رشته مدیریت

پایان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

بررسی رابطه­ سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهمن 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده 1

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت موضوع. 5

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-4-1 هدف اصلی.. 6

1-4-2 اهداف ویژه 7

1-4-3 اهداف کاربردی.. 7

1-5 فرضیه های پژوهش… 7

1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 8

1-7 قلمرو پژوهش… 9

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش… 9

1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش… 9

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش… 9

1-8 تعاریف متغیرها 9

1-8-1 تعاریف مفهومی.. 9

1-8-2 تعاریف عملیاتی.. 10

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 تمرکز مالکیت.. 14

2-2-1-1 فرضیه نظارت فعال. 14

2-2-1-2  فرضیه منافع شخصی.. 15

2-2-1-3 فرضیه ثبات مدیریتی.. 16

2-2-1-4 فرضیه همگرای منافع. 17

2-2-2 حاکمیت شرکتی.. 19

2-2-2 -1 مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌مدیره). 21

2-2-2-1-1 عادی.. 22

2-2-2-1-2  تکرده‌ای.. 22

2-2-2-1-3 دو رده‌ای.. 22

2-2-1-2 اصول حاکمیت شرکتی.. 23

2-2-1-2-1 برخورد یکسان با سهامداران. 23

2-2-1-2-2 شفافیت و افشاء. 23

2-2-1-2-3 مسئولیتهای هیئت مدیره 24

2-2-1-2-4 نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی.. 24

2-2-1-2-5 تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی.. 24

2-2-1-2-6 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 24

2-2-1-2-7 صورتهای مالی.. 25

2-2-1-2-8 تدوین استانداردهای حسابداری وحسابرسی.. 25

2-2-3  نگهداشت وجه نقد. 28

2-2-3-1 نظریه موازنه. 29

2-2-3-2 عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه. 30

2-2-3-2-1 فرصتهای سرمایهگذاری.. 30

2-2-3-2-2 میزان نقدشوندگی داراییهای جار ی.. 31

2-2-3-2-3 اهرم مالی.. 31

2-2-3-2-4 اندازه 32

2-2-3-2-5 جریان نقدی.. 32

2-2-3-2-5 عدم اطمینان جریان نقدی.. 33

2-2-3-2-6 سررسید بدهی.. 33

2-2-3-2-7 پرداخت سود سهام. 33

2-2-3-3  نظریه سلسله مراتب تأمین مالی.. 34

2-2-3-3-1 عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی.. 35

2-2-3-3-1-1 فرصتهای سرمایه گذاری.. 35

2-2-3-3-1-2 اهرم مالی.. 35

2-2-3-3-1-3 جریان نقدی.. 35

2-2-3-3-1-4 اندازه 36

2-2-3-4 نظریه جریان وجه نقد آزاد. 36

2-2-3-4-1 عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. 38

2-2-3-4-1-1 اهرم مالی.. 38

2-2-3-4-1-2 فرصتهای سرمایه گذاری.. 38

2-2-3-4-1-3 اندازه 39

2-2-3-4-1-4 روابط بانکی.. 39

2-2-3-5 مدل های نگهداشت وجه نقد. 40

2-2-3-5-1 مدل نظم رتبهای.. 41

2-2-3-5-2 تئوری مدل جریان نقدی آزاد. 41

2-2-3-6 عوامل تعیین کننده میزان نگهداشت وجه نقد. 42

2-2-3-6-1 فرصتهای رشد. 42

2-2-3-6-2 اندازه شرکت.. 42

2-2-3-6-3 احتمال آشفتگی مالی.. 42

2-2-3-6-4 اهرم مالی.. 42

2-2-3-6-5 سررسید بدهی.. 43

2-2-3-7 تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریان های نقد آزاد. 43

2-2-4 معیارهای اندازه گیری ارزش شرکت.. 47

2-2-4-1 توبین کیو(tobin q). 47

2-2-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام. 49

2-2-4-2-1 بازده مجموع حقوق صاحبان سهام. 49

2-2-4-2-2 بازده حقوق صاحبان سهام عادی(ارزش خالص). 50

2-3                       پیشینه پژوهش… 50

2-3-1 پیشینه پژوهشهای داخل کشور. 50

2-3-1 پیشینهی پژوهشهای خارج از کشور. 57

3-1 مقدمه. 66

3-2 روش تحقیق.. 66

3-3 مدل مفهومی تحقیق.. 66

جدول3-1 تعیین متغیرهای پژوهش… 67

3-5 جامعه آماری.. 67

3-6 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 68

3-7 روش گردآوری داده ها 69

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

3-8-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 69

3-8-2 مفهوم سطح معنی داری  (P-value). 70

3-8-3 آزمون t. 71

3-8-3 آماره دوربین-واتسن.. 71

3-8-4 نمودار پراکنش… 72

4-1 مقدمه. 77

4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77

4-2) آمار توصیفی.. 77

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77

4-3 آمار استنباطی.. 78

4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 78

جدول 4-2 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 78

جدول4-3 آزمون همبستگی فرضیه اول. 80

جدول4-4 آزمون همبستگی فرضیه دوم. 81

جدول4-5 آزمون همبستگی فرضیه سوم. 82

جدول4-6 آزمون همبستگی فرضیه چهارم. 84

جدول4-7 آزمون همبستگی فرضیه پنجم. 85

5-1  مقدمه. 87

5-2  نتیجهگیری.. 87

5-2-1 فرضیه اول: بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معنادار وجود دارد. 87

