روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

استاد راهنما:

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
  • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4
  • ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 5
  • اهداف پزوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

  • فرضیه ­های و سؤال پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7
  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………. 7

1-6-1- سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1-1- تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- راهبردهای مقابله دینی ……………………………………………………………………………………………. 8

1-6-2-1- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3- رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-3-1- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-3-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-4- خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-4-1- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-4-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- راهبردهای مقابله دینی …………………………………………………………………………………………… 19

2-2-3- رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-4- خودکارآمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3-1- سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-2- راهبردهای مقابله دینی …………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-3- رضایت زناشویی………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-4- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-3-5- خلاصه پژوهش­های پیشین……………………………………………………………………………………….. 38

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28)………………………………………………………………………….. 41

3-5-2- مقیاس راهبردهای مقابله دینی ……………………………………………………………………………………. 42

3-5-3- پرسشنامه زوجی انریچ…………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-4- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)……………………………………………………………. 44

3-6- روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………….. 45

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی …………………………………………………………………………………………………….. 47

4-3- آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………… 48

4-3-1- جنسیت در نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………… 48

4-3-2- سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………………………… 49

4-4- تحلیل توصیفی از یافته­ های تحقیق …………………………………………………………………………………. 50

4-5- تحلیل استنباطی آماره­ها …………………………………………………………………………………………………… 51

4-5-1- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………….. 51

4-6- یافته­ های مربوط به فرضیه ­ها و سوال پژوهش …………………………………………………………………. 53

4-6-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش ­بینی می­ کند.  53

4-6-2- رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش ­بینی می­ کند. 55

4-6-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش ­بینی می­ کند     57

4-6-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش ­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-7- یافته­ های جانبی …………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

5-2- بحث در مورد فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………… 62

5-2-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش ­بینی می­ کند   62

5-2-2-رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش ­بینی می­ کند.  64

5-2-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش ­بینی می­ کند     65

5-2-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش ­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

5-3- کلی و نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………. 69

5-4- محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 69

5-5- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 70

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………… 70

5-5-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

پیوست

پیوست شماره 1: پرسشنامه سلامت روان ………………………………………………………………………………….. 83

پیوست شماره 2: مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی …………………………………………………………………. 86

پیوست شماره 3: پرسشنامه زوجی انریچ…………………………………………………………………………………….. 87

پیوست شماره 4: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر…………………………………………………………….. 89

فهرست جداول

جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت …………………………….. 48

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت   49

جدول شماره 4-3- یافته­ های توصیفی مقیاس­ها و زیر مقیاس­های مورد مطالعه در

گروه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول شماره 4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………….. 52

جدول شماره 4-5- مدل رگرسیون و شاخص ­های آماری مولفه‌های راهبرد مقابله دینی برای پیش ­بینی سلامت روان   54

جدول شماره 4-6 – ضرایب رگرسیون مولفه های­ راهبرد مقابله دینی برای پیش ­بینی سلامت روان   54

جدول شماره 4-7- مدل رگرسیون و شاخص ­های آماری رضایت زناشویی برای پیش ­بینی سلامت روان        55

جدول شماره 4-8- ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی برای پیش ­بینی سلامت روان……………. 55

جدول شماره 4-9- مدل رگرسیون و شاخص ­های آماری مولفه ­های رضایت زناشویی برای پیش ­بینی سلامت روان    56

جدول شماره 4-10- ضرایب رگرسیون مولفه ­های رضایت زناشویی برای پیش ­بینی سلامت روان      56

جدول شماره 4-11- مدل رگرسیون و شاخص ­های آماری خودکارآمدی برای پیش ­بینی سلامت روان         57

جدول شماره 4-12 – ضرایب رگرسیون خودکارآمدی برای پیش ­بینی سلامت روان…………….. 58

جدول شماره 4-13- مدل رگرسیون و شاخص ­های آماری راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش ­بینی سلامت روان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 4-14 – ضرایب رگرسیون راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش ­بینی سلامت روان 59

جدول شماره 4-15- تفاوت میانگین مقیاس­های مورد مطالعه بین زنان و مردان………………….. 60

 

فهرست شکل­ها

شکل شماره 4-1- نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ………………………….. 48

شکل شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی ………………….. 49

چکیده

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول­ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می­ شود. بیماران سرطانی با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و سلامت روان آنها تحت تاثیر قرار می­گیرد. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش پیش ­بینی راهبردهای مقابله مذهبی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی می ­پردازد. بدین منظور 135 نفر از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه­ های مورد نظر پاسخ دادند. داده ­های استخراج شده از پرسشنامه­ ها با نرم­افزار آماری SPSS 16 و با روش تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل­ها نشان داد که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی پیش ­بینی کننده­ سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی است.

