رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گلستان

گروه حسابداری

 

پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی  “M.A”

 

عنوان تحقیق:

 

بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1–1– مقدمه 3

1 – 2– بیان مساله 3

1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1 – 4 – اهداف تحقیق 5

1 – 5 – فرضیه های تحقیق: 5

1– 6 – روش تحقیق 5

1 – 7 – استفاده کنندگان از نتایج تحقیق: 6

1– 8 – قلمرو تحقیق 6

1-8-1. قلمرو موضوعی تحقیق: 6

1-8-2. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 6

1– 9 – تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 7

1-10خلاصه فصل وساختار تحقیق 7

فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق 9

2 – 1 – مقدمه 10

2 – 2 – کیفیت گزارشگری مالی 11

2 – 2 – 1 –ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد: 13

2 – 2 – 2 –ویژگی‌های مبتنی بر ساختار: 13

2 – 2 – 3 –ویژگی‌های مبتنی بر بازار: 14

2–3 –عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی 19

2–4 –عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی 21

2 –4–1 –مالکیت نهادی 22

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

.2 –4–2 – رشد فروش 22

2 – 4 –3–سرمایه گذاری در دارایی های ثابت 23

2 – 4 – 4 اهرم مالی 23

2 – 5 – ساختار مالکیت 24

2-5-1 تمرکز مالکیت 30

2-5-2-تئوری نمایندگی و ناهمگونی سهامداران عمده 32

2-5-3-نظریه های مرتبط با ناهمگونی سهامداران عمده و کیفیت حسابداری 33

2-5-4-نظریات مرتبط با ناهمگونی سهامداران عمده و عدم تقارن اطلاعاتی 34

2– 6 –پیشینه تحقیق 36

2– 6 –1 – مشخصات کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی 44

2 –6–2 –افشاءو نقدینگی 44

2–6–3 –کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی 45

2–6–4 –کیفیت افشاء، هزینه سرمایه و رفاه سرمایه گذار 46

2–6–5 –آیاتعیین ارزش کیفیت گزارشگری مالی پیرامون تغییرات تقسیم سود تغییر می کند؟ 47

2–6–6 –اثرات اقتصادی گزارشگری مالی اینترنتی 48

2–6–7 –کیفیت افشاء و گزارشگری مالی و دسترسی شرکت های بازار پدیدار شونده به سرمایه در بازار های جهانی 49

2–6–8 –کیفیت گزارشگری مالی و هزینه مالکانه 51

2–6–9 –اطلاعات خاص شرکت و هزینه سرمایه 54

2–6–10 –حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی 58

2–6–11 –کیفیت گزارشگری مالی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی از طریق مدل ریسک بسط یافته 60

2 –6–12 –اثرات مدیریت روی کیفیت گزارشگری مالی سازمان های غیرانتفاعی 63

2–6 – 13 –بررسی تأثیرفناوری اطلاعات روی ویژگیهای کیفیت اطلاعات حسابداری 65

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

2-7- خلاصه فصل دوم: 70

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 72

3 – 1 – مقدمه 70

3 – 2 – طرح مساله 71

3 – 3 – تهیه و تنظیم فرضیه 72

3 – 4 – جمع آوری اطلاعات 73

3 – 4 – 1 – جامعه آماری 73

3 – 4 –2 – قلمرو موضوعی 74

3 – 4 – 3 – قلمرو مکانی و زمانی 75

3 – 4 – 4 – روش جمع آوری و منابع اطلاعات 75

3 – 4 – 5 – طبقه بندی و تشخیص و تعاریف عملیاتی متغیرها 75

3 – 4 –6 – چگونگی بررسی فرضیه ها 76

3 – 4 – 6 – 1 – بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 77

3 – 4 – 6 – 2 – آزمون معنی دار بودن فرضیه ها 78

3 – 4 – 6 – 3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل 78

3 – 4 – 6 – 4 – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی(R) 78

3 – 4 – 6 – 5 – آزمون خود همبستگی بین مشاهدات 79

3 – 4 –7 – روش آزمون فرضیه ها 79

3 – 5 – خلاصه فصل سوم 84

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 92

4–1– مقدمه 86

4 –2– آمار توصیفی 86

4 – 3 –ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق 93

4 – 4 –نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 98

4–5– نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق 98

4– 5 –1–نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق در رگرسیون مدل (4) 99

4 – 5 –2–نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق در رگرسیون مدل (5) 104

4 – 5 –3–خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 108

4–6– خلاصه فصل چهارم 109

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 111

5–1– مقدمه 112

5–2–خلاصه موضوع و روش تحقیق 113

5–3– خلاصه یافته‌های تحقیق 114

5–4–نتیجه گیری وتحلیل تطبیقی یافته ها 115

5–5–محدودیت‌های تحقیق 115

5–6– پیشنهادها 116

5–6–1 پیشنهاد محقق 116

5–6–2– پیشنهاد برای تحقیقات آتی 116

5–7– خلاصه فصل پنجم 117

پیوست ها: 118

منابع فارسی 149

منابع انگلیسی 151

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

جدول (2–1) سوالات تحقیقات درباره چارچوب افشاء 43

جدول (2 – 2)اصول کیفیت گزارشگری مالی 63

جدول (2–3): خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی 67

جدول (2 – 4): خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی 70

جدول (3-1 ) :فهرست تعداد شرکت های نمونه تحقیق 74

جدول(4-1):آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل شماره 1 تحقیق 87

