رشته مدیریت

پایان نامه رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 

پائیز 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله تحقیق.. 4

1-3- سابقه موضوع. 7

1-4- ضرورت تحقیق.. 8

1-5- هدف های تحقیق.. 8

4-6- مدل تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- جامعه تحقیق.. 10

1-9- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 10

1-10- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 11

1-11- قلمرو تحقیق.. 12

1-12- روش تجزیه وتحلیل.. 12

فصل دوم:ادبیات تحقیق… 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- بودجه بندی و انواع روش های بودجه بندی.. 14

2-2-1- تعاریف بودجه. 15

2-2-2- سیر تکوین بودجه. 15

2-2-3- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی.. 18

2-2-5- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) 19

2-2-6- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها 20

2-3- روش های بودجه بندی.. 20

2-4- شرایط اثر گذار بر بودجه بندی به طور عمومی.. 23

2-4-1- شرایط بیرونی.. 24

2-4-2- شرایط سیستمی.. 27

2-4-3- شرایط انسانی.. 32

2-5- بودجه عملیاتی.. 34

2-5-1- تعاریف دیگر بودجه ریزی عملیاتی.. 35

2-5-2- مسیر و خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی.. 36

2-6- مراحل بودجه بندی عملیاتی.. 37

2-6-3- چالش های بودجه ریزی عملیاتی.. 38

2-6-4- الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران.. 39

2-6-5-عناصر و مؤلفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی.. 40

2-6-6- روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی.. 42

2-6-7- مدل مفهومی برای بودجه بندی عملیاتی.. 44

2-7- ویژگی های مقایسه ای.. 45

2-8- مبانی نظری بودجه عملیاتی.. 46

2-8-1- طرز تنظیم بودجه عملیاتی.. 46

2-9- دلایل برتری بودجه بندی عملیاتی.. 49

2-10- کارآیی بودجه بندی عملیاتی.. 50

2-11- سیر تحول نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهان.. 50

2-11-1-کانادا 50

2-11-2- انگلیس…. 52

2-11-3- آمریکا 54

2-11-4- ایرلند. 57

2-11-5- هلند. 58

2-12- مزایا و الزامات بودجه بندی عملیاتی.. 58

2-13- بودجه بندی عملیاتی در قوانین فدرال.. 65

2-14- تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا 66

2-15- پیشینه تحقیق.. 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 80

3-1  مقدمه. 81

3-2 روش پژوهش…. 81

3-3  متغیرهای پژوهش…. 82

3-3-1بودجه ریزی عملیاتی.. 82

3-3-2- موانع محیطی.. 83

3-3-3- موانع فنی و تکنولوژیکی.. 83

3-3-4 موانع انسانی و رفتاری.. 83

3-5 گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 84

3-5-1 فراوانی پاسخ های هر گویه پرسشنامه. 85

3-5  روایی (اعتبار) 87

3-5-1 تحلیل عاملی.. 88

3-5-2  ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی.. 91

3-5-3  استخراج عامل ها 92

3-5-4 تحلیل عاملی سؤالات پرسشنامه. 93

3-6  پایایی تحقیق.. 97

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده ها 99

3-7-1  بررسی نرمال بودن داده ها 99

3-8  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. 101

3-9 روش نمونه گیری.. 102

فصل چهارم: آنالیز داده های تحقیق… 103

4-1 مقدمه. 104

4-2 تحلیل های آماری توصیفی.. 104

4-2-1 جنسیت… 104

4-2-2 سن.. 105

4-2-3  میزان سابقه کار 107

4-2-4استخدام. 107

4-2-5  تحصیلات.. 108

4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 109

4-4  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. 109

4-4-1 بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی.. 110

4-5  آزمون سؤال های پژوهش…. 110

4-5-1 سؤال فرعی اول.. 111

4-5-2  سؤال فرعی دوم. 114

4-5-3  سؤال فرعی سوم. 117

4-6 بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. 120

4-7   بررسی سؤال اصلی پژوهش  با رگرسیون گام به گام. 122

4-10 رتبه بندی متغیرها 124

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 126

5-1 جمع بندی.. 127

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 128

5-3  بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی.. 129

5-4- بحث و سایر یافته ها 130

5-4-1- سؤال فرعی اول.. 130

5-4-2- سؤال فرعی دوم. 131

5-4-3- سؤال فرعی سوم. 133

5-4-2  سؤال اصلی پژوهش…. 135

5-5- نتیجه گیری.. 135

5-6- پیشنهاد های برخاسته از نتایج.. 136

5-6-1- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 136

5-6- محدودیت های تحقیق.. 137

منابع  و ماخذ.. 138

 

