رشته حسابداری

پایان نامه رابطه قدرت نقدشوندگی سهام با ساختار سرمایه در صنایع

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات قم

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

عنوان:

بررسی رابطه بین قدرت نقدشوندگی سهام با ساختار سرمایه درصنایع غذائی , دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نیمسال اول92-93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………….1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- پیشینه نظری و عملی موضوع تحقیق. 5

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 5

1-4- بیان ضرورت واهمیت موضوع. 6

1-5- هدف تحقیق. 7

1-6- اهداف کاربردی تحقیق. 7

1-7- سؤال تحقیق: 7

1-8- فرضیه تحقیق : 8

1-9- نوع و روش تحقیق: 8

1-10- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری): 8

1-11- محدوده زمانی تحقیق. 8

1-12- طرح نمونه گیری (روش و تعیین حجم نمونه) 8

1-13- ابزارهای گردآوری داده ها 9

1-14- روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-15- شرح واژه ها و اصطلاح های بکاررفته در تحقیق. 9

1-15-1- ساختار سرمایه 9

1-15-2- نقد شوندگی سهام 10

فصل دوم 11

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

2-1- مقدمه 11

2-2- ساختار سرمایه 11

2-3- تعاریف ساختار سرمایه 13

2-4- انواع ساختار سرمایه 13

2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 14

2-5-1- ملاحظات مالیاتی. 14

2-5-2- نوع دارایی های شرکت.. 14

2-5-3- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 15

2-6- شرایط شرکت وعوامل موثر بر ساختار سرمایه 17

2-6-1- عوامل داخلی. 17

2-6-1-1- اندازه شرکت.. 18

2-6-1-2- هزینه های تحقیق و توسعه 18

2-6-1-3- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 19

2-6-1-4- سودآوری. 19

2-6-1-5- سطح اطمینان مدیریت.. 20

2-6-1-6- فرصت های رشد. 20

2-6-1-7- حجم فروش.. 20

2-6-1-8- کسری مالی. 21

2-6-1-9- بازده سهام 21

2-6-1-10- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 21

2-6-1-11- نقدشوندگی. 22

2-6-2- عوامل خارجی. 25

2-6-2-1- بدهی محیط زیست.. 25

2-6-2-2- منبع سرمایه 26

2-7- نظریه (تئوری) ساختار سرمایه 26

2-7-1- نظریه درآمد خالص… 26

2-7-2- نظریه درآمد خالص عملیاتی. 27

2-7-3- نظریه سنتی. 27

2-7-4- تئوری مودیلیانی و میلر 27

2-7-4-1– مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 29

2-7-4-2- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 29

2-7-4-3- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 29

2-7-4-4– عدم تقارن اطلاعات و نظریه مود یلیانی و میلر. 30

2-7-5- تئوری توازی ایستا 30

2-7-6- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی (تئوری ترجیحی) 31

2-7-7- تئوری ساختار سازمانی. 32

2-8- هزینه سرمایه 32

2-9- نقدشوندگی. 33

2-10- تعاریف نقدشوندگی. 33

2-11–  معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 34

2-12- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 40

2-12-1- هزینه های فرایند سفارش  : 41

2-12-2- هزینه های نگهداری موجودی  : 41

2-12-3- هزینه های انتخاب نادرست 42

2-13- مروری بر پیشینه تحقیق. 43

2-13-1- تحقیقات خارجی. 43

2-13-2- تحقیقات داخلی. 48

2-14- نتیجه گیری. 54

فصل سوم 55

روش اجرای پژوهش(روش شناسی تحقیق) 55

3-1 – مقدمه 55

3-2- جامعه آماری. 56

3-3- نوع و روش تحقیق. 56

3-4-  فرضیه پژوهش(تحقیق) 57

3-5- مدل تحلیلی پژوهش… 58

3-6- متغیرهای تحقیق و شیوه محاسبه آن. 59

3-7- مدل مفهومی تحقیق. 61

نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی.. 61

3-8-  فن و ابزارگردآوری داده ها و اطلاعات : 62

3-9- آزمون های آماری و شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 63

3-10-تحلیل رگرسیون. 66

3-11- آزمون های رگرسیونی. 67

فصل چهارم 69

تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

4-1- مقدمه‏ 69

4-2-  نتایج آمار توصیفی. 70

جدول 4-1 آمار توصیفی.. 70

4-3-  آزمون همسانی واریانس : 72

جدول 4-2 بررسی همسانی واریانس مدل. 72

4-4- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 72

جدول 4-3 ماتریس ضریب همبستگی.. 73

4-5- تحلیل رگرسیون. 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 74

جدول 4-5 نوع رابطه و سطح معنا داری متغیرهای موردآزمون. 76

4-5-1-آزمون فرضیه 76

4-5-2- تجزیه و تحلیل یافته ها ی فرعی تحقیق. 77

4-5-2-1- بررسی یافته فرعی اول. 77

4-5-2- 2- بررسی یافته فرعی دوم 77

4-5-2-3- بررسی یافته فرعی سوم 77

4-5-2-4-بررسی یافته فرعی چهارم 77

4-5-2-5-بررسی یافته فرعی پنجم. 77

4-5-2-6- بررسی یافته فرعی ششم. 78

4-5-2-7 بررسی یافته فرعی هفتم. 78

فصل پنجم. 79

یافته های تحقیق(نتیجه گیری و پیشنهادها) 79

5-1- مقدمه 79

5-2- نتیجه های حاصل از تحقیق. 79

5-3- مروری کلی بر نتایج تحقیق. 80

5-3-1-یافته اصلی پژوهش… 80

5-3-2- یافته های فرعی پژوهش… 80

5-3-2-1- یافته فرعی اول. 80

5-3-2-2- یافته فرعی دوم 81

5-3-2-3- یافته فرعی چهارم 82

5-3-2-4- یافته فرعی پنجم. 82

5-3-2-5- یافته فرعی ششم. 82

5-3-2-6- یافته فرعی هفتم. 82

5-4– نتایج کلی تحقیق. 82

