الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه رشته فقه و الهیات: ارجاعات قران به عهدین

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم ومعارف قران

دانشکده قم

 

موضوع:

 

راهنما:

استادقیومی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در تحقیق پیش رو در گام نخست به انواع روابط میان قرآن و کتاب مقدس پرداختیم تا به عنوان امری مقدمی بتوان به یکی از این ارتباطات که همان ارجاعات قرآن به کتاب مقدس است پرداخت. پس از بیان کلیات تحقیق و در گام بعدی سعی بر آن شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که نظر قرآن راجع به عهدین چگونه است. این پرسش از میان پرسشهای مختلف در رابطه با ارتباط این دو کتاب انتخاب شده تا مقدمه­ای بر بررسی ارجاعات قرآن به عهدین باشد. در بررسی نحوه نگاه قرآن به عهدین، تاثیری پذیری قرآن از کتاب مقدس و میزان حجیت این کتب بر اساس دیدگاه قرآن مورد سنجش واقع شده و در مرحله بعد ارجاعات قرآنی کاوش شده ­اند. نتیجه اینکه در درجه اول قرآن متاثر از کتاب مقدس نبوده و مستقل است و از سوی دیگر  کتاب مقدس را در مجموع تایید می­ کند و تحریف مدنظر قرآن، تحریف تمامی کتاب مقدس نیست.

با بررسی ارجاعات قرآنی به کتاب مقدس، شیوه ­ها و گونه­شناسی ارجاعات قرآنی به عهدین مدنظر قرار گرفت تا بر این اساس هم گستره محتوایی پیام قرآن سنجیده شود و هم به لحاظ محتوا و قالب، نظام ارجاعات قرآن به عهدین روشن شود. سرانجام در یک فهرست گشوده سیزده گونه از ارجاعات قرآنی به عهدین استخراج شد و در هر مرحله­ ای مستندات ارجاعات قرآنی نیز بدست آمد.

ماحصل این پژوهش را می­توان در گام بعدی تفصیل داده و در اختیار مفسران و دین­پژوهان تطبیقی قرار داد تا با بررسی تفصیلی گونه­شناسی تامی از ارجاعات قرآن به عهدین حاصل شود.

کلید واژه: ارجاع- قرآن- عهدین

 

 فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات.. 1

مقدمه. 2

1-بیان مساله. . 2

2-اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. 3

3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. 4

4-قلمروی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 4

5-سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. 5

5-1-  پرسش اصلی: 5

5-2- سوالهای فرعی: 5

6-تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق.. 5

6-1- قرآن: 5

6-2- کتاب مقدس: 6

6-3- تفسیر: 7

7-زبان نگارشی…………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. 7

8-اعتبار کتاب مقدس………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 8

8-1- قانونیشدن عهد قدیم و عهد جدید. 8

الف: دیدگاه مسیحیت آزاداندیش…. 11

ب: دیدگاه مسیحیان نئو ارتدوکس…. 11

8-2- اشکالاتی در مورد اعتبار کتاب مقدس…. 11

9-فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. 12

10-فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. 13

11-پیشینه. 13

11-1- تحقیقات انجام شده در زمینه ارجاعات قرآن به عهدین.. 14

11-2- تحقیقات انجام شده راجع به عیسی در کتاب مقدس…. 14

11-3- تحقیقات انجام شده راجع به عیسی ع در قرآن.. 15

12-ادبیات موضوع. . 15

12-1- ادبیات قرآن پژوهی.. 16

12-2- ادبیات قرآنپژوهی مقایسهای.. 16

12-4- دیدگاه های مختلف در مورد الهام. 20

12-5- ادبیات تحقیق تطبیقی در کتاب مقدس…. 21

13-ارجاعات قرآنی.. .. 22

13-1- قرآن و ادیان.. 23

13-2- قرآن و مسیحیت… 26

13-3- قرآن و یهودیت… 28

14-روش تحقیق.. .. 29

14-1- روش شناسی تحقیق.. 29

14-2- چگونگی دسترسی به منابع. 29

14-3- بیان رویکرد اتخاذ شده. 29

14-4- شیوه مقایسه صورت گرفته در تحقیق.. 31

فصل دوم: تاثیرپذیری/ عدم تاثیرپذیری.. 34

قرآن از کتاب مقدس…. 34

1-تاثیر پذیری قرآن از کتاب مقدس……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 35

1-1-نقد و بررسی ادله طرفداران وابستگی قرآن به عهدین…………………………………………………… …………………………………………………… 37

