روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )

گرایش بالینی

عنوان :

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

استاد راهنما :

دکتر کورش گودرزی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2.بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………… 9

1-4.هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1.هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………. 11

1-5.سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

1-6.فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………. 12

1-7-1.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 12

1-7-2.تحریف شناختی………………………………………………………………………………………… 12

1-7-3.طرحواره هیجانی……………………………………………………………………………………….. 13

1-8.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 13

 

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری………………………………………………………………………………….. 15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن………………………………………………………………………………… 15

2-2-1.تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3.علل میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4.انواع میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد ………………………………………………………………………….. 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن ……………………………………………………………………………… 19

2-2-5.پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-6.تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………….. 22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن………………………………………………………………………… 23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن…………………………………………………………………………… 25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن………………………………………………………………. 25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن……………………………………………………………………. 26

2-2-11.دوپامین در میگرن……………………………………………………………………………………. 26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن……………………………………………………………….. 27

2-2-13.یافته های بالینی……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک…………………………………………………………….. 28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار……………………………………………………………………………. 28

2-2-16.درمان میگرن…………………………………………………………………………………………… 29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن……………………………………………………………………………… 32

2-2-18.جامعه و فرهنگ………………………………………………………………………………………. 33

2-2-19.جنبه‌های محیطی……………………………………………………………………………………… 34

2-2-20.سبک زندگی…………………………………………………………………………………………… 34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن…………………………………………………………………… 34

2-3. ادبیات و گستره ی نظری تحریف های شناختی………………………………………………………… 35

2-3-1.تعریف شناخت‌…………………………………………………………………………………………. 35

2-3-2.روانشناسی شناختی……………………………………………………………………………………. 35

2-3-3.افکار خودآیند…………………………………………………………………………………………… 36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت………………………………………………………………. 36

2-3-5.مدلABC الیس…………………………………………………………………………………………. 37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری……………………………………………………………………………………. 37

2-3-7.مدل شتاختی بک……………………………………………………………………………………….. 38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است…………………………………………………………… 38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی……………………………………. 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی……………………………………………………………………….. 41

2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس……………………………………………………………. 44

2-4.ادبیات و گستره ی نظری طرحواره های هیجانی………………………………………………………… 53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن………………………………………………………………………. 53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان………………………………………………………………………….. 53

2-4-3.اجزای هیجان……………………………………………………………………………………………. 54

2-4-4.تاریخچه هیجان…………………………………………………………………………………………. 54

2-4-5.نظریه‌های هیجان  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه……………………………………………………………………………. 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه…………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………….. 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره…………………………………………………………………………. 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها……………………………………………………………………………………. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی………………………………………………………….. 56

2-4-9.ماهیت هیجان……………………………………………………………………………………………. 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان…………………………………………………………………… 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان………………………………………………………………………….. 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی…………………………………………………………………………… 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان…………………………………………………………………………….. 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان…………………………………………………………………………………. 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان………………………………………………………………………… 65

2-4-16.نتیجه هیجان……………………………………………………………………………………………. 67

2-4-17.هیجان و سلامت……………………………………………………………………………………… 69

2-4-18.مغز هیجانی……………………………………………………………………………………………. 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها …………………………………………………………………….. 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی………………………………………………………………………………… 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن…………………………………………………………….. 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………….. 75

2-4-23.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 78

2-4-24. مفهوم طرحواره………………………………………………………………………………………. 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………………….. 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ……………………………………………………………… 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی………………………………………………………………. 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها…………………………………………………………………………………. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………. 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ……………………………………………………………………. 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی………………………………………………………………………… 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………… 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران………………………………………………………………………. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران………………………………………………………………………….. 92

2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………….. 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………………………………….. 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی………………………………………………………………… 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 105

3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 106

3-8.خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم:ارائه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………………….. 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………… 129

4-4.خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 144

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی………………………………………. 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش………………………………………………………….. 148

