رشته مدیریت

پایان نامه رابطه بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)

 

عنوان

بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی

(مطالعه موردی ادارات امور اقتصادی و دارایی استان گلستان)

 

اسفند 1391

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده

فصل یکم : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-‌ اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….9.

1-7-‌ متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-10- روش نمونه ‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-12- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-13- ابزار جمع آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-14- روش جمع آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………..12

1-15- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………12

1-16-‌ تعاریف علمی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………   12

1-17- تعاریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمــه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

الف- بررسی نظریه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1- ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-1- اهمیت ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-3- فرایند ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-4- مسیر ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-5- مدل ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-6- اصول ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت…………………………………………………………………… 36

2-1-8- اثربخشی ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-1-10- موانع ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-2- قدرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-1- اهمیت قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-2-2- تعاریف قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ……………………………………………………………………………………………….. 55

2-2-4- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون…………………………………………………………………………… 62

2-2-5- انواع رویکردها به قدرت……………………………………………………………………………………………………………… 64

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….. 70

2-3- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………………… 70

2-4- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………… 78

2-5- پژوهشهای انجام شده در زمینه رابطه بین منابع قدرت مدیران و اثر بخشی ارتباطات ………………………84

2-6-  نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. ….86

2-7-  چارچوب نظری پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………………………87

2-8-  مدل پژوهش: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….91

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع مطالعه و روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 93

3-2- ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………… 93

3-2-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………… 94

3-2-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…………………………………………………………………………. 95

3-3- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 96

3-3-1- روایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

3-3-2- اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

3-4- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

3-5- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 97

3-6- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

3-7- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

3-8- گروه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

3-9- روش نمونه‌ گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 99

3-10- روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)…………………………………………………………………100

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمــه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:……………………………………………………………………… 103

4-1- توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 104

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:……………………………………………………………………………………………… 104

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:……………………………………………………………………………….. 106

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………… 108

4-1-3- توصیف مؤلفه ی رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………. 111

4-1-4- توصیف مؤلفه ی سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………… 112

4-1-5- توصیف مؤلفه ی سابقه مدیریت مدیران………………………………………………………………………………….. 112

4-1-6- توصیف مؤلفه ی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………………………….113

4-1-7- بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………….114

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیات)……………………………………………………………………………………….114

4-2-1- تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیات)…………………………………………………………………………………..115

4-2-2- بررسی سوال فرعی شش……………………………………………………………………………………………………………118

4-2-3- بررسی سوال فرعی هفت……………………………………………………………………………………………………………122

4-2-4- بررسی سوال فرعی هشت………………………………………………………………………………………………………….124

4-3- یافته‌ اضافی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..126

4-3-1- بررسی نتیجه در شهرگرگان……………………………………………………………………………………………………..126

4-3-2- بررسی نتیجه در شهرستان گنبد……………………………………………………………………………………………..126

4-3-3- بررسی نتیجه در شهرستان کلاله……………………………………………………………………………………………..127

4-3-4- بررسی نتیجه در شهر مینودشت………………………………………………………………………………………………128

4-3-5- بررسی نتیجه در شهرستان آزادشهر………………………………………………………………………………………..129

4-3-6- بررسی نتیجه در شهرستان علی آباد کتول……………………………………………………………………………..130

4-3-7- بررسی نتیجه در شهرستان آق قلا…………………………………………………………………………………………..130

4-3-8- بررسی نتیجه در شهرستان بندر ترکمن………………………………………………………………………………….131

4-3-9- بررسی نتیجه در شهرستان کردکوی……………………………………………………………………………………….132

 

فصل پنجم:‌ نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………135

5-2- یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………141

5-3- یافته‌های اضافی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………142

5-4- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………143

5-5- پیشنهاد به پژوهشگران………………………………………………………………………………………………………………..144

5-6- پیشنهاد به برنامه ریزان ……………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان………………………………………………………………………….. 60

جدول 3-1- امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای…………………………………………………………………. 94

جدول 3-2- امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای…………………………………………………………………. 95

جدول 3-3- دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت……………………………………………………………………… 95

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش………………………………………………………………….. 104

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار……………………………………………………………………. 104

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون………………………………………………………….. 105

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص………………………………………………………………… 105

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت………………………………………………………………. 106

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی……………………………………………………………………. 106