فهرست جداول

جدول 3-1:  تعداد نشانگرهای متغیرهای پژوهش…. 85

جدول 3-2: طیف لیکرت برای پاسخ به سؤالات.. 85

جدول 3-3: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل محیطی.. 85

جدول 3-4: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل فنی و تکنولوژیکی.. 86

جدول 3-5: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل انسانی و محیطی 87

جدول 3-6:  نتایج تحلیل عاملی تحقیق 93

جدول 3-7: واریانس توضیح داده شده توسط مؤلفه های استخراج شده 95

جدول 3-8: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده بودجه ریزی عملیاتی برای 6 مؤلفه اول.. 96

جدول 3-9: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ. 98

جدول 3-10: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. 100

جدول 3-11 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها 100

جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 105

جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 106

جدول 4-4: توزیع فراوانی تأهل پاسخ دهندگان در این تحقیق.. 107

جدول 4-4: توزیع فراوانی محل خدمت در این تحقیق.. 107

جدول 4-5: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. 108

جدول  4-6 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 109

جدول 4-7:نتایج توصیفی برای بودجه ریزی عملیاتی.. 110

جدول 4-8: آزمون دوجمله ای برای بودجه ریزی عملیاتی.. 110

جدول 4-9: آزمون همبستگی پیرسون برای  رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و عوامل محیطی.. 111

جدول 4-10: شاخص کفایت مدل رابطه بودجه ریزی عملیاتی و عوامل محیطی.. 112

جدول 4-11: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. 112

جدول 4-12: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل محیطی.. 114

جدول 4-13: آزمون همبستگی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی.. 114

جدول 4-14: شاخص کفایت مدل رابطه  میان بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی.. 115

جدول 4-15: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. 115

جدول 4-16: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی.. 116

جدول 4-17: آزمون همبستگی پیرسون برای بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی.. 117

جدول 4-18: شاخص کفایت مدل رابطه بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی.. 118

جدول 4-19: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس…. 118

جدول 4-20: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی.. 120

جدول 4-21: آزمون هم خطی در رگرسیون.. 121

جدول 4-22: آزمون هم خطی.. 121

جدول: 4-23: متغیر های ورودی و خروجی با بهره گرفتن از رگرسیون گام به گام. 122

جدول4-24: شاخص های کفایت مدل رگرسیونی گام به گام. 123

جدول4-25: آزمون F برای معناداری رگرسیون.. 123

جدول4-26:  معناداری ضرایب رگرسیون.. 123

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدل تحقیق.. 9

شکل 3-1: نردبان انتزاع تحقیق.. 84

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: نمودار کتل مربوط به ابعاد بودجه ریزی عملیاتی 95

نمودار 3-2: نمودار اجزای چرخش یافته بودجه ریزی عملیاتی 96

نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 106

نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 105

نمودار 4-3: فراوانی سابقه کار 107

نمودار 4-4: توزیع فراوانی محل خدمت… 108

نمودار 4-5: توزیع فراوانی تحصیلات.. 109

نمودار 4- 6 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 113

نمودار 4- 6 (ب): نرمال بودن باقیمانده ها 113

نمودار 4- 7 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 116

نمودار 4- 7 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 116

نمودار 4- 8 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 118

نمودار 4- 8 (الف): نرمال بودن باقیمانده ها 119

نمودار4-9:  نمودار الف: نرمال بودن باقی مانده ها 124

 

 

 

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دو نکته “” ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی می چرخد. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می پردازد و به صورت موردی بودجه در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران را در نظر گرفته است. تلاش بر این است تا مهم ترین شاخص هایی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند را مورد بررسی قرار داده و همچنین راهکارهایی نیز در این خصوص ارائه گردد. این موانع، با توجه به مطالعه ادبیاتی صورت گرفته و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی، تحت «عوامل مدیریتی» عنوان شده است که این عوامل به سه دسته عوامل محیطی، فنی و انسانی طبقه بندی گردیده و به وسیله چندین شاخص، سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه هایی بین یک جامعه آماری از صاحب نظران و استادان دانشگاه ها و نیز مدیران و کارشناسان مرتبط با بودجه ریزی، جمع آوری گردید.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که موانع و مشکلات استقرار و پیاده سازی سیستم بودجه بندی  عملیاتی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، ناشی از عوامل مدیریتی می باشند. در حقیقت مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از نظر پاسخ دهندگان در جامعه آماری به ترتیب شامل عوامل: 1- فنی 2- محیطی 3- انسانی می باشند که با عوامل مدیریتی مرتبط هستند. نتایج  رتبه بندی متغیر ها نیز نشان می دهد که متغیرها دارای تفاوت معنی داری با هم هستند. بر این اساس عوامل محیطی دارای بیشترین رتبه و عوامل فنی دارای کمترین امتیاز است. عوامل انسانی در رتبه دوم قرار دارند. از این رو پیشنهاد میشود که در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی، این موانع شناسایی و نسبت به برطرف نمودن آن ها اقدام گردد.

