4-3- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی.. 83

جدول 4-4- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی.. 83

جدول 4-5- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی آناتومیکی و خصوصیات فردی.. 84

جدول 4-6- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی تکنیکی (مهارتی). 84

جدول4-7- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی تاکتیکی.. 85

جدول4-8-  اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی روحی و روانی.. 85

جدول 4-9- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی جسمانی وابسته به سلامت و مهارت… 86

جدول 4-10- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی حرکتی.. 86

جدول4-11- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی شخصیتی.. 87

جدول 4-12- وزن نهایی شاخص ها در مدل AHP. 87

جدول 4-13- اولویت بندی نهایی شاخص ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی.. 88

جداول 4-14- مقایسات زوجی برای 4 بازیکن نسبت به 25 معیار به همراه نرخ ناسازگاری.. 90

جدول 4-15- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های ورزشی.. 97

جدول 4-16- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های مالی.. 98

جدول 4-17- ماتریس تصمیم گیری برای روش تاپسیس… 100

جدول 4-18- ماتریس تصمیم گیری کمی شده 101

جدول4-19-  ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده 104

جدول 4-20- ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس وزین.. 106

جدول4-21- ماتریس تصمیم گیری برای روش تاپسیس فازی.. 109

جدول 4-22- تبدیل متغیر های زبانی به عدد فازی ذوزنقه ای.. 110

جدول4-23- رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش میانگین رتبه ها 114

جدول 4-24- رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش بردا و کپ لند. 115

جدول 4-25- آمار توصیفی مربوط به دو نمونه. 117

جدول 4-26- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه. 117

جدول 4-27- آمار توصیفی  و نتایج رتبه بندی گزینه ها بر اساس آزمون فریدمن.. 118

فهرست اشکال :

شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق.. 7

شکل 2-1- ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر پدیده های اجتماعی.. 13

شکل2-2 – ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم. 15

شکل 2-3- عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی.. 18

شکل2-4- نقشه صورت فلکی مهارت های ورزشی.. 24

شکل 2-5- واژه شناسی برای طراحی فعالیت های ورزشی.. 38

شکل2-6- مثلث تاکتیک… 39

شکل 2-7-  فرایند تصمیم گیری.. 56

شکل 2-8- عدد فازی مثلثی.. 65

شکل2-9- فازی ذوزنقه ای.. 66

شکل 4-1- شاخص های نهایی.. 81

شکل 4-2- وزن های نهایی گزینه ها پس از اجرای AHP. 97

شکل 4-3- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های ورزشی.. 98

شکل 4-4- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های مالی.. 99

شکل 5-1- دسته بندی شاخص های برتر. 123

 

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :

تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، با بسیاری از مظاهر زندگی اجتماعی افراد جامعه ارتباط بسیار نزدیک دارد. ورزش با پدیده ها و نهادهایی همچون خانواده، مذهب، اقتصاد، آموزش و پرورش، فراغت، سیاست، حقوق، فرهنگ، هنر، رسانه های جمعی و بهداشت و… ارتباط داشته و در تعامل با آنهاست .

تربیت بدنی و ورزش با علوم مختلف ارتباط دارد که علوم مدیریت و اقتصاد از جمله آنها هستند  . رشته مدیریت مالی رشته ای میان رشته ای و بین رشته های اقتصاد و مدیریت است  و علم ورزش می تواند با این رشته نیز ارتباط تنگاتنگی را برقرار کند .

فوتبال یک ورزش و در عین حال یک تجارت پر سود است و از آن جهت به تجارت پر سود مبدل شده است که جهان به آن نیاز دارد. البته صاحبان باشگاه های بزرگ فوتبال سود فراوان از تجارت ورزش می برند، اما تجارت فوتبال برای آنها چیز دیگری است. به عبارت دیگر محاسن و معایب این تجارت با همه تجارت های دیگر متفاوت است ولی در نهایت اصل حساب سود و زیان بر آن حکومت می کند. بازرگانان بازار فوتبال از خرید ورزشکاران و حتی از نام آنان سودهای کلان می برند.

امروزه فوتبال به عنوان یک حرفه شناخته شده است و زمانی که فعالیتی به عنوان یک حرفه شناخته می شود، برای آن در اقتصاد جایگاهی را تعریف می کنند. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است که صرفه های اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شود به طوری که باشگاه های فوتبال در دنیا از زمره بنگاه های سودده هستند. فوتبال با بیشترین علاقمند در میان هزاران رشته ورزشی در دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و موفقیت در آن به منزله موفقیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .

