رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین رفتار سرمایه گذاران و اطلاعات بنیادی بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

واحد کرمانشاه

عنوان پایان نامه  :

بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذاران و اطلاعات بنیادی در بازار بورس اوراق بهادار

بهار 94

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- ضرورت انجام پژوهش3

1-4- اهداف پژوهش4

1-5- فرضیه های پژوهش5

1-6- قلمرو پژوهش7

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش7

1-6-2- قلمرو مکانی.. 7

1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (مفهومی و عملیاتی) 8

1-7-1- نسبت جاری.. 8

1-7-2- نسبت آنی 8

1-7-3- نسبت کل بدهی ها به کل دارای ها 8

1-7-4- نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. 9

1-7-5- گردش کل دارایی ها 9

1-7-6- گردش موجودی کالا. 9

1-7-7- سود هر سهم (EPS) 10

1-7-8- حاشیه سود. 10

1-7-9- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 10

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری.. 12

2-3- مطالعات انجام شده در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش13

2-4- اقتصاد اطلاعات13

2-5- تاریخچه بازار و تحولات14

2-6- مزایای بازار سهام در اقتصاد فردی و کلان. 15

2-7- تاریخچه استفاده از اطلاعات بنیادی در بازار سهام. 15

2-8- تحلیل مالی رفتاری و تاریخچه آن. 16

2-9- کارائی بازار. 17

2-9-1- کارائی ضعیف بازار. 18

2-9-2 کارائی نیمه قوی.. 18

2-9-3 – کارایی قوی.. 18

2-10- کارایی اطلاعات و رفتار سرمایه گذار. 19

2-11- اخبار و شایعات20

2-12- گزارش های سالانه شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذار. 20

2-13- رویدادهای تجاری.. 21

2-14- برآورد و پیش بینی بازار سهام. 21

2-15- مدل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. 22

2-15-1- رفتارهای شهودی.. 22

2-15-2- رفتار توده وار سرمایه گذاران بازار سهام. 23

2-16- تورش های رفتاری.. 24

2-16-1- فرا اعتمادی.. 25

2-16-2- آشناگرایی.. 25

2-16-3- سازگار گرایی.. 26

2-16-4- خود اسنادی.. 26

2-16-5- اتکا و تبدیل.. 27

2-16-6- دیر پذیری.. 27

2-16-7- ابهام گریزی.. 28

2-16-8- کوتاه نگری.. 28

2-16-9- رویدادگرایی.. 29

2-16-10- زیان گریزی.. 30

2-16-11- رفتار گله ای یا توده ای.. 31

2-17- روش های تحلیل در بازار سرمایه. 32

2-17-1- روش بنیادین.. 32

2-17-2- تحلیل تکنیکال. 33

2-17-3- تحلیل پورتفولیو. 34

2-18- تئوری های مالی رفتاری.. 34

2-19- تضادهای بین اقتصاد سنتی و مالی رفتاری.. 35

2-20- عوامل روانی تأثیر گذار بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار. 36

2-21- صورتهای مالی.. 37

2-21-1- ترازنامه. 37

2-21-2- صورت سود و زیان. 38

2-21-3- پیش بینی سود (درآمد) هم سهم (EPS) 38

2-21-4- تعدیل EPS. 39

2-21-5- سود نقدی هر سهم (DPS) 39

2-21-6- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 39

2-22- رانت خواران. 39

2-23- سفته بازان. 40

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-  مقدمه. 42

3-2- روش تحقیق.. 42

3-3- جامعه آماری.. 44

3-4- روش نمونه گیری.. 44

3-5- روش جمع آوری اطلاعات45

3-6- مدل ها و آزمونهای مورد نیاز. 46

3-6-1 رگرسیون خطی.. 46

جدول 3-2 تجزیه تحلیل واریانس47

3-6-2 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف48

3-6-3 ضریب همبستگی پیرسون. 49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 52

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 51

4-3- آزمون فرضیات تحقیق.. 53

4-4- آزمون دوربین واتسون. 67

4-5- مدل رگرسیونی.. 67

فصل پنجم:  نتایج      

مقدمه 5-1. 71

5-2- نتایج فرضیات71

5-3- پیشنهادهای کاربردی.. 77

5-3-1- پیشنهاد برای فرضیه اصلی اول. 77

5-3-2- پیشنهاد برای فرضیه اصلی دوم. 78

5-3-3- پیشنهاد برای فرضیه اصلی سوم. 78

5-3-4- پیشنهاد برای فرضیه اصلی چهارم. 79

5-4 پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 79

منابع. 80

پیوست ها 82

 

فهرست جداول

جدول3-1 حذف سیستماتیک (چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه) 45

