رشته حسابداری

پایان نامه رابطه تملک سهام توسط بانک‏ها با عملکرد شرکت‏ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری 

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه تملک سهام توسط بانک‏ها با عملکرد شرکت‏ها

بهمن ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- مسئله اصلی تحقیق.. 2

1-3- تشریح و بیان موضوع.. 3

1-4-  اهمیت و اهداف تحقیق.. 4

1-5- فرضیه­های تحقیق.. 4

1-6- نتایج مورد انتظار. 5

1-7- روش تحقیق.. 5

1-7-1- روش‌های گردآوری اطلاعات… 5

1-8- قلمرو تحقیق.. 6

1-8-1- دوره زمانی انجام تحقیق.. 6

1-8-2- مکان تحقیق.. 6

1-9- جامعه آماری (N). 6

1-10- روش نمونه‌گیری.. 6

1-11- روش‌ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها. 7

1-12- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 8

1-13- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 9

1-13-1- رشد شرکت… 9

1-13-2- سهامدار بانکی.. 9

1-14- ساختار فصول آتی.. 9

فصل دوم.. 10

2-1- مقدمه. 11

102-2- مبانی نظری تحقیق.. 11

2-3- پیشینه تحقیق و بسط فرضیه­ها. 12

2-4-  خلاصه فصل.. 23

فصل سوم.. 24

3-1- مقدمه. 25

3-2- روش تحقیق.. 25

3-3- روش‌های گردآوری اطلاعات… 26

3-4- قلمرو تحقیق.. 26

3-4-1- قلمرو موضوعی.. 26

3-4-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 26

3-4-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 26

3-5- جامعه آماری (N). 26

3-6- روش نمونه‌گیری.. 27

3-7- فرضیه­های تحقیق.. 28

3-8- متغیرهای تحقیق.. 28

3-9- ابزار تجزیه و تحلیل.. 28

3-10- مدل پژوهش…. 30

3-11-روش تحقیق.. 31

3-12-روش تحلیل و برآورد مدلهای تحقیق.. 31

3-12-1-تکنیک تحلیل داده ­ها 31

3-12-2-مزایای استفاده از داده‌های ترکیبی.. 33

3-13- روش های تخمین در داده­های ترکیبی.. 35

3-14-آزمونها تشخیصی در داده­های ترکیبی: 35

3-14-1-آزمون F لیمر. 35

3-14-2-آزمون هاسمن.. 36

3-14-3-آزمون بروش پاگان: 37

3-14-4- آزمون چاو. 37

3-14-5- آزمون های ریشه ی واحد پانلی.. 38

3-14-6- عدم ناهمسانی واریانس…. 39

3-14-7- عدم هم خطی.. 40

3-14-8- عدم خود همبستگی.. 40

3-14-9- آزمون مانایی و نا مانایی.. 41

3-14-10- ضریب تعیین.. 41

3-14-11- آزمون F. 41

3-14-12- آزمون معنا دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t ). 41

3-15- خلاصه فصل.. 41

فصل چهارم.. 44

4-1- مقدمه. 45

4-2- تفسیرآمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 48

4-2-1- آمار توصیفی متغیر Performance. 48

4-2-2- آمار توصیفی متغیر bankpresence. 48

4-2-3- آمار توصیفی متغیر dabook. 48

4-2-4- آمار توصیفی متغیر lnasset 49

4-2-5- آمار توصیفی متغیر age. 49

4-2-6- آمار توصیفی متغیر lso. 50

4-2-7- آمار توصیفی متغیر fix. 50

4-2-8- آمار توصیفی متغیر intang. 50

4-2-9- آمار توصیفی متغیر profi 51

4-3- آزمون فرضیه­ها. 51

4-3-1- آزمون فرضیه اول.. 51

4-3-1-1- نتیجه آزمون F. 53

4-3-1-2- نتیجه آزمون هاسمن… 54

4-3-1-3- نتیجه آزمون بروش پاگان(LM) 55

4-3-1-4- آزمون بروش گودفری.. 56

4-3-1-5- آزمون PGLM (معنی دار بودن ضرایب). 56

4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 62

4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 66

4-3-1-1- نتیجه آزمون F. 67

4-3-1-2- نتیجه آزمون هاسمن… 67

4-3-1-3- نتیجه آزمون بروش پاگان(LM) 68

4-3-1-4- آزمون بروش گودفری.. 69

4-3-1-5- آزمون PGLM (معنی دار بودن ضرایب). 70

4-4- خلاصه فصل.. 70

فصل پنجم.. 72

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 76

5-5- پیشنهادهای تحقیق.. 77

ضمائم.. 83

 

      فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

رشد روزآمد شرکت، مهمترین هدف مدیریت بوده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم ­گیری سرمایه­ گذاران، مورد توجه است. رشد مستمر شرکت موجب ایجاد اعتماد در سرمایه­ گذاران و در نتیجه عاملی جهت افزایش قیمت سهام و ارزش شرکت می­ شود. با توجه به اینکه سودآوری شرکت اثر قابل توجهی بر ارزش آن می­ گذارد، هرگونه تلاش در جهت کاهش هزینه که موجب افزایش سود شرکت گردد، موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به همین دلیل همواره مدیر باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی، سعی در انتخاب روشی کند که منجر به بیشینه­سازی ثروت سهامداران گردد.

یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد اهداف، بقا، رشد و تعالی شرکت، توانایی آن در دسترسی به منابع مالی مورد نیاز در هر لحظه از زمان است و مهمترین منبع تأمین وجوه، بانک­ها و موسسات مالی می­باشند. بنابراین، بانک­ها نقش مهمی در میزان هزینه­ های مالی شرکت ایفا می­ کنند(لین[1] و همکاران2009).

 

1-2- مسئله اصلی تحقیق

یکی از مهمترین مسائل شرکت­ها که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران و همچنین سرمایه­ گذاران بوده است، دسترسی شرکت به منابع مالی و توانایی شرکت در انعطاف پذیری به موقع است. تأمین نقدینگی شرکت در زمان مناسب به طور قطع موجب بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه در گردش آن خواهد شد. به همین علت یکی از اصلی ترین موارد قابل توجه در تصمیم ­گیری اعتبار دهندگان غیربانکی به مشتریان، تأمین وجه نقد آن بوده است.

در این رابطه، بررسی این موضوع که آیا در واقعیت نیز حضور سهامدار بانکی در بین سهامداران شرکت به جهت ایجاد کانال­های احتمالی مناسب در تأمین نقدینگی به تسهیل شرایط فوق و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمک خواهد کرد یا خیر، مورد سئوال بوده است.

 

 

1-3- ­تشریح و بیان موضوع

یکی از روش­های مؤثر بر نظارت و کنترل اعتبار گیرندگان از بانک­ها که امروزه به عنوان روشی پذیرفته شده در دنیا مورد استقبال موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است، تملک سهام شرکت‏هایی است که اقدام به تأمین مالی از این موسسات نموده ­اند(لین و دیگران 2009، بریس[2] و همکاران 2006، گورتون و اشمید[3] 2000، پترسن و راجان[4] 1994 و سانتوس و رامبل[5] 2006). تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز اثر مثبت این موضوع را تأیید کرده و عمدتا معتقدند که در این شرایط، امکان دسترسی به منابع مالی تسهیل شده و نظارت بر شرکت نیز دقیق­تر خواهد بود(دیاموند[6] 1984، بارت[7] و همکاران 2006).

نتایج برخی تحقیقات نشان­دهنده این موضوع بوده که بخش اعظمی از سهام شرکت­های بزرگ در اختیار بانک­ها بوده و علاوه بر این موضوع، جهت کنترل عملیات مهم شرکت، بانک­ها اقدام به انتخاب مدیرانی دارای تفکر همسو با سیاست­های خود در هیئت مدیره­ی شرکت نموده ­اند(لین و دیگران 2009). اینگونه شرکت­ها به دلیل دسترسی به منابع مالی کافی نسبت به سایر شرکت­ها دارای ساختار سرمایه­ای با بدهی بالاتر بوده ­اند.

نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای بززرگ دنیا نیز عمدتا نشان می­دهد که حضور سهامداران بانکی در شرکت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و منافع زیادی برای شرکت­ها ایجاد نموده‏اند(بارت 2006)که این منافع از طریق ایجاد دسترسی آسان به وجوه نقد در بازارهای نامتوازن و آشفته دارای اهمیت ویژه­ای است(کانگ و شیوداسانی[8] 1995).

