رشته مدیریت

پایان نامه رابطه سایبرلوفینگ(وبگردی) وعملکرد کارکنان در دانشگاه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

                                                           

واحد نراق

دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی (M.A)

گرایش : سیستم های اطلاعاتی

 

                                                                     عنوان :

رابطه سایبرلوفینگ(وبگردی) وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری

 

زمستان

1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 بیان مسأله 3

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3 اهداف تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق.. 5

1-5 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

1-6 قلمرو تحقیق.. 9

1-7ساختار گزارش تحقیق 9

1-8تعریف واژها واصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم. 12

ادبیات تحقیق.. 12

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-1مبانی نظری وبگردی.. 14

2-1-1 تعریف وبگردی 15

2-1-2 رواج وبگردی.. 16

2-1-3 دیدگاه های موجود در رابطه با عوامل ایجاد کننده وبگردی.. 18

2-1-4 رفتارهای وبگردی.. 20

2- 1-5 رفتارهای ناکارآمد در سازمان. 22

2-1-5-1 ابعاد رفتارهای ناکارآمد در سازمان. 22

2-1-5-2 وبگردی و رفتارهای ناکارآمد در سازمان. 24

2-1-6 فعالیت های وبگردی.. 24

2-1-7 پیامدهای وبگردی.. 27

2-1-8 وبگردی و عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………..29

2-2بخش دوم 31

2-2 مبانی نظری ارزیابی عملکرد. 31

2-2-1 ضرورت و اهمیت مدیریت عملکرد. 32

2-2-2 تعریف و مفهوم مدیریت عملکرد. 32

2-2-3 فرایند مدیریت عملکرد. 34

2-3 بخش سوم. 35

2-3 الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد. 35

2-3-1 مدل سینک و تاتل 36

2-3-2 ماتریس عملکرد. 38

2-3-3 مدل نتایج و تعیین کننده ها 38

2-3-4 هرم عملکرد. 39

2-3-5 کارت امتیازدهی متوازن. 40

2-3-6 تحلیل ذینفعان. 42

2-3-7 مدل تعالی سازمان. 44

2-3-8 مراحل پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد. 44

2-4 بخش چهارم 52

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده 52

2-4-1 مطالعات انجام شده داخلی.. 52

2-4-2 مطالعات انجام شده خارجی.. 55

فصل سوم. 59

روش تحقیق.. 59

 مقدمه. 60

3-1  نوع وماهیت تحقیق.. 60

3-2 جامعه آماری.. 60

3-3 روش نمونه گیری 60

3-4 تعیین حجم نمونه 61

3-5 روش جمع آوری داده ها  62

3-6 ابزار سنجش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….62

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….64

3-7-1 ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………..65

3-7-2 اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-8   روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده………………………………………….66

3-8 -1 تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………………………….66

3-8  -2 تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………….67

فصل چهارم. 70

 تجزیه وتحلیل داده ها 70

4-1 مقدمه. 71

4-2 آمار توصیفی.. 71

4-2-1 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت… 72

4-2-2 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.. 72

4-2-3 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات… 74

4-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار. 74

4-2-5 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت… 75

4-2-6 متغیرهای تحقیق.. 76

4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها 77

4-3-1آزمون کالموگروف- اسمیرنوف… 78

4-3-2آزمون فرضیات… 78

4-3-2-1 فرضیه اول 78

4-3-2-2 فرضیه دوم. 79

4-3-2-3 فرضیه سوم. 80

4-3-2-4 فرضیه چهارم. 80

4-3-2-5 فرضیه پنجم. 81

4-3-2-6 فرضیه ششم. 82

4-3-2-7 فرضیه هفتم. 83

4-3-2-8 فرضیه هشتم. 83

 

