رشته مدیریت

پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

          دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد ­

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی «.M.A»

گرایش:  مدیریت مالی

 

 

موضوع :

بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سال تحصیلی 1394- 1393  

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-1- اهداف علمی………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- بهره وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6

1-7- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2- مبانی نظری وجه نقد آزاد……………………………………………………………………………………. 8

2-2-1- مفهوم وجه نقد و معادل وجه نقد………………………………………………………………………. 8

2-2-2- تعریف جریان های نقد و آزاد شرکت………………………………………………………………… 9

2-2-2-1- تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه جنسن………………………………………………………….. 9

2-2-2-2- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه لن و پلسن……………………………………………. 9

2-2-2-3- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه کاپلند…………………………………………………… 9

2-2-2-4- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه آرزاک………………………………………………….. 10

2-2-3- مدل های تعیین جریان های نقد آزاد…………………………………………………………………… 10

2-2-3-1- مدل جنسن برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد…………………………………………………. 11

2-2-3-2- سایر مدل های محاسبه جریان نقد آزاد به عنوان مدل های جایگزین مدل جنسن………… 11

2-2-4- کاربردهای جریان های نقد آزاد…………………………………………………………………………. 13

2-2-4-1- کاربرد جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیل گران مالی…………………….. 13

2-2-4-2- کاربرد جریان های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحدهای تجاری……………………………… 15

2-2-5- اهمیت جریان های نقد آزاد……………………………………………………………………………… 16

2-2-6- اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………. 18

2-2-9- ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورت های مالی………………………………………. 19

2-2-10- حرکت به سوی جریان های نقدی……………………………………………………………………. 20

2-2-11- مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری…………………………………….. 21

2-3- مبانی نظری سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………. 22

2-3-1- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………… 23

2-3-1-1- سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی…………………………………………………………. 23

2-3-1-2- حفظ ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………… 24

2-3-1-3- نیاز سهامداران…………………………………………………………………………………………… 24

2-3-1-4- محدودیت های قانونی………………………………………………………………………………… 25

2-3-2- سیاست های متداول تقسیم سود………………………………………………………………………… 25

2-3-2-1- نسبت سود تقسیمی ثابت…………………………………………………………………………….. 25

2-3-2-2- سود ثابت…………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-2-3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی…………………………………………………… 26

2-3-3- شیوه های پرداخت سود………………………………………………………………………………….. 26

2-3-3-1- پرداخت سود سهام به صورت نقد………………………………………………………………….. 27

2-3-3-2- سهام جایزه………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-3-3- تجزیه سهام………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-4- نظریه نامربوط بودن سود تقسیمی………………………………………………………………………. 28

2-3-5- نظریه های مربوط بودن سود تقسیمی………………………………………………………………….. 29

2-3-6- نظریه های مربوط به تاثیر سود سهام بر کاهش ثروت سهامدار………………………………….. 30

2-3-6-1- نظریه هزینه معاملاتی………………………………………………………………………………….. 30

2-3-6-2- نظریه اولویت مالیاتی………………………………………………………………………………….. 32

2-3-6-3- نظریه اثر ارباب رجوع…………………………………………………………………………………. 33

2-3-7- نظریه های مربوط به تاثیر سود سهام بر افزایش ثروت سهامدار…………………………………. 34

2-3-7-1- نظریه پرنده ای در دست……………………………………………………………………………… 34

2-3-7-2- نظریه پیام رسانی (علامت دهی)……………………………………………………………………. 35

2-3-7-3- نظریه نمایندگی………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-8- نظریه رفتاری………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-8- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………….. 38

2-3-9- شیوه های گوناگون تقسیم سود………………………………………………………………………….. 39

2-3-9-1- تقسیم سود منظم………………………………………………………………………………………… 39

2-3-9-2- تقسیم سود نا منظم……………………………………………………………………………………… 41

2-4- مبانی نظری سزمایه گذاری…………………………………………………………………………………… 42

2-4-1- فرصت های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………. 42

2-4-2- فرایند اجرایی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری…………………………………………… 43

2-4-3- تصویب اجرای فرصت های سرمایه گذاری پذیرفته شده…………………………………………. 43

2-4-4- رشد دارایی ها و دلایل سرمایه گذاری در رشد دارایی ها………………………………………… 44

2-4-5- فعالیت های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………. 45

2-5- مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………. 46

2-5-1- مطالعات انجام شده خارجی……………………………………………………………………………… 46

2-5-2- مطالعات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 53

3-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 53

3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها……………………………………………………………… 54

