روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی: بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش صنعتی و سازمانی     

عنوان:

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری شغلی

استاد راهنما:

دکتر نادره سهرابی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7

تعاریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………. 7

تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………….. 8

تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 11

بهره ­وری ………………………………………………………………………………………………………….. 11

تعریف بهره ­وری ………………………………………………………………………………………………… 13

دیدگاه ­های مختلف درباره بهره ­وری…………………………………………………………………………. 17

الگوی بهره ­وری هرسی و گلداسمیت……………………………………………………………………….. 19

بهره ­وری در ایران ……………………………………………………………………………………………….. 23

اهداف توسعه منابع انسانی …………………………………………………………………………………….. 24

بهبود بهره ­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………. 26

رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………. 27

انواع رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………….. 32

پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………… 33

نظریه های رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………… 35

سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. 41

دیدگاه ­های مختلف درباره سازگاری ………………………………………………………………………… 43

پژوهش­های انجام شده …………………………………………………………………………………………. 45

رابطه بین رضایت شغلی با بهره ­وری ……………………………………………………………………….. 45

رابطه بین سازگاری با بهره ­وری……………………………………………………………………………….. 49

فهرست مطالب

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 53

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 53

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………… 53

روش نمونه گیری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………. 53

ابزار گردآوری داده ­ها و پایایی و روایی آنها……………………………………………………………….. 54

فرایند جمع ­آوری داده ­ها ……………………………………………………………………………………….. 56

روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ………………………………………………………………………………….. 57

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………….. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

داده ­های توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 59

داده ­های استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 64

تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 64

محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 69

پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………. 70

پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 71

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 78

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………… 81

پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………. 82

پیوست 2……………………………………………………………………………………………………………. 85

پیوست 3……………………………………………………………………………………………………………. 86

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 88

فهرست جداول

جدول 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو………………………………………………………………………………. 38

جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب جنسیت…………………………………………… 54

جدول 3-2: توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سطح تحصیلات………………………………. 54

جدول 3-3: تعیین ضریب آلفای سؤالات پرسشنامه سازگاری………………………………………………….. 55

جدول 4-1: شاخص ­های آماری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 59

جدول 4-2: همبستگی بین رضایت شغلی با بهره ­وری…………………………………………………………… 60

جدول 4-3: همبستگی بین سازگاری با بهره ­وری……………………………………………………………….. 60

جدول 4-4: ماتریس همبستگی بین ابعاد سازگاری با بهره ­وری…………………………………………….. 61

جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری…………………………….. 61

جدول 4-6: مقایسه میانگین میزان بهره ­وری زن و مرد…………………………………………………………. 62

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………..33

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری در بین کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 152 نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال 92-91 مشغول به کار می­باشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده ­ها از 3 پرسشنامه؛ 1- پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی، 2- پرسشنامه خشنودی شغلی کندال و هیولین و 3- پرسشنامه بهره وری اچیو استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره­ هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مسقل و رگرسیون همزمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده­های مختلف شغلی در بر می­گیرد.

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت­ های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوشش­های بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوشش­ها را می­توان دست­یابی به بهره ­وری بالاتر نامید. بهره ­وری، مفهومی است که به­عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­ شود و اهمیت آن تا اندازه­ای است که می­توان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد. بهره ­وری در سازمان از طریق نیروی انسانی کارا و ماهر میسر می­ شود (پاول و مایر، 2009).

پایه حرکت بهره ­وری در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در هر کشور به داشتن انسان­هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است.اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرایند تولید مطرح بوده است. از این­رو بشر همواره برای ایجاد یک زندگی مطلوب چاره­ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخ­گوی این نیاز است، مقوله­­ی بهره ­وری است. بهره ­وری نیز یکی از فعالیت­های ارادی انسان و از جمله شاخص ­های رسیدن به کمال در نظام­های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است. بر این اساس، موضوع بهره ­وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره ­وری به عنوان یکی از مهم­ترین زمینه­ های توسعه مطرح است و تلاش برای دست­یابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می­گردد (تولنتینو[2]، 2000).

نیروی انسانی است که در سازمان ایجاد بهره ­وری می­ کند و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می­ شود، اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می­ماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان، ماشین­آلات، تجهیزات، مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت. لذا یکی از علل پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتقاء بهره ­وری عوامل تولید، افزایش مهارت ­ها و تخصص­های نیروی انسانی است.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت انسان برای سازمان، بدون شک هر سازمانی بدنبال روش­هایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیک­ها، افزایش رضایت شغلی افراد و سازگار شدن آنها با سازمان می­باشد. اگر رضایت شغلی افراد افزایش یابد و بین سازمان و افراد و محیط درون و بیرون سازمان سازگاری وجود داشته باشد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و بنابراین به موفقیت بیشتری نائل خواهند شد.

دراین فصل، ابتدا مسئله مورد تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه، اهمیت پژوهش تبیین شده و هدف­های تحقیق ذکر شده است. در قسمت بعد هدف­­های تحقیق بیان شده و در بخش آخر، واژه ­ها و اصطلاحات مهم این تحقیق تعریف گردیده است.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.