جدول 4-1-7- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش………………………………………………………………….. 108

جدول 4-1-8- میانگین و انحراف معیار بازخورد………………………………………………………………………………….. 108

جدول 4-1-9- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی……………………………………………………………. 109

جدول 4-1-10- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی…………………………………………………. 109

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب………………………………………………………………. 110

جدول 4-1-12- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی…………………………………………………………………………… 111

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت……………………………………………………………………… 112

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت……………………………………………………………………… 112

جدول 4-1-15- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………. 113

جدول 4-1-16- جدول بررسی نرمالیتی متغییرها………………………………………………………………………………… 114

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………………….. 115

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی……………………….. 115

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی…………………..116

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات…………………………………. 116

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی……………………….. 117

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی…………………118

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی…………………..119

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی………………….119

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی…………….120

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی……………121

جدول 4-2-11 – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت  ………………………………………………. 123

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت  ……………………………………………….. 125

جدول 4-3-1- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در گرگان   ……………………………………….. 126

جدول 4-3-2- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در گنبد…………………………………………….. 127

جدول 4-3-3- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در کلاله    ……………………………………….. 128

جدول 4-3-4- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در مینودشت   …………………………………. 129

جدول 4-3-5- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در آزادشهر    …………………………………… 129

جدول 4-3-6- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در علی آباد    …………………………………… 130

جدول 4-3-7- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در آق قلا    ……………………………………… 131

جدول 4-3-8- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در بندرترکمن…………………………………… 131

جدول 4-3-9- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در کردکوی……………………………………….. 132

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                            صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی…………………………………………………………………………….. 107

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب…………………………………………………………………………….. 110

نمودار 4-1-3- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………. 111

نمودار 4-1-4- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………….. 113

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 2-1- مدل فرایند ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………..32

شکل 2-2- الگوی فرایند ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………. 88

شکل 2-3- الگوی پنجگانه منابع قدرت………………………………………………………………………………………………… 89

شکل 2-4- مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….91

 

 

فصـل یکم :

 

کلیّـات تحقیق

 

 

 

1-1) مقدمه

دنیایی را تصور کنید که در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند و هرگز مشارکتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان سهمی در اختراعات نداشته در یک کلام: تصور چنین جهانی اگر ناممکن نباشد، دشوار است.

این تصور بسیار مشکل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی که ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومی که امروز می شناسیم- امکان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط، موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و ترکیب کنیم. تواناییها و تلاشها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی، تکنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تکامل و تعالی بروند. بدون وجود یک زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یکدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفتهای کنونی دست یابد.

ارتباط از این جهت مهم است که سازماندهی را امکان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا کنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یک ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به کنش و واکنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درک و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود.

 

 

از طرف دیگر قدرت از مقولات و موضوعات پیچیده در عرصه سیاست، اقتصاد، تبلیغات وغیره است. همه دولت ها، سازمان ها و افرادی که قصد اثرگذاری به دیگران، رقابت با دیگران و پیروزی دارند باید خود را به منابع متنوع قدرت مجهز کنند و از این منابع برای پیشبرد اهداف و اجرای برنامه های خود استفاده نمایند.

قدرت به ویژه برای رهبران و مدیران سازمان ها و بنگاه های صنعتی و اقتصادی، جزئی لاینفک از نقش ها، شایستگی ها، اقدامات و تصمیمات محسوب می شود، به همین دلیل آشنایی با تعریف و مفاهیم چند بعدی قدرت از ضرورییات دنیای مدیریت و سازمانهاست .(ابوالعلایی، 1389،ص 1)

اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر تمدن را تسلط بر طبیعت تعریف کنیم، تغییراتی را که تکنولوژی ارتباطات در شئون مختلف زندگی بشر پدید می آورد، میتوان موجد تحولی عظیم در مسیر تمدن و انقلابی در «ارتباطات» به شمار آورد.