4-4 سایر یافته های تحقیق.. 84

4-4-1 سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….84

4-4-2 آزمون T دو جامعه مستقل………………………………………………………………………………………….87

4-3-3 آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………..88

فصل پنجم. 91

نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

5-1 مقدمه. 92

5-2خلاصه تحقیق.. 92

5-3 تحلیل نتایج تحقیق.. 93

5-3-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………………………………………….93

5-3-2 بحث درباره نتایج حاصل از آزمون K.S……………………………………………………………………….94

5-3- 3بحث درباره نتایج حاصل از فرضیات تحقیق…………………………………………………………………95

5-3-3-1 نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………..95

5-3-3-2 نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………….95

5-3-3-3 نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………96

5-3-3-4 نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………96

5-3-3-5 نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………..97

5-3-3-6 نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………..97

5-3-3-7 نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………98

5-3-3-8نتایج حاصل از فرضیه فرعی هشتم……………………………………………………………………..98

5-3-4 نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای………………………………………………………………………..99

5-3-5 نتایج حاصل از آزمون T دو جامعه مستقل……………………………………. …………………………..100

5-4 پیشنهادات… 101

5-4-1 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج بدست آمده از تحقیق.. 101

5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 102

5-5 موانع و محدودیت های تحقیق.. 102

منابع و مآخذ. 103

پیوست ها 112

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….129

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 1-1 مدل عملکردی ACHIEVE …………………………………………………………………………………………6

جدول2-1عوامل مثبت و منفی در مدیریت عملکرد. 46

جدول 3-1 متغیرها و سوالات… 64

جدول 3-2ضریب الفای کرونباخ متغیرها 66

جدول 4-1 توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت… 72

جدول 4-2 توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن.. 73

جدول 4-3 توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب تحصیلات… 74

جدول 4-4 توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سابقه کار. 75

جدول 4-5 توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت… 76

جدول 4-6توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77

جدول 4-7 نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 78

جدول 4-8 مقادیر ضریب همبستگی.. 79

جدول 4-9 مقادیر ضریب همبستگی.. 80

جدول 4-10 مقادیر ضریب همبستگی.. 80

جدول 4-11 مقادیر ضریب همبستگی.. 81

جدول 4-12 مقادیر ضریب همبستگی.. 82

جدول 4-13 مقادیر ضریب همبستگی.. 83

جدول 4-14 مقادیر ضریب همبستگی.. 83

جدول 4-15 مقادیر ضریب همبستگی.. 84

جدول 4-16 ازمون میانگین برای متغیرها 86

جدول 4-17 آزمون تی دو جامعه مستقل.. 87

جدول 4-18 نتایج آزمون فریدمن.. 89

جدول 4-19 نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن.. 89

جدول 5-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 94

جدول 5-2 نتایج ازمون فرعی اول. 95

جدول 5-3 نتایج ازمون فرعی دوم. 95

جدول 5-4 نتایج ازمون فرعی سوم. 96

جدول 5-5 نتایج ازمون فرعی چهارم. 96

جدول 5-6 نتایج ازمون فرعی پنجم. 97

جدول 5-7 نتایج ازمون فرعی ششم. 97

جدول 5-8 نتایج ازمون فرعی هفتم. 98

جدول 5-9 نتایج ازمون فرعی هشتم. 98

جدول 5-10 آزمون میانگین برای متغیرها 99

جدول 5-11 نتایج ازمون های تا دو جامعه مستقل.. 100

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار 4-1 فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت… 72

