روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

گروه مشاوره

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل
شهرستان نجف‌آباد

استاد راهنما :

دکتر سیداحمد احمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………….. 1

1-1- بیان مسئله………………………………. 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-3 – اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-4- فرضیه‌های پژوهش…………………………… 6

1-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………. 6

فصل دوم: پیشینه‌پژوهش

مقدمه……………………………………….. 8

2-1- گفتار اول: تعهد زناشویی…………………… 8

2-1-1- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی………………. 8

2-1-2- ابعاد تعهد زناشویی……………………… 11

2-1-2-1- تعهد شخصی……………………………. 11

2-1-2-2- تعهد اخلاقی…………………………… 12

2-1-2-3- تعهد ساختاری…………………………. 13

2-1-3- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی….. 13

2-1-4- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی……. 15

2-1-4-1- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی    15

2-1-4-1-1- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت………………. 15

2-1-4-1-2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ…………… 16

2-1-5- نقش کاربردی تعهد زناشویی………………… 18

2-2- گفتار دوم: تاب‌آوری……………………….. 20

2-2-1- تعریف تاب‌آوری………………………….. 20

2-2-2- الگوهای تاب‌آوری………………………… 24

2-2-2-1- الگوی بلاک و بلاک………………………. 24

2-2-2-2- الگوی مک کابین و همکاران………………. 255

2-2-2-2-1- ارزیابی انطباقی…………………….. 26

2-2-2-2-2- تجارب جبرانی……………………….. 26

2-2-2-2-3- حمایت اجتماعی………………………. 27

2-2-3- سرسختی روان شناختی……………………… 27

2-2-4- تاب‌آوری در خانواده……………………… 29

2-2-4-1- تعریف تاب‌آوری خانوادگی………………… 29

2-2-4-2- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده………. 30

2-2-4-3- مراحل تاب‌آوری خانواده…………………. 30

2-3- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج…………………. 33

2-3-1- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری…………….. 33

2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط……………………. 35

2-3-2-1- تاریخچه غنی‌سازی روابط…………………. 35

2-3-2-2- پایه‌های نظری…………………………. 36

2-3-2-3- شیوه‌های مداخله……………………….. 37

2-3-2-4- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE 42

2-3-2-5- روش های درمان RE………………………. 42

2-3-2-6- روش های مداخله………………………… 43

2-3-2-7- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر……………. 44

2-3-2-7-1- تبدیل شدن………………………….. 44

2-3-2-7-2- رفع مشکل…………………………… 44

2-3-2-7-3- شستشو دادن…………………………. 45

2-3-2-8- انتخاب برنامهRE………………………. 45

2-3-2-9- اهداف برنامهRE……………………….. 46

2-3-3- برنامه آماده‌سازی – غنی‌سازی اولسون………… 47

2-3-3-1- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون………… 47

2-3-3-2- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون    47

2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون…… 48

4- پیشینه‌پژوهشی…………………………… 49

2-4-1- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور……………………………………… 49

2-4-2- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از كشور………………………………………… 50

2-4-3- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور    51

2-4-4- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور    52

2-4-5- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل كشور………………………………………… 53

2-4-6- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج كشور  55

2-4-7- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل كشور……………………………………. 56

خلاصه و جمع‌بندی ………………………………. 58

فصل سوم: روش‌پژوهش

مقدمه……………………………………….. 59

3-1- روش پژوهش……………………………….. 59

3-2- جامعه آماری……………………………… 60

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری…………………….. 60

3-4- ابزار تحقیق……………………………… 61

3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشویی (DCI)………………. 61

3-4-2- مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون…………….. 61

3-5- روش اجرای پژوهش …………………………. 62

3-6- خلاصه محتوای جلسات آموزشی …………………. 62

3-7- روش آماری ………………………………. 63

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه……………………………………….. 64

4-1- یافته‌های توصیفی …………………………. 64

4-1-1- بررسی استنباطی داده‌ها…………………… 68

4-1-2- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات……………. 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- خلاصه طرح پژوهش…………………………… 77

5-2- بحث در یافته‌های پژوهش…………………….. 77

5-3- نتیجه‌گیری‌کلی…………………………….. 81

5-4- اعتبار پژوهش…………………………….. 82

5-5- محدودیت­های پژوهش…………………………. 82

5-6- پیشنهادات پژوهشی…………………………. 82

5-7- پیشنهادات كاربردی………………………… 83

پیوست 1……………………………………… 84

پیوست 2 …………………………………….. 94

پیوست 3……………………………………… 100

پیوست 4……………………………………… 101

منابع و مآخذ…………………………………. 103
فهرست شكل‌ها

شكل (2-1): فرایند تاب‌آوری در خانواده……………. 31

شكل (2-2): مهارتهای R. E ………………………. 41

شكل(4-1): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد زناشویی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………… 71

شكل (4-2): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد شخصی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………….. 72