بازیکنان فوتبال مهم ترین دارایی باشگاه ها هستند و اهمیت آن ها از تمام دارایی های باشگاه بیشتر است زیرا که موجودیت یک باشگاه ورزشی را بازیکنان تضمین می نمایند. بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسب سازمانی را برای ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاه های خصوصی را افزایش داده و آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی ، سیاسی، آموزشی در بر خواهد داشت.

در این میان برای انتخاب یک بازیکن برای فعالیت در باشگاه ، شاخص های مالی و ورزشی لازم است که هر یک از این شاخص ها سهم مهمی را در انتخاب بازیکن برای باشگاه بر عهده دارند.

هدف ما در این پژوهش آن است که با بهره گرفتن از مدل های تصمیمی گیری چند معیاره ، به ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر برای باشگاه بپردازیم .

1-2- بیان مسأله :

ورزش از هر نوع آن در جوامع مدرن به شدت توسعه یافته است، باشگاه های ورزشی در هر جایی دیده می شوند و لیگ های حرفه ای در رشته های مختلف فعالیت می کنند. در چند سال اخیر در کشور ما باشگاه های ورزشی دولتی که بیش از 70 درصد فعالیت های آن ها را فوتبال تشکیل می دهد به دلیل حکم قانونی در تبصره «7» بودجه سال 1382 مبنی بر اجازه هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها در جهت ورزش، رونق فراوانی یافته اند که به تبع آن بسیاری از شرکت های دولتی از قبیل: سایپا، ایران خودرو، مس کرمان ، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، برق شیراز و … باشگاه هایی را از محل یک درصد درآمد مذکور که مبلغ آن با توجه به حجم تولیدات و مبادلات اقتصادی بالا و قابل توجه است بنا نهاده اند.

بازیکنان مهم ترین و گران قیمت‌ترین دارایی و سرمایه معنوی باشگاه های ورزشی هستند و در بازارهای مرتبط، برای آنها مبالغ گزافی پرداخت می شود. از طرفی به جز شاخص های مالی که قیمت مهم ترین رکن آن می باشد ، باید در انتخاب بازیکن جهت عضویت در باشگاه به شاخص های ورزشی نیز توجه ویژه ای گردد.

برخی از شاخص ها و معیار های کلی جهت ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از منظر ورزشی عبارتند از : آمادگی جسمانی ، آمادگی تکنیکی ، آمادگی تاکتیکی، آمادگی فیزیولوژیکی ، آمادگی اجتماعی  ، آمادگی روحی و روانی  ، آمادگی آناتومیکی  ، انگیزه ، هوش  ،  استعداد و …که هر کدام به زیرمجموعه ها و فاکتورهای دیگر تقسیم بندی می شوند .

مدل های تصمیم گیری چند معیاره به تصمیم گیرنده کمک می کنند که با توجه به شاخص های موجود و گزینه های در دسترس بهترین گزینه را جهت رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند .

در ادبیات لیگ حرفه ای فوتبال ایران هنوز مدلی جهت انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان شاغل در لیگ جهت عضویت در تیم ، مورد پژوهش و تدوین قرار نگرفته است تا سرمربی تیم بتواند بر اساس شاخص ها و معیار های مورد نظر خود بازیکن مورد نظر در پست های مختلف را در فرایند نقل و انتقال به خدمت بگیرد .

حال سؤال کلی این است که چگونه می توان مدلی چند معیاره به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخصهای مالی و ورزشی طراحی نموده و بکار گرفت؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

با توجه به این که اکثر باشگاه‌های ورزشی کشور به نوعی توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بعضا توسط بخش خصوصی تأمین مالی می‌شوند و خود درآمد زایی اندکی دارند، انجام هزینه ‌های بالا برای خرید بازیکنان در ایران برای عده ای قابل تأمل است،

ضمن این که در حیطه قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال نیز اختلاف چشمگیری بین لیگ فوتبال ایران و سایر کشورها وجود دارد و اساساً در حال حاضر در لیگ حرفه‌ای ایران، بازیکن حرفه‌ای و قرارداد حرفه‌ای به روشنی تعریف نشده است.

همچنین با توجه به اهمیت ورزش و نقشی که باشگاه های ورزشی در جوامع امروز ایفا می کنند عللی که ارزیابی سرمایه گذاری ها در انتخاب بازیکن برتر را ایجاب می کند عبارتند از :

1- سرمایه از منابع کمیاب بوده و در تخصیص آن دقت و توجه کافی لازم است.