جدول(4-2):آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل شماره 2 تحقیق 88

جدول(4-3):آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل شماره 3 تحقیق 90

جدول(4-4): آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل شماره 4 و 5 تحقیق 91

جدول (4-5): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (1) 94

جدول (4-6): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (2) 94

جدول (4-7): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (3) 95

جدول (4-8): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (4) . (5) 96

جدول(4-9): نتایج برآورد مدل (4) تحقیق 100

جدول(4-10): نتایج برآورد مدل (5) تحقیق 105

جدول شماره4-11: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 108

جدول(5-1) : خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق 114

 

چکیده

بررسی رابطه عملکرد  حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و  کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی جوهل و همکاران (2013)، رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت.

داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت­هایی جمع ­آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن­ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .

نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر اینست که بین عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین کیفیت هیئت مدیره بر اثر کیفیت عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد.

 

کلیدواژه:عملکردحسابرس داخلی،کیفیت هیئت مدیره،کیفت گزارشگری مالی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

11 مقدمه

در این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. بیانیه شماره  (1SFAC # ) هدفهای گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی را مورد توجه قرار می دهد. مقصد کلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. اگرچه در بیانیه شماره 1 ذکری از نوع صورتهای مالی یا شکل آن به عمل نیامده اما گفته شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منافع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد انتفاعی از طریق اندازه ­گیری سود و اجزای متشکله آن و همچنین گردش وجوه نقد تامین و ارائه کند. (شباهنگ،1384؛101).

بدون حسابداران و بدون داشتن یک مجموعه کلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی که کیفیت و یکپارچگی اطلاعات مالی را تضمین نمایند، .بازار سرمایه کمتر کارآ خواهد بود، هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد و سطح زندگی­مان کاهش خواهد یافت. (steven,1996,2[1])

1 2 بیان مساله

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تصمیم ­گیری پیرامون انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکتها مسئله­ای درونی است. شرکتها پیرامون سطح کیفیت اطلاعات مالی­شان انتخاب می­ کنند و در نحوه افشاء اطلاعات مالی­شان، منافع مورد انتظار را در مقابل هزینه های ایجاد شده با افشای اطلاعات با کیفیت بالا می­سنجند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا احتمالا عدم تقارن اطلاعاتی را بین شرکتها و سرمایه گذارانشان و هزینه نمایندگی را کاهش می­دهد. با وجود این منافع، انتظار می­رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.

هرچه کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد هزینه تهیه گزارشهای مالی افزایش می یابد. بنابراین ملاحظات هزینه – فایده اقتضا می کند شرکتها زمانی هزینه افزایش سطح کیفیت گزارشگری مالی را تحمل کنند که منافع حاصل از آن را باور داشته باشند.از عوامل موثربرسطح کیفی گزارشات مالی حضور سهامداران نهادی دولتی است  و این تحقیق به دنبال شناسایی این ارتباط  است. همچنین انتظار می رود کیفیت بالای گزارشگری مالی پیامدهایی برای بازار سرمایه داشته باشد. یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذارانش و هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد. به طور خلاصه این تحقیق به دنبال فراهم کردن پاسخی برای سوالات زیر است:

  1. آیا بین کیفیت عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد؟
  2. آیا ارتباط مثبت بین کیفیت حسابرس داخلی وکیفیت گزارشگری مالی با سایر مکانیزم های  داخلی شرکت مانند  کیفیت هیئت مدیره تعدیل می شود؟

1 3 اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضیعت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحدهای تجاری است تادرتصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شود. چنین اطلاعاتی هم باعث کارایی و اثربخشی بازارسرمایه و هم موجب تخصیص موثر و مناسب منابع کمیاب اقتصادی به بخش ها و واحدهای اقتصادی می شود.

وجود کیفیت گزارشگری مالی یکی از ضرورتها در امر گزارشگری مالی است. وجود کیفیت گزارشگری مالی سبب پیش بینی بهتر از جریانات نقدی آتی شرکت برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی می شود. لازم به ذکر است که با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بریکدیگر هستند، لذا سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی می باشد.

با عنایت به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی که تا کنون با محوریت کیفیت گزارشگری مالی انجام گرفته است، موید اهمیت نقش این مقوله در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف کردن مسائل بر خواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و نا آگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش باز دارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی و … است .

ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه های فوق انجام شد حاکی از اهمیت موضوعی کیفیت گزارشگری مالی در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته است.

1 4 اهداف تحقیق

با وجود اینکه در سال های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع کیفیت گزارشگری مالی در سراسر جهان و ایران انجام شده است و این مقوله را از زوایا و جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند. ولی با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا کنون در کشور ما رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی با کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی بررسی نشده است و جای خالی این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه ای محسوس می باشد.

[1]steven

تعداد صفحه:173

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.