رشته حسابداری

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد علوم وتحقیقات گیلان

 

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

 

عنوان

رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

                                                                  

سال تحصیلی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

كلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-4-1- هدف اصلی. 4

1-4-3- اهداف کاربردی.. 5

1-5- سؤالات تحقیق. 5

1-6- فرضیه ‏های تحقیق. 5

1-7- روش شناسی تحقیق. 5

1-7-1- شرح كامل روش تحقیق. 5

1-7-2-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. 6

1-7-3-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها 6

–      مدل آزمون فرضیه دوم 7

1-8- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ‏ها 7

1-9- جامعه آماری و نمونه آماری.. 8

1-10- قلمرو تحقیق. 8

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق. 8

1-11- ساختار تحقیق. 8

فصل دوم: 10

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1) مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری حسابرسی. 13

2-3-  تئوری حسابرسی. 14

2-3-1- هدف تئوری.. 14

2-3-3- نیاز به تئوری حسابرسی. 15

2-3-4- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. 16

2-3-5 تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. 17

2-4-مبانی نظری افشا 27

2-4-1- تعریف افشا 27

2-4-2-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. 28

2-4-3- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. 29

2-4-4-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. 32

2-2-5-5- نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. 33

2-2-5-6- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) 35

2-2-5-7- روش‌های افشای اطلاعات اجباری.. 36

2-2-5-8-محرک‌ها و انگیزه‌های افشا حسابداری.. 37

2-2-7- انگیزه‌های افشا حسابداری.. 38

بخش دوم: 43

پیشینه تحقیق. 43

2-2-3-1- تحقیقات داخلی. 44

2-2-3-2- تحقیقات خارجی. 46

فصل سوم: 48

روش شناسی تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش پژوهش.. 49

3-3- فرضیه های تحقیق. 50

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 50

3-5- گردآوری اطلاعات.. 51

3-6-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. 51

–      مدل آزمون فرضیه دوم 52

3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها 53

3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 54

3-9- رگرسیون چند متغیره 54

3-9-2- مفروضات رگرسیون خطی. 55

3-9-4- آزمون استقلال خطاها 56

3-9-5- آزمون مناسب بودن مدل. 56

3-9-6- آزمون معنادار بودن ضرایب.. 57

3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 57

3-10-1- آزمون چاو. 58

3-10-2- آزمون هاسمن. 58

3-11- خلاصه فصل. 59

فصل چهارم: 60

تجزیه و تحلیل داده ها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- آمار توصیفی داده ها 62

4-2- آمار استنباطی. 62

4-2 -1-آزمون پایایی متغیرها 62

4-2-2- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 63

4-2-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 65

4-2-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 65

4-2-3-2- آزمون خود همبستگی. 66

4-2-3-3- ناهمسانی واریانس ها 67

4-2-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 67

4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 68

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 68

4-3-2- آزمون فرضیه دوم 70

فصل پنجم: 72

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 72

5-1- مقدمه. 73

5-2- خلاصه پژوهش.. 73

5-3-نتایج تحقیق. 73

5-3-1- آزمون فرضیه اول. 73

5-3-2- آزمون فرضیه دوم 74

5-4- محدودیت های پژوهش.. 75

5-5- پیشنهادهای تحقیق. 75

5-5-1- پیشنهادهای منتج از تحقیق. 76

5-5-2- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. 76

منابع و مآخذ 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره 2-1 – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، 2001) 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. 50

جدول 4-1.  آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 62

جدول 4-2. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول 4-3. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول 4-4. آزمون چاو. 64

جدول4-5.  آزمون هاسمن.. 64

جدول 4-6 .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف… 66

جدول4-7. آزمون استقلال خطاها 66

جدول(4-8). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… 67

جدول 4-9 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 68

جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 69

 

 


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع و میزان تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگری برابر با 137 شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس و میزانتغییرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که  تغییر نوع اظهار نظر حسابرس و میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

واژگان کلیدی: تغییرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کیفیت افشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در این فصل به بررسی كلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق ، قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

1-2- بیان مسأله

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده كنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار  می­روند. تهیه و فراهم كردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یكی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری است. شرکت ها از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشكیل می دهند. در واقع نقش اصلی گزارشگری مالی، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبرو به موقع است. مشاركت كنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالی به موقع و معتبر هستند،زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شركت و سرمایه گذاران بیرونی را كاهش میدهد .به موقع بودن یكی از مهمترین ویژگیهای كیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است كه اطلاعات باید در كوتاه ترین زمان و به سریع ترین شكل ممكن اعلان و در دسترس استفاده كنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری كوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند كه نشان می­ دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی را كاهش میدهد (نوروش و حسینی، 1388).

از سوی دیگر نقش و ماهیت حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای حاكم بر كیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می شود. حسابرسی در خط مقدم رسیدگی، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوكار اجتماعی، برای كمك به نظارت و كنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد كه نقش­های متعدد مذكور را بر عهده دارد، با ثابت فرض كردن سایر شرایط، گزارش حسابرس  در خصوص صورت های مالی در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، 1389). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول،  نظرمشروط،  عدم اظهارنظر و  نظرمردود.

 

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(2012) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می‌شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده می­باشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا  مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده كنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش كاربردی در شناسایی پیش ­بینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شركت ها در بازار سرمایه، كم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شركت ها و با عنایت به این كه در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع  اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده  است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
  • تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

 

1-4-3- اهداف کاربردی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.