5-4.محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………….. 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………. 150

5-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. 152

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 176

فهرست جدول ها

جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی……………………… 100

جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی…………….. 101

جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت………………………… 102

جدول3-4؛ ضریب پایایی………………………………………………………………………………………….. 102

جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی………………………. 103

جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول……………………………………………………………. 110

جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه…………………………………………………….. 110

جدول 4-3؛ تفاوت بین گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا وسالم……….. 111

جدول 4-4؛ تفاوت بین گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……………. 113

جدول 4-5؛ تفاوت بین گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم………… 114

جدول 4-6؛ تفاوت بین گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم.. 115

جدول 4-7؛ تفاوت بین گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم………. 117

جدول 4-8؛ تفاوت بین گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم…………. 118

جدول 4-9؛ تفاوت بین گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……………….. 119

جدول 4-10؛ تفاوت بین گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم………. 121

جدول 4-11؛ تفاوت بین گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……………….. 122

جدول 4-12؛ تفاوت بین گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم…. 123

جدول 4-13؛ تفاوت بین گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و

سالم……………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول 4-14؛ تفاوت بین گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……… 126

جدول 4-15؛ تفاوت بین گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم………….. 127

جدول 4-16؛ تفاوت بین گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……… 129

جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم………………………………………………………………….. 130

جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه………………………………………………….. 130

جدول 4-19؛ تفاوت بین گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم. 131

جدول 4-20؛ تفاوت بین گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم….. 133

جدول 4-21؛ تفاوت بین گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم………….. 134

جدول 4-22؛ تفاوت بین گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و

سالم…………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جدول 4-23؛ تفاوت بین گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم 137

جدول 4-24؛ تفاوت بین گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا وسالم 138

جدول 4-25؛ تفاوت بین گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم…. 139

جدول 4-26؛ تفاوت بین گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……………. 141

جدول 4-27؛ تفاوت بین گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­ های مبتلا وسالم………. 142

جدول 4-28؛ تفاوت بین گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­ های مبتلا و سالم……. 143

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: تفاوت بین گروهی میانگین بی­اعتمادسازی………………………………………………………. 111

نمودار4-2: تفاوت بین گروهی میانگین عدم درک…………………………………………………………….. 112

نمودار4-3: تفاوت بین گروهی میانگین احساس گناه…………………………………………………………. 114

نمودار4-4: تفاوت بین گروهی میانگین ساده انگاری هیجان………………………………………………… 115

نمودار4-5: تفاوت بین گروهی میانگین فاقد ارزشیابی……………………………………………………….. 116

نمودار4-6: تفاوت بین گروهی میانگین فقدان کنترل………………………………………………………….. 118

نمودار4-7: تفاوت بین گروهی میانگین کرختی………………………………………………………………… 119

نمودار4-8: تفاوت بین گروهی میانگین بسیار منطقی…………………………………………………………. 120

نمودار4-9: تفاوت بین گروهی میانگین تداوم………………………………………………………………….. 122

نمودار4-10: تفاوت بین گروهی میانگین هوشیاری ضعیف………………………………………………….. 123

نمودار4-11: تفاوت بین گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات………………………………………….. 124

نمودار4-12: تفاوت بین گروهی میانگین نشخوارفکری………………………………………………………. 126

نمودار4-13: تفاوت بین گروهی میانگین اظهارگری…………………………………………………………… 127

نمودار4-14: تفاوت بین گروهی میانگین احساس شرم………………………………………………………. 128

نمودار4-15: تفاوت بین گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ……………………………………………….. 131

نمودار4-16: تفاوت بین گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز…………………………………………………… 132

نمودار4-17: تفاوت بین گروهی میانگین فیلترذهنی…………………………………………………………… 134

نمودار4-18: تفاوت بین گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت………………………………………….. 135

