روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی(M.A)

گرایش صنعتی و سازمانی

عنوان:

بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87

استاد راهنما:

دکتر سلطانعلی کاظمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه       ………………………………………………………………………………………………………..             1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………           5

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………..             7

اهداف پژوهش ، فرضیه ها ………………………………………………………………………………..             12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها   ……………………………………………………………………..             14

فصل دوم مروری بر تحقیقات دیگران

مقدمه و بحث نظری     …………………………………………………………………………………….               16

انواع رفتار شهروندی در سازمان     ……………………………………………………………………..             18

ابعاد رفتار شهروندی     ……………………………………………………………………………………..               19

رفتار مدنی سازمانی     ……………………………………………………………………………………..               24

عملکرد زمینه ای        ……………………………………………………………………………………..               25

چارچوب های نظری رفتار مدنی سازمانی …………………………………………………………               27

کیفیت زندگی کاری چیست ……………………………………………………………………………                 42

تاریخچه کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………….                 45

اجزای کیفیت زندگی کاری   ………………………………………………………………………….                 50

الگوی والتون     ……………………………………………………………………………………….. …                51

الگوی کاسیو ،الگوی هریک و مک بوی ………………………………………………………..                   55

الگوی ارائه شده توسط انجمن مدیریت امریکا …………………………………………….                     56

الگوی ارائه شده در شرکت جنرال موتورز ،ارائه شده توسط مورتن …………………                     57

ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری ………………………………………                       61

اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………….                     63

عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری …………………………………………                       66

حلقه های کیفیت           ……………………………………………………………………….                       68

سیستم های اجتماعی – فنی ……………………………………………………………………                       70

تحقیقات انجام شده   ………………………………………………………………………………                     73

جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیقات پیشین ……………………………………………                       86

 

فصل سوم روش پژوهش

(مقدمه ، روش تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ) …………..                       88

( متغیرها،ابزارتحقیق)………………………………………………………………………………                     89

روش اجرا   ………………………………………………………………………………………                       92

روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………..                       92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

(مقدمه ، نتایج تحلیل های مربوط به آمار توصیفی) ………………………………….                       93

نتایج تحلیل های مربوط به آمار استنباطی ……………………………………………..                       103

فصل پنجم ، خلاصه ، بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادها، محدودیت ها

خلاصه         ……………………………………………………………………………………..                     113

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………                     114

نتیجه گیری کلی     ……………………………………………………………………………                     122

پیشنهادها             ……………………………………………………………………………..                     123

محدودیت ها       ……………………………………………………………………………..                   124

 

فهرست جداول

جدول (1-4) توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات …………………………………………….                 93

جدول (2-4) توزیع فراوانی متغیر جنسیت   ……………………………………………………..                94

جدول (3-4) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیر جنسیت ………………..               96

جدول (4-4) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیر سطح تحصیلات …….               98

جدول (5-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در آموزگاران         100

جدول (6-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در آموزگاران مرد     104

جدول (7-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری در آموزگاران زن     105

جدول (8-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران با توجه به مدرک تحصیلی 106

جدول (9-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و روابط حاکم بر محیط کار آموزگاران       107

جدول (10-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و امنیت شغلی آموزگاران       108

جدول (11-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی وپیشرفت شغلی آموزگاران     109

جدول (12-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی ومشارکت آموزگاران             110

جدول (13-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و رعایت حقوق و منزلت انسانی آموزگاران 111

جدول (14-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و توازن بین کار و زندگی آموزگاران       112

جدول (15-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و تعهد کاری در آموزگاران      113

جدول (16-4) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه رفتار مدنی سازمانی و مسائل مالی و رفاهی آموزگاران             114

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 درصد فراوانی اعضای نمونه به تفکیک سطح تحصیلات …………………..                 94

نمودار 2-4 درصد فراوانی اعضای نمونه به تفکیک جنسیت ……………………………..                 95

نمودار3-4 میانگین نمرات متغیرها به تفکیک جنسیت     …………………………………..                 99

نمودار4-4 میانگین تمرات متغیرها به تفکیک سطح تحصیلات ………………………….                 100

نمودار5-4 انحراف معیار نمرات متغیرها به تفکیک جنسیت   ……………………………                 101

نمودار6-4 انحراف معیار نمرات به تفکیک سطح تحصیلات ……………………………                 102
پیوستها

پیوست الف                                 پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی …………..

