رشته حسابداری

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده

 

شهریور ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                          فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه                             

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه   3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 سوالات تحقیق.. 6

1-6 فرضیات تحقیق.. 6

1-7 روش کلی تحقیق.. 7

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1 قلمرو زمانی.. 7

1-8-2 قلمرو مکانی.. 7

1-8-3 قلمرو موضوعی.. 7

1-9 تعریف مفهومی واژه ها 7

1-10ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2 تعریف ورشکستگی.. 12

2-2-1 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 13

2-2-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 14

2-2-3 دلایل ورشکستگی.. 15

2-2-4 مراحل ورشکستگی.. 16

2-2-4-1دوره نهفتگی.. 16

2-2-4-2دوره کسری وجوه نقد. 16

2-2-4-3دوره نبودتوان پرداخت دیون کامل.. 17

2-2-5 ورشکستگی از نظر حقوقی.. 17

2-2-6 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفهای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 17

2-2-7 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت… 18

2-2-8 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای کوچک و کاربرد شاخصهای غیرمالی.. 20

2-2-9 مدلهای پیشبینی ورشکستگی.. 22

2-2-9-1مدل ویلیام بیور. 23

2-2-9-2مدل آلتمن.. 23

2-2-9-3مدل اسپرینگیت… 26

2-2-9-4مدل زمیجوسکی.. 26

2-2-9-5مدل گرایس…. 27

2-2-9-6مدل پیشبینی ورشکستگی وارزیابی تداوم فعالیت زاوگین.. 28

2-2-9-6-1ارزیابی مدل زاوگین برای رتبهبندی مالی شرکتها 33

2-3 شرکت­های زودبازده 35

231 وضعیت کنونی ایران. 35

232 تعریف بنگاه­های کوچک ومتوسط.. 36

233 تدوین استانداردهای گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک ومتوسط.. 36

234 ضرورت گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

235 تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط.. 38

2-4 انواع تسهیلات اعطایی بانک­ها 39

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 40

2-5-1 تحقیقات خارجی پیشین.. 40

2-5-2 تحقیقات داخلی پیشین.. 43

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه   51

3-2 روش کلی تحقیق.. 51

3-3 جامعه آماری.. 52

3-4 نمونه آماری.. 52

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 52

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 52

3-5 روش گردآوری داده ­ها 52

3-6 ابزار گردآوری داده ­ها 53

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 53

3-7-1 روش­های آماری.. 53

3-7-2 مدل پژوهش و تعریف متغیرهای پژوهش…. 53

3-7-2-1مدل ریاضی تحقیق.. 54

3-7-2-2تعریف متغیرها 54

3-7-2-3نحوه اندازه ­گیری متغیرها 54

3-7-2-4دسته­بندی متغیرها 55

3-7-2-5رابطه بین متغیرها 55

3-7-2-6اندازه ­گیری رابطه. 55

3-7-3 نرم­افزارها 55

فصل چهارم:بیان یافته­ ها

4-1 مقدمه‏   57

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 57

4-3 توصیف یافته­ ها 58

4-4 تحلیل یافته­ ها 60

442 تحلیل روابط بین متغیرها 64

4421رابطه بین میزان تسهیلات و امتیاز اسپرینگیت… 65

4422رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 69

5-3 نتیجه ­گیری کلی.. 70

5-4 پیشنهادها 70

5-5 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 71

5-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 71

5-7 محدودیت­های پژوهش…. 72

پیوست­ها:

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………73

پیوست الف:نام شرکت­های جامعه آماری.. 76

پیوست ب:خروجی­های نرم­افزار SPSS و Eviews. 77

 

                                                     فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه                             

جدول (2-1): دلایل ورشکستگی.. 16

جدول (2-2): مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی.. 22

جدول (2-3): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 24

جدول (2-4): پژوهش­های پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق..

جدول(4-1):توصیف شرکت­های نمونه آماری.. 58

جدول (4-2): اندازه شاخص ­های آمارتوصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 59

جدول(4-3): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 61

جدول (4-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 63

جدول ( 4-5): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 64

جدول (4- 6): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز اسپرینگیت… 65

جدول (4- 7): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66

جدول (4-8):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 67

جدول(5-1): نتیجه ­گیری کلی فرضیات… 70

 

 

                                                          فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه                             

 

نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(1) 62

نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(2) 62

 

چکیده

این پژوهش روابط موجود میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح ورشکستگی بنگاه­های زودبازده استان تهران را مورد بررسی قرار می­دهد. تحقیق مورد نظر از جهت هدف ،کاربردی و از جهت استنتاج، توصیفی استقرایی و از جهت طرح تحقیق پس­رویدادی می­باشد. در این پژوهش از مدل پیش ­بینی ورشکستگی اسپرینگیت و زاوگین که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می­ دهند استفاده شده است.

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بنگاه­های صنعتی زودبازده استان تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال­های91-87) می­باشد که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک شرکت­هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 60 شرکت به­عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 51 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

برای محاسبه متغیر­های پژوهش از نرم­افزار Excel استفاده شده است. این داده ­ها جهت آزمون فرضیه ­ها توسط نرم­افزار Spss و Eviews به کمک آماره­ های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه فرعی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و ورشکستگی بنگاه­های زودبازده رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 

واژه­ های کلیدی: تسهیلات اعطایی، ریسک ورشکستگی، مدل اسپرینگیت، مدل زاوگین، بنگاه

زودبازده

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1     مقدمه

همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می ­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ سرمایه­ گذاری در بخش خصوصی و سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.

در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­ گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجهند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.

چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می ­تواند در آستانه­ ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرینگیت[3]،1978، اوهلسون[4]،1980، زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و…، با بهره گرفتن ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش ­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.

الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش ­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­ کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­ شود با درنظرگرفتن دومدل پیش ­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه ­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات آمده است.

 

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده ­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه­ گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.

مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­ های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­ کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­ کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­ کنند (Strite & Dun, 2003).

نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­ گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش ­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­ توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده ­اند که مجموعه ­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش ­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش ­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با بهره گرفتن ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع ­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:

چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟

 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه­ های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می ­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه ­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.

4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.

5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش ­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.

 

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.

اهداف فرعی

  1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
  2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

 

1-5     سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
  2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 

[1]. Beaver, W.H.(1966)

[2]. Altman, E.I.(1968)

[3].Springate, Gord, L.V. (1978)

[4].Ohlson, J.A. (1980)

[5]. Zmijewski Mark.E (1984)

[6].Zavgin (1985)

تعداد صفحه:77

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.