یکی از مسائل مهم اداری، ارتباطات و چگونگی تاثیرآن در روند پیشرفت و توسعه و ترقی سازمان می باشد و به این دلیل است که دانشمندان و محققان علوم اداری، ارتباطات را به منزله سلسله اعصاب سازمان و از ارکان مهم و اساسی آن شمرده اند. به عقیده ایشان، همانگونه که انسان بدون صحبت کردن و به کار گرفتن حرکات و اشارات چشم، دست ویا سایر اندام ها نمی تواند با محیط خارج و افراد ارتباط بر قرار نموده و به عبارتی دیگر پیامی را منتقل کند و یا دریافت نماید، سازمان نیز بدون استقرار ارتباط درون و برون سازمانی نمی تواند ماموریت و تکالیف محول را به انجام برساند. در واقع تعامل انسان و سازمان با محیط پیرامون خود از طریق اعمال و حرکاتی که آن را ارتباطات می‌نامند، شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر ارتباطات مبیّن نحوه و چگونگی توزیع وتبادل عقاید، افکار و اطلاعات از طریق کتبی، شفاهی، علامات و حرکات به منظور راهنمایی و هدایت رفتار کارکنان سازمان در مبادله پیام می‌باشد.

ارتباطات اثربخش در سازمان موجد قدرت و وسیله ای برای به کار گرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌باشد. ارتباطات اغلب به صورت موازی در کنار مجاری اختیارات رسمی قرار دارد و عامل تسهیل جریان کار در سازمان می باشد وادامه فعالیتها به گونه ای  مثبت ومفید، بدون وجود شبکه های ارتباطی کارآمد امکان چندانی ندارد. همچنین به عنوان ضروری ترین نیاز جریان امور اداری، بدون داشتن سیستم ارتباطات کارآمد، چرخ های اجرایی سازمان به گردش در نمی آیند و فعالیتها راکد و در صورت حرکت به گونه ای ناقص اجرا شده، و فاقد کیفیت و بازدهی لازم خواهند بود. (فخیمی،1379،ص 412).

ارتباطات در سازمان به عنوان «وسیله» اعمال قدرت ومجاری شبکه های سازمانی و قوانین مربوط، مسیری برای جریان آن می باشند. قدرت در سازمان از مجاری ارتباطی حرکت کرده و از طریق موقعیتهای فراهم شده ناشی از جریانات ارتباطی، بدواً اعمال شده، سپس گسترش یافته و نهایتا به متن سازمان اضافه و حفظ می شود. ارتباطات موجب پیوستگی واحدهای مختلف سازمان و همبستگی مثبت1 افراد آن شده عامل تقویت روحیه و مسئولیت‌پذیری و وفاداری آنها به سازمان می باشد که کلیه شبکه های سازمانی را پوشش می‌دهد. (فخیمی،1379،ص 125)

از سوی دیگر، قدرت به عنوان یک عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمان‌ها همواره دلمشغولی دولتمردان ومدیران بوده است. قدرت به عنوان مهم ترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در کلیه سطوح سازمان های اجتماعی تجربه شده ولی بیشتر و در وسعت گسترده تر در نوع سازمان رسمی و سلسله مراتب سازمانی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم وتاثیر گذار در حیات سازمانی می باشد، محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح کرده اند، اول اینکه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می سازد، و دوم؛ در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد.

قدرت تنها در رابطه بین دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد وجود دارد و می‌تواند در جهت های عمودی یا افقی اعمال شود. اغلب منبع قدرت در آن پست سازمانی وجود دارد که صاحب منابع کمیاب یا ارزشمند است، و سایر دوایر سازمانی، از این جهت، به آن وابسته اند. هنگامی که یک نفر به شخص دیگری وابسته باشد قدرت در رابطه ای پایدار می گردد که شخص صاحب، آن را داراست و از این رو دارای قدرت بیشتری خواهد بود. هنگامی که قدرت وجود داشته باشد (یعنی چنین رابطه ای بین دو نفر بوجود آید)، صاحب قدرت می‌تواند خواسته های خود را بر دیگری تحمیل کند.

 

1-4)‌ اهداف پژوهش:

الف- هدف کلی: بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران واثر بخشی ارتباطات سازمانی.

ب:اهداف جزئی:

  • بررسی رابطه بین منبع قدرت پاداش مدیران و اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  • بررسی رابطه بین منبع قدرت اجبار مدیران و اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  • بررسی رابطه بین منبع قدرت مرجعیت مدیران و اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  • بررسی رابطه بین منبع قدرت تخصص مدیران و اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
  • بررسی رابطه بین منبع قدرت قانونی مدیران و اثر بخشی ارتباطات سازمانی

1-Positive correlation

تعداد صفحه:175

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.