روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه شیوه های تربیتی والدین با پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیــه

 

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

 

عنوان :

رابطه شیوه های تربیتی والدین با پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ارومیه

 

تابستان  1393

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده فارسی……………………………. ل

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………. 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…….. 7

1-4- اهداف تحقیق……………………. 8

1-5- سؤالات تحقیق………………….. 9

1-5-1- فرضیه ‏های تحقیق…………… 9

1-6- متغیرهای تحقیق……………….. 10

1-7- تعریف واژه‌ها و مفاهیم……… 10

1-8- قلمرو تحقیق……………………. 13

1-8-1-قلمرو موضوعی…………….. 13

1-8-2- قلمرو مکانی………………… 13

1-8-3- قلمرو زمانی…………………. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………….. 15

2-2- انگیزش………………………….. 17

2-3- انواع انگیزش…………………… 18

2-3-1- انگیزش و یادگیری……….. 19

2-4- عوامل موثر بر انگیزش………. 20

2-5- شیوه‌های ارتقاء انگیزش تحصیلی در دانش آموزان …………. 23

2-6- ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت ………………………………….. 26

2-7- پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا …………………………….. 26

2-8- روش های اندازه گیری انگیزه پیشرفت ………………………………….. 27

2-9- نظریه‌های نیاز به پیشرفت……. 27

2-10- ارتباط انگیزه پیشرفت با سایر جنبه‌های زندگی……………………….. 36

2-11- راه‌هایی برای افزایش انگیزه‌ی پیشرفت در دانش‌آموزان……………. 39

2-12- شیوه‌های تربیت فرزند……… 41

2-12-1- شیوۀ مستبدانه…………….. 42

2-12-2- شیوه آزاد منشانه (سهل گیرانه)……………………………………. 43

2-12-3- شیوه مقتدرانه…………….. 45

2-12-4- شیوۀ بی اعتنا……………… 46

2-13- نوجوانی……………………….. 46

2-13-1- روابط بین والدین ونوجوانان  ……………………………………………… 48

2-14- نقش والدین به عنوان معلم یا مربی………………………………………. 49

2-14- تأملی نو بر شیوه‌های فرزند پروری والدین ایرانی…………………. 50

2-15- نظریه‌ها و دیدگاه‌های نظری 51

2-16- پیشرفت تحصیلی……………. 56

2-17- عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………….. 57

2-18- عملکرد تحصیلی……………. 60

2-19- پیشینه تحقیق………………….. 62

2-19-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………….. 62

2-18-2- تحقیقات انجام شده در داخل ایران………………………………. 67

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………….. 74

3-2- روش شناسی تحقیق………….. 74

3-3- جامعه و حجم نمونه …………. 75

3-3-1- روش نمونه گیری…………. 76

3-4- ابزارها و روش جمع آوری اطلاعات ………………………………… 76

3-4-1- روایی و پایی پرسشنامه شیوه‌های تربیتی والدین …………….. 75

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 78

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه…………………………….. 80

4-2- توصیف نتایج………………….. 81

4-3- تحلیل نتایج (آزمون فرضیه‌ها و سئوالات پژوهش)…………………….. 84

فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………… 101

5-2- خلاصه یافته‌ها……………….. 101

5-3- بحث و نتیجه گیری………… 102

5-4- نتیجه گیری…………………… 108

5-5- پیشنهادات کاربردی………… 108

5-6- پیشنهادات پژوهشی………… 109

5-7- محدودیت‌های تحقیق……… 110

منابع

فهرست منابع………………………….. 112

ضمائم: پرسشنامه

پرسشنامه سبک‌های والدینی(مادر) 120

پرسشنامه سبک‌های والدینی(پدر) 122

پرسشنامه انگیزش پیشرفت (هرمنس)……………………………………………. 124

چکیده انگلیسی………………………. 127

 

 

 

 

چکیده

زمینه و هدف: والدینی فعالیتی پیچیده است و شامل رفتارهای ویژه زیادی است که در تربیت کودک تأثیر می‌گذارد. شیوه های تربیتی والدین در تمام مراحل رشدی فرزندان تداوم دارد و یک شاخص معتبر از عملکرد والدینی را ارائه می‌دهد که بهزیستی کودک را در میان طیف گسترده‌ای از محیط‌ها و جامعه‌های متفاوت پیش‌بینی می‌کند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه شیوه‌های مختلف تربیتی والدین با پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و تعیین میزان پیش بینی پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی از روی شیوه‌های مختلف تربیتی والدین  است.

روش: روش پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع همبستگی است و از نظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی است. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش آموزانی دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 93-92 بود که از میان آنها 351 نفر با بهره گرفتن از جدول مورگان انتخاب و به روش تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای به عنوان نمونه آماری در مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رواسازی شده شیوه‌های تربیتی والدین زینالی و همکاران (1390) و همچنین پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (2001) استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد،  بین شیوه‌های تربیتی اقتداری و استبدادی والدین با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار و بین شیوه تربیتی بی اعتنای والدین با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین شیوه تربیتی آزادگذار والدین با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. 79% تغییرات انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به وسیله 4 شیوه تربیتی والدین قابل تبیین است. 55% تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به وسیله 4 شیوه تربیتی والدین قابل تبیین است. شیوه های تربیتی مقتدر و مستبد والدین اثر مثبت و معنی­دار در پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند و پیش­بینی­کننده‌های مستقیم آن هستند. شیوه تربیتی بی اعتنای والدین اثر منفی و معنی­دار در پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و پیش­بینی­کننده معکوس آن است. شیوه تربیتی آزادگذار والدین اثر معنی­دار در پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد.

نتیجه گیری: شیوه‌های تربیتی مقتدر و مستبد به عنوان کارآمدترین شیوه‌های تربیتی از نظر افزایش پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان معرفی می‌شود. شیوه تربیتی بی اعتنا به عنوان ناکارآمدترین شیوه تربیتی از نظر کاهش پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان معرفی می‌شود.

کلمات کلیدی: شیوه‌های تربیتی والدین، اقتداری، استبدادی، آزادگذار، بی اعتنا، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحه: 127

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.