روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی

گرایش تربیتی

عنوان:

پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

استاد راهنما:

دکتر فرهاد خرمایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………9

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1- صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………13

2-1-2- سبک های دلبستگی …………………………………………………………………………………………21

2-1-3- سبک‏های پردازش هویت ………………………………………………………………………………….29

2-2-تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1- سبک‏های دلبستگی و صمیمیت ………………………………………………………………………38

2-2-2- سبک‏های هویت و صمیمیت ……………………………………………………………………………40

2-2-3- تفاوت‏های جنسیتی و صمیمیت ………………………………………………………………………43

2-3- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….45

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2- جامعه آماری و شرکت کنندگان در پژوهش ………………………………………………………………..46

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………47

3-4- ابزارهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….48

3-4-1- پرسش­نامه ی ترس از صمیمیت………………………………………………………………………..48

3-4-2-پرسش­نامه ی سبک های دلبستگی……………………………………………………………………50

3-4-3-پرسش­نامه ی سبک‏های پردازش هویت ……………………………………………………………52

3-5- شیوه ی اجرا …………………………………………………………………………………………………………………..56

3-6- شیوه ی تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………56

 

فصل چهارم : یافته ها

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..58

4-2- یافته ‏های مربوط به فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………….59

4-2-1- بررسی رابطه متغیر‏های پژوهش………………………………………………………………………..59

4-2-2- یافته ‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های دلبستگی….60

4-2-3- یافته ‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های

پردازش هویت……………………………………………………………………………………………………………………60

4-2-4- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های

پردازش هویت در دختران و پسران ………………………………………………………………………………61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و بررسی یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………..65

5-1-1- یافته ‏های مربوط به همبستگی بین متغیر‏های پژوهش……………………………………..65

5-1-1- پیش بینی ترس از صمیمت براساس سبک های دلبستگی………………………………66

5-1-2- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‌های پردازش هویت……………………70

5-1-3- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های پردازش           هویت در دختران و پسران………………………………………………………………………………………………………..72

5-2- کاربردهای نظری و عملی ………………………………………………………………………………………………73

5-3- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..74

5-4- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………74

 

فهرست منابع ومأخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..76

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..80

 

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه ترس از صمیمیت ……………………………………………………………………………..90

پیوست ب: پرسشنامه سبک های دلبستگی ……………………………………………………………………………93

پیوست ج: پرسشنامه سبک های پردازش هویت …………………………………………………………………….95

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- مشخصات دانشکده ‏ها و شرکت کنندگان در پژوهش…………………………………………47

جدول 3-2- مربوط به زیر مقیاس های پرسشنامه دلبستگی………………………………………………….51

جدول 3-3- نتایج تحلیل عوامل مقیاس دلبستگی………………………………………………………………….52

جدول 3-4- سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت …………………………………………..53

جدول 3-5- نتایج تحلیل عوامل مقیاس سبک‏های پردازش هویت………………………………………..55

 

جدول 4-1- یافته­ های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………58

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………..59

جدول 4-3- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی……………………………60

جدول 4-4- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های پردازش هویت…………………..61

جدول 4-5- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران……………………………………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-6- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در پسران…………………………………………………………………………………………………………………………62

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسش نامه های ترس از صمیمیت (اسکاتنر و ثلن ، 1991 )، سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) و سبک‏های پردازش هویت (وایت و همکاران ، 1998) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله‏ ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همسانی درونی و تحلیل عاملی تعیین شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی 18 درصد واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و زیرمقیاس‏های نزدیک بودن (دلبستگی ایمن) و وابستگی (عکس دلبستگی اجتنابی) به طور منفی و معنادار ترس از صمیمت را پیش بینی می‏کند. سبک پردازش هویت نیز 6 درصد از واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و سبک سردرگم- اجتنابی به صورت مثبت و معنادار ترس از صمیمیت را پیش‏بینی می‏کند. در پایان نیز، به منظور پیش‏بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران و پسران دانشجو از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دختران زیرمقیاس نزدیک بودن و زیر مقیاس وابستگی ترس از صمیمت را به صورت منفی و معنادار پیش‏بینی کرده است. اما زیرمقیاس اضطرابی نتوانسته است به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کند. علاوه براین، هیچکدام از سبک های پردازش هویت نیز نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش بینی کنند. در پسران تنها زیرمقیاس‏ نزدیک بودن ترس از صمیمیت را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می‏کند اما زیرمقیاس‏های وابستگی و اضطرابی و نیز سبک‏های پردازش هویت، نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کنند.

