رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری  (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران)

 

زمستان 93

 

 

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………….2

مقدمه.——————————————————————————————————-3

1-1. بیان مسأله 3

1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش– 5

1-3.اهداف پژوهش– 6

1-3-1. هدف کلی- 6

1-3-2. اهداف جزئی- 6

1-4.سوالات پژوهش– 6

1-4-1. سوال اصلی- 7

1-4-2. سوالات فرعی- 7

1-5. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش– 8

1-5-1. تعاریف نظری- 8

1-5-2. تعاریف عملیاتی- 9

1-6. مدل مفهومی پژوهش حاضر- 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………14

مقدمه…………………………………………………………….…………………………..15

2-1. کارآفرینی- 15

2-1-1. سیر نظریه های کارآفرینی- 16

2-1-1-2. رهیافت روانشناسی- 17

2-1-1-3. رهیافت جامعه شناختی- 17

2-1-1-4. رهیافت سازمانی- 17

2-1-2. تعاریف کارآفرینی- 18

2-2-1. فعالیتهای کارآفرینانه 19

2-2-2. مدلهای  فعالیت کارآفرینانه 21

2-2-3. ابعاد فعالیتهای کارآفرینانه 23

2-2-4. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه 24

2-3. سرمایه 25

2-3-1. انواع سرمایه 26

2-3-2. مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری- 27

2-3-3. مدلهای مختلف سرمایه فکری- 29

2-3-3-1.  مدل بونتیس (1998 ) 30

2-3-3-2. مدل استوارت (1997) 31

2-3-3-3. مدل روس و همکاران (1997) 31

2-3-3-4. مدل اسویبی (1997) 31

2-3-3-5. مدل ادوینسون و مالونه (1997) 32

2-3-3-6.مدل چن و همکاران (2004) 32

2-3-3-7.مدل هانس و لاواندال (1997) 33

2-3-3-8. مدل پتی و گوتری (2000) 33

2-3-3-9.مدل لیم و دالیمور (2004) 34

2-3-3-10.مدل نورتون و کاپلان (1992) 34

2-3-3-11. مدل سالیوان (2000) 35

2-3-4.ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدلهای ارائه شده 36

2-3-4-1.سرمایه انسانی- 37

2-3-4-2.سرمایه ساختاری- 38

2-3-4-3.سرمایه ارتباطی(مشتری) 38

2-3-5. دلایل توجه شرکتها به سرمایه فکری- 39

2-4.سرمایه اجتماعی- 40

2-4-1.نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی- 41

2-4-1-1.منابع اجتماعی لین- 41

2-4-1-2.پیوندهای ضعیف گرانوتر- 41

2-4-1-3.شکاف ساختاری برت– 42

2-4-1-4.سرمایه اجتماعی استون و هیوز 42

2-4-1-5.چارچوب تعامل سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان- 42