5-2-2 فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. 88

5-2-3 فرضیه سوم: بین تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه وجود معنادار دارد. 88

5-2-4 فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. 89

5-2-5 فرضیه پنجم: بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. 89

5-3 پیشنهادها 90

5-3-1 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش). 90

5-3-1-1 پیشنهاد مربوط به فرضیه اول: (بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). 90

5-3-1-2 پیشنهاد مربوط به فرضیه دوم:  (بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). 91

5-3-1-3 پیشنهاد مربوط به فرضیه سوم:  (بین تمرکز مالکیت و  وجه نقد رابطه وجود دارد). 91

5-3-1-4 پیشنهاد مربوط به فرضیه چهارم: (بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه وجود دارد). 92

5-3-1-5 پیشنهاد مربوط به فرضیه پنجم:  (بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). 93

5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی.. 93

5-4 محدودیت های تحقیق.. 94

منابع و مآخذ. 96

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول3-1 تعیین متغیرهای پژوهش… 67

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 77

جدول 4-2 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 78

جدول4-3 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اول. 80

جدول4-4 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه دوم. 81

جدول4-5 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه سوم. 82

جدول4-6 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه چهارم. 84

جدول4-7 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه پنجم. 85

 

چکیده

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­ شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­ کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­ شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکت­ها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از این­رو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه­ های سازمانی اثرگذار بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل(سطح نگه­داشت وجه نقد و تمرکز مالکیت)  مورد توجه و بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع  قیاسی، از نظر نحوه­ اجرای پژوهش کمی، از نظر نوع داده ­ها توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و پس رویدادی است. در نمونه گیری 66 انتخاب شده است. یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که مطابق با پیش­بینی، با تغییر در سطح نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی این دوره زمانی به همان میزان تغییر گرده است. همچنین یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که مطابق با پیش­بینی،  ویژگی­های مربوط به حاکمیت شرکتی از قبیل اندازه­ هیأت مدیره، دوگانگی هیأت مدیره و … شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی این دوره زمانی با تغییرات در ارزش این شرکت­ها به همان میزان ارتباط دارد.

واژه­ های کلیدی: نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت، ارزش شرکت.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می­یابد، مدیران تصمیم می­ گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگه­داری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگه­داشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می­ کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف­پذیری که با نگه­داشت ذخایر وجه نقد به دست می­آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگه­داشت وجه نقد زیاد را اندازه ­گیری کنند. در حال حاضر تصمیم ­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت­ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است(نمازی و کرمانی، 1378: 85).  مزیت عمده نگه­داری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا، افزایش توانایی شرکت در استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند و پرهیز از تامین مالی خارجی گران قیمت است. در سال­های اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصاد­های در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل مفت سواری، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، ولی سایر مکانیزم­ ها ممکن است در جهت عکس عمل نمایند(برل و مینز[1]، 2004: 365).  یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند. این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت برابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار بلوک­داران شده است و نویسندگان در تحقیقات خود به نتایجی گاه متناقض دست یافته اند. تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه ­گذاران و تحلیلگران مالی بوده است(دمسز[2]، 2006: 375). آن­ها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده ­اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به طور واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می­گردد. بنابراین برآورد ارزش آتی شرکت­ها همواره یکی از دغدغه­ های سرمایه ­گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است، که از آن جمله میتوان به درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود خالص اشاره نمود، که همگی از اجزای صورت سود و زیان شرکت­ها محسوب میگردند، بنابراین مطالعه محتوای اطلاعاتی این متغیرها در پیش بینی ارزش شرکت­ها ضرورتی انکارناپذیر می­باشد( دنیس و سیبلکو[3]،2009).

1-2 بیان مسئله

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می­ کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(سلمن و آریسن، 2008: 28). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایه ­گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان­ها و همچنین عملکرد آنها می ­تواند داشته باشد. اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می­گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می­باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی­ های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود(نمازی و کرمانی، 1378: 85). در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل نوع و میزان تمرکز مالکیت و دارایی­ های نقدی بر بازده و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه ­گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان نشان می­دهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که می ­تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه­ های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه ­گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

1-3 اهمیت موضوع

رابطه بین ساختار مالکیت(شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز[4] در سال2004 ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند(برل و مینز، 2004: 365)  با وجود آنکه نتایج پژوهش­های آنان در سال2006 توسط دمسز[5]  به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحث­ها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:

الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت­ها

ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت­ها(دمسز، 2006: 375).

در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت­ها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکت­های دولتی بود. به موازات توجه مسئله­ نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت­ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه­داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی­ های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، 1388: 70).

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-4-2 اهداف ویژه

شناخت رابطه بین سطح نگه­داشت وجه نقد و  ارزش شرکت.

شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و  ارزش شرکت.

شناخت رابطه تمرکز مالکیت و سطح نگه­داشت وجه نقد.

شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت.

شناخت رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش شرکت.

1-4-3 اهداف کاربردی

کمک سرمایه ­گذاران هنگام تصمیم ­گیری برای خرید و فروش سهام خود.

کمک به سرمایه ­گذاران جهت انتخاب شرکت­ها.

کمک به مدیران شرکت جهت نگه­داشت سطح بهینه­ وجه نقد به منظور حفظ ارزش سرکت و در نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام.

[1] – Berel & Minz

[2] – Demsez

[3] -Denis & Sibilkov

[4] -Berle and Means

[5] -Demsetz

تعداد صفحه:119

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.