مقدمه

از مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل‏ها و ارتباطات میان افراد می‏باشد. ما بخش عمده‏ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می‏کنیم و یا در فکر آن به سر می‏‏بریم. چگونگی ارتباط ما با افرادی كه با آن‏ها زندگی می‏كنیم و دوست‏شان داریم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با آن‏ها به سر می‏بریم، بخش مهمی از توانایی روابط بین‏فردی ما را تشكیل می‏دهد. بدون شک یک بخش تعیین‏کننده در هر رابطه‏ای صمیمیت[1] است (باگاروزی[2]، 1997).

صمیمیت، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم‏ سازی شده که دارای جنبه ‏های عاطفی- هیجانی و اجتماعی نیرومند است و بر پایه‏ پذیرش (تجربه مثبت هم‏سویی و برابری)‏، رضایت‏خاطر (تجربه مثبت مشارکت) و عشق شکل می‏گیرد (تن‏هاتن[3]، 2007). روان شناسان، صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط (بدون کنترل) با دیگری و بیان عواطف (بدون بازداری) تعریف می‏کنند و آن را حق مسلم و از حالات طبیعی انسان می‏دانند (بلوم[4]، 2006). بر اساس مدل ارتباطی رایز و شاور (1988)‏، صمیمیت فرایندی است که در آن شخص اطلاعاتی را در میان می‏گذارد و شنونده به شیوه‏ای پاسخ می‏دهد که حس تایید و حمایت ایجاد می‏کند. در واقع توانایی بی‏پرده گویی در روابط نزدیک، این روابط را صمیمانه می‏سازد و فرد را قادر می‏سازد احساس درک‏شدگی، مورد تایید واقع شدن و از نظر هیجانی به دیگری نزدیک شدن را داشته باشد. اشترنبرگ[5] (1986، به نقل از برانون[6]، 2002) نیز، در مدل سه وجهی[7] خود از عشق، صمیمیت را احساس نزدیکی با دیگری می‏داند و معتقد است که مشارکت عادلانه در زندگی خانوادگی، صمیمیت را به دنبال خواهد داشت.

مطالعه رابطه صمیمانه به عنوان جنبه‏ای مهم از زندگی در بزرگسالی، دارای تاریخی طولانی می‏باشد، که تلاش برای طبقه‏بندی آن به زمان ارسطو[8] باز می‏گردد و امروز بخشی از دانش موجود در این زمینه، مشاهدات وی را تایید می‏کند اما مطالعه علمی درباره‏ آن از دهه‏ی 1990 آغاز شده است (بارنز[9]، 1998).

ظرفیت ورود و نگهداشتن روابط صمیمی یک مولفه مهم سازگاری در بزرگسالان می‏باشد (فیلدمن، گوون و فیشر[10]، 1998). ناتوانی در تشکیل یا حفظ روابط صمیمانه اغلب به دلیل ترس از صمیمیت[11] رخ می دهد، یعنی ناتوانی در به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات با شخصی که ارزش زیادی دارد (ثلن، واندروال، توماس و هارمن[12]، 2000). بنابراین ترس از صمیمیت با بهزیستی شخص در تضاد خواهد بود (فیلیپس، ویلمات، وال، پیترسون، باکلی و فیلیپس[13] ، 2013).

مفهوم ترس از صمیمیت، در حدود سه دهه قبل توسط هاتفیلد[14] (1984) برای اولین بار مطرح شد. وی از جمله دلایل اساسی ترس از صمیمیت را، ترس از خود افشایی[15]، ترس از رها شدن، ترس از برخورد‏های خشن، ترس از دست دادن کنترل، ترس از دست دادن فردیت ذکر کرده است (ال لوید[16], 2011). دسکاتنر و ثلن[17] (1991) نیز، ترس از صمیمیت را ناتوانی فرد برای تبادل افکار و احساسات خود با فردی مهم و نزدیک، به دلیل وجود اضطراب در وی، تعریف کرده‏اند. افرادی که ترس از صمیمیت دارند خواهان ارتباط بین شخصی هستند ولی از طرد می ترسند، در نتیجه طی ارتباط کلامی و غیر کلامی با دیگران اضطراب را تجربه می‏کنند (بشارت، 1391).