کلمات کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، عوامل مدیریتی، عوامل: فنی، عوامل محیطی، عوامل انسانی

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن، کارآیی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش­ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه­ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول، تأکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود (United Nations 1982).

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد. از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی و درون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می­رود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرایند تدوین بودجه میسر خواهد گردید. در این مجال برآنیم که به ضرورت ها و مفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته، بستر همفکری و همکاری واحدهای زیرمجموعه بخش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

1-2- بیان مسأله تحقیق

مطالعات زیادی در مورد بودجه و بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است ،‌ با توجه به اینکه بودجه ریزی عملیاتی در کشور انجام شده است ولی همانند کشورهای مشابه به موفقیت های آنها میسر نشده است . البته باید این مسئله ذکر شود که تنها مطالب این پژوهش کافی نمی باشد بلکه باید در جزئیات آن تحقیقات لازم انجام شود . به دلیل پیچیدگی و گستردگی این نظام بودجه ریزی، عوامل بسیاری بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارند. بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا لازم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه­ دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های لازم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاه های اجرائی ، فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است. مهمترین مزیتهای روش بودجه ریزی عملیاتی نسبت به روش های دیگر بودجه ریزی، افزایش شفافیت و اثربخشی بودجه و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمان است . بر اساس ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه بتدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورده که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

در این راستا با توجه به مفاد ماده 132 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و نیز بند 18 ضوابط اجرایی قانون موصوف مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت دستورالعمهای مربوطه میباشد و به منظور دستیابی به این هدف و تلاش برای بهبود عملکرد، با اتخاذ یک رویکرد پایین به بالا به نظر میرسد که هر یک از سازمانها میبایست تلاش مؤثری در راستای پیشبرد اصلاحات بودجه ای به انجام رسانند. بر همین اساس در تحقیق حاضر که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صورت گرفته با توجه به عدم توفیق اجرای مطلوب بودجه ریزی عملیاتی، به طرح این سؤال میپردازیم که موانع و مشکلات بر سر استقرار مطلوب بودجه ریزی در این سازمان کدامند؟

از طرفی با عنایت به اینکه تخصیص بهینه منابع بر اساس برنامه ها و اهداف و اولویت بندی جزو توافقات همه مدیران سازمان بوده لکن عملاً این موضوع انجام نمیشود این تحقیق درصدد است مشکلات مربوطه را شناسایی و راه حل مناسب برای کاهش موانع و مشکلات ارائه نماید. بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتها است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ایفا می کند. بودجه بندی را فرایند تخصیص منابع و محدود به نیازهای نامحدود می­نامند.

در نهایت عملیاتی کردن بودجه در ایران دارای مسائل و مشکلاتی است که بخشی از آن ریشه در عوامل انسانی و بخش دیگر ریشه در  ساختار مالی _ اداری کشور دارد که در مراحل تهیه و تصویب بودجه خود را نشان می دهند. از جمله این مشکلات می توان به عوامل زیر اشاره نمود:

  • ضعف قوانین و استنباط نادرست مجریان قانون
  • عدم ضمانت اجرایی قوی برای اجرای قانون
  • تعدد تبصره ها
  • فقدان صراحت قوانین
  • ناهماهنگی میان برنامه و بودجه
  • عدم مهارت فنی عوامل مؤثر در بودجه
  • مدیریت ناصحیح و غیرکاربردی بر مسائل بودجه بندی
  • عوامل بیرون از قانون شامل عوامل محیطی و اقتصادی

عملیاتی کردن بودجه، نیازمند رعایت برخی از پیش شرط هاست که به نظر می رسد دولت فعلی با توجه به گذشت زمان کوتاه از تصدی مسئولیت نتوانسته آنها را به کار ببندد. در واقع عملیاتی کردن بودجه یک فرایند است که مطالعات و پژوهش های تخصصی در موضوع اقتصاد دولت بخش عمده ای از این فرایند را تشکیل می دهد که متأسفانه این مهم هنوز صورت نپذیرفته است. به نظر می رسد بودجه فعلی به دلیل فقدان پیش نیازها نه عملیاتی است و نه حتی نزدیک به یک بودجه عملیاتی.

با توجه به مطالب بالا عمده عوامل و مشکلات بودجه بندی را می توان در سه عامل محیطی، انسانی و مدیریتی خلاصه نمود که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که اثر این سه عامل را بر روی بودجه ریزی عملیاتی بررسی کنیم.

تعداد صفحه:155

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.