3-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 57

3-7- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… 57

3-8- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 57

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها……………………………………………………. 58

3-10- ابزارهای تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………….. 58

3-11- آزمون های آماری……………………………………………………………………………………………. 59

3-12-1-  آزمون خودهمبستگی……………………………………………………………………………………. 59

3-11-2- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون…………………………………………………………….. 60

3-11-3- آزمون معنی داری کل مدل……………………………………………………………………………… 61

3-12- ماهیت داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………….. 61

3-12-1- مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی……………………… 62

3-12-2- روش های تخمین……………………………………………………………………………………….. 64

3-12-3- آزمون والد برای تعیین محتوای فزاینده اطلاعات………………………………………………….. 67

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2- ماتریس همبستگی……………………………………………………………………………………………… 71

4-3- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 73

4-4- آزمون پایایی متغیرها………………………………………………………………………………………….. 74

4-5- آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….. 75

4-5-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………… 75

4-5-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………. 76

4-5-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………. 79

4-5-1-3- آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………… 80

4-5-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. 81

4-5-3- آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………….. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 84

5-2- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 84

5-2-1- نتایج فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………. 84

5-2-1- 1- نتایج فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………….. 85

5-2-1-2- نتایج فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………. 85

5-2-1-3- نتایج فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 86

5-2-2- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………… 87

5-2-3- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………….. 87

5-3- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 88

5-4- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 88

5-4-1- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش……………………………………………………………………… 88

5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………. 89

 

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی پژوهش سال های 1387 تا 1392 می باشد. متغیرهای سود تقسیمی و عدم اطمینان در جریان وجوه نقد به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده برای بررسی موضوع روش داده‌های تابلویی- اثرات ثابت بود. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار بین معیارهای عدم اطمینان جریان­های نقدی و سود تقسیمی با سرمایه­ گذاری در شرکت می­باشد؛ یعنی انحراف معیار بازده سهام، انحراف معیار بازده دارایی و جریان نقد عملیاتی ارتباط منفی با سرمایه­ گذاری در دارایی­ ها دارند. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که ریسک، انحراف معیار و عدم اطمینان کمی دارند توانایی افزایش سرمایه­ گذاری در دارایی­ ها را خواهند داشت. همچنین با افزایش عدم اطمینان و کاهش سود تقسیمی شرکت­ها می­توانند سرمایه­ گذاری در دارایی ها را افزایش دهند.

واژگان کلیدی: عدم اطمینان جریان نقدی، سود تقسیمی، سرمایه گذاری در دارایی ها، بورس اوراق بهادار

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه

صورت جریان های نقدی، جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی طی یک دوره مالی را نشان می دهد. این صورت مالی می تواند در مورد توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان های آتی وجه نقد، توانایی واحد تجاری در اجرای تعهدات آتی و پرداخت سود سهام تعیین دلایل تفاوت بین سود خالص و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی چگونگی تاثیر مبادلات نقدی و غیر نقدی بر فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی اطلاعاتی ارائه نماید.

شرکت‌هایی که با مسئله نااطمینانی به جریان نقدی مواجه هستند، در دسترسی به منابع مالی خارجی، مشکلات بیشتری دارند و هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتری را متحمل می‌شوند، چرا که وجود این گونه نا اطمینانی، نشان از ریسک بالاتری دارد که تأمین کنندگان سرمایه می‌بایست متقبل شوند. در این حالت، شرکت‌ها به لحاظ مالی بیشتر با محدودیت مواجه شده و می‌بایست به جریان‌های نقدی ایجاد شده در درون شرکت تکیه کنند؛ که این مسئله هم سود تقسیمی و هم سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بازار سهام، اگر سرمایه گذاران بتوانند سود های شرکت های مختلف را با موفقیت پیش بینی نمایند، و سهام آن دسته از شرکت ها که از ظرفیت سودآوری مناسب در آینده نزدیک برخوردارند را خریداری و نگهداری نمایند، آن گاه آنها قادر به کسب بازده های مناسبی از پرتفوی سهام خود خواهند بود. با این حال، در شرایط محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه گذاران بیرونی به آسانی به اطلاعات داخلی شرکت ها دسترسی ندارند، و یا اطلاعات شرکت ها را در زمان مناسب دریافت نمی نمایند. به همین دلیل مطالعه سیاست تقسیم سود به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی شرکت ها در خصوص سودهای مورد انتظار آتی شرکت، از دیدگاه تصمیم گیرندگان داخلی شرکت ها می تواند در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مزبور سودمند باشد.