2-  آثار مترتب بر سرمایه گذاری های مذکور از مرز یک سال فراتر بوده و چنانچه تصمیمی نسنجیده اتخاذ شود آثار آن طی چند سال گریبان گیر باشگاه خواهد بود.

3- سرمایه قدرت ایجاد درآمد دارد لذا باید آن را به بازیکنان حرفه ای مورد نیاز باشگاه اختصاص داد تا حداکثر بازده را در قهرمانی و سودآوری حاصل نماید.

4- سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ممکن است از طریق منابع وامی تحصیل شود، بنابراین لازم است قبلاً بازده آن را مطالعه نمود تا علاوه بر تأمین بهره های وام ، درآمدی نیز برای جبران خطر سرمایه گذاری ایجاد نماید.

5- سرمایه گذاری های فوق ، سبب افزایش هزینه های جاری باشگاه شده لذا باید اثر آن را بر کل درآمد باشگاه مطالعه نمود.

6- اثرات برونی سرمایه گذاری های فوق در ورزش را باید مطالعه نمود زیرا اگر صرفاً منافع اقتصادی این خریدها و اجاره های سرمایه ای مورد مطالعه قرار گیرد و به ابعاد دیگر آن توجه نشود، ارزیابی مربوطه بر اساس سودآوری منطقی نخواهد بود(سلطانی،1388) .

از طرفی بودجه باشگاه ها محدود است و سرمربی تیم در انتخاب بازیکنان مورد نظر خود دچار سردرگمی می شود که آیا این بازیکن در این پست با توجه به نوع سیستم بازی مورد نظر من مناسب است یا خیر و کدام بازیکن باید انتخاب شود .

همچنین نظر مربی تیم ، دستیارها ، آنالیزر ، پزشک تیم ، مربی بدن ساز و … در این باره چگونه باید لحاظ شود .

1-4- هدف های تحقیق :

1-4-1- هدف کلی:

دستیابی به مکانیزم و روشی منسجم به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان مورد نظر سر مربی باشگاه بر اساس شاخص های مالی و ورزشی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • دستیابی به روش شناسایی و تعیین عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر
  • دستیابی به مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور ترکیب عوامل مختلف در فرایند ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر

1-5- فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق:

1-5-1- سئوال اصلی:

چگونه می‌توان با در نظر گرفتن شاخص های مالی و ورزشی در انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال مدلی چند معیاره طراحی نمود که سر مربی یک تیم فوتبال را در شناسائی و انتخاب بازیکنان برتر یاری نماید؟

1-5-2- سئوالات فرعی:

  • عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر کدامند؟
  • عوامل فوق را چگونه باید شناسائی و احصا نمود؟این عوامل چگونه دسته بندی می شوند؟
  • کدامیک از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره در حل مساله قابلیت استفاده دارد؟

1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

تصمیم گیری چند معیاره :

تعریف نظری:

انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود

تعریف عملی:

تصمیم گیری فرایند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینه های موجود است . در اکثر مسایل ، تصمیم گیرنده می خواهد به بیش از یک هدف ، در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیت ها ، دست یابد .(زلنی 1982)

باشگاه فوتبال لیگ برتر:

تعریف نظری :باشگاهی که در لیگ برتر بر طبق دستور فدراسیون مجاز به رقابت می باشد.

تعریف عملی:در این پژوهش باشگاه فوتبالی مدنظر ماست که در لیگ برتر فوتبال کشور به رقابت تحت نظارت فدراسیون فوتبال ایران می پردازد.

آمادگی جسمانی :

تعریف نظری :

عبارت است از توانایی انجام تمرینات با قدرت و چابکی بدون احساس خستگی مفرط و داشتن ذخیره انرژی کافی برای پرداختن به فعالیت ها

تعریف عملی:

آماده سازی جسمانی یکی از مهمترین بخش های تمرین در رشته های مختلف است که پیش نیاز دست یابی به اجرای ورزشی بهینه می باشد. هدف اصلی از آماده سازی جسمانی افزایش قابلیت های عملی ورزشکاران و توسعه قابلیت های او تا بالاترین حد هنجارها می باشد. دریک برنامه تمرینی هدفدار و روشمند ، آمادگی جسمانی به این ترتیب توسعه می یابد که در مرحله اول ورزشکار به آماده سازی جسمانی عمومی می پردازد و به دنبال آن مرحله آماده سازی ویژه شروع می شود .

[1] Fuzzy Topsis

[2] Poset

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.