روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد بهشتیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………..6

1-4-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………7

1-5- سؤالات و فرضیه ‏های تحقیق ……………………………………………………………………………7

1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………7

1-6-1- تعریف مفهومی ……………………………………………………………………………… 7

1-6-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعریف وابستگی …………………………………………………………………………………………. 10

2-2- وابستگی و رسانه ………………………………………………………………………………………… 11

2-3- اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………………………………………… 14

2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………. 17

2-4-1-نشانه های روان شناختی …………………………………………………………………. 18

2-4-2-نشانه های جسمانی ……………………………………………………………………….. 18

2-4-3-نشانه های رفتاری …………………………………………………………………………. 18

2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی ……………………………………………………….. 18

2-5- فیسبوک چیست؟ ………………………………………………………………………………………. 19

2-6- نشانه های فیس بوک بازان …………………………………………………………………………. 22

2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی ……………………………………………………. 22

2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک ……………………………………………………. 31

2-9- هوش هیجانی چیست ……………………………………………………………………………….. 32

2-10- اهمیت هوش هیجانی ……………………………………………………………………………… 38

2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات ……………………………………………….. 39

2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی ……………………………………………….. 40

……….. 2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت ………………………………………………….. 41

……….. 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد …………………………………………… 41

2-11- ادراک هیجانات ………………………………………………………………………………………. 42

2-12- توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی …………………………. 44

2-12-1- سواد هیجانی ………………………………………………………………………….. 44

2-12-2- توانش هیجانی ………………………………………………………………………… 46

2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی ………………………………………………………………….. 48

2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش …………………………………………… 48

2-13-2- الگوهای آمیخته ………………………………………………………………………… 50

2-13-3- الگوهای توانایی ………………………………………………………………………… 53

2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی ………………………………………………… 54

2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 59

2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی ……………………………………………………… 65

2-16-1- اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………. 66

2-16-2- نقش والدین ………………………………………………………………………………. 66

2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان ……………………………. 67

2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها ………………………… 67

2-16-5- سهم همسالان ……………………………………………………………………….. 68

2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران …………… 68

2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها …………… 69

2-16-8- تحول شناختی ………………………………………………………………………. 70

2-17- کارکردهای هوش هیجانی …………………………………………………………………….. 71

2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی ………………………………………. 71

2-17-2 – هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا ………………………… 75

2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………. 81

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………… 81

3-3- طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 81

3-4– روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………….. 82

3-4-1- شرح جلسات ………………………………………………………………………. 82

3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………. 84

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان ……………………………………………. 84

3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن ………………………………… 84

3-5-3- نحوۀ نمره گذاری …………………………………………………………………. 86

3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ………………………………………… 88

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………….. 88

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 96

5-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………… 98

5-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………. 98

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………. 99

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………. 100

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………. 102

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست جداول

جدول2-1- ……………………………………………………………………………………………………..55

جدول3-1- ……………………………………………………………………………………………………..81

جدول3-2- ……………………………………………………………………………………………………..87

جدول4-1- ……………………………………………………………………………………………………..90

جدول4-2- ……………………………………………………………………………………………………..91

جدول4-3- ……………………………………………………………………………………………………..91

جدول4-4- ……………………………………………………………………………………………………..92

جدول4-5- ……………………………………………………………………………………………………..93

جدول4-6- ……………………………………………………………………………………………………..94

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است.

گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است .

این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس فرضیه ها و با بهره گرفتن از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است.

  • آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

 

1-1 مقدمه

از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می‏توانند در گروه ‏های مختلف حضور داشته باشند؛ می‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می‏توانند دست به انتخاب بزنند (مرتضی نورمحمدی، 1388).

بخشی از این تضاد در این است که بعضی اعتقاد دارند که فقط موادی که وارد بدن می شود می‏تواند به عنوان اعتیاد قلمداد شود و این اصطلاح باید در زمینه داروها مورد استفاده قرار گیرد. برای اختلال، سبب شناسی ضرورتی ندارد. بنابراین این اختلال می‏تواند کارکرد شناختی ، رفتاری و عاطفی یک فرد بهنجار را تحت تأثیر قرار دهد و بدین جهت نیز رفتار در محدوده بهنجار قرار دارد (جاشوا[1]،1999).

وابستگی به اینترنت به عنوان »وابستگی رفتاری «مانند وابستگی به قمار، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن مدنظر گرفته می‏شود. در اینجا فرد نه به مواد بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‏دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می‏دهد وابسته می‏شود (ساسمن و تاسیون ،2002 به نقل از جدیدی 1385).

اورزاک[2] (2005) وابستگی به اینترنت را به عنوان اختلال در نظر می گیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره می بینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بی حوصله هستند یا آنهایی که ازیک اعتیاد دیگر بهبودی می یابند،آسیب پذیری بیشتری دارند.وابستگی به تکنولوژی به طور عملیاتی می تواند به عنوان وابستگی غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل انسان و دستگاه است تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانه ای) باشد و معمولاً جنبه های القاء کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن است به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز[3] و همکاران ،2002).

فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد. اعتیاد به رسانه های الکترونیکی نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از رسانه الکترونیکی به نحوی اطلاق می گردد که سایر فعالیت های اجتماعی فرد را تحت الشعاع قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی – علمی-اجتماعی- حرفه ای-خانوادگی اقتصادی-روانشناختی می شود.تا انجا که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می گردد.(حق شناس،۱۳۸۵)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.