رشته حسابداری

پایان نامه رابطه ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک صنایع غذایی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان واحد بندرعباس

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهمن 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ————————————————————————-   شماره صفحه

 

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق

1ـ1ـ  مقدمه. 2.

1ـ2 ـ بیان مسئله. 4.

1ـ3ـ  اهمیت وضرورت انجام پژوهش… 4

1ـ4ـ  اهداف تحقیق.. 5.

1ـ4ـ1ـ اهداف فرعی.. 5.

1ـ5 سؤالات تحقیق.. 5.

1ـ6ـ فرضیه های تحقیق.. 6

1ـ7ـ  متغیرهای تحقیق.. 7.

1ـ8 ـ  روش تحقیق.. 8.

1ـ 9ـ  تعریف عملیلتی متغیره 9.

1ـ10ـجامعه آماری.. 9.

1ـ11ـ  قلمرو زمانی.. 9

1ـ12ـ  ابزارگرد آوری اطلاعات… 10.

1ـ13ـ  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 10.

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول:مبانی نظری

2ـ1ـمقدمه. 12.

2ـ2ـ 1 ساختار سرمایه 12

2ـ2ـ1ـ 1 ساختار مطلوب در عمل 14.

2ـ2ـ1ـ2ـ2ـتعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 17

2ـ2ـ1ـ2ـ3نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ـ 18.

2ـ2ـ1ـ3ـ1 نظریه درآمد خالص…. 18.

2ـ2ـ1ـ3ـ2نظریه درآمد عملیاتی خالص…. 19.

2ـ2ـ1ـ4ـدیدگاه سنتی.. 19

2ـ2ـ1ـ5دیدگاه نوین.. 20.

2ـ2ـ1ـ5 -1-تئوری ترجیحی.. 20

2ـ2ـ1ـ5 -2-  تئوری توازن ایستا 20

2ـ2ـ1ـ6ـ  عوامل موثربر تصمیمات ساختار سرمایه. 21

2ـ2ـ2-ریسک… 222

2ـ2ـ2ـ1ـ  تعریف ریسک… 22

2ـ2ـ2ـ2ـ منابع ریسک… 23

2ـ2ـ2ـ2-3-ـانواع ریسک… 25

2ـ2ـ2ـ3ـاندازه گیری ریسک… 26

2ـ2ـ2ـ4ـمدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. 29

2ـ2ـ2ـ5ـبیان مدل ریاضی CAPM.. 35

2ـ2ـ2ـ6ـریسک سیستماتیک… 37

2ـ2ـ2ـ7ـرابطه ریسک و بازده 49.

بخش دوم:پیشینه تحقیق

2ـ3ـ  پیشینه تحقیق.. 40

2ـ3ـ1ـ  پیشینه تحقیق درایران. 40.

2ـ3ـ2ـ  پیشینه تحقیق درخارج ازکشور. 40.

فصل سوم- روش تحقیق

3ـ1  مقدمه. 52

3ـ2ـ تدوین فرضیه ها 52

3ـ3ـ روش اجرای تحقیق وآزمون فرضیه ها 52

3ـ4ـ جامعه آماری.. 53

3ـ5 ـقلمروزمانی.. 53

3ـ6ـ حجم نمونه وروش نمونه گیری.. 53

3ـ7ـ  ابزارگردآوری اطلاعات… 55

3ـ8 ـروش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 55

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان ——————————————————————-   شماره صفحه

 

3ـ9ـتعریف متغیرهای تحقیق.. 55

3ـ10ـنحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. 56

3ـ10ـ1بتا 56

3ـ10ـ2ـساختار سرمایه. 56

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده ها

 

4ـ1ـمقدمه. 58

4ـ2ـمعرفی الگو و توضیح داد های آماری 58

4ـ2ـ1-فرضیات تحقیق.. 58

4ـ2ـ2-تصریح مدل. 59

4ـ2ـ3-آماره های توصیفی.. 60

4ـ3ـروش جمع آوری داده هاو تقاطع متغیر 61

4ـ4ـروش برآورد مدل و انجام آزمون آماری 61

4ـ4ـ1بررسی ایستایی متغیر ها 63

4ـ4ـ2-بررسی همگرایی متغیرها 65

4ـ4ـ3-برآورد مدل و تغییر نتایج در شرکت های صنایع غذایی.. 65

4ـ4ـ4-برآورد مدل و تغییر نتایج در شرکت های صنایع داروسازی 68

4ـ4ـ5- برآورد مدل و تغییر نتایج در کل شرکت های مورد مطالعه 69

4ـ6ـخلاصه نتایج 70

 

فصل پنجم ـ بحث ونتیجه گیری

5ـ1ـمقدمه. 72

5ـ2ـتعبیر و نتیجه گیری آزمون فرضیه ها 72

5ـ3ـخلاصه فصل.. 74

5ـ4ـمحدودیت تحقیق.. 75

5ـ5ـپیشنهاد کاربردی تحقیق.. 75

5ـ6ـپیشنهادات جهت پژوهش… 77

فهرست منابع. 79

پیوستهاوضمائم. 81

 

