رشته مدیریت

پایان نامه رابطه بین سرمایه های فکری با تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA )

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

 

عنوان:

رابطه بین سرمایه های فکری با تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش منطقه شهریار

 

تابستان1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1مقدمه: 3

1-2بیان مسئله: 4

1-3اهمیت وضرورت تحقیق: 6

1-4اهداف تحقیق: 7

1-5فرضیه های تحقیق: 8

1-6متغیرهای تحقیق: 9

1-7چهارچوب نظری تحقیق: 9

1-8قلمروتحقیق: 10

1-9تعریف واژه ها واصطلاحات: 10

فصل دوم. 12

مبانی نظری تحقیق.. 12

2-1-مقدمه: 13

2-2- سرمایه فکری.. 14

2-2-1-تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 19

2-2-3-مرور چشم‌انداز تاریخی سرمایه فکری.. 25

2-2-4-انواع طبقه‌بندی‌های اجزاء سرمایه فکری.. 27

2-2-4-1-طبقه بندی آقای بونتیس در سال 1998 و 2000. 29

2-2-4-2- طبقه‌بندی آقای استوارت در سال 1997. 31

2-2-4-3- طبقه‌بندی آقای گوران روس در سال 1997. 31

2-2-4-4- طبقه‌بندی اقای امی بروکینگ… 31

2-2-4-5- طبقه‌بندی آقای  سویبی در سال 1997. 32

2-2-4-6- طبقه‌بندی آقای یوستک و همکارانش… 33

2-2-4-7- طبقه‌بندی آقای ادوینسون و مالون در سال 1997 : 34

2-2-4-8- طبقه‌بندی آقای چن و همکارانش… 35

2-2-4-9- طبقه‌بندی آقای هانانس و لونداهل در سال 1997. 38

2-2-4-10- آقای پتی و گویتر،در سال 2000. 39

2-2-4-11- طبقه‌بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) 40

2-2-4-12- طبقه‌بندی لیم و دالیمور در سال 2004. 41

2-2-4-13- طبقه‌بندی آقای نورتون و کاپلان در سال 1992. 42

2-2-4-14 طبقه‌بندی آقایپتراش در سال 1996. 43

2-2-4-15- طبقه‌بندی Danish Confederation of Trade Unions در سال 1999. 45

2-2-4-16-طبقه‌بندی آقای مر و اسچیما در سال 2001. 46

2-2-5-شباهت موجود در تعاریف واجزای مدل های سرمایه فکری: 47

2-2-5-1-بعد انسانی.. 48

2-2-5-1-1-تعاریف دیگر و نام های دیگر برای سرمایه انسانی : 49

2-2-5-2-بعد ارتباطی.. 50

2-2-5-2-1-تعاریف ونام های دیگر برای سرمایه ارتباطی : 51

2-2-5-3-بعد سازمانی.. 51

2-2-5-3-1-تعاریف ونام های دیگر برای سرمایه سازمانی (ساختاری): 52

2-2-6-اندازه‌‌گیری سرمایه فکری.. 54

2-2-6-1-علل اندازه گیری سرمایه فکری.. 56

2-2-6-2-منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری.. 62

2-2-6-3-مشکلات اندازه گیری سرمایه فکری.. 64

2-2-6-4-پیچیدگی‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری از نظر آقای روس (1998) 66

2-2-6-5-1-حسابداری منابع انسانی : 68

2-2-6-5-1-1-بررسی نقش حسابداری منابع انسانی در اقتصاد دانشی : 68

2-2-6-5-1-2-کارکردهای حسابداری منابع انسانی : 69

2-2-6-5-1-3-توسعه حسابداری منابع انسانی.. 69

2-2-6-5-2-ارزش افزوده اقتصادی : 70

2-2-6-5-3-کارت امتیازی متوازن : 71

2-2-6-5-4-مدل تکنولوژی بروکر. 72

2-2-6-5-5-مدل  مدیریت استراتژیک شایستگی : 73

2-2-6-5-6-کنترل دارایی های ناملموس: 73

2-2-6-5-7-شاخص سرمایه فکری.. 74

2-2-6-6-انتخاب معیار و ابزار اندازه گیری سرمایه فکری : 76

2-2-7-گزارش‌دهی سرمایه فکری.. 78

2-2-7-1-ویژگیهای مشترک و مشابه چهارچوب‌های مورد استفاده در اکثر مدلهای گزارش‌دهی سرمایه فکری(بروکینگ1996،سویبی1997،ادویسون وهمکاران1997) 80