نمودار 4-2 فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن.. 73

نمودار 4-3 فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب تحصیلات… 74

نمودار 4-4 فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سابقه کار. 75

نمودار 4-5 فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت… 76

نمودار 4-6 کمینه، بیشینه و میانگین متغیرهای تحقیق.. 77

نمودار 4-7 وضعیت میانگین دو گروه زن و مرد در متغیرهای تحقیق.. 88

نمودار 4-8 رتبه بندی ابعاد مختلف عملکرد کارکنان در سازمان. 90

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی.. 8

شکل 2-1 مدل ارزیابی عملکرد سینک و تاتل.. 37

شکل 2-2 مدل ماتریس عملکرد. 38

شکل2-3 هرم عملکرد. 39

شکل 2-4 کارت امتیازی متوازن. 41

شکل 2-5 مدل کارت امتیازی متوازن. 42

شکل2-6 مدل تحلیل ذینفعان. 43

شکل 2-7 ابعاد چهارگانه مفهوم ارزیابی عملکرد. 45

شکل 2-8 مدل اجرایی ارزیابی عملکرد 47

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه پدیده وبگردی [1] و عملکرد کارکنان است. جامعه­ آماری این تحقیق کلیه پرسنل دانشگاه آزاد واحد یادگار امام می باشد. نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران 200 نفر می باشد. برای جمع ­آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد عملکرد اچیو[2]  و وبگردی استفاده شده است. اطلاعات از 200 نفر از کارمندان و کارشناسان و مدیران ارشد سازمان­ها جمع ­آوری گردید و بعد از تلخیص با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. این تحقیق 7 فرضیه داشت که نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین وبگردی با انگیزه کاری، سازگاری و تناسب عملکرد محیطی، همکاری و مساعدت، شفافیت در کار، دقت و اعتبار در کار و مدیریت عملکرد  (به عنوان ابعاد مدل اچیو) وجود دارد و فقط بین وبگردی با توانایی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

واژه‌های کلیدی:

وبگردی ، عملکرد کارکنان

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

رایانه و اینترنت ، به عنوان ابزاری برای توسعه و رشد سریعتر در جوامع امروز شناخته می شوند . افراد  بسیاری از مزایای اینترنت استفاده می کنند که باعث سرعت و سهولت دسترسی به امکانات ارتباطی شده است . بدیهی است وجود این توانمندی ها و جذابیت ها در دنیای مجازی باعث شده که اینترنت در بین رسانه های ارتباطی بیشترین رشد را از جهت جلب مخاطب داشته باشد ، لیکن همراه با توسعه و گسترش روزافزون این کاربردها ، تهدیدهای ناشی از سوء استفاده از آن نیز افزایش یافته است.  یکی از شایع ترین این موارد ، سایبرلوفینگ یا پرسه زنی اینترنتی کارکنان در سازمانها می باشد  .اکثر کارکنان نه تنها از طریق پرسه‌زنی اینترنتی وقت اداری خود را هدر می دهند بلکه موجب شیوع مشکلات بسیاری درشرکت یا سازمان خود می شوند. یکی از این مشکلات می تواند کاهش عملکرد کارکنان باشد  .

 پژوهش حاضر سعی دارد  ارتباط پدیده سایبرلوفینگ را با میزان عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد مورد مطالعه قرار دهد .

1-1 بیان مسئله:

امروزه پیشرفت تکنولوژی در سازمانها درکنار ایجاد تسهیلات روز افزون در فرایند تولید محصول و ارائه خدمات گاها موجب ایجاد آسیب ها وعوارض سازمانی میشود که لازمه آن مدیریت صحیح تکنولوژی در سازمان های امروزی میباشد. پدیده وبگردی نیز به عنوان یک پدیده نوظهور در فرایندهای سازمانی از جمله مواردی است که بایستی به دقت مورد آسیب شناسی قرارگیرد. عملکرد کارکنان یکی از موضوعات کلیدی مدیریت منابع انسانی بوده و عواملی که آنرا به صورت مثبت ومنفی تحت تاثیر قرار میدهند مهم هستند، شناسایی رفتارهایی که تاثیر مهم روی عملکرد دارد سبب میشود مدیران تصمیم گیری بهتری در سازمان خود داشته باشند و مدیریت عملکرد به درستی انجام شود. ورود تجهیزات مدرن به فعالیتهای روزمره کارکنان به نظر میرسد دارای آثاری است که موثر برحوزه مدیریت عملکرد میباشد من جمله اشکال مختلف استفاده از اینترنت ،یکی از صور وبگردی میباشد که در این خصوص دیدگاه های متفاوتی وجود دارد عده ای معتقد هستند وبگردی در طول ساعات اداری آثاری منفی برعملکرد پرسنل دارد، کاهش بهره وری رابه همراه دارد، اثر بخشی وکارایی پرسنل را کم میکند، اما در مقابل گروهی نیز بر این باور هستند که وبگردی ولو برای امور شخصی باعث افزایش سطح آشنایی پرسنل با نادانسته های خود شده ودر نهایت کارایی آنهارا ارتقا میدهد بنابراین مسئله ای که پدید می آید اینست که اصولا سایبر لوفینگ چه نوع تاثیراتی بر عملکرد پرسنل دارد؟ امروزه با توجه به گسترش شبکه های محلی و شبکه جهانی اینترنت ، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، کامپیوتر جزء غیر قابل حذف میز هر کارمندی شده است.  مزایای استفاده از سیستم های کامپیوتری و شبکه های محلی امری است که برای تمام مدیران موفق ثابت شده است و در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا یک امر عادی محسوب می شود. این مسئله راه خود را به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز باز کرده است و هر کجا مدیری به دنبال پیشرفت سازمانش باشد، یکی از اولین مواردی که احساس نیاز می کند استفاده از فناوری اطلاعات و کامپیوتر  می باشد.  با اینکه در سال های اخیر اینترنت خدمت بزرگی به سازمانها ارائه  داده است، و موجب تقویت و توسعه خدمات و تولیدات سازمانها شده است، با این حال بخش جدیدی از رفتارها را در محل کار بوجود آورده است، که همان  وبگردی  (گردش  در اینترنت) در زمان های کاری می باشد.