2-4-1-6.سرمایه اجتماعی هیسل و همکاران- 43

2-4-1-7.سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال- 43

2-4-2.ابعاد سرمایه اجتماعی- 43

2-4-2-1.بعد ساختاری- 44

2-4-2-2.بعد شناختی- 44

2-4-2-3.بعد رابطهای- 45

2-5.سرمایه انسانی- 46

2-5-1.تعاریف سرمایه انسانی- 47

2-5-2.ابعاد سرمایه انسانی- 50

2-5-3.سرمایه انسانی و کارآفرینی- 51

2-6.مدیریت دانش– 52

2-6-1.تعاریف مدیریت دانش– 53

2-6-2.اهمیت بکارگیری مدیریت دانش– 54

2-6-3.مدیریت دانش و یادگیری سازمانی- 55

2-6-4.فرایند مدیریت دانش– 55

2-6-5.مدلهای دانش و مدیریت دانش– 56

2-6-5-1.مدل جریان و پردازش اطلاعات– 58

2-6-5-2.مدل مفهومی مدیریت دانش– 58

2-6-5-3.مدل حلزونی دانش– 58

2-6-6.ابعاد مدیریت دانش– 59

2-7.فرهنگ– 60

2-7-1.ویژگیهای فرهنگ سازمانی- 62

2-7-2.ارزشهای محوری- 63

2-7-3.انواع فرهنگ سازمانی- 64

2-7-3-1.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات چارلز هندی- 64

2-7-3-2.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات ادگار شین- 65

2-7-4.الگوهای فرهنگ سازمانی- 65

2-7-4-1.الگوی ویلیام اوچی – تئوری Z- 66

2-7-4-2.الگوی پیترزواترمن- 66

2-7-4-3.الگوی فرهنگ سازمانی شین- 68

2-7-4-4.دیدگاه کامرون و کوئین (2006) 68

2-7-4-5.الگوی فرهنگ ملی هافستد- 69

2-7-5.عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی- 70

2-8. ساختار سازمانی- 71

2-8-1. ابعاد ساختار سازمانی- 74

2-8-2.عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی- 75

2-9.تعاریف رهبری- 76

2-9-1. تمایز مدیریت و رهبری- 78

2-9-2.تئوری های رهبری- 79

2-9-2-1.تئوری ابرمرد 79

2-9-2-2.نگرش خصوصیات فردی- 79

2-9-2-3.تئوری های رفتاری- 80

2-9-3.تئوری های جدید رهبری- 81

2-9-3-1.رهبری تحول آفرین- 81

2-9-3-2-1.نفوذ آرمانی- 83

2-9-3-2-2.انگیزش الهام بخش– 83

2-9-3-2-3.ترغیب ذهنی- 84

2-9-3-2-4.ملاحظات فردی- 85

2-9-3-3.رهبری تبادلی- 85

2-9-3-3-1.ابعاد رهبری تبادلی- 86

2-9-3-3-1-1.پاداش های مشروط- 86

2-9-3-3-1-2.مدیریت بر مبنای استثناء (فعال– منفعل) 86

2-10.پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان- 87

2-10-1.پژوهش های انجام شده در ایران- 87

2-10-2.پژوهش های انجام شده در جهان- 89

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش………………………………………………………………….92

مقدمه—————————————————————————————————–93

3-1. روش پژوهش– 93

3-2. جامعه آماری- 93

3-3. نمونه و روش نمونه گیری- 93

3-3-1. حجم نمونه 94

3-4. روش های جمع آوری داده ها 94

3-4-1.پرسشنامه 94

3-4-2. تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه 97

3-5. تجزیه و تحلیل داده ها 97

3-5-1. آمار توصیفی- 98

3-5-2. آمار استنباطی- 98

3-6. قلمرو تحقیق- 99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل——————————————————————————–100

مقدمه—————————————————————————————————-101

4-1. توصیف متغیرها 101

4-1-1. تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی- 101

4-2-1. نرمال بودن توزیع داده ها 104

4-2-1-1. چولگی و کشیدگی- 104

4-3. تحلیل داده ها 106

4-3-1. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری- 106

4-3-1-1. کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تأییدی- 106

4-3-1-2. بررسی فرضیه های پژوهش با روش PLS- 123

4-3-2.رتبه بندی یا الویت بندی متغیرهای اثرگذار بر فعالیت کارآفرینانه 127

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری—————————————————————————-130

مقدمه—————————————————————————————————-131

5-1. بحث و تفسیر یافته های پژوهش– 131

5-2. محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر- 136

5-3. محدودیتهای در اختیار پژوهشگر- 137

5-4. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش– 137

5-5. پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی- 139

فهرست منابع فارسی—————————————————————————————141

فهرست منابع انگلیسی————————————————————————————- 146

چکیده انگلیسی———————————————————————158

پیوست ————————————————————————————————-159

عنوان

فهرست جداول

صفحه
جدول 2-1. تعاریف فعالیت کارآفرینانه——————————————————– 19
جدول 2-2. ابعاد فعالیت کارآفرینانه———————————————————– 23
جدول 2-3. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه————————————————– 24
جدول 2-4. مدل پتی و گوتری (2000) ——————————————————– 33
جدول 2-5. خلاصه­ای از ابعاد سرمایه فکری در مدل­های ذکرشده—————————— 35
جدول .2-6. ابعاد مدیریت دانش————————————————————— 59
جدول شماره 3-1. اطلاعت مربوط به پرسشنامه تحقیق——————————————- 94
جدول شماره 3-2. مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی—————————————— 96
جدول 4-1. چولگی و کشیگی متغیرها———————————————————- 104
جدول 4-2. بررسی کفایت نمونه گیری ———————————————————- 105
جدول 4-3. میانگین رتبه­ای متغیرها در آزمون فریدمن——————————————– 126
جدول 4-4. . نتایج معناداری آزمون————————————————————- 126
جدول 4-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش——————————————-

 