2-2-7-2- یک مثال از کارهایی که در زمینه گزارش‌دهی سرمایه فکری صورت گرفته شده است… 81

2-2-7-3-مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری.. 84

2-2-7-4-محتوای گزارش‌دهی سرمایه فکری.. 85

2-2-7-5-مزایای گزارش‌دهی داخلی سرمایه فکری.. 86

2-2-7-6-معایب گزارش‌دهی داخلی سرمایه فکری.. 87

2-2-7-7-مزایای گزارش‌دهی خارجی سرمایه فکری.. 87

2-2-7-8-معایب گزارش‌دهی خارجی سرمایه فکری.. 87

2-2-8-مدیریت سرمایه فکری.. 88

2-2-9-اثربخشی مدیریت سرمایه فکری  : 91

2-2-9-1-انواع دیدها نسبت به دانش : 92

2-2-10-فرق بین سرمایه فکری با مدیریت دانش و مدیریت دانش با مدیریت نامشهودها و فرق بین سرمایه فکری و داراییهای نامشهود. 94

2-2-10-1-تمایز بین سرمایه فکری با دارییهای نامشهود. 95

2-2-10-2-فرق بین مدیریت نامشهودها و مدیریت دانش… 95

2-2-10-3-تمایزبین  مدیریت دانش و سرمایه فکری.. 96

2-2-11-ارتباط و پیوند میان مدیریت دانش و سرمایه فکری.. 97

2-2-11-1-ارائه یک مدل برای مدیریت دارائی‌ها نامشهود توسط آقای سانچز و همکارانش در پروژه Meritum : 99

بخش دوم. 103

2-3-تعهد سازمانی.. 103

2-3-1تعاریف تعهد سازمانی : 103

2-3-2-اندازه گیری تعهد سازمانی : 105

2-3-2-1دیدگاه کانون های تعهد : 105

2-3-2-1-1دیدگاه ریچرز: 105

2-3-2-1-2-دیدگاه بکر و بیلینگس : 106

2-3-2-2-دیدگاه تک بعدی به تعهد سازمانی : 107

2-3-2-3-دیدگاه های چند بعدی به تعهد سازمانی : 108

2-3-2-3-1-مدل اریلی وچتمن : 108

2-3-2-3-2-مدل می یر وآلن : 109

2-3-2-3-3مدل آنجل وپری : 110

2-3-2-3-4-مدل مایر وشورمن: 111

2-3-2-3-5-مدل پنلی و پولد: 111

2-3-3 -عوامل موثر بر تعهد سازمانی و پی آمدهای آن : 112

2-3-3-1-ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی : 112

2-3-3-2-خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی : 113

2-3-3-3-تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی : 114

2-3-3-4-ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی : 115

2-3-3-5-وضعیت نقش و تعهد سازمانی: 115

بخش سوم. 116

2-4-پیشینه تحقیق: 116

2-4-بخش چهارم. 120

معرفی اداره اموزش و پرورش شهریار. 120

فصل سوم. 123

روش تحقیق.. 123

3-1 مقدمه. 124

3-2.روش تحقیق.. 124

3-3 جامعه آماری، نمونه و شیوه ی نمونه گیری.. 125

3-4.ابزار گردآوری اطلاعات( پژوهش) 125

3-5.پایایی و روایی پرسشنامه. 126

3-6.انواع متغیرها و روش تجزیه و تحلیل آماری.. 126

فصل چهارم. 128

تجزیه وتحلیل داده ها 128

4-1 مقدمه. 129

4-2 آمار توصیفی نمونه. 129

4-2-1 آمار توصیفی سنجش جنسیت کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار. 130

4-2-2 آمار توصیفی سطوح تحصیلات کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار. 130

4-2-3– آمار توصیفی سابقه خدمت در آموزش وپرورش منطقه شهریار. 131

4-3 آمار استنباطی.. 132

4-2-1 فرضیه : بین نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری کارمندان آموزش و پرورش منطقه شهریار رابطه معناداری وجود دارد. 133

4-2-2 فرضیه : بین نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری کارمندان آموزش و پرورش منطقه شهریار رابطه معناداری وجود دارد. 138