لازم به ذکر است که در دانشگاه موضوع تحقیق ، این نگرانی برای معاونت آموزشی جناب آقای دکتر وحیدی ایجادشده است که باتوجه به اینکه استفاده از اینترنت وایجاد دسترسی برای کارمندان به صورت یک دفعه ایجاد شده احتمال این وجوددارد کارمندان در ساعات اداری به وبگردی بپردازندکه نتیجه آن کاهش بهره وری وفعالیت سازمانی برای پرسنل میباشد پس در این تحقیق سعی براین است که این نحوه ارتباط بررسی شود.[3]

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در این تحقیق، جهت مطالعه این پدیده، یک مجموعه  شبه دولتی، (دانشگاه آزاد واحد شهرری)  مورد بررسی قرار میگیرد. دانشگاه آزاد واحد شهرری، یک واحد  مستقل میباشد که تعداد کارشناسان آن بالغ بر 200 نفر میباشد. تقریبا تمام کارشناسان آن مجهز به سیستم های کامپیوتر مناسب و متصل به شبکه داخلی بوده و از اینترنت دانشگاه استفاده مینمایند. چگونگی دسترسی به اینترنت دارای 3 سطح می باشد که شامل اینترنت کارشناسان (با محدودیت حجم روزانه) ، مدیران ارشد( بدون محدودیت)  و کارشناسان IT میباشد. استفاده های کارکنان از شبکه  در حالت کلی  عبارتند از :

استفاده از وب سایتهای دانشگاه-استفاده از وب سایتهای سیاسی-استفاده از وب سایتهای مناقصات اینترنتی- مرور سایتهای خبری-استفاده از وب سایتهای علمی-استفاده ار سایتهای تفریحی وبازی-چک کردن وب سایت بانک ها-استفاده از وب سایت آموزش الکترونیکی-استفاده از اتوماسیون اداری تحت وب-ارتباط با سایر واحدها-دانلودنرم افزارهای مورد نیاز-دانلودنسخه های پی دی اف کتب مورد نیاز -مکاتبات اینترنتی با دانشگاه های دیگر-مکاتبات اینترنتی با دانشگاه های کشورهای مختلف-پرداخت کلیه قبوض سازمان -دریافت اطلاعات و آیین نامه ها و دستورالعملها -چک کردن ایمیلها -استفاده از اینترنت جهت امور تحقیقاتی و…..

بدیهی است تمام موارد ذکر شده ، در پیشبرد اهداف سازمان ضروری بوده و باعث تسریع در انجام وظایف کارکنان میشود ، لیکن در لابلای آنها، بهره گیری از  اینترنت جهت امور شخصی و وقت گذرانی از طریق وبگردی نیز ممکن است وجود داشته باشد.  به نظر منتقدین وبگردی به عملی گفته  میشود که فرد، بجای انجام امور مربوط به کار خود،  با بهره گرفتن از فضایی که اینترنت در اختیار وی قرار می دهد، زمان کاری خود را یا هدر می دهد و یا به انجام امور شخصی اختصاص می دهد. که این امر منجر به اتلاف وقت و انرژی آنان میگردد و ممکن است آنها را از انجام وظایف و مسئولیتهای اصلی خود باز دارد با عنایت به وظایف مهمی که سازمان برعهده دارداگر بتوان به این نتیجه رسید که پدیده وبگردی موجب کاهش تعهد سازمانی  کارکنان میشود، مدیران سازمان باید راهی برای کنترل آن پیدا کنند. به تعریف دیگر گشت زنی اینترنتی، به عنوان یک رفتار منحرف در زمینه گشت و گذار در اینترنت از سوی کارکنان در زمانی که باید کار کنند، معرفی شده است. بدین ترتیب در سازمان هایی که اینترنت  مورد سوءاستفاده کارکنان  قرار میگیرد، نه تنها اهداف پیش بینی شده سازمان کسب نشده  و از هزینه های پهنای باند اینترنت استفاده مناسبی نمیشود،  بلکه باعث اتلاف وقت کارکنان و افت بهره وری و کاهش تعهد سازمانی آنان  نیز  خواهد شد .