5-6- پیشنهادها 84

5-6-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 85

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 85

منابع و ماخذ. 86

منابع فارسی: 86

منابع لاتین: 88

Abstract: 89

 

چکیده

در ادبیات مالی یکی از مباحثی که مورد پژوهش قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد. ما در این پژوهش به بررسی رابطه بین قدرت نقدشوندگی سهام با ساختار سرمایه در صنایع غذائی , دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمروی زمانی 1386 تا 1391 می پردازیم. جامعه آماری متشکل از 109 شرکت صنایع مورد پژوهش می باشد . برای آزمون فرضیه تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است .یافته ی اصلی پژوهش نشان دهنده ی عدم ارتباط معنادار و منفی بین نقدشوندگی سهام(اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)  با ساختار سرمایه(اهرم مالی) است. یافته های فرعی پژوهش حکایت از رابطه مثبت و معنادار بین میانگین قیمت سهام , شاخص نرخ بدهی و ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارائی با ساختار سرمایه و همچنین رابطه منفی و معناداری بین سود قبل از کسر بهره و مالیات / ارزش دفتری دارائی و اندازه شرکت  با ساختار سرمایه و عدم ارتباط معنادار و منفی بین هزینه تحقیق و توسعه / ارزش دفتری دارائی با ساختار سرمایه وجوددارد .

 

 

واژه گان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار سرمایه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از این سرمایه در داخل شرکت و از طریق سودانباشته که بین سهامداران تقسیم نشده است تامین و مابقی می تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه با استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد , ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها با بدهی و سرمایه همراه است ؛ از این رو مدیران مالی به دریافت وام و حداکثر کردن ثروت سهامداران و همچنین اثرات دریافت وام حساس و دقیق هستند و با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس معیارهای مختلف , ضمن مقایسه ی انواع سهام , در سهام خاصی سرمایه گذاری می نمایند . قدرت نقدشوندگی سهام نیز یکی از بارزترین معیار سرمایه گذاری است.

قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[1] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102).  هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.در این تحقیق تلاش میشود رابطه بین نقدشوندگی بازار که ازطریق نقدشوندگی در بازار سرمایه مورد اندازه گیری قرار می گیرد و تصمیمات ساختارسرمایه در شرکتهای صنایع غذائی , دارویی وشیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

1-2- بیان مساله

محیطی که شرکت های امروزه در آن فعالیت می کنند , باتوجه به توسعه تکنولوژی ,محیطی درحال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه ی حیات , مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح کشوری , منطقه ای و حتی بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاری جدید می باشند و برای ادامه ی حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی جدیدی نیز دارند که از منابع درونی و بیرونی امکان تامین دارد . منابع درونی شامل سود انباشته و اندوخته ها و منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است . استفاده از منابع بیرونی از لحاظ هزینه سرمایه و میزان سود بانکی یا سود تقسیمی آن دارای منافع و مخاطراتی است و به تبع آن بربازده و قیمت سهام و سود حسابداری تاثیر دارد .

لذا تصمیمات ساختار سرمایه و تامین مالی به نظر اصلی ترین حوزه تصمیم گیری مدیران مالی شرکتها به شمار می رود و یکی از مهمترین مسئله هایی که امروزه باآن سروکار دارند ، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است یعنی آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام (برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت ).

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد. ارزش شرکت ،مانند هر دارائی، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزانتر ازوجوه دستـــه دوم می‌باشد ،لکن هرچه بدهی شرکت بیشتر‌ شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری را مطالبه می کنند.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک, آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف« حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001)[2]. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی  و رعایت تئوری سلسله مراتب  تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977)[3]. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه و بازار سرمایه خواهد داشت. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران  مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) [4]. بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید که تبلور آن را نیز می توان در میزان توجه و عدم توجه سرمایه گذاران و همچنین ارزشیابی سرمایه گذاران از سهام شرکت دانست که می تواند بر میزان معاملات سهام و نقد شوندگی آنها تاثیر گذار باشد.

[1]-Amihud

1 .Douglas,2001

[3] .Warnd,1977

2 .Rawally & Sinder,2001

تعداد صفحه:104

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.