4-2-3 فرضیه : بین نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری کارمندان آموزش و پرورش منطقه شهریار رابطه معناداری وجود دارد. 142

4-2-4 فرضیه : بین نمرات تعهد مستمر و سرمایه فکری کارمندان آموزش و پرورش منطقه شهریار رابطه معناداری وجود دارد. 147

فصل پنجم. 151

نتیجه گیری.. 151

5-1. مقدمه. 152

5-2. نتایج آزمون فرضیات… 152

5-2-1. نتیجه آزمون فرضیه اصلی.. 152

5-2-2. نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 153

5-2-3. نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 153

5-2-4. نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 153

5-3. ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها 154

5-4. پیشنهاد ها 154

5-4-1. پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 155

5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 156

5-5. محدودیت های تحقیق.. 156

منابع و مآخذ. 158

ضمائم. 162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

جدول(4-1) آمار توصیفی نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری.. 134

جدول (4-2) ضریب همبستگی پیرسن نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری.. 136

جدول (4-3) اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری.. 136

جدول(4-4) آزمون رگرسیون نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری.. 137

جدول (4-5) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری.. 138

جدول(4-6) آمار توصیفی نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری.. 138

جدول (4-7) ضریب همبستگی پیرسن نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری.. 140

جدول (4-8) اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری.. 140

جدول(4-9) آزمون رگرسیون نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری.. 141

جدول (4-10) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری.. 142

جدول(4-11) آمار توصیفی نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری.. 143

جدول (4-12) ضریب همبستگی پیرسن نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری.. 145

جدول (4-13) اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری.. 145

جدول(4-14) آزمون رگرسیون نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری.. 146

جدول (4-15) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری.. 147

جدول(4-16) آمار توصیفی نمرات تعهد مستمر و سرمایه فکری.. 148

جدول (4-17) ضریب همبستگی پیرسن نمرات تعهد مستمر و سرمایه فکری.. 150

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار (4-1) : جنسیت کارکنان زن و مرد آموزش وپرورش منطقه شهریار. 130

نمودار (4-2) : سطح تحصیلات کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار. 131

نمودار (4-3) : سابقه خدمت کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار. 132

نمودار پراکنش (4-4) : نمرات تعهد سازمانی و سرمایه فکری.. 135

نمودار پراکنش (4-5) : نمرات تعهد عاطفی و سرمایه فکری.. 139

نمودار پراکنش (4-6) : نمرات تعهد هنجاری و سرمایه فکری.. 144

نمودار پراکنش (4-7) : نمرات تعهد مستمر و سرمایه فکری.. 149

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان سرمایه فکری و تعهد سازمانی در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریاربوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار می‌باشد که کل جامعه آماری  6000 نفر بوده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی ساده است. پس از مشخص شدن تعداد نمونه‌ها، کارکنان به طور تصادفی انتخاب شده‌اند.حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 98 نفر از کارکنان می‌باشد. ابزار این تحقیق پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که: فرضیه‌ی فرعی اول مبنی بر اینکه بین سرمایه فکری و تعهد عاطفی در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریاربوده رابطه معنی داری وجود دارد.پذیرفته می شود.فرضیه ی فرعی دوم بین سرمایه فکری و تعهد هنجاری در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریاربوده رابطه معنی داری وجود دارد. نیز پذیرفته می شود.فرضیه ی فرعی سوم یعنی بین سرمایه فکری و تعهد مستمر در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریاربوده رابطه معنی داری وجود دارد. پذیرفته نمی شود. بنابراین وجود ارتباط میان این دو متغیر یعنی سرمایه فکری و تعهد سازمانی پذیرفته می شود.

 

 

کلید واژه ها: تعهد سازمانی، تعهد هنجاری،تعهد عاطفی، تعهد مستمر،سرمایه فکری

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1مقدمه:

در پارادایم صنعتی قدیم، شرکت‌ها تحت اصول اقتصاد کمیابی­عمل­می­کردند، اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع وداراییهای تحت سلطه و کنترل شرکت‌ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی‌کند شرکت ها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و داراییهای  در اختیار شرکت به میزان فراوانی وجود دارد. این نوع داراییها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از موضوع فراوانی این نوع داراییها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت است)سالیوان[1]،2000)

بطور خلاصه باید گفت که در اقتصاد دانشی، مهمترین داراییها و عوامل تولید شرکت‌ها نامشهود هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها کم نمی‌کند و حتی شاید به ارزش آنها نیز می‌افزاید. این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و غیره هستند ولی در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و داراییها  مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها می‌کاهد و این داراییها  شامل زمین، ماشین‌آلات و سرمایه‌های پولی و غیره است.