جدول 3-2 تجزیه تحلیل واریانس… 47

جدول 4-1 : خلاصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 52

جدول4-3 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی اول. 55

جدول4-4 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1. 56

جدول4-5 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2. 57

جدول4-6 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم. 58

جدول4-7 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1. 59

جدول4-8 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2. 60

جدول4-9 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی 3. 61

جدول4-10 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1. 62

جدول4-11 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2. 63

جدول4-12 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی  4. 64

جدول4-13 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1. 65

جدول4-14 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2. 66

جدول4-15 : نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3. 67

جدول 4-16: نتایج رگرسیون چند متغیره (گام به گام) 68

چکیده:

در این پژوهش رابطه بین رفتار سرمایه گذار به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل شامل یک سری از اطلاعات بنیادی که شامل نسبت هایی از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت ها می باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش در درجه اول روشن تر شدن ابعادی از رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام و میزان استفاده آنها از اطلاعات بنیادی در هنگام تصمیم گیری است و در درجه دوم استفاده عملی از این پژوهش و نتایج آن در عمل و افزودن اطلاعاتی مفید و نوع به گنجینه ی اطلاعاتی برای استفاده کاربران و سرمایه گذاران آتی و سازمان ها و مجامع علمی- پژوهشی برای پژوهش بیشتر باب این موضوع است . جامعه آماری پژوهش شرکت های برگزیده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد شرکتها در این پژوهش 112 عدد می باشد که به روش فیلترینگ برگزیده شده اند و در فاصله بین سال های 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به این نتیجه است که آیا از اطلاعات برگزیده شده در صورت های مالی شرکت های انتخاب شده در هنگام تصمیم گیری  سرمایه گذاران استفاده می شود یا خیر. به همین منظور با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون 4 فرضیه اصلی مورد آزمون قرار می گیرند . در این 4 فرضیه رابطه ی بین رفتار سرمایه گذار با نسبت های نقدینگی و بدهی و کارایی و  نسبت های سود آوری مورد تحلیل قرار گرفته است .برای آزمون فرضیات این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده شده است . متغیر وابسته در این پژوهش رفتار سرمایه گذار است که با بهره گرفتن از یافتن سطح معنا داری p-value میتوان فرض صفر یا فرض مقابل را پذیرفت .در این پژوهش با توجه به اینکه غالب سطوح معنا داری کمتر از 5/0 می باشد فرض مقابل یعنی وجود رابطه بین رفتار سرمایه گذار و استفاده از اطلاعات بنیادی به اثبات رسیده است که از متغیری به متغیر دیگر میزان این رابطه متفاوت می باشد .بنابراین می توان با گسترش فرهنگ استفاده از اصلاحات بنیادی این رابطه را قوی تر نمود این مهم می تواند با بررسی راهکارهای جدا برای ایجاد تغیرات هدفمند برای استفاده سهامداران از اصلاحات بنیادی بیشتر شود بازار سمت و سوی قابل پیش بینی تر و بسامان تری به خود می گیرد و در این مدل از بازار می توان با خیالی آسوده تر به سرمایه گذاری پرداخت و سود یا زیان خود را پیش بینی نمود.

 

واژه های کلیدی: رفتار سرمایه گذار، اطلاعات بنیادی، نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های کارایی

فصل اول

کلیات پژوهش1-1- مقدمه

تجارت در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و سیستم های رایانه ای و اینترنت شکلی به روز و نو به خود گرفته است و بازارهای مالی مدرن و در پی آن تجارت آن لاین شکل امروزی داد و ستدهای موجود در بازار اوراق ارزش دار می باشد و رفتار افرادی که این معاملات را در این بازارها به انجام می رسانند امروزه مورد توجه خاص قرار گرفته است و تحقیقات تحت عنوان مالی – رفتاری در راستای شناخت همین رفتارها و آثار آن بر چگونگی روند معاملات و فراز و فرودها بازارهای مالی ست. اطلاعات خام دریافتی از سوی سرمایه گذار یا معامله گر هم مبنای رفتاری سرمایه گذار یا معامله گر می باشد. بررسی کنش ها و واکنش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام میتواند نقش تعیین کننده در شفاف شدن بازار سهام داشته باشد .میزان استفاده سرمایه گزاران از اطلاعات بنیادی که در این پژوهش بر روی اطلاعات منتشره از گزارشات دوره ای متمرکز است میزان کارائی یا عدم کارائی بازار را نشان می دهد.

هدف از این پژوهش هم برداشتن گامی است جهت آشکار تر شدن فضای پشت پرده ای که باعث ایجاد ذهنیت و تصمیم سرمایه گذار می شود .

