روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی توانمندسازی و كارآفرینی بر بهره‌وری كاركنان پتروشیمی خارك

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A)

گرایش صنعتی سازمانی

عنوان پایان نامه:

بررسی توانمندسازی و كارآفرینی بر بهره‌وری كاركنان پتروشیمی خارك

استاد راهنما :

دكتر عبادالله احمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها ……………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….. 14

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

تاریخچه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم واژه كارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………… 18

کارآفرینی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………… 19

عوامل اجتماعی و روانی کارآفرینان …………………………………………………………………………………………….. 22

انواع کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………………. 24

وجوه مشترک کار آفرینان ………………………………………………………………………………………………………….. 24

فهرست مطالب

نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی ……………………………………………………………………………………. 26

تاریخچه توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………………………. 29

تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………. 31

رویکرد های توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………. 39

شرایط سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان …………………………………………………………………………… 43

ویژگی های سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………………………………………….. 47

تاریخچه بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………… 48

تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری و شرح تاریخی برخی تعاریف مهم …………………………………………….49

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها ……………………………………………………………………………………… 50

بهره وری در کارخانه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 52

دیدگاه های مختلف درباره بهره وری ………………………………………………………………………………………….. 57

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………….. 61

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور …………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم:روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فهرست مطالب

طرح کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………… 78

روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

یافته‌های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 82

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 82

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………….. 96

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 97

محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..103

پیشنهادها : كاربردی و پژوهش …………………………………………………………………………………………………..103

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 118

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 121

چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 122

فهرست جداول

جدول (2-1): مسیر تکامل کارآفرینی در نظریه اقتصادی ……………………………………………………………….. 28

جدول (2-2): سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ……………………………………………………………………………. 31

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار کسب شده در مؤلفه های کارآفرینی ……………………………………… 83

جدول( 4-2) میانگین و انحراف معیار توانمندسازی و هریک از مولفه ها ………………………………………… 84

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار بهره وری و هریک از مولفه ها …………………………………………….. 85

جدول (4-4) ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ………………………….. 87

جدول ( 4-5 ) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ……………………………………………….. 87

جدول(4-6) ضرایب رگرسیون تفکیک شده متغیرهای پیش بین بر میزان بهره وری ………………………… 88

جدول (4-7)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ……………………………. 89

جدول (4-8)بررسی رابطه خطی بین متغییرهای پیش‌بین و ملاك …………………………………………………… 89

جدول (4-9) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد توانمندسازی بر میزان بهره وری ………………………… 90

جدول (4-10)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………. 91

جدول( 4-11) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………. 92

جدول (4-12) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد کار آفرینی بر میزان بهره وری ………………………….. 93

جدول (4-13)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ……………………………………. 94

جدول (4-14)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ………………………………………94

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): نحوه شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت ……………………………………………………………….. 20

نمودار (2-2): مراحل پنج گانه فرایند توانمندسازی ………………………………………………………………………. 34

نمودار (2-3): ویژگی های سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………………….. 48

نمودار( 2-4): مدیریت عملیات و سودآوری ……………………………………………………………………………….. 52

نمودار( 2-5): مفهوم بهره وری در واحد های تولیدی …………………………………………………………………… 53

نمودار (2-6): عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان ……………………………………………………………………… 54

نمودار (2-7) : بهره وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………….. 58

نمودار (4-1) میانگین گروه نمونه در مولفه های کار آفرینی …………………………………………………………… 84

نمودار (4-2) میانگین گروه نمونه در مولفه های توانمند سازی ……………………………………………………… 85

نمودار (4-3) میانگین گروه نمونه در مولفه های بهره وری ……………………………………………………………. 86

نمودار (5-1) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 104

 

چکیده

تلاش برای ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی انسانی یکی از برنامه‌های حیات سازمان‌ها محسوب می‌شود. این تحقیق تحت عنوان بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارك در سال 1388، با عنایت به پنج فرضیه تحقیق، یک فرض اصلی و چهار فرض فرعی تدوین شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 800 نفر از کارکنان پتروشیمی خارك می‌باشند که تعداد نمونه مورد پژوهش 200 نفر از کارکنان پتروشیمی خارك می‌باشند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین کارکنان پتروشیمی خارک انتخاب شده اند جهت جمع آوری داده‌ها و اطلاعات این تحقیق از پرسشنامه‌های توانمندسازی، پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه بهره‌وری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو شیوة آمار توصیفی ( فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شده است. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینكه در بین توانمندسازی و كارآفرینی با بهره‌وری كاركنان پتروشیمی خارك رابطه وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد و ارتباط معناداری بین آن‌ ها وجود دارد.

مقدمه

تغییر و تحولات سریع جهان که در محافل بین المللی از آن به عنوان سپیده دم مدرنیت یاد می شود، نتایج و عواقب بسیار گسترده ای را در سازمان های عصر اطلاعات به جای گذاشته به نحوی که جهان ناگریز از پذیرش اوضاع و احوال خیره کننده این تحولات شده است، یکی از بارز ترین نمونه ای از این تحولات، پدیده جهانی شدن است، چالشی که کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، مجبور به پذیرش آن هستند. برای رویارویی با این چالش ها، اکثر کشور های توسعه یافته در حال انتقال از حالت بورکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان خود می باشند. همچنین ایجاد چشم انداز استراتژیک در توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی به معنای بهره برداری بهینه از منابع و امکانات جهت گسترش رفاه اجتماعی، افزایش فناوری و دانش مدرن با رویکرد توانمندسازی و كارآفرینی در كاركنان و مدیریت استراتژیک منابع انسانی از ضروریات درجه اول هر جامعه، گروه، سازمان ها، شرکت ها و … می باشد. به عقیده بعضی صاحب نظران مدیریت، از بین مولفه های موثر در افزایش بهره وری بهینه سازمان، توانمندسازی و کارآفرینی از اهمیت بسزایی برخوردار است و این دو مولفه بسیار مهم، خلاقیت و نوآوری در سازمان را نیز ممکن می کند. برای پایداری در مقابل چالش ها و تهدیدات جهانی شدن باید بر بال های پرشتاب امواج سهمگین تغییرات نشست. از این رو از کارآفرینی و توامندسازی افراد سازمان به عنوان موتور حرکت توسعه و بهره وری سازمانی یاد می شود و همان طور که گفته شد، در واقع توانمندسازی و کارآفرینی به عنوان عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان می باشند. امروزه برای توانمند کردن نیروی انسانی در هر سازمان روش های مختلفی به کار برده می شود، تواناسازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره وری، از طریق بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد استفاده قرار گرفته است. این شیوه، روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان توازن برقرار می کند. چنانچه مدیریت، کنترل زیاد اعمال کند، علاوه بر این که حس ابداع و ابتکار و نوآوری از کارکنان سلب می شود، حجم کار مدیر افزایش می یابد و کارکنان را متکی به غیر بار می آورد، آزادی کامل نیز ممکن است به انسجام گسیختگی منجر شود و موجب دوباره کاری و تداخل وظایف گردد و کارآفرینی، فرایندی است که کارآفرین آن را در جهت مناسب برای نیل به اهداف غایی سازمان، راهبری می نماید و این دو مفهوم مکمل یکدیگرند که با عنایت به تحولات گسترده در ابعاد مختلف سازمانی به جایگاه مهمی تبدیل گردیده اند و در بهره وری سازمانی نقشی بسزا را ایفا می کنند (عباس صدری، 1383).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.