نمودار4-19: تفاوت بین گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده………………………………………………. 136

نمودار4-20: تفاوت بین گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی…………………………………………… 138

نمودار4-21: تفاوت بین گروهی میانگین استدلال احساسی…………………………………………………. 139

نمودار4-22: تفاوت بین گروهی میانگین باید بهتر…………………………………………………………….. 140

نمودار4-23: تفاوت بین گروهی میانگین برچسب زدن………………………………………………………. 142

نمودار4-24: تفاوت بین گروهی میانگین شخصی سازی…………………………………………………….. 143

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،”طرحواره های هیجانی لیهی” و”تحریف های شناختی”، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.
1-1. مقدمه

بشر از مدت ها پیش با سردرد آشنا بوده و روش های مختلف درمان آن را می شناخته است. در یک كتیبه سنگی باستانی كه مربوط به پنج هزار سال پیش است مطلبی با عنوان”بیمار مبتلا به سردرد” دیده میشود. دو هزار و پانصد سال پیش، مردم چین با درمان سردرد آشنا بودند. پزشكان چینی برای درمان سردرد، طب سوزنی و داغ كردن را توصیه كرده اند. در آثاربقراط(377-450 ق م) كه حدود ۲۴۰۰ سال پیش نوشته شده، به مطالبی در مورد بیماران مبتلا به سردرد بر می خوریم. سقراط(399-450 ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(348-428 ق.م) به ارتباط بین كشش یا تحریک ماهیچه ای و سردرد پی بردند.

پیشرفت بعدی در مطالعه سردرد، نتیجه كار پزشكان سرزمین های خلافت اسلامی، ایرانیان و دانشمندان مسلمان به ویژه ابونصر فارابی(950-870)،ابوریحان بیرونی(1048-973) وابوعلی سینا(1037-980) می باشد. ابوعلی سینا در دایره المعارف معروف خود “قانون” به شرح چندین سردرد از جمله میگرن پرداخته است(قهفرخی،1391).

هم چنین امروزه سردردها ، یکی از هدف های تحقیقات پزشکی به شمار می روند . تخمین زده می شود که شش نفر از صد نفر به میگرن ها،که نوعی از سردردهای مزمن محسوب می شوند، مبتلا هستند و معمولا” خانم ها بیشتر به میگرن مبتلا می شوند .

سردرد یکی از شایع ترین مشکلات روزمره بشر است به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را مجبور می کند تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند .کمتر کسی است که سردرد راتجربه نکرده باشد،90 درصد افراد حداقل یک بار درسال دچار سردرد می شوند(هاریسون[1]،1390).

علل سر درد بی شمار و معمولا” خوش خیم هستند و سالانه در سراسر جهان حداقل ٤٠ درصد افرادرا به راحتی برای یک مرتبه هم كه شده گرفتار می نماید.این شیوع برای جمعیت شهری یا روستایی تفاوت چندانی را نشان نمی دهد(هونکاسالو وکاپریو[2]،1995؛راسکی[3]،هیداچی[4]،رولند[5]،2000).

میگرن بیشترین نوع سر درد در همه جوامع بشری از جمله ایران است، بطوری که 15-12 درصد مردم جهان از آن رنج می برند و یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب های تخصصی اعصاب را تشکیل می دهند.

میگرن سردردی است دوره ای با زمینه ارثی و خانوادگی که از هنگام کودکی نوجوانی و یا اوایل میانسالی آغاز می شود.میزان درد از خفیف تا شدید بوده ممکن است با یکی یا همه نشانه هایی مانند گریز از روشنایی و صدا احساس ضربان در سر تهوع و استفراغ همراه باشد.این نوع درد با فعالیت تشدید می گردد و با افزایش سن دفعات پیدایش و شدت آن کاهش می یابد.

میگرن هزینه‌های پزشکی زیادی را به خود اختصاص داده درحالیکه این هزینه‌ها سود چندانی نداشته‌اند. براورد شده است که میگرن یکی از پرهزینه ترین اختلالات عصب شناختی در جامعه اروپا است که سالانه بیش از ۲۷ میلیارد پوند هزینه داشته است)استونر واندری[6]،2008).

