رشته حسابداری

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در  بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریورماه1393  

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 بیان مسئله. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سؤالات تحقیق.. 8

1-7 فرضیات تحقیق.. 9

1-8 روش کلی تحقیق.. 9

1-9 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-9-2 قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی.. 10

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 10

1-10تعریف عملیاتی واژه‌ها 10

1-11ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 پیشگفتار. 13

2-2 هزینه سرمایه. 15

2-2-1 نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری.. 17

2-2-2 نقش هزینه سرمایه در تصمیم‌های مالی.. 18

2-3 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 18

2-3-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 19

2-3-2 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 20

2-4 فراوانی بند‌های گزارش حسابرس… 23

2-4-1 هدف حسابرسی و انواع اظهارنظر حسابرسی.. 26

2-4-2 تأثیر اظهارنظر حسابرسان بر قیمت سهام. 26

2-5 پیشینه تحقیق.. 28

2-5-1 پیشینه داخلی.. 28

2-5-2 پیشینه خارجی.. 40

2-6 مبانی نظری پژوهش…. 60

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 پیشگفتار. 63

3-2 روش کلی تحقیق.. 63

3-3 جامعه آماری.. 64

3-4 نمونه آماری.. 65

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 65

3-4-2 روش نمونهگیری و دلیل انتخاب… 66

3-5 روش گردآوری داده‌ها 66

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 66

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 67

3-7-1 روش‌های آماری.. 67

3-7-2 مدل تحقیق.. 68

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 68

3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 68

3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیر‌ها 69

3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 72

3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 72

3-7-2-6 اندازه‌گیری رابطه. 73

3-7-3 نرم افزارها 73

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 پیشگفتار. 75

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 76

4-3 توصیف یافته‌ها 77

4-4 تحلیل یافته‌ها 79

4-4-1 تحلیل پیش فرض‌ها 79

442 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 85

443 تحلیل روابط بین متغیرها 88

4431 رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر. 88

4432 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر. 93

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 پیشگفتار. 99

5-2 خلاصه پژوهش…. 99

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 101

5-4 نتیجه گیری کلی.. 105

5-5  پیشنهادها 106

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 106

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 107

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 108

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 111

پیوست ب:خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 120

منابع لاتین.. 122

منابع اینترنتی.. 124

 

جدول(1-2):خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 45

جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 54

جدول (1-3): نحوه استخراج جامعه. 65

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 76

جدول (2-4):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 78

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 80

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 81

جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 82

جدول ( 6-4): بررسی فرض استقلال خطاها 84

جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 85

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) 86

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 88

جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بندهای شرط 89

جدول (11- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند  شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای بزرگ و کوچک    91

جدول (12- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   92

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بندهای بعد از اظهارنظرو تعداد بند شرط.. 93

جدول (14- 4): ضریب همبستگی  بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بزرگ و کوچک    95

جدول (15- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   96

جدول (16-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 97

جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 106

 

 

نمودار(1-3):مدل مفهومی تحقیق.. 68

نمودار(1-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن. 81

نمودار(2-4): :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و هزینه سرمایه. 82

 

 

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف،  یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌ بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی ودو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های  پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 102 شرکت جمع‌ آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 81 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه ‌حل ‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

  1. بین هزینه سرمایه و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.
  2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: هزینه سرمایه، عدم‌تقارن اطلاعاتی، گزارش حسابرسی، بند شرط

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 -1     مقدمه

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384).

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).

هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود. همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.

معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌ کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).

مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  2001). درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد،  2005). زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران،  2007).

گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان  می‌دهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئول‌تر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.

یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. عدم‌تقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده می‌شود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایه‌گذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش می‌دهد.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

  1. اهمیت این تأثیرات و لزوم بررسی آن‌ ها در کشورهای درحال‌توسعه که بازار سرمایه به‌تدریج در آن‌ ها در حال رونق گرفتن می‌باشد، بیشتر است. زیرا که حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این کشورها کمک شایانی می‌کند.
  2. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، مهم‌ترین گروه فعال در بازار بورس هستند، پس تصمیم‌گیری مناسب آن‌ ها بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام می‌تواند در هدایت سرمایه‌ها و تخصیص بهینه آن‌ ها، نقش بسزایی داشته باشد. پس تأثیر سرمایه‌گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از قبیل ساختار سرمایه و هزینه سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
  3. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع شرکت‌ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت‌ها هستند، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، مسئله انتخاب نادرست را در تعیین قیمت‌های پیشنهادی مناسب به وجود می‌آورد. به لحاظ اهمیت این موضوع، تعیین عواملی که بر عدم‌تقارن اطلاعاتی اثرگذار است، ضروری به نظر می‌رسد.
  4. با توجه به پیشینه این موضوع، تاکنون به‌طور مستقیم رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است.

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.