127

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار 4-1. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت——————————————— 101  
نمودار 4-2. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن—————————————————– 102
نمودار 4-3. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات—————————————— 102
نمودار 4-4. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جایگاه شغلی——————————————— 103
   

 

 

 

فهرست شکل

عنوان صفحه

شکل 1-1.مراحل انجام پژوهش———————————————————————————–   8

شکل 1-2.چارچوب نظری پژوهش ——————————————————————————-13

شکل2-1.مدل فعالیتهای کارآفرینانه لامپکین و دس—————————————————————— 21

شکل 2-2.مدل فعالیتهای کارآفرینانه ینر و آیکل———————————————————————22

شکل 4-1.تحلیل عاملی تاییدی در مورد متغیر مدیریت دانش با ضرایب استاندارد شده———————————107

شکل 4-2. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر مدیریت دانش همراه با ضرایب t ————————————- 108

شکل 4-3. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————–109

شکل 4-4. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب t . ————————————110

شکل 4-5. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب استاندارد شده.. ————————-111

شکل 4-6. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب  t. ————————————-112

شکل 4-7. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————113

شکل 4-8. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب  t. ———————————-.114

شکل 4-9. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب استاندارد شده.. . ———————.115

شکل 4-10. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب t. ———————————.116

شکل 4-11. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرایب استاندارد شده–. ———————..117

شکل 4-12. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرای  t. . ———————————–.118

شکل 4-13. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر  فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده… . ——————-..119

شکل 4-14. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب t.. . ——————————-..120

شکل 4-15. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده———————-.121

شکل 4-16. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t. . ——————————-.123

شکل 4-17. اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده. ————————–.124

شکل 4-18.اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t . ————————————..125

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران) در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بانک پارسیان شهر تهران که در 164 شعبه در سطح شهر تهران مستقر بوده و تقریباً شامل 1968 نفر بود. که از این میان با بهره گرفتن از فرمول کوکران 321 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد و روش نمونه­گیری پژوهش تصادفی­طبقه­ای نسبی می­باشد. روش جمع­آوری داده ­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامۀ استانداردی که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می­دهد بیش از 0.7 بدست آمد. همینطور از روایی محتوا نیز به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه ­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه ­گیری ویژگی­ فنی پرسشنامه یعنی پایایی و بار عاملی گویه ­ها بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه ­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک رهبری، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اثر مثبت و فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اثر منفی و معناداری بر فعالیت­های کارآفرینانه دارند.

واژه­ های کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، فعالیت کارآفرینانه

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

مقدمه

ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقابت، حس بی اعتمادی به شیوه های مدیریت سنتی، و خروج بهترین نیروهای کاری و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این میان، گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش چشم­گیری داشته است. برای برطرف کردن مسائل و چالش های نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش اقدامات کارآفرینانه می­تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به اهداف نوآوری، ابتکار عمل و ارائه محصولات و فرایندهای کاری جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود .

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیه ­ها و هدف­های پژوهش بیان می­ شود و در نهایت متغیرها و مؤلفه­ های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­ شود.

 

1-1. بیان­مسأله

سازمان­ها در سبز فایل، با محیط­هایی روبرو هستند که دارای ویژگی­هایی همچون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان، می­باشند. در این میان، سازمان­هایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که علاوه‎ بر نوآوربودن و کارآفرین‎ بودن، نسبت به رقبایشان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، پیشگام­تر عمل کنند (کتسیکا و همکاران[1]، 2011). کارآفرینی پدیده­ای است که در محیط­های مختلف روی می‎دهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری­هایی که افراد در پاسخ به موقعیت­های اقتصادی ایجاد کرده ­اند، می­ شود (شپرد و همکاران[2]، 2008). کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. به عبارت دیگر، کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روش های سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواداولیه جدید ، ازطریق تلاشهای سازمان یافته­ای که قبلا صورت نگرفته است، می­باشد (شین و ونکاترمن[3]، 2000). بنابراین همانطور که بیان گردید نوآوری و کارآفرینی به عنوان نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوری که بسیاری از سازمان­ها شدیداً به دنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخش و کارآمدی و انعطاف­پذیری و حرکت در راستای تبدیل شدن به یک سازمان­ یادگیرنده هستند. بانک­ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان­های کشور با الگوی توسعه مبتنی بر توسعه منابع و سرمایه ­های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحقق اهداف کلان سازمان از منظر نگاه داخلی در گرو توسعه منابع انسانی و ایجاد فضای رقابت بیشتر جهت ایجاد قصد و جهت­گیری کارآفرینانه و وارد ساختن این جهت­گیری­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان است. از طرفی ضرورت دارد تا بخش­هایی که به پشتیبانی فعالیت­های کارآفرینانۀ درون سازمان معطوف­اند با درکی صحیح سازماندهی شوند تا به شکلی کارآمد بتوانند سطح کارآفرینی را افزایش دهند و در پی آن دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان یعنی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، نوآور و کارآفرین را تسهیل کنند. از اینرو جهت ایجاد فعالیت­های کارآفرینانه و به تبع آن ایجاد سازمان کارآفرین لازم است ابتدا به شناسایی عواملی که در ارتباط با فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری می­باشند، پرداخته شود تا در نهایت بتوان با پیگیری فرصت­ها با توجه به امکاناتی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، ضمن خلق کسب و کارهای نوین، خلاقیت و نوآوری افراد سازمان را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم کرد.