علل مختلفی را برای میگرن عنوان کرده اند.ازجمله زمینه های خانوادگی مانند تاثیرات ژنتیکی و مسایل فیزیولوژیکی مانند؛ تنگی عروق،وعوامل محیطی و مسایل روانی مانند استرس ها واضطراب و افسردگی که هرکدام از آنها میتواند تاثیرات فراوانی بر شروع،سیر وپیشرفت بیماری داشته باشند.

بررسی های زیادی نشان می دهند که فشار روانی ،نگرانی ارزیابی و واکنش دربرابرتغییرات کوچک از عوامل مهم سردرد میگرن هستند(سواری،1391).

اضطراب ،افسردگی،کمال گرایی،جاه طلبی، نظم ودقت افراطی در فعالیت های روزمره وحساسیت افراطی به نحوه امور زندگی، ازجمله ویژگی های افراد میگرنی است (کاپلان وسادوک[7]،1391).

از سویی دیگر هیجان ها و نحوه تفکر وشناخت فرد بر ایجاد استرس ها واضطراب و… تاثیر گذاشته وآنها نیز به نوبه خود در ایجاد تنش های میگرنی نقش موثری را ایجاد می کنند.از این رو هیجان ها به عنوان یکی از زیربناهای نحوه تعامل ما با زندگی روزمره ودر ادامه زمینه ساز بیماری های افسردگی و اضطراب عمل می کنند. به همین دلیل می توان هیجان را به دامنه ی وسیعی از پاسخ­ها اطلاق کرد. برای مثال، ناراحت شدن از دست استاد، کلافگی ناشی از ترافیک، لذت بردن از قدم زدن در پارك، ترس از یک نمره بد، احساس گناه به خاطر عمل نکردن به گفته های والدین و… را میتوان به عنوان هیجان درنظر گرفت. این هیجانات در چندین بعد، ابعادی چون شدت، مدت و جهت، قابل بررسی هستند(گراس وتامسون[8]،2007).

حال باتوجه به اهمیت هیجان ها وتاثیر آنها بر مشکلات روانی، رابرت لیهی اقدام به ساختن مدل طرحواره ای خود کرد.

لیهی برمبنای مفهوم پردازش هیجانی و با الهام گرفتن از مدل فراشناختی هیجانات، مدل طرحواره های هیجانی خود را در سال2002ارائه کرده است. مدل طرحواره های هیجانی بیانگر این مهم است که ممکن است افراد در چگونگی مفهوم پردازی هیجاناتشان با یکدیگر متفاوت باشند و یا به عبارتی بهتر، افراد طرحواره های متفاوتی در موردهیجاناتشان دارند وباتوجه به طرحواره های موجود به روش های متفاوت با دنیای بیرون تعامل می کنند وبه طبع آن رفتارهای متفاوتی ظاهر می شود.

ازسوی دیگر خطاهای شناختی[9] یعنی تفکر به شیوه جزمی و توام با افکار غلط و غیر عقلانی که نتیجه آن اضطراب و افسردگی و مشکل در روابط بین فردی است نیز باعث تغییر در احساسات فرد شده وباعث ایجاد زمینه های تنشی می شود.این خطاها توسط آلبرت الیس شناسایی شدند که در آن علل مشکلات روانی را وجود نوعی از این خطاها می دانند.خطاهایی که باعث ایجاد انحراف در فکر فرد شده وبر زندگی روزمزه او تاثیر می گذارد(الیس[10]،به نقل ازلیهی[11]،1390).

حال با توجه به ارتباط بین متغیر های بالا،واینکه هیجان ها وتحریف های شناختی بربیماری میگرن تاثیر می گذارند پژوهشگردر این تحقیق درصدد برآمد تابه بررسی مقایسه ای طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بپردازد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 195

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.