معماری و شهرسازی

پایان نامه شبیه سازی و بررسی انرژی سرمایشی و گرمایشی در ساختمان های تجاری با انرژی صفر

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد واحد تبریز

 

عنوان:

 

شبیه سازی و بررسی انرژی سرمایشی و گرمایشی در ساختمان های تجاری با انرژی صفر

 

بهار1396

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات  تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4-جنبه نوآوری تحقیق.. 7

1-5-اهداف تحقیق.. 7

1-6-سوالات تحقیق.. 8

1-6-فرضیات تحقیق.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2-عوامل  مؤثر در مصرف انرژی ساختمان‌ها 11

2-2-1- آب‌وهوای محلی.. 11

2-2-2- مکان و جهت قرارگیری ساختمان. 12

2-2-3- محل قرارگیری ساختمان. 13

2-2-4-فرم ساختمان. 14

2-3-  گرمایش و سزمایش در ساختمان. 15

2-4-مصرف انرژی در بخش گرمایش ساختمان. 15

2-4-1-گرمایش با شعله. 15

2-4-1-1-معایب گرمایش باشعله. 15

2-4-1-2- گرمایش با بخار 16

2-4-1-2-1-مزایای و معایب گرمایش با بخار 16

2-4-1-3- گرمایش با گرمگن های الکتریکی.. 17

2-4-1-4-مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان. 17

2-5- پارامترهای مؤثر بر میزان مصرف انرژی ساختمان. 19

2-5-1- عایقکاری دیوارهای خارجی.. 19

2-5-2- عایقکاری سقف.. 20

2-5-3- انواع شیشه. 22

2-5-4- اندازه پنجره‌ها 23

2-6-ساختمان‌های باانرژی صفر. 25

2-7-ساختمان سبز 27

2-8- طراحی ساختمان‌های انرژی صفر. 28

2-9- بایسته‌های ساختمان‌های انرژی صفر ‌ 29

‌2-9-1- جلوگیری از اتلاف انرژی‌ 30

2-9-2-مزایای استفاده از ساختمان‌های انرژی صفر. 30

2-10- معایب ساختمان‌های انرژی صفر. 31

2-11- دسته‌بندی ساختمان‌های انرژی صفر. 32

‌2-11-1- انرژی صفر خالص سایت.. 32

‌2-11-1-2- انرژی صفر خالص منبع‌ 33

‌2-11-1-3- انرژی صفر خالص هزینه‌ها ‌ 33

2-11-1-4- انرژی صفر خالص انتشار   33

2-11-1-5- بحران انرژی و ضرورت ساختمان‌های انرژی صفر. 33

2-12- شبیه‌سازی مصرف انرژی ساختمان. 34

2-13- المان‌های اصلی شبیه‌سازی انرژی در ساختمان. 37

2-14- مبانی محاسبات بار حرارتی.. 40

2-15- انتقال حرارت در ساختمان. 41

2-15-1- هدایت.. 41

2-15-2- جابه‌جایی.. 48

2-15-3- تشعشع. 49

2-16- اتلاف حرارتی ساختمان. 50

2-17- مبانی نظری مدل. 52

2-17-1-ساخنمان باانرژی صفر. 53

2-17-1-1- معیار تعادل. 54

2-17-1-2- دوره ی نعادل. 54

2-18- بیشینه تحقیق.. 59

فصل سوم:  شبیه سازی یک اتاق با بهره گرفتن از نرم افزار Energyplus جهت بررسی انرژی مورد نیاز سرمایش و گرمایش آن در تابستان و زمستان  63

3-1-مقدمه. 64

3-2-مراحل شبیه سازی.. 64

3-2-1-شبیه سازی ساختمان. 64

3-2-2-پارامترها و نحوه شبیه سازی در نرم افزار انرژی پلاس… 65

3-2-3- پارامترهای جغرافیایی ساختمان. 65

3-2-3- پارامترهای فصلی.. 66

3-2-4-پارامترهای پنجره های ساختمان. 67

3-2-5-پارامترهای دیوارها 68

3-2-6-پارامترهای دمایی.. 69

3-3-خروجی های برنامه. 72

3-1- مقدار انرژی مصرفی در فصول و ساعات مختلف.. 72

3-2-نمونه ای از انرژی مصرفی بر حسب ژول برای یک روز تابستان و یک روز زمستانی   73

منابع و مآخذ. 76

 

 فهرست اشکال

عنون                                                                                                                                   صفحه

3-2-1-شبیه سازی ساختمان. 64

3-2-2-پارامترها و نحوه شبیه سازی در نرم افزار انرژی پلاس… 65

3-2-3- پارامترهای جغرافیایی ساختمان. 65

3-2-3- پارامترهای فصلی.. 66

3-2-4-پارامترهای پنجره های ساختمان. 67

3-2-5-پارامترهای دیوارها 68

3-2-6-پارامترهای دمایی.. 69

 

1-1-مقدمه

 

دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدیدانرژی، برای توسعه اقتصادی آن‌ ها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی‌توان به منابع موجود انرژی متکی بود انرژی نقش بسیار مهمی در توسعه تمدن بشری دارد.  با توجه به اینکه مصرف انرژی در بخش ساختمان بیشترین میزان مصرف در جهان را به خود اختصاص داده است. تلاش جهانی برای کاهش آلودگی، همچنین کاهش منابع انرژی جهانی و این حقیقت که ساختمان‌ها سهم بزرگی از مصرف انرژی اولیه در جهان را به خود اختصاص داده اند، تحقیقات را به سوی تعریف جدیدی از ساختمان‌ها با عنوان ساختمان‌های انرژی صفر(ZEB) سوق داده است. ساختمان ZEB به‌طور کلی به ساختمانی گفته می‌رود که میزان مصرف انرژی آن با بهره گرفتن از شیوه های مختلف تا حد زیادی کاهش یابد تا بتوان مصرف انرژی اولیه آن را با بهره گرفتن از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک جبران نمود. در ایران نیز با اینکه خود یکی از تأمین کننده های منابع فسیلی می‌باشد ولی تأمین انرژی ساختمان دارای هزینه های زیادی برای خانواده ها می‌باشد. به گزارش سازمان بهروری انرژی ایران(سابا)، بخش ساختمان‌های کشور اعم از مسکونی ، تجاری و اداری حدود 38 درصد از مصرف انرژی و حدود 47 درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند، که بخش اعظمی از آن صرف گرمایش و صرفایش ساختمان می‌رود. ایجاد ساختمان‌های انرژی صفر بیشتر از طریق کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی ، پیشرفت قابل‌توجه­ای داشته است. این تحقیقات اطلاعات دقیق عملکرد انرژی را در ساختمان‌های قدیمی و آزمایشگاهی جمع ­آوری میکنند و پارامترهای عملکردی را برای مدل کامپیوتری پیشرفته جهت پیش‌بینی کارآمدی طراحی مهندسی ارائه می‌دهند. در داخل کشور جای خالی این تحقیقات مشاهده می‌رود با توجه به رشد روزافزون مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای توسط ساختمان‌های تجاری، تجدید نظر در مصرف انرژی و به حداقل رساندن تولید گازهای گلخانه­ای توسط ساختمان‌های تجاری جز نیاز روز جامعه پیشرفته می‌باشد. اولین قدم در ساخت خانه‌های باانرژی صفر به حداقل رساندن مصرف انرژی در آنهاست. یکی از روش های کاهش مصرف انرژی جلوگیری از هدر رفتن انرژی می‌باشد. در این پژوهش تمرکز بروی انتقال حرارت در قسمت های مختلف ساختمان‌های و تأثیر آن بر انرژی مصرفی گرمایشی و سرمایشی می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی انرژی سرمایشی و گرمایشی در ساختمان‌های تجاری باانرژی صفر می‌باشد.

1-2-بیان مسئله

 

دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدیدانرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود انرژی نقش بسیار مهمی در توسعه تمدن بشری دارد(باقری و همکاران، 1392). با توجه به اینکه مصرف انرژی در بخش ساختمان بیشترین میزان مصرف در جهان را به خود اختصاص داده است. تلاش جهانی برای کاهش آلودگی، همچنین کاهش منابع انرژی جهانی و این حقیقت که ساختمان­ها سهم بزرگی از مصرف انرژی اولیه در جهان را بخود اختصاص داده اند، تحقیقات را به سوی تعریف جدیدی از ساختمان­ها با عنوان ساختمان­های انرژی صفر(ZEB[1]) سوق داده است. ساختمان ZEB به طور کلی به ساختمانی گفته می شود که میزان مصرف انرژی آن با بهره گرفتن از شیوه های مختلف تا حد زیادی کاهش یابد تا بتوان مصرف انرژی اولیه آن را با بهره گرفتن از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک جبران نمود(مارسز، 2009) .

قسمت اعظمی از هزینه های یک ساختمان بعد از ساخت به تامین انرژی آن اختصاص دارد. در ایران نیز با اینکه خود یکی از تامین کننده های منابع فسیلی میباشد ولی تامین انرژی ساختمان دارای هزینه های زیادی برای خانواده ها می باشد. به گزارش سازمان بهروری انرژی ایران(سابا)، بخش ساختمان­های کشور اعم از مسکونی ، تجاری و اداری حدود 38 درصد از مصرف انرژی و حدود 47 درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص میدهند، که بخش اعظمی از آن صرف گرمایش و صرفایش ساختمان می شود(سانتاموریس، 2002). ایجاد ساختمان های انرژی صفر بیشتر از طریق کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی ، پیشرفت قابل توجه­ای داشته است. این تحقیقات اطلاعات دقیق عملکرد انرژی را در ساختمان های قدیمی و آزمایشگاهی جمع ­آوری میکنند و پارامترهای عملکردی را برای مدل کامپیوتری پیشرفته جهت پیش بینی کارآمدی طراحی مهندسی ارائه میدهند. در داخل کشور جای خالی این تحقیقات مشاهده میشود با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای توسط ساختمان های تجاری، تجدید نظر در مصرف انرژی و به حداقل رساندن تولید گازهای گلخانه­ای توسط ساختمان­های تجاری جز نیاز روز جامعه پیشرفته میباشد. اولین قدم در ساخت خانه های با انرژی صفر به حداقل رساندن مصرف انرژی در آنهاست. یکی از روش های کاهش مصرف انرژی جلوگیری از هدر رفتن انرژی می باشد. در این پژوهش تمرکز بروی انتقال حرارت در قسمت های مختلف ساختمان های و تاثیر آن بر انرژی مصرفی گرمایشی و سرمایشی می باشد.

لذا در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال هستیم که:

آیا خانه های با انرژی صفر،باعث جرفه جویی در مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی مربوط به ساختمان و نیز کاهش در تولید گازهای گلخانه­ای می شوند؟

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  88

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.