1-2 منشاء نظریه های شرقشناسان.. 43

2-عدم تاثیر قرآن از کتاب مقدس و استقلال در تعالیم و آموزه ها………………………………………. ………………………………………. 45

جمع بندی و نتیجه گیری.. 47

فصل سوم : نظر قرآن درباره عهدین. 48

1-قرآن و کتاب      49

2-عهدین در قرآن.. .. 51

2-1-قرآن به عنوان تصدیق کننده کتاب مقدس…. 51

2-2-قرآن تصدیق کننده بخشی از کتاب مقدس…. 53

2-3-قرآن کاملکننده کتب مقدس…. 54

3-تحریف عهدین از منظر قرآن.. .. 55

3-1-تحریف تورات و انجیل.. 55

جمع بندی و نتیجه گیری.. 64

فصل چهارم: ارجاعات قرآن. 65

به کتاب مقدس…. 65

مقدمه. 68

بخش اول.. 71

1-شیوه ارجاعات بیرونی قرآن 76

2-ارجاعات مختلف و متفاوت به کتب مقدس 76

3-ارجاع به ادیان و کتب شرقی و غربی 76

4-ارجاع به مکاتب توحیدی و غیرتوحیدی 76

5- ارجاع مستند به سنن گذشته و یا غیر مستند به سنن گذشته. 77

بخش دوم:‌گونه شناسی ارجاعات قرآنی.. 77

1-بازخوانی کتاب مقدس…. 77

2-تاویل به پیامبر و اهل بیت( ع) 78

3-انکار یهود دلیل تغییر احکام. 79

4-بشارت به پیامبر آخر الزمان.. 81

5-شک در قتل عیسی.. 86

6-تایید تورات توسط انجیل.. 89

7- رد باورهای نصاری.. 89

8-مذمت احبار و رهبان.. 91

9-سنت تشکیک در صدق گفتار فرستادگان خدا 92

10-آخرت شناسی و حاکمیت مومنان بر زمین.. 94

11-غیبدانی و غیب گویی پیامبران.. 95

12- عهد بنی اسرائیل با خدا 97

13- تابوت عهد. 101

14-1 روزه در آئین یهود. 101

14-1-1 روزه‌های واجب… 102

14-1-2 روزه‏های مستحب… 103

14-1-3-آداب و شرایط روزه. 104

14-2 آیین مسیحیت… 104

14-2-1 روزه‌های مرسوم کاتولیک‌ها 105

14-2-2روزه  در میان ارتدکس‌ها 106

14-2-3 روزه در میان پروتستان‌ها 106

14-3-روزه در میان مومون‌ها 106

جمع بندی و نتیجه گیری.. 108

منابع. 110

 

 

مقدمه

مسیحیت و اسلام از لحاظ پیروان در شمار بزرگترین ادیان هستند. در این دو دین تمامی فرق و مذاهب از گذشته تا به امروز سعی در نمایش حقانیت خود داشته اند و در این مسیر مهمترین ابزار اثبات حقانیت از خلال کتاب مقدس و متون دینی بوده است. نقش پر رنگ کتاب مقدس در هر دینی بر کسی پوشیده نیست و به بیانی جامع می­توان مدعی شد که کتاب مقدس ستون محوری خیمه هر دینی است.

بنابر این، تحقیق در زمینه کتب مقدس و مفاهیم مورد استفاده در این کتب از اهمیت بسزایی برخوردارند. این نکته وقتی دارای اهمیتی دوچندان می­گردد که دین پژوهان واژه یا مفهومی مشترک را در چند کتاب مقدس مشاهده کنند. زیرا این مساله این سوال را در اذهان می­پروراند که با وجود مفاهیم مشترک حقانیت از آنِ کیست؟ و یا اینکه چگونه دو یا چند متن مقدس که هر کدام مدعی هستند که منحصرا از سوی خدا آمده­اند با دیگر متون مشابهت دارند؟ با توجه به این مسالهافتن موارد و مفاهیم مشابه در این کتب و نیز واکاوی و بررسی معانی آنها امری مطلوب و بلکه مورد نیاز است.

علاوه بر اینکه تحقیق در این زمینه راه را بروی تکرار جنگ­های صلیبی و برخوردهایی از این دست قطعا بسته و یا ناهموار می­ کند. از سویی دیگر برای گفتگوهایی مانند گفتگوی تمدن­ها و ادیان، اساسی­ترین نیاز، شناخت ادیان از مفاهیم مورد بحث و چالشی­ای است که بکار می­برند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.