1-3 اهداف تحقیق

هدف اصلی از این  تحقیق ، ایجاد زمینه مناسب جهت استفاده بهینه از اوقات کارکنان در سازمان با مدیریت پدیده وبگردی .

اهداف ویژه تحقیق عبارتند از :

شناسایی نقاط قوت وضعف پدیده وبگردی در سازمان مورد مطالعه با تاکید برتاثیرآن در ابعاد مختلف  عملکرد کارکنان

شناسایی رابطه بین وبگردی با ابعاد مختلف عملکرد کارکنان در سازمان

شناسلیی راهکارهای استفاده بهینه از وبگردی ونحوه مدیریت آن در سازمان

 

1-4 فرضیات تحقیق

1-بین وبگردی وتوانایی کارکنان ارتباط وجود دارد.

2- بین وبگردی وانگیزه کاری کارکنان ارتباط وجود دارد .

3- بین وبگردی و ایجاد سازگاری وتناسب عملکرد محیطی کارکنان ارتباط وجود دارد.

4-بین وبگردی و همکاری ومساعدت بین کارکنان ارتباط وجود دارد.

5-بین وبگردی وشفافیت در کار رابطه وجود دارد.

6-بین وبگردی ودقت واعتبار در کاررابطه وجوددارد.

7-بین وبگردی ومدیریت عملکرد رابطه وجوددارد.

8- بین وبگردی و عملکرد کارکنان رابطه وجوددارد.

 

1-5 مدل مفهومی تحقیق

مدل اچیو به وسیله هرسی و گلداسمیت ، به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن استراتژی‌های تغییر به منظور حل این مشکلات طرح‌ریزی گردید . در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی هرسی و گلداسمیت ، دو هدف اصلی را در نظر داشتند قدم اول در مدل اچیو توجه به انگیزش و توانائی پیروان است . پیرو باید تا حدی میل و مهارت‌های لازم را جهت انجام تکلیف داشته باشد. قدم دوم را پرتو ولاولر با افزودن تصور نقش یا درک شغل این ایده را بسط دادند پیروان جهت انجام مناسب هر کار و وظیفه باید درک صحیحی از نحوه انجام آن داشته باشند گام بعدی را لورنس و لارنس برداشتند که علاوه بر مسائل گفته شده سازگاری فرهنگ هدایت و حمایتی سازمان و محیط کار نیز نقش مؤثری در انجام مناسب هر کاری دارند. و به این نتیجه رسیده اند که عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در فرد هست مربوط نیست، بلکه به سازمان و محیط آن نیز مربوط می شود. حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزه و همه مهارت های لازم، ممکن است افراد اثربخش نباشند، مگر آن که حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت دارند و کارشان با نیازهای سازمان و محیط آن سازش داشته باشد. مدل اچیو عامل بازخورد را که شامل آموزش هرروزه و ارزیابی رسمی در عملکرد افراد است بسیار مؤثر می‌داند.هرسی و گلداسمیت هفت متغییر مربوط به مدیریت عملکرد اثر بخش را از میان بقیه برگزیده‌اند و با ترکیب حروف اول هریک از متغییر‌های عملکردی واژه هفت حرفی اچیو را جهت بخاطر سپردن مطرح نمودند.

[1] Cyber loafing

[2] Achieve

  • مصاحبه حضوری با جناب آقای دکتر وحیدی معاونت محترم دانشگاه واحدشهرری مورخ 28/7/1392

تعداد صفحه:146

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.