تعهد سازمانی که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته می باشد تحت عنوان یک فاکتور حیاتی در درک و توصیف رفتار مربوط به کارکنان در سازمان ها تعریف می شود. تعهد سازمانی حدی است که کارکنان خود را با سازمان تعیین هویت نموده و در آن مشارکت می کنند.در این فصل به بیان مسئله تحقیق،اهمیت وضرورت تحقیق،چارچوب نظری،اهداف وفرضیه های تحقیق،قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

1-2بیان مسئله:

بونتیس در سال 1988، ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه‌بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می‌باشند که این دانش معمولاً به صورت ضمنی می‌باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه داراییها غیرانسانی یا قابلیت های سازمانی است که برای برآورده شدن (کردن) نیازهای (الزامات) بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه‌کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری است بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است و منظور از مالکیت معنونی ، آن قسمت از داراییهای نامشهوداست که براساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی‌رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونتیس[2]،2000،1998)

3اهمیت وضرورت تحقیق:

امروزه سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی های خود را از نو و دوباره طبقه‌بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی های می‌توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و کمک‌ها آنها را به ارزش سازمان به صورت کمی در آورند و بتواند این داراییهای  خود را با دارایی های رقبا خود، مقایسه کنند. (تایلز1،2002).

اخیرا نگرش کلّی تعهد ­سازمانی به‌عنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش­بینی‌کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز (نگرش) نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جا به ­جایی و غیبت اثر می­گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می ­تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد.

اندیشه تعهّد، موضوعی اصلی در نوشته ­های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد.

همچنین مطالعات مختلف در سازمان­ های مختلف نشان می­دهد، برای این‌که کارکنان بتوانند کارآیی بیش­تر و تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند؛ که این خود، موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی می­ شود.

درضرورت تحقیق بایدبه این نکته اشاره کردکه چون یکی ازمهمترین سرمایه های انسانی سرمایه فکری است واین سرمایه انسانی میتواندحس تعلق داشتن فردرا به سازمان که یکی از انواع مهم تعهداست ایجادنماید پس یک محقق را به این مهم میرساند که شاید این دورابطه ای داشته باشندوسرمایه انسانی بتواندروی تعهدسازمانی موثرباشد.

1-4اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

 • بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش منطقه شهریار.

اهداف فرعی:

 • بررسی تعاریف، رویکردها و ابعاد مختلف تعهد سازمانی.
 • بررسی تعاریف، رویکردها و ابعاد مختلف سرمایه فکری
 • ارائه راهکار هایی برای ایجاد و تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار.
 • بررسی اثرات سرمایه های فکری در تقویت­تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار
 • بررسی اثرات سن بر­روی رابطه بین سرمایه های فکری و­تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار.

 

 • بررسی اثرات جنسیت بر­روی رابطه بین سرمایه های فکری و­تعهد­سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش منطقه شهریار.
 • بررسی اثرات وضعیت تأهل بر­روی رابطه بین سرمایه های فکری و تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار.
 • بررسی اثرات سابقه کار ­بر روی رابطه بین سرمایه فکری وتعهدسازمانی در بین کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار
 • بررسی اثرات تحصیلات بر روی­­ رابطه بین سرمایه فکری وتعهدسازمانی در بین کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار.

1-5فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

 • بین سرمایه های فکری وتعهدسازمانی کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی:                             

 • بین سرمایه فکری و تعهد عاطفی در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین سرمایه فکری و تعهد هنجاری در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین سرمایه فکری و تعهد مستمر در کارکنان آموزش وپرورش منطقه شهریار رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل:سرمایه فکری

متغیر وابسته:تعهد سازمانی

متغیرهای تعدیل گر: جنسیت، تحصیلات،سابقه کار،وضعیت تاهل

1 – sullivan

[2] Bontis

1– Tayeles

 

تعداد صفحه:172

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.