1-2- بیان مسئله

بحران های مالی و پیچیدگی تحلیل و پیش بینی بازار سهام تحلیل گران این بازار پر هیاهو را بر آن داشت که رفتار معامله گران یا سهامداران فعال در این بازارها را مورد توجه خاص قرار دهند و فن تحلیل مالی – رفتاری که حاصل ادغام دیدگاه های اقتصادی و مالی با تحلیل های روانشناختی و جامعه شناختی می باشد محصول همین توجه و ایجاد اعتقاد برای رسیدن به واقعیاتی از آنچه در ذهن سرمایه گذاران بازار سهام در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار می گذرد می باشد. اطلاعات دریافتی از سوی سهامدار و انواع آن و منابع مختلف دریافت این اطلاعات مبنای تصمیم سرمایه گذار در بازار سهام می باشد و همچنین همین مبحث مبنای این پژوهش در این کار پایان نامه ای می باشد. اطلاعات اگر به چند دسته اطلاعات بنیادی (اطلاعات مرتبط با صنعت و اقتصاد مربوطه ) و اطلاعات فنی (تحلیل های تکنیکال و نموداری تحلیل گران مربوطه) و اطلاعات شنیداری از شایعات و گفته های دیگران و نیز اطلاعات رانتی که از منابع رسمی و سری مرتبط با شرکت های مادر سرمایه گذار و سهامداران عمده درز می کند و در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد تقسیم کنیم . اطلاعاتی که مورد نظر من در این پژوهش قرار دارد. اطلاعات بنیادی ست که این اطلاعات حاصل کار حسابرسی و گزارشات مالی شرکت ها می باشند که از کل اطلاعات حسابداری چند دسته از اطلاعات مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. شایان توجه است که اطلاعات بنیادی دامنه ای گسترده تر از اطلاعات حسابرسی شده شرکت ها می باشد و تمام اطلاعات اقتصادی مرتبط با صنعت مورد نظر و شرکت های فعال در آن صنعت را شامل می شود که در اینجا تنها اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفته اند. نقشی که اطلاعات بنیادی و میزان استفاده از این اطلاعات در رفتار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و برای این کار از تبدیل اطلاعات و آمار موجود به مدل هایی قابل اتکا استفاده می شود که با این مدل ها میزان استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذار سنجیده می شود. اطلاعات بنیادی مورد استفاده در پژوهش نیز شامل موارد گردش کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم (EPS)، حاشیه سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت کل بدهی ها به کل دارایها می باشد.

1-3- ضرورت انجام پژوهش

پیچیدگی های بازار سهام و تشخیص روند بازار و وابستگی مستقیم این روند به رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سهام پژوهشگر را بر آن داشت که با انجام این پژوهش رابطه میان استفاده سهامداران از اطلاعات بنیادی و رفتار این سهامداران را در بورس مورد مطالعه قرار دهد و چون پی بردن به این رابطه کاربرد فراوانی در نحوه سرمایه گذاری و شفاف تر شدن عملکرد این بازار دارد می تواند نقشی مهم را در کمک به فرد سرمایه گذار و نیز سازمان های فعال در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ایفا کند. هر چند همانطور کع قبلاً ذکر شد اطلاعات بنیادی دامنه وسیعتری را شامل می شود که تجربه نشان می دهد میزان استفـاده عموم از دامنه ذکر نشده از اطلاعات بنیـادی در این پژوهـش بیشتـر می باشد مانند استفاده عموم سهامداران حقیقی از نسبت P/E یا تعدیلهای گاه بیگاه سود شرکت ها و …

به هر حال در این پژوهش به قسمتی از اطلاعات بنیادی پرداخته شده است که کمتر بر روی آنها کار شده و این خود می تواند راهگشا باشد.

این اطلاعات شامل اطلاعات حاصل از حسابرسی شرکت ها می باشد که موارد زیر را در بر می گیرد:

نسبت جاری ، نسبت آتی ، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام ،گردش موجودی کالا ، گردش کل دارایی ها ، سود هر سهم (EPS) ، حاشیه سود.

رابطه استفاده از هر کدام ازین اطلاعات بنیادی با رفتار سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار در فرضیات پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد .

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش یا همان فرضیه اصلی کشف رابطه بین استفاده از اطلاعات بنیادی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد اما در زیر مجموعه این هدف اصلی اهداف و یا همان فرضیه های فرعی متعددی قرار می گیرند که به صورت جزء به جزء در پی می آیند و روابط بین این متغیرها در پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند:

1) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت آنی

2) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت جاری

3) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

4) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

5) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش موجودی کالا

6) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش کل دارایی ها

7) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از سود هر سهم (EPS)

8) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از حاشیه سود

9) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

تعیین هر کدام از این روابط به صورت کمی در این پژوهش به مورد اجرا گذاشته شده و مقادیر بدست آمده در مدلهای کمی به کاربرد شده اند که به صورت جدا و تفکیک شده می تواند مورد استفاده پژوهشگران آتی قرار می گیرند. چون اهداف این پژوهش با آزمون و فرضیات به صورت کمی صورت می گیرد به همین خاطر اهداف پژوهش و فرضیات بر هم منطبق شده و به صورت یک جا ارائه شده است.

تعداد صفحه:114

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.