پیوست ب                                   پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ………….

 

چکیده

بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش منطقه سرچهان

پژوهش حاضراز نوع همبستگی و با هدف بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری، در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان فارس انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزگاران (مرد و زن )دوره ابتدایی منطقه سرچهان که در سال تحصیلی 88-1378 مشغول به تدریس می باشند ، که تعداد کل آنها 200نفر بوده واز این تعداد 38نفر زن و 162 نفرمرد است . نمونه آماری با توجه به جدول مورگان شامل 120 نفر از آموزگاران می باشد ، 82 نفر مرد و 38 نفر زن که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تدریس بودند.از آنجا که تعداد زنان جامعه آماری 38 نفربود کلیه زنان انتخاب شدند و از تعداد 162 نفر آموزگار مرد تعداد 82 نفر که به صورت قرعه کشی بر اساس شماره پرسنلی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ، رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمارتوصیفی مانند محاسبه فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف معیارو ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری (SPSS) نسخه شانزدهم استفاده گردید.داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج به دست آمده عبارتند از:

  • بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران رابطه وجود دارد.
  • بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زند گی کاری آموزگاران مرد و زن رابطه وجود دارد.
  • بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران بامدرک تحصیلی آنها رابطه وجوددارد.
  • بین رفتار مدنی سازمانی و 6مولفه کیفیت زندگی کاری رابطه وجودداردو2مولفه آن رابطه وجود ندارد.

مقدمه

اگرتعدادمایک نفر باشد نمی توانیم سازمان تلقی شویم.دو یا بیشتر افرادی که برای دستیابی به اهداف مشترک دور هم جمع شده اند ودارای قوانین و اصول می باشند سازمان نامیده می شود. قوانین وقواعد حاکم برسازمان که افراد سازمان ملزم به اطاعت آن اصول هستند سازمانٍ سازمان نامیده می شود(مهداد،1384).

رویكرد سنتی برای اندیشیدن در مورد شغل این است كه یک شغل بر حسب وظایف تعیین شده برای آن تعریف می­ﮔردد . در واقع هدف تحلیل شغل این است كه این وظایف را تعریف و تعیین كند . در عوض، ارزیابی عملكرد با ارزیابی اینكه كاركنان وظایف مربوط به شغلشان را ﭼﻪ قدر خوب انجام می­ دهند ارتباط دارد . ﭘﮋوﻫﺸﮕران سازمانی به این نتیجه رسیده ­اند كه برخی از كاركنان با انجام مسئولیت ­های فراتر از وظایف تعیین شده در شغلشان، به بهبود كارآیی سازمان خود كمك می­كنند . به این معنی­كه، آن­ها همكاری­های اضافی را انجام می­ دهند كه نه لازم است و­نه ﭘﯿﺶ­بینی می­ شود . رایج­ترین اصطلاح مورد استفاده برای این ﭘدیده رفتار شهروندی است . این رفتار ﻫﻤﭽنین به رفتار سازمانی موافق اجتماعی و رفتار فراتر از نقش اشاره دارد . ارﮔان[1] (1994) فردی را كه دارای رفتار شهروندی سازمانی است “سرباز خوب ” توصیف می­كند .

تحقیقات اولیه­­ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته می­شد . این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه ­گیری می­شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می­گرفتند اما در بهبود اثر بخشی سازمان موثر بودند (بینستوک2 ، 2003).

تقویت رفتار شهروندی مانند هر رفتار دیگری که از­افراد سر می­زند نیاز به ترغیب وتشویق دارد یکی از مواردی که می ­تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی است . مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب در جهت شکوفا شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند . در همین راستا می­توان برای ارتقاء و ترغیب رفتار سازمانی و شهروندی به مطالعه سبکهای مدیریتی پرداخت (ایزدی، 1386 ).

