روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش روانشناسی شخصیت

عنوان :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390

استاد راهنما :

دکتر هادی بهرامی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله و سوالهای پژوهش…………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………. 10

1-6- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 10

1-6-1- تعاریف نظری……………………………………………………………………….. 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- شخصیت……………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- تعاریف ارائه شده……………………………………………………………………………… 16

2-1-2- ساختار شخصیت………………………………………………………………………………. 17

2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت………………………………………………………………….. 18

2-1-4- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………….. 25

2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی…………………………………………………………. 25

2-1-4-2- نظریه روان کاوی………………………………………………………………… 30

2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ…………………………………………………….. 33

2-1-4-4- رویکرد صفت……………………………………………………………………… 34

2-1-4-5- رویکرد عمر………………………………………………………………………. 40

2-1-4-6- رویکرد انسان گرا………………………………………………………………… 42

2-1-4-7- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………. 43

2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………. 44

2-1-4-9- رویکرد شناختی…………………………………………………………………… 46

2-1-4-10- رویکرد معاصر…………………………………………………………………… 47

2-2- فرسودگی…………………………………………………………………………………………… 48

2-2-1- مبانی نظری فرسودگی……………………………………………………………….. 48

2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی…………………………………………………………… 49

2-2-3- علائم فرسودگی………………………………………………………………………. 54

2-2-4- مولفه های فرسودگی…………………………………………………………………. 56

2-2-5- فرسودگی تحصیلی…………………………………………………………………… 61

2-3- سلامت روان……………………………………………………………………………………….. 64

2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان………………………………………………………….. 66

2-3-2- تعریف بیماری روانی…………………………………………………………………………. 66

2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان………………………………………………………………….. 67

2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید………………………………………………….. 68

2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر…………………………………………………. 69

2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر………………………………………………….. 70

2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز………………………………………………………. 72

2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون…………………………………………………….. 73

2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس……………………………………………….. 73

2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی………………………………………………………………… 76

2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل……………………………………… 76

2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی…………………… 77

2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان…………………………………………. 81

2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی………………………………………………………………. 84

2-3-7- معیارهای سلامت روان…………………………………………………………………………… 85

2-3-8- روش های کمک به بهداشت روانی………………………………………………………………. 86

2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت………………………………………………………….. 88

2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با بهره گرفتن از مدل پنج عاملی شخصیت……….. 92

2-3-11- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………….. 93

2-3-11-1- خارج از کشور………………………………………………………………………………… 99

2-3-11-2- داخل کشور………………………………………………………………………………….. 103

2-3-11-3- جمع ­بندی تحقیقات پیشین……………………………………………………………….. 103

فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 105

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 106

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 106

3-4- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………… 107

3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 107

3-6- متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………. 108

3-7- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………… 110

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 111

3-9- شیوه گردآوری داده ها ………………………………………………………………………….. 116

3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………….. 117

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 119

4-2- تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………… 120

4-3- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………….. 123

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 138

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………. 139

5-3- تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 140

5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………….. 146

5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 149

5-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 153

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 155

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 160

پیوستها

  1. آزمون ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با این پژوهش)……….. ج
  2. آزمون سلامت عمومی GHQ……………………………………………………………………… هـ
  3. آزمون فرسودگی تحصیلی ………………………………………………………………………….. ز

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست جداول

جدول 4-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………. 120

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………… 121

جدول 4-3- توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق…………………………………………….. 122

جدول 4-4- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان پسر………… 123

جدول 4-5- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان دختر……….. 124

جدول 4-6- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر….. 125

جدول 4-7- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش ­آموزان دختر….. 126

جدول 4-8- خلاصه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر…………………………………………………………………………………………………………………………… 127

جدول 4-9- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی برحسب ویژگی­های شخصیتی دانش ­آموزان دختر     128

جدول 4-10- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر……………………………………………………………………………………………………………………. 129

جدول 4-11- خلاصه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان پسر……………………………………………………………………………………………………………………… 130

جدول 4-12- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پسر     131

جدول 4-13- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب      ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان پسر……………………………………………………………………………………………………………. 132

جدول 4-14- خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق برحسب جنسیت دانش ­آموزان…. 133

جدول 4-15- خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق بر حسب رشته تحصیلی           دانش ­آموزان  135

جدول 4-16- خلاصه نتایج آزمون تعقیبی تحلیل واریانس فرسودگی تحصیلی و مردم گرایی بر حسب رشته تحصیلی         136

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………… 120

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………… 121

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می­باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو استفاده شد و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.

برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن استفاده شد. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:

-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.

-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر است.

-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران است.

-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران است..

-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی است.

بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان رابطه معناداری

مقدمه:  

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می­شوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین می­روند و کارآیی خود را از دست می دهند.

برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)

از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگو همکاران، 2007)

از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی، 2010)

همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.

از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 182

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.