مقدمه

بیماری مزمن[1] یک استرس فوق العاده و قابل توجه است که زندگی فرد را مورد تهدید قرار می­دهد و علت عمده مرگ و میر در دنیا هستند. افزایش سریع بیماری های مزمن، نمایانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان است. از آنجا که نگرش پزشکی در این نوع بیماری­ها تنها بر نحوه درمان و کنترل نشانه ها توجه دارد و با توجه به این که این بیماری ها بر فرد و جامعه اثرات زیادی دارند، بایستی مورد توجه خاص قرار گیرند و نباید صرفاً بر الگوی پزشکی در مراقبت از این بیماری بسنده کرد (کاتس و بور[2]،1995).

این بیماران معمولاً با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و احترام به خود و هویت فرد، تحت تاثیر بیماری قرار می گیرد؛ به خصوص وقتی بیماری منجر به کاهش نقش ها، فعالیت های ارزشمند تغییرات در ارتباطات اجتماعی شده و انجام فعالیت های قبلی بیمار نیز به علت بیماری مشکل یا غیر ممکن می شود (آسبرینگ[3]، 2001).

سرطان[4] از دید عامه ترسناک ترین و خطرناک ترین بیماری مزمن تلقی می­ شود. سرطان بیماری است که از یک یا چند سلول آغاز می­ شود و یک سلول به طور ناگهانی از حالت عادی خارج می­ شود و شروع به تکثیر می­ کند. سلول یا سلول­های سرطانی شده به سرعت تعدادشان افزایش پیدا می کند و تشکیل یک توده به هم فشرده سلولی یا یک غده می­دهد و این توده سلولی قابلیت و کارایی خود را نیز از دست می­دهد و نمی­ تواند فعالیت­ها و وظایف خود را انجام دهد. این غده کم­کم گسترش پیدا می­ کند و مثل یک دانه کوچک در بافت ریشه می­دواند. کلمه سرطان که به معنای خرچنگ است بر اساس همین حالت نامگذاری شده است (خانجانی و همکاران،1391).

سرطان یکی از بیماری­های شایع در دنیای امروزی است که تعداد افراد مبتلا به آن روز به روز افزایش می­یابد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2008 حدود 6/7 میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند که از این تعداد، بیش از 70% آن­ها در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد زندگی می­کردند (صفاری و همکاران، 1391).

اثرات روانی ناشی از تشخیص سرطان و اثرات جسمی ناشی از درمان­های آن توام با بسیاری از عوارض جانبی هستند که سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. تشخیص سرطان، علائم ناگهانی را ایجاد می­ کند که مستلزم آن است که بیمار سریعا به سبک خود به مقابله با آن بپردازد. نوع روش درمانی بر سلامت روان بیمار تاثیر گذار است. درمان سرطان تقریبا همیشه با روش­های تهاجمی شروع می­ شود. از جمله درمانهای سرطان شیمی درمانی است که با هدف نابود سازی سلولهای سرطانی انجام می­پذیرد. به دلیل طبیعت مزمن سرطان، بیمار مجبور است درمان طولانی مدت با داروهای سمی را بپذیرد. معالجه هفته­ها یا ماه­ها به طول می­انجامد و عوارض جانبی آن می ­تواند به صورت تهوع، ریزش مو، خستگی، دردهای عضلانی، سوختگی­های پوستی، تغییرات وزن و مشکلات روحی و روانی بروز نماید. بستری شدن­های متعدد به منطور درمان می ­تواند مانع از ادامه یک زندگی طبیعی شود. قبل و بعد از شیمی درمانی احساس ترس و اضطراب در بیمار به وجود می ­آید که این امر به دلایل مختلفی از قبیل عوارض ناشی از شیمی درمانی، سوراخ کردن ورید جهت تزریق، احساس انزوا و گوشه گیری و از دست دادن حس استقلال در زندگی، می ­تواند باشد. به علاوه عوارض جانبی آشکار ناشی از شیمی درمانی توانایی لذت بردن از جنبه­ های مختلف زندگی را از فرد بیمار سلب می­ کند (کرنر و بیلی[5]، 2001).

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 106

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.