علاوه بر موارد مطرح شده، یافته­ های تحقیقات متعددی نشان­دهنده این موضوع بوده که سهامداران بانکی ساختار سرمایه شرکت­ها را سامان داده و عملکرد شرکت را بهبود می­بخشند(کانگ[9] و دیگران 2000، کروزنر و استراهان[10] 2001، بریز[11] و دیگران 2008). بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اثر حضور این سهامداران بر عملکرد شرکت و در نهایت ارزش آن بوده است.

 

1-4-  اهمیت و اهداف تحقیق

دسترسی به منابع مالی برای رشد شرکت و سرمایه­ گذاری در طرح­های سود ده از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود منبع قابل اتکا و دارای هزینه­ متناسب با سرمایه­ گذاری انجام شده، علاوه بر رشد شرکت، اعتماد سرمایه­ گذاران را جلب نموده و موجب افزایش ارزش شرکت در بازار می­ شود.

یکی از مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت، سهامداران شرکت هستند که به دلیل دسترسی سریع به این منبع، نسبت به سایر گزینه­ ها مناسب­تر به نظر می­رسند. نظریه­ سلسله مراتبی تأمین سرمایه نیز این موضوع را تأیید می­ کند.

با توجه به توضیحات بالا، ترکیب سهامداران شرکت می ­تواند برای پیش ­بینی آینده­ی شرکت از اهمیت ویژه­ای برخوردار باشد. توجه به نوع سهامداران و ترکیب آن­ها، قابلیت شرکت در سرمایه­ گذاریها را نشان خواهد داد واین موضوع در برآورد بازده آتی شرکت و در نهایت ارزش آن اهمیت خود را نشان می­دهد.

بدین ترتیب، وجود مبنایی منطقی برای بررسی اثر حضور برخی از سهامداران کلیدی مانند بانک­ها که به دلیل دسترسی به منابع مالی، می­توانند برای هر شرکت نقطه­ عطف باشند، در ­پیش ­بینی ارزش شرکت کمک شایانی به سهامداران وتصمیم­گیرندگان مالی خواهد داشت.

 

1-5- فرضیه ­های تحقیق

بانک­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. این موضوع از آنجا نشأت گرفته که به دلیل دسترسی به منابع مالی، این موسسات قابلیت مدیریت سرمایه درگردش را داشته‏اند و همچنین به مدیریت جهت برنامه ریزی صحیح اطمینان خاطر خواهند داد. بدین‏ترتیب فرض بر این است که حضور بانک در بین سهامداران شرکت موجب تسهیل در دسترسی به منابع مالی و در نهایت کمک به بهبود عملکرد شرکت گردد. مبانی نظری مشروح در این ارتباط به همراه اطلاعات کامل در خصوص تدوین فرضیه ­ها در فصل دوم این تحقیق ارائه شده است. بر اساس پیشینه موجود، مبانی نظری مطرح شد و همچنین اهداف تحقیق، فرضیه ­های مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر تعریف شده است.

فرضیه­ اول) حضور سهامداران عمده بانکی موجب بهبود عملکرد شرکت می­ شود.

فرضیه­ دوم) بانک­ها تمایل به سرمایه­ گذاری در شرکت­های با عملکرد بالاتر دارند.

فرضیه سوم) وجود سهامدارعمده بانکی موجب کاهش اهرم مالی می­گردد.

1-6- نتایج مورد انتظار

بر اساس پیشینه ذکر شده در فصل دوم و همچنین مبانی نظری موجود، فرض بر این است که حضور سهامداران بانکی به بهبود عملکرد شرکت و مدیریت سرمایه در گردش و همچنین انعطاف پذیری آن کمک شایانی داشته باشد.

بدین ترتیب، انتظار می­رود پس از انجام تحقیق و حصول نتیجه نهایی، ضمن تأیید این مبانی، امکان تعیین میزان اثرگذاری و همچنین نواحی متأثر از این متغیر نیز مشخص و صنایع جذاب بر اساس اطلاعات موجود برای بانک­ها معرفی گردد. ضمن اینکه در ادامه انتظار می­رود، بر اساس نتایج این تحقیق مبنای مناسب تصمیم ­گیری فراهم گردد.

1-7- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به دلیل استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت­ها ، روش تحقیق، شبه­آزمایشی است.

[1] Lin

[2] Brise

[3] Gorton and schmid

[4] Petersen and rajan

[5] Santos and rumble

[6] Diamond

[7] Barth

[8] Kanga and shindasani

[9] Kang

[10] Kroszner and strahan

[11] Bris

تعداد صفحه:106

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.