در پژوهش­های مختلفی سعی شده است تا به بررسی عواملی که به توسعه کارآفرینی و فعالیت­های کارآفرینانه در سازمان­ها کمک می­نمایند، پرداخته شود. با این حال کوشش واحدی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمانی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. این عوامل که در برخی از پژوهش­ها به صورت جزئی و موردی بررسی شده است عبارتند از: ساختار سازمانی (یائو و همکاران[4]، 2009)؛ فرهنگ سازمانی (مبینی­دهکردی و همکاران، 1391)؛ سبک رهبری (رنکو و همکاران[5]، 2014)؛ سرمایه ­های فکری سازمانی (طالبی و همکاران، 1392)؛ سرمایه­ اجتماعی افراد درون سازمان (لارسن و همکاران[6]، 2012)؛ سرمایه انسانی (طالبی و دهقان نجم­آبادی، 1392؛ الپکان و همکارانش[7]، 2010)؛ مدیریت دانش (مدهوشی و همکاران، 2011)؛ عوامل سیاسی و فناوری (انصاری و سلمانی­زاده، 1388)؛ و … .

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، می­توان بیان کرد که قبل از شروع عمل فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمان، نیاز است تا عوامل موثر بر این نوع فعالیت­ها شناسایی و اهمیت هر یک از آن­ها نیز تعیین گردد تا شانس دستیابی سازمان به اهدافش را مبتنی بر اینگونه فعالیت­ها افزایش دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کدامند؟

 

 1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش­ها، سیستم­ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای خود را تضمین کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور در سازمان­ها برجسته­تر می­ شود. بسیاری از سازمان­ها و بخش­های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی (از نوع فردی یا سازمان) پی برده­اند. صنعت بانکداری از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد کارآفرینی را در آن الزامی می سازد. در حال­حاضر صنعت بانکداری بالاخص بانک­های دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانک­های خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریم­ها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین ­المللی برخوردار نیست. شرایط خاص این صنعت از قبیل تجاری بودن، خلاقیت­پذیری و تنوع خدمات بانکی، ماهیت اشتغال­­زایی بودن آن، و ارتباط گسترده این صنعت و خدمات آن در جامعه امروزی، خود گویای این امر است که داشتن دید کارآفرینانه و گسترش فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینانه در تمامی سطوح این صنعت، ضروری به نظر می­رسد.

لذا تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت­های کارآفرینانه ­سازمانی و تعیین ارتباط میان آن می ­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک­ها و ارائه راه­کارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً فعالیت­های کارآفرینانه منجر گردد. بنابراین کارآفرینی­سازمانی می ­تواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک­ها در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند.

همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر باعث افزایش سطح دانش کارکنان و مدیران در زمینه  فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کشور می شود و پهنه وسیعی از فرصت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری را پیش روی مسئولین مربوطه  قرار می دهد، ضرورت پژوهش آشکار می­گردد و با توجه به نبود چنین پژوهش­های مشابه، پژوهش حاضر نیز می ­تواند الگویی برای پژوهش­های بعدی باشد.

 

1-3.اهداف پژوهش

1-3-1. هدف­کلی

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه بانک پارسیان در شهر تهران

[1] Katsikea

[2] Shephered et al

[3] Shane  & Venkataraman

[4] Yao et al

[5] Renko et al

[6] Laursen et al

[7] Alpkan et al

تعداد صفحه:185

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.