روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی (M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی‌پور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                  1

فصل اول: چارچوب تحقیق                                                                                        2 

مقدمه                                                                                                                   3

بیان مسئله                                                                                                             5

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                           10

اهداف تحقیق                                                                                                         12

سؤال‌های تحقیق                                                                                                      13

فرضیه‌های تحقیق                                                                                                    13

تعریف مفاهیم                                                                                                        14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                           16

مقدمه                                                                                                                  17

ماهیت و مفهوم زمان                                                                                                 18

تاریخچه مختصر از زمان                                                                                            20

مفهوم مدیریت زمان                                                                                                 24

مبانی نظری مدیریت زمان                                                                                           24

مفهوم نوجوانی                                                                                                       40

نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام                                                                                40

نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                          42

نظریه‌های رشد نوجوانی                                                                                             44

ویژگی‌های نوجوانی                                                                                                 60

جوانی                                                                                                                 63

جوانی و رشد آن در اسلام                                                                                          63

جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                             64

شرایط زیستی ـ غریزی جوانی                                                                                     66

شرایط ذهنی جوانی                                                                                                  67

شرایط روانی جوانی                                                                                                 68

شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی                                                                                    69

ویژگی‌های رشد جوانی                                                                                              72

رشد اجتماعی و اخلاقی                                                                                             75

ویژگی‌های تفکر دوره جوانی                                                                                       76

مفهوم روانشناختی مدیریت زمان                                                                                    80

اصول مدیریت زمان                                                                                                  84

دیدگاه‌های مدیریت زمان                                                                                            85

تکنیک‌های مدیریت زمان                                                                                            86

قوانین مرتبط با مدیریت زمان                                                                                       91

نسل‌های مدیریت زمان                                                                                               93

عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان                                                                         95

عوامل اتلاف وقت                                                                                                    99

مبانی نظری رسانه                                                                                                     105

پیشینه تحقیق                                                                                                          114

تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان                                                       115

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان                                                     122

جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                                130

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           137        

مقدمه                                                                                                                  138

روش تحقیق                                                                                                          139

جامعه آماری                                                                                                          140

نمونه و روش نمونه‌گیری                                                                                            140

حجم نمونه                                                                                                             142

ابزار اندازه‌گیری                                                                                                       142

نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان                                                                                 143

روایی                                                                                                                  143

پایایی                                                                                                                  144

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                        144

روش اجرا                                                                                                          145

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                              147

مقدمه                                                                                                                  148

ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان                                                                            150

جنسیت                                                                                                               150

سن                                                                                                                    151

میزان تحصیلات                                                                                                        152

طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                                                             153

وضعیت تماشای تلویزیون                                                                                            154

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                                                                       155

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته                                                                      156

بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                                       158

بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان                                                              159

بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان                                                    160

بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان                                                                       161

بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان                                                                     162

بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان                                                                       163

بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان                                                                             164

بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                                       165

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان                                  166

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس                                       169

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات                                   171

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                   174

فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج                                                                                 176       

مقدمه                                                                                                                  177

خلاصه نتایج                                                                                                          178

بحث و نتیجه‌گیری                                                                                                   187

پیشنهادهای کاربردی صداوسیما                                                                                    190

محدودیت‌های تحقیق                                                                                                192

پیشنهادات                                                                                                             194

منابع ومآخذ                                                                                                            195

منابع فارسی                                                                                                          195

منابع انگلیسی                                                                                                         203

پیوست                                                                                                                  204

فهرست جداول 

جدول شماره 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنس                                                                                              150

جدول شماره 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                   151

جدول شماره 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                                    152

جدول شماره 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                          153

جدول شماره 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                 154

جدول شماره 4-6 توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                               155

جدول شماره 4-7توزیع پاسخگویان برحسب میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                  156

جدول شماره 4-8 توزیع پاسخگویان در مورد روش‌های ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                   158

جدول شماره 4-9 توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان          159

جدول شماره 4-10 توزیع پاسخگویان درباره مهمترین عامل اتلاف وقت                                          160

جدول شماره 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                               161

جدول شماره 4-12 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                              162

جدول شماره 4-13 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                               163

جدول شماره 4-14 شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص‌ها                    164

جدول شماره 4-15 میانگین شاخص ها در پاسخگویان                                                              164