شكل (4-3): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد اخلاقی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………… 73

شكل (4-4): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد ساختاری زنان در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………… 74

شكل (4-5): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تاب‌آوری زنان در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………….. 75
فهرست جدول‌ها

جدول (3-1): دیاگرام طرح پژوهش………………….. 59

جدول (3-2): فراوانی توزیع متغیر تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل   60

جدول (3-3): فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل 61

جدول (3-4): خلاصه موضوع و دستور جلسات آموزشی……… 62

جدول (4-1): فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل 64

جدول (4-2): فراوانی توزیع متغیر تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل   65

جدول (4-3): نتایج مقایسه سن دو گروه كنترل و آزمایش.. 65

جدول (4-4): نتایج آزمون خی دو جهت سنجش فرض عدم تفاوت 65

جدول (4-5): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تاب‌آوری دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 66

جدول (4-6): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد زناشویی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون …………………… 66

جدول (4-7): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد شخصی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 67

جدول (4-8): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد اخلاقی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 67

جدول (4-9): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد ساختاری دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون …………………… 68

جدول (4-10): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه 68

جدول (4-11): ضریب همبستگی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با تاب‌آوری وتعهد زناشویی و عاملهای آن…………………………………. 69

جدول (4-12): نتایج آزمون شاپیرو- ویلك در مورد نرمال بودن توزیع متغیرهای تاب‌آوری، تعهد شخصی، تعهد اخلاقی، تعهد ساختاری و تعهد زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………….. 70

جدول (4-13): نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد زناشویی زنان نجف‌آباد در دو گروه كنترل و آزمایش…… 71

دول (4-14): نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد شخصی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمایش   72

جدول (4-15): نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد اخلاقی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمایش  73

جدول (4-16): نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد ساختاری زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمایش 74

جدول (4-17): نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی زوجین بر میزان تاب‌آوری زنان نجف‌آباد در دو گروه كنترل و آزمایش…… 75

جدول (4-18): نتایج آزمون مان‌ویتنی‌یو در مورد تفاوت توزیع نمرات تاب‌آوری در دو گروه کنترل و آزمایش……………………… 76

جدول (4-19): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه 76

چكیده

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش زنان شهرستان نجف‌آباد بودند که از بین آنها 60 نفر به صورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) و مقیاس تاب‌آوری بود. پژوهش به صورت نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمایش و کنترل انجام پذیرفت. فرضیه پژوهش این بود که: آموزش غنی‌سازی ازدواج تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل شهرستان نجف‌آباد را افزایش می‌دهد. داده‌ها به صورت توصیفی و استنباطی و تحلیل کواریانس با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش غنی‌سازی ازدواج تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل نجف آباد را افزایش داده است (05/0p<).

مقدمه

ازدواج، رابطه‌ای دوجانبه، پیچیده، ظریف و پویاست که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. اگرچه در نخستین روزهای ازدواج، زوجین به یکدیگر احساس‌ تعهد دائمی می‌نمایند. لیکن برخی از زوجین به تدریج دچار تعارض می‌شوند (نوابی نژاد، 1380). تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن در هنگام غم و شادی، وقایع خوشایند ناخوشایند زندگی است. تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم برپای قصد و نیت است. زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسیده و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب می‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و نتیجه آن، بی‌وفایی خواهد بود (مک کارتی؛ 1999، به نقل ازشاه‌سیاه، 1387). سطح پایین تعهد زناشویی منجر به عدم رضایت و طلاق می‌گردد. یکی از نشانه‌های خانواده سالم، احساس تعهد در قبال دیگر اعضای خانواده است. در خانواده‌های متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده می‌کنند بلکه در رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می‌کوشند (هریس، 2006).

تاب‌آوری عبارت از توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز به رغم شرایط چالش‌انگیز و تهدید کننده است (گارمزی وماستن؛ 1991، به نقل از محمدی، 1384). تا ب‌آوری به عوامل و فرایند‌هایی اطلاق می‌شود که خط سیر رشد را از رفتارهای خطرزا به رفتارهای مناسب و سالم می‌رساند و به رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌گردد (محمدی، 1384).

افراد تاب‌آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس‌زا را دارند (لتزرینگ، 2005). هسته مرکزی سازه تاب‌آوری در این پیش فرض است فطرتی زیست شناختی برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد و به طور طبیعی و در شرایط معین می‌تواند آشکار شود (ورنر، 1997).

نابسامانی در روابط زوجین با پیامدهای طولانی مدت جسمی و روانی همراه است و نیاز به کار اصولی در این زمینه دارد یکی از پرکاربرد‌ترین برنامه‌ها در این زمینه برنامه‌ی غنی‌سازی ازدواج است. غنی‌سازی ازدواج رویکردی آموزشی است که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، تلاش می‌کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلی و صمیمیت را تقویت نماید، و مهارتهای ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اولیا، 1387).

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 139

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.