چکیده :

هدف پژوهش حاضر , بررسی رابطه ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1383 می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت غذایی و داروسازی می باشد و نمونه گیری از طریق روش حذفی سیستماتیک و با ایجاد شروط در انتخاب جامعه و نمونه انجام شد که شامل 36 شرکت که 18شرکت در صنعت غذایی و 18 شرکت در صنعت داروسازی می باشد .برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش پولینگ دیتا و جهت آزمون ایستایی متغیر ها از آزمون لوین و دیگران (2002) و برای آزمون همگرایی متغیرها از آزمون پدرونی استفاده شده است .در پژوهش حاضر ارتباط بین متغیرهای وابسته ساختار سرمایه که شامل نسبت بدهی ها به دارایی هاو نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و متغیر مستقل بتا بررسی شده که یافته های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری ببین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در هر صنعت به تفکیک و در کل دوصنعت وجو دارد و درنهایت می توان نتیجه گرفت اهرم مالی نقش مهمی در ریسک شرکت دارد .

کلمات کلیدی : ساختار سرمایه ، ریسک سیستماتیک  ، بتا

1مقدمه :

منظور از ساختار بهینه سرمایه , نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبت هایی است ( انواع اوراق بهادار ) که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود .اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی زا تعیین کرد؟مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد یکی ازمنابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی باشد (شباهنگ ,1385,ص239)

بنابراین یکی از تصمیمات مهم مدیریت چگونگی طراحی و تدوین ساختار سرمایه می باشد تا بتواند یکی از ساختار های بهینه را جهت حصول سود بیشتر به سهامداران فراهم نمایدو لذا با ابزار های مالی متفاوت در راستای این هدف واحد انتفاعی حرکت نماید .

نرخ بازده موردانتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی ( سهام و اوراق قرضه ) به ساختار انتخابی بستگی دارد . نکته حائز اهمیت این است که مدیریت , هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدوده بهینه ( هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است ) داشته باشد زیرا در غیر اینصورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد. (شباهنگ ,1385,ص239و240)

 

1-2-بیان مسأله :

بحث ساختار سرمایه یکی از مسایل مهم و پیچیده مدیریت مالی است که به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , از قبیل بدهی های کوتاه مدت , بلندمدت , اوراق قرضه ,سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد .با توجه به اینکه تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تأثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف در مورد  ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر قرارگیرد , در واقع مدیریت باید ساختار بهینه سرمایه را طراحی کند , منظور از اصطلاح ساختاربهینه سرمایه مجموعه نسبت هایی است از انواع ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , که موجب حداکثر شدن ارزش کلی شرکت بشودو زمانی چنین امری ممکن است که بیشترین بازدهی را با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازده محقق گردد و از آنجا که عامل ریسک یکی  از این عوامل می باشد در این تحقیق به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیتماتیک (ریسک بازار)می پردازیم . جهت اندازه گیری ریسک سیستماتیک از معیار β استفاده می شود . بتا شیب خط رگرسیونی است که بازده یک ورقه بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد و یا می توان گفت بتا ضریب حساسیت تغییرات بازده سهم در مقابل تغییرات بازده بازار است .ضریب بتا از رابطه زیر محاسبه می شود: :

در رابطه فوق COV(Ra.Rm)کو واریانسی بین بازده سهم و بازده بازار است و  σm یعنی واریانس بازده بازار,مسأله اساسی در پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که که آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن , نوع رابطه آن چگونه است ؟

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

در سایر پژوهش های انجام شده در خصوص ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک به صورت کلی به این موضوع پرداخته شده اما با توجه به شرایط اقتصادی و بروز نرخ تورم بالا در بازه زمانی موردنظر و  حساسیت دوصنعت غذایی و داروسازی  در پژوهش حاضر به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک  به صورت خاص در این دو صنعت پرداخته شده است تا در صورت وجود چنین رابطه ای , بتوان از نتیجه حاصل در تصمیات مهم اقتصادی و سرمایه گذاری و سیاسی استفاده نمود.

1-4-اهداف اصلی تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر , بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

1-4-1-اهداف فرعی تحقیق :

  • هدف فرعی اول ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی می باشد .
  • هدف فرعی دوم ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی می باشد .
  • هدف فرعی سوم ,شناخت رفتار ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بازار های سرمایه می باشد .

 

1-5-سؤالات تحقیق :

 

  • آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
  • آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
  • آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
  • آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
  • آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

6- آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

7- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

8- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های  داروسازی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

9- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

10- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

 

1-6-فرضیه های تحقیق :

1-بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های صنایع غذایی رابطه معنی داری دارد .

2-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی  وجود دارد .

3-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .

4-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .

5-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .

 

6 -بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های داروسازی رابطه معنی داری دارد.

7 -رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .

8-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجوددارد .

9- رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام وریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجو دارد .

10-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .

 

تعداد صفحه:104

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.