باگاروزی (2001) بیان می‏کند که نیاز به صمیمیت از نیاز ابتدایی‏تر دلبستگی[18] نشات می‏گیرد، بنابراین ضروری است، برای بررسی ارتباطات صمیمانه، تا جایی که امکان دارد در مورد روابط اولیه افراد با مراقبان اولیه آن‏ها اطلاعات کافی کسب شود. در نتیجه از عوامل موثر بر صمیمیت شخص، رابطه و دلبستگی او نسبت به والدین می‏باشد. بالبی[19] (1969) دلبستگی را در قالب نظریه‏ای بزرگ مفهوم‏سازی كرد. نظریه دلبستگی فقط نظریه تحول كودك نیست، بلكه نظریه تحول در گستره حیات نیز هست (وایس[20]‏، 1994). طبق نظر بالبی (1969، 1973، 1980) روابط دلبستگی همیشه موجودند و در سراسر چرخه زندگی فعال هستند (گودوین[21]، 2003). کیفیت رابطه و نوع دلبستگی کودک- والد، منجر به شکل‏گیری بازنمایی‏های ذهنی می‏شود که طرحواره ها یا الگوهای عمل آن‏ها را برای تعامل با خود و دنیای بیرون می‏سازند (بالبی، 1973؛ نافتل و شاور[22]، 2006). به دنبال پژوهش‏های كسانی از قبیل بالبی و اینزورث[23]، سه سبك دلبستگی ایمن[24]، دلبستگی ناایمن اجتنابی[25]، و دلبستگی ناایمن دوسوگرا[26] تشخیص داده شدند (اینزورث، بولهر، واتر و وال[27]، 1978). این سبك ها بعدها در مورد بزرگسالان نیز تأیید شدند (هازن و شاور[28]، 1987).

نتایج پژوهش‏های زیادی، استمرار و تداوم سبك دلبستگی را در چرخه زندگی تأیید می‏کنند (فریلی[29]، 2002؛ مین، کاپلان و کسیدی[30]، 1985؛ نافتل و شاور، 2006). افراد با دلبستگی ایمن، سطح بالاتری از اعتماد و رضایت و سطح پایین‏تری از تعارضات دارند، در حالی كه افراد با دلبستگی اجتنابی، رضایت و صمیمیت كمتر و تعارضات بیشتر و افراد با دلبستگی دوسوگرا، با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بیشتر مشخص می‏شوند (کولینز، کوپر، آلبینو و آلارد [31]، 2002).

یکی دیگر از متغیرهایی که می‏تواند بر توانایی ارتباط صمیمانه فرد یا ترس از صمیمیت در وی تاثیر داشته باشد سبک‏های هویت در افراد است. اریکسون[32] (1982) این استدلال را مطرح می‏کند که تنها پس از تثبیت حس معقولانه هویت می‏توان صمیمیت بالیده و حقیقی را با شخص دیگری تجربه کرد (مونتگومری[33]، 2005 به نقل از دانشپور و همکاران، 1386).

در طول چهار دهه گذشته، پژوهش‏ها پیرامون هویت نوجوانان، بر اساس پارادایم پایگاه هویت مارسیا[34] مفهوم سازی شده است (حجازی و فرتاش، 1385). از جمله نظریه ‏های مهم دیگر در هویت، نظریه سبك‏های هویت برزونسكی[35] است. به نظر برزونسکی (1990) سبک‏های هویت، نشان دهنده جهت‏گیری‏های پردازش اطلاعات هستند و نوجوان هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به ارزش‏ها و باورها از آن‏ها استفاده می‏کند. نظریه برزونسکی بر مفروضه سازندگی مبتنی است، یعنی افراد نقش فعالی را در ساختن تفكر خود نسبت به واقعیتی كه در آن زندگی می‏کنند، ایفا می‏کنند در این نظریه به تفاوت‏های افراد در استفاده از فرایندهای تصمیم گیری، حل مسئله، مواجهه با مشكلات، درگیری با تكالیف پرداخته شده است.

برزونسکی سه سبک پردازش هویت[36] را مطرح می‏کند، سبک هویت اطلاعاتی[37]، سبک هویت هنجاری[38] و سبک هویت سردرگم- اجتنابی[39]. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، در برخورد با موضوعات مربوط به هویت، هدفمند بوده و با تلاش ذهنی، سعی در سنجیده عمل کردن دارند؛ این افراد کنجکاوانه به دنبال اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود هستند. آنها اطلاعات را ارزیابی کرده و مورد قضاوت قرار می‏دهند. افراد دارای سبک پردازش هویت هنجاری، هماهنگ با انتظارات گروه مرجع و افرادی که در زندگی آنها مهم می‏‏باشند عمل می‏کنند و بدون ارزیابی باورها و ارزش ها، آنها را درونی می‏کنند. و افراد سردرگم- اجتنابی، تمایلی به رویارویی با مسائل و موقعیت های تعارض برانگیز ندارند و سعی در طفره رفتن و اجتناب از این موقعیت ها می‏کنند و تا حد امکان، تصمیم گیری را به تاخیر می‏اندازند (آذر پیکان، 1390).

با توجه به مطالب فوق و تاثیر مراقبان اولیه و هم‏چنین سبک‏های هویت هر شخص در برقراری ارتباطات صمیمانه وی در بزرگسالی، در پژوهش حاضر، به بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت در افراد با توجه به سبک های دلبستگی و سبک های پردازش هویت در آنها پرداخته شده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 110

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.