جدول شماره 4-16 رابطه همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                165

جدول شماره 4-17 میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان                           166

جدول شماره 4-18 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های                   168

مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان

جدول شماره 4-19 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت           170

جدول شماره 4-20 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات        171

جدول شماره 4-21 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت        173

زمان برحسب تحصیلات پاسخگویان

جدول شماره 4-22 میانگین خرده مقیاس‌های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان          174

جدول شماره 4-23نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت          175

زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان

نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت                                                                    150

نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                           151

نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات                                                                   152

نمودار 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                  153

نمودار 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                         154

نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون                                                 155

نمودار 4-7 توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                     157

نمودار 4-8 توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان                 159

نمودار 4-9 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                                         161

نمودار 4-10 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                                     162

نمودار 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                                       163

نمودار 4-12 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان بر حسب سن                       166

نمودار 4-13 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت                   170

 

چکیده

این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران می باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش دیده برروی پاسخگویان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با بهره گرفتن از نرم افزار   SPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت   .

نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

مقدمه

مهمترین چیزدر زندگی انسان که از ارزش والایی برخوردار است،زمان (وقت)می باشد.در واقع وقت شیرازه حیات ما را تشکیل می دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته می شود که خداوند در قرآن کریم سوره ای را به نام “والعصر”یعنی وقت یا زمان نازل کرده ودر جاهای دیگری از قرآن به برهه هایی از زمان اشاراتی داشته است ؛” والضحی والیل اذا سجی”   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گیرد).”والفجر والیال عشر” (به سپیده دم و شب های دهگانه سوگند). در احادیث نیز مواردی در این زمینه آمده است ، اینها بیانگر ارزش و اهمیت زمان می باشد. در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه‌ای که فناوری‌های نو، محیطی فراهم آورده‌اند که تقریباً در کوتا مدت می‌توان به اطلاعات بی‌شماری دسترسی پیدا کرده و کارها را بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از پیش انجام داد. لذا تمایل به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می‌شود. با چنین تمایلی این احساس در افراد بوجود می‌آیدکه از زمان عقب مانده و نمی‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمایه بشری است، زندگی تنها زمانی پربار می‌شود که براساس مفهوم صحیح زمان، بنا شده باشد.( این عقیده که افراد چگونه تصمیم می‌گیرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظریه مدیریت زمان را تشکیل می‌دهد (سواری،1388)).

ضرورت به کارگیری مدیریت زمان وتنظیم منطقی اوقات در اختیار افراد چه در بعد سازمانی و یا خصوصی، به درستی نشانگر این است که زمان منتظر کسی نمی ماند. مدیریت بر وقت ،مدیریت بر کار و مدیریت بر خود سه امر تجزیه ناپذیر هستند و می توان به جرات گفت که مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خود است. اصولاً مدیریت زمان یک امر همگانی و عمومی است. آگاهی از مفهوم مدیریت زمان هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه‌ای جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعی خود مدیریتی سوق می‌دهد. با استناد به این دیدگاه هدف از مدیریت زمان،جلوگیری از اتلاف وقت و تنظیم زمان کاری است. مسلماً در این حکایت نباید شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگی مدیریت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دلیل ورود به دوره بحرانی با تحولات گستردة فیزیولوژیکی،شناختی،هیجانی و اجتماعی روبرو می شوند واین تغییرات می تواند مشکلاتی را برای نوجوانان فراهم آورد،از این قبیل عوامل می توان به مواردی از قبیل حواسپرتی،دقت کم و غیره اشاره کرد که مدیریت کردن زمان در نوجوانان مهمتر می باشد. مدیریت زمان، فعالیتهای نوجوانان و جوانان را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصی از روز را برای درس خواندن برنامه‌ریزی کنند خیلی زود به آن عادت خواهند کرد.یکی از مهمترین لایه‌های اجتماعی جامعه‌ ما و هر جامعه‌ای، قشر جوان و نوجوانان می‌باشند که سعی می‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ ها در مدیریت زمان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق میزان مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان با تأکید بر چگونگی پرداختن به فعالیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. امید است نتایج این تحقیق به عنوان تلاشی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهای معینی در زمینه هدایت «وضع موجود» به «وضع مطلوب» منتهی گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 219

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.