مطالعات مختلف در سازمان­ های صنعتی، نظامی و آموزشی و کاری نشان می­دهد، برای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی تر به ماندن در شغل خود داشته باشند، علاوه بر این که باید خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می­ شود (تدریس حسنی، 1373).

نیروی انسانی اصلی ترین وجزء جدایی ناپذیر هر سازمانی در انجام برنامه ها و فعالیت های آن سازمان

می باشد. بخش عمده ای از ركود بهره وری و كاهش كیفیت محصول ناشی از كاستی های زندگی كاری وتغییراتی است كه درعلاقه و رجحان های كاركنان پدیدار می شود. از سال 1972 تاكنون واژه كیفیت زندگی كاری مرتباً در كتب ومجلات معتبر دنیا به كار برده می شود. در سال 1977 ستاد مركزی آمریكا كیفیت زندگی كاری را چنین تعریف كرده: «بهبود زندگی كاری به هر فعالیتی اطلاق می شود كه در هر سطحی از زمان به وقوع می پیوندد و هدف آن افزایش كارآمدی سازمان از طریق بالا بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امكانات رشد و ترقی در افراد باشد» (رابینز، به نقل از مجرد زاده كرمانی.1371).

كیفیت زندگی كاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات كاركنان در محیط كار از سال1970 وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای كه از پیدایش این مفهوم می گذرد، ازآن به عنوان یک متغیر مفهومی كه بتواند    رضایت مندی كاركنان را تامین كند یاد شده است و عمدتاً در پاسخ به كمبود نیروی كار و مشكل جذب كاركنان جوان در كارهای دفتری و تولیدی عادی شكل گرفت. بنابراین دهه ی1980 كیفیت زندگی كاری مجدداً و به طورعمده مورد توجه قرار گرفت و افراد می كوشیدند درك كنند كه كیفیت زندگی كاری واقعاً و دقیقاً چیست و مفاهیم آن چگونه می تواند به منظور بهبود سازمان های آن ها مورد استفاده قرار گیرد (نادلرولاور[2]، 1983).

اگر چه كیفیت زندگی به طورگسترده ای مطالعه شده است، اما كیفیت زندگی كاری، نسبتاً كشف نشده و توضیح داده نشده باقی مانده است. بررسی مطالعات انجام شده، اطلاعات نسبتاً كمی را در اختیار قرار می دهد و نویسندگان درباره ی سازه های اصلی آن اختلاف نظر دارند و قبلاً در این باره كه كل بزرگ تر است از مجموعه قسمت هایی كه به كیفیت زندگی كاری مربوط می شود بحث هایی صورت گرفت؛ بنابراین عدم موفقیت در رسیدگی به تصویر بزرگ تر ممكن است به شكست مداخله هایی كه فقط به   یک جنبه رسیدگی می كنند، منجر شود. از سوی دیگر دركی روشن تر از ارتباط درونی جنبه های گوناگون كیفیت زندگی كاری فرصتی را برای تجزیه و تحلیل بهتر علت و معلول در محل كار ایجاد می كند. بررسی كیفیت زندگی كاری به عنوان زمینه ی بزرگ تر برای عوامل گوناگون در محل كار مانند رضایت شغلی و فشار ممكن است فرصت را برای مداخله های مؤثر در محل كار فراهم آورد. برای مثال هدف قرار دادن مؤثر كاهش فشار در هرصورت ممكن است وظیفه ای ناامید كننده برای كارمندانی كه تحت فشار هستند و اقدام به پذیرش احتیاجات دولتی می كنند را نشان دهد (تیلفر[3]وهمكاران،2004).

هم اكنون سازمان ها بیش از پیش برای بالا بردن درجه ی بهره وری خود به افزایش توان تخصصی، رضایت شغلی و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند و بهره وری را با بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی كاری مربوط ساخته اند(ارشدی،1369).

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.