در مطالعه، به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این فصل از مطالعه، به اختصار به ارائه کلیات تحقیق (بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق) پرداخته شده است.

 

 

1-2- بیان مساله

در جهان ایده آل و کامل میلر و مودیلیانی (1961)، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری به این دلیل از هم تفکیک پذیر هستند، که شرکت‌ها می‌توانند آزادانه سرمایه‌ی مورد نیازشان را کسب نمایند. اگرچه، در یک بازار ناقص سرمایه، که شرکت‌ها در آن قادر به کسب سرمایه‌ی نامحدود برای سرمایه گذاری و سود تقسیمی نیستند، می‌بایست بیشتر به جریان‌های نقدی ایجاد شده درون شرکت متکی باشند. هنگامی که نسبت به این جریان‌های نقدی، نا اطمینانی به وجود می‌آید،  (برای مثال هنگامی که وجوه نقد شرکت تمام شود یا جریان نقدی نوسان پیدا کند)، شرکت می‌بایست دست به کاهش سودهای تقسیمی و سرمایه گذاری زده، دارایی‌های نقدی خود را تعدیل نموده و یا منابع مالی خارجی برای شرکت فراهم نماید (دنگ و همکاران[1]، 2013).

یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می‌دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریان‌های نقدی می‌باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آن‌ ها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی­ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد(عرب صالحی و اشراقی، 1390).

شرکت‌هایی که با عدم اطمینان عمده‌ای در جریان وجوه نقد رو به رو هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می‌کنند. برای شرکت‌هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تأمین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه‌تر از تأمین مالی از منابع داخلی شرکت می‌باشد زیرا این شرکت‌ها از لحاظ تأمین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت‌هایی هستند. بنابراین شرکت‌های فوق برای تأمین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می‌توانند به سهامداران پرداخت می­ کنند (گئورگی و همکاران[1]، 2008).

غالب پژوهش‌های پیشین بر این فرض ضمنی مبتنی است که سود تقسیمی نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. هر چند که، برخی از شواهد ارائه شده، حاکی از آن است که شرکت‌ها در وهله‌ی اول، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی را اتخاذ می‌کنند، و یا به طور هم‌زمان، به دو مقوله سود و تقسیمی و سرمایه گذاری می‌پردازند. به نظر می‌رسد، که مدیران تمایلی به کاهش سود تقسیمی ندارد، و برای حفظ سطوح سود های تقسیمی، دست کم به همان اندازه انجام سرمایه گذاری، اهمیت قائل­اند. در این حالت، سود تقسیمی و سرمایه­ گذاری کماکان، دارای وابستگی متقابل هستند، اما سودهای تقسیمی دیگر در درجه ی دوم اهمیت تلقی نمی­شوند؛ که این مسئله یافته­ های تجربی مطالعات پیشین را نقض می نماید (دنگ و همکاران، 2013).

بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه­ گذاری در دارایی­ ها می باشیم و تأثیر عدم اطمینان جریان نقدی را بر ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که به وسیله آن سرمایه گذاران بتوانند درباره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری‌هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند. هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران به وسیله افزایش ارزش شرکت می‌باشد و همه فعالیت‌های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می‌شود. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام، به ارزیابی سیاست‌های شرکت می‌پردازند . برای نیل به این هدف، پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که به درستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند، بسیار مهم است.

 

 

1-4- اهداف تحقیق  

1-4-1- اهداف علمی

در این پژوهش، از طریق بررسی تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری تحت شرایط نا اطمینان به جریان نقدی، در پی پاسخ به تناقض پیش گفته در ارتباط با رابطه‌ میان سود تقسیمی و سرمایه گذاری و رفع آن هستیم.

1-4-2- اهداف کاربردی

بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان‌های نقدی، تقسیم سود و سرمایه گذاری و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند. هدف کاربردی دیگر، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد و فرصت